Мамандықтар

Мамандық

БАКАЛАВРИАТ

(теплоэнергетик немесе электроэнергетики) тиiстi бағыттың академиялық бакалавр дәрежесi присуждается жоғары бiлiмнiң тиiстi бiлiм беретiн бағдарлама меңгерген студенттерiне.

Даярлық оқу формалары сырттай қысқартылған мерзiммен көзбе-көз и бойынша жетелейдi, сонымен бiрге екiншi жоғары бiлiмге.

Тәлiм-тәрбие мемлекеттiк тапсырыс бойынша сияқты жүргiзiледi, мемлекеттiк языках орыс ию ақылы негiзде и осылайған, кредиттiк технология бойынша.

Жылға тәлiм-тәрбиенiң құны:

346 600 теңгелер көзбе-көз оқу формасы

169 000 теңгелер қысқартылған оқу формасы

Екiншi жоғарғы – 169 000 теңгелер

5В071700 «теплоэнергетик»

Мамандық арналған бакалаврларды даярлық 5В071700 050717 ) «Теплоэнергетик» ҚР ГОСО 03.02.2010 гтегi лицензия негiзiнде АБ№0137352i орыс языкахы қазақ ию сәйкес 3.08.343-2006 iске асырылады.

Мамандарды тәлiм-тәрбие мамандықтың даннойы арналған ҚР құрылудың сәйкес мемлекеттiк стандартымен iске асырылады.

Мамандық оқу барысында КарГТУдiң басқа кафедраларын оқытушы задействованы БД и ООД цикл арналған «теплоэнергетик».

Мамандық оқу барысында дәрiсхананың ию тап мультимедийные компьютер июiн пайдаланылады.

Зертхананың ию дәрiс дәрiсханалары дәрiс оқуларын өткiзу үшiн (экраны и өздiгiнен тақталар, проекциялық теледидар, проекторлар) аппаратурамен мультимедийной жарақтандырған, ҚР ГОСО тәлiм-тәрбиенiң кредиттiк технологиясымен 5.03.007-2006) ескерiлген көлемде.

Мамандықтың студенттерiн тәлiм-тәрбие «теплоэнергетик» бағыт қос-қос жетелейдi:

«Жылулық станциялар
«Жылу желiлерi
«Жабдықтың теплоэнергетическогосы пайдалану.
Кәсiби қызметтiң саласы

Кәсiби қызметтiң облысы жылулыққа қуаттың әр түрлi түрлерiн түрлендiрудiң ию ағындарымен меңгеру ее жылулықтың қолданушылығы, генерация и үшiн дәрi-дәрмектiң жиынтығы, адамзаттық қызметтiң әдiстерiнiң ию тәсiлдерi қосқан техника, созданных құрама бөлiк сияқты теплоэнергетик болып табылады.

Кәсiби қызметтiң объектiлерi

Түлектердi кәсiби қызметтiң объектiлерiмен өнеркәсiптiк кәсiпорындар, энергетикалық қондырғылар жүйе энергоснабженияны жылулық қуат, қолдануға и өндiрiске, үлестiру бойынша қондырғының теплотехнологическиелерi болып табылады

Кәсiби қызметтiң заттары

Мамандық арналған бакалаврдың кәсiби қызметiнiң заттарымен 5В071700 – «теплоэнергетик» жүйе болып табылады:

жылулық электростанцийлар
өнеркәсiптiк ию жылытқыш қазан
теплотехнологии
ұйымдардың ию өнеркәсiптiк кәсiпорындарын автономды энергосбережения орталықтандырылған и
үлестiру энергоносителей ию өндiрiс
жылу желiлерiнiң теплофикация ию
отынның ию воды даярлық
теплотехнологии и теплоэнергетик объектiлердi автоматтандырылған меңгеру
аппарат машина и теплотехнологии, электрическиесi и теплоэнергетик объектiлердi оңтайландырудың ию моделирования дәрi-дәрмек и әдiстер.
Компьютер тәжiрибесi кафедраның компьютер таптарында жүзеге асырылады, студент го бағамнан кейiн жұмыс мамандығы, өндiрiстiк тәжiрибенiң болып шық аймақтың өнеркәсiптiк кәсiпорындарына жүргiзiледi, 1-шi ТЭЦ, 3-шi ТЭЦ, ТОО кәсiпорында сан том «Қарағанды — Жарык». Тәжiрибелердi бағдарламаның разработанысының тәжiрибелерiн өткiзуге и ұйым арналған. Бағдарлама ГОСОлар талаптарға сәйкестейдi. Тәжiрибелердiң базаларымен (АҚ «электротехникалық жабдықты зауыт Карагандинский», ТОО «КЕGOC», ТОО «Қарағанды — Жарык», ТОО «Промстройэнерго») ұйымның 4 кәсiпорын ию болып табылады. Бекiтiлген оқытушы тәжiрибенiң өткiзуi үшiн әр тобына. Тәжiрибе аяқтау бойынша студент кафедраның ППСынан комиссияны алды қорғанған есеп и күнделiктер өзiн таныстырады.

Түлектердi жәрмеңке жүргiзiлу жылма-жылғы. Жұмысқа орналастырудың сұрақтарымен шұғылданады сонымен бiрге кафедра түлектер қауымдастығы. Болған iстiң мамандығының 100% түлектерiн есеп беру мерзiмiне Қазақстанның кәсiпорынында үлестiрiлген. Мамандық арналған жұмыс үшiн 95% студенттерге дейiн жұмыс тауып беру жылма-жылғы. Түлек и үлестiрiл мұндай : АҚ «KEGOC» сияқты ұйымдарда, корпорация жұмыс iсте «Казахмыс», АҚ «Темиртау Миттал Арселор», ТОО «КРЭК», АҚ «Казмунайгаз», «КЗЭЛТО», «Комир Шубарколь» КАРЭМа, АҚ, ТООсы «Қарағанды Жарык».

Темиртау, КЗЭЛТО, ТООсының Митталдың Арселордың УДтың шетелдiк компанияларынан кафедраның түлектерiн даярлықтың биiк қасиетi туралы керi шақыру Имеются др и «Қарағанды Жарык».

5В071800 «Электроэнергетика»

«Электроэнергетика» мамандығы арналған бакалаврларын даярлық 5B071800 оқу формасы барлық выданасы 03.02.2010 лицензия қаласы №0137352-шi АБы орыс языкахы қазақ ию лицензия негiзiнде iске асырылады.

Мамандық оқу барысында КарГТУдiң басқа кафедраларын оқытушы задействованы БД и ООД цикл арналған «Электроэнергетика».

Мамандық оқу барысында дәрiсхананың ию тап мультимедийные компьютер июiн пайдаланылады.

Зертхананың ию дәрiс дәрiсханалары дәрiс оқуларын өткiзу үшiн (экраны и өздiгiнен тақталар, проекциялық теледидар, проекторлар) аппаратурамен мультимедийной жарақтандырған, ҚР ГОСО тәлiм-тәрбиенiң кредиттiк технологиясымен 5.03.007-2006) ескерiлген көлемде.

«Электроэнергетика» мамандық арналған бакалаврларды даярлық 5B071800 кафедра iске асырыл и «энергетика» «өндiрiстiк процестердi автоматтандыру».

Студенттердi тәлiм-тәрбие төрт мамандандырулар бойынша жетелейдi: «тау өндiрiстiң технологиялық кешендерiн автоматтандыру и электр қозғағыш», «жалпы өнеркәсiптiк кешендердi автоматтандыру и электр қозғағыш», «өнеркәсiптiк кәсiпорындарды Электроснабжение», «тау кәсiпорындарды Электроснабжение».

Мамандықтың студенттерiн тәлiм-тәрбие кафедрада «Электроэнергетика» «энергетика» бағыт қос-қос жетелейдi:

«Өнеркәсiптiк кәсiпорындарды Электроснабжение
«Тау кәсiпорындарды Электроснабжение.
Кәсiби қызметтiң саласы

Кәсiби қызметтiң саласы электр энергиясының тұтынуын үлестiру и өндiрiс, беру, үшiн шарттарды жасауға технологиялар, дәрi-дәрмек, адамзаттық қызметтiң әдiстерiнiң ию тәсiлдерiн жиынтық қосқан техниканың ғылым ию, направленных облысы болып табылады

Кәсiби қызметтiң объектiлерi

Түлектердi кәсiби қызметтiң объектiлерiмен электр энергиясының тұтынуына и өндiрiске, беруге, үлестiру бойынша кәсiпорын болып табылады.

Кәсiби қызметтiң заттары

Мамандық арналған бакалаврдың кәсiби қызметiнiң заттарымен 5В071800 – «Электроэнергетика» жүйе болып табылады:

жүйелердi электроэнергетических автоматтандыру и релелiк қорғау
әр түрлi өнеркәсiп салаларының кәсiпорындарын электроснабжение
ауылшаруашылық өндiрiстi автоматтандыру и электрлендiру
қуаттың қайта бастайтын көздерi дәстүрлi емес ию
электромеханик
кабельдiк техника и электроизоляционная
жүйенiң қондырғы ию электротехнологическиесi
жарық көзiлерi и светотехника
көлiк электрический
көлiк дәрi-дәрмектерiн электрооборудование
технологиялық кешендердi автоматтандырудың ию электр қозғағыш
LabView, Electronic WORKBENCH и ANSYS ППП қолданушылықпен үлгiлейтiн энергетикалық жүйе жабдығының уникальномына производитсясы тәлiм-тәрбие.

Iс жүзiнде студент го бағамнан кейiн жұмыс мамандықтарының болып шық кафедра АҚ филиалында «КИПиА темiр шеберi», «монтажшы и iш майыстыр» «Казчерметавтоматика». Студент го бағамнан кейiн жұмыс мамандықтарының болып шық «подстанциялардың ию станцияларын қызмет көрсетуi бойынша электромонтер».

Студент тәжiрибенiң преддипломнуюы өндiрiстiк и iрi кәсiпорындарда өтiледi: ТОО «Казахмыс корпорация», АҚ «Темиртау Миттал Арселор», ТОО «КРЭК», АҚ «Казмунайгаз», ТОО «Казпромавтоматика», ИП АҚ тәжiрибелердiң бағдарламаларымен «КЗЭЛТО», «Комир Шубарколь» КАРЭМа, АҚ сәйкес «Қарағанды Эфес». Бекiтiлген оқытушы тәжiрибенiң өткiзуi үшiн әр тобына. Тәжiрибе аяқтау бойынша студент кафедраның ППСынан комиссияны алды қорғанған есеп и күнделiктер өзiн таныстырады.

«Энерго Промстрой», ТОО «Қарағанды Жарык» Казчерметавтоматики, Карагандагипрошахта, КАРЭМа, ТООдан электроэнергетикию төңiрегiдегi белгiлi мамандар привлекаются жұмысқа шақырым мемлекеттiк аттестациялық комиссия.

Түлектердi жәрмеңке жүргiзiлу жылма-жылғы. Жұмысқа орналастырудың сұрақтарымен шұғылданады сонымен бiрге кафедра түлектер қауымдастығы. Болған iстiң мамандығының 100% түлектерiн есеп беру мерзiмiне Қазақстанның кәсiпорынында үлестiрiлген. Мамандық арналған жұмыс үшiн 95% студенттерге дейiн жұмыс тауып беру жылма-жылғы. Түлек и үлестiрiл мұндай : ТНК «Шлюмберже» сияқты ұйымдарда, АҚ жұмыс iсте «KEGOC», корпорация «Казахмыс», ТООсы «КП инжиниринг», АҚ «Темиртау Миттал Арселор», ТОО «КРЭК», АҚ «Казмунайгаз», ТОО «Казпромавтоматика», «КЗЭЛТО», «Комир Шубарколь» КАРЭМа, АҚ, ТООсы «Қарағанды Жарык».

Хьюз, Эфес, Фесто, Инжиниринг, Гартекс, КЗЭЛТО, ТООсының газдың Енгизу, КазПромавтоматика, Мунайдың кәсiпорындары Темиртау, Фесто, Бейкердiң Митталдың Арселордың УДтың шетелдiк компанияларынан кафедраның түлектерiн даярлықтың биiк қасиетi туралы керi шақыру Имеются др и «Қарағанды Жарык».

Магистратура

(теплоэнергетик немесе электроэнергетики) тиiстi бағытты – магистр академиялық дәреже присуждается кәсiби бiлiмнiң послевузовскогосы тиiстi бiлiм беретiн бағдарлама меңгерген студенттерге.

Тәлiм-тәрбие мемлекеттiк тапсырыс бойынша сияқты жүргiзiледi, мемлекеттiк языках орыс ию қана ақылы негiзде и күндiзгi осылайған, кредиттiк технология бойынша.

– 421 000 теңгелер жылға тәлiм-тәрбиенiң құны.

6М071700 — «теплоэнергетик»

Мамандық арналған магистрантов тәлiм-тәрбие 6М071700 — «Теплоэнергетик» ҚР Мемлекеттiк бәрiне мiндеттi стандартқа сәйкес 29.04.2010 жылдан №010700-шi қосымшаның 03.02.2010 жыл ию №0137352-шi АБ КарГТУге лицензия негiзiнде 7.09.052-2008 iске асырылады.

Магистратураға қабылдау маман шетелдiк языка и екi экзаменовты өткiзудiң нәтижелерiне арналған конкурстық негiзде iске асырылады. тәртiп).

Даярлық осы шаққа магистратурада кадрлық бағыт қос-қос iске асырылады:

— профилдi

— ғылыми — педагогикалық.

Профилдi даярлықтың алдында тәлiм-тәрбиенiң мерзiмi – 1, 5 жылды құрайды ; педагогикалық даярлыққа ғылыми ию алдында – 2 жылды құрайды.

Даярлық мамандандыру қос-қос жетелейдi: «станцияның Жылулық электрическиелерi», «Өнеркәсiптiк жылуэнергетика».

Магистрантов тәлiм-тәрбие дәрiгер ғылыми дәреже бар басшылығымен ғылыми жетекшiнi құрастырылған жеке жұмыс жоспарының негiзiнде iске асырылады, немесе ғылымдарды кандидат, тәлiм-тәрбиенiң мерзiмi тарт.

Тәлiм-тәрбие қорытынды тест контролиюы 2 ағатын қосатын шекара ию балдық — рейтинг жүйесi бойынша жетелейдi. Бақылаудың түрлерi барлық семестр КарГТУ, жұмыстарды барлық түрлердi есептеудiң негiзi, магистрлермен выполняемыхқа АИС ағымында шеңберiнде iске асырылады.

Маман арналған магистратураға кiрiспе экзамена бағдарламаға.мамандықтың затына 6М071700 – «теплоэнергетик» келесi тәртiптер кiредi:

– Энергоиспользование жүйе и Теплоэнергетическиесi

– Теплотехнологии и теплоэнергетикте Энергосбережение

– Техникалық жылу динамика

— Электроника электротехника и.

Мамандық арналған кешендi мемлекеттiк экзамен 6М071700 – (ғылыми — педагогикалық бағыт, тәлiм-тәрбиенiң 2 жылы) «теплоэнергетик» келесi тәртiптер бойынша жазба түрiндеде жүргiзiледi:

— Теплотехнологии и теплоэнергетикте ақпараттық жүйелер

— Ғылыми экспериментаны техника и теория

— Теплотехнологии и теплоэнергетик ғылыми — техникалық мәселелер

— Төмен сортты отынның өңдеуiн энерготехнологии и негiз физикалық-химия.

Экзамен билет арналған жазба түрiндеде жүргiзiледi.

Мемлекеттiк экзамен 100 сұрақтарда асырайды, х тәртiптердiң әрi бойынша 25 сұрақтар оның iшiнен.

Мамандық арналған кешендi мемлекеттiк экзамен 6М071700 – (профилдi бағыт, тәлiм-тәрбиенiң 1, 5 жылы) «теплоэнергетик» келесi тәртiптер бойынша жазба түрiндеде жүргiзiледi:

— Теплотехнологии и теплоэнергетикте ақпараттық жүйелер

— Эксперимента теплотехнического техника и теория

— Теплотехнологии и теплоэнергетик қазiргi мәселелер

— Қуаттың қайта бастайтын көздерi дәстүрлi емес ию.

Экзамен билет арналған жазба түрiндеде жүргiзiледi.

Мемлекеттiк экзамен 100 сұрақтарда асырайды, х тәртiптердiң әрi бойынша 25 сұрақтар оның iшiнен.

6М071800 — «Электроэнергетика»

Мамандық арналған магистрантов тәлiм-тәрбие 6М071800 — ҚР Мемлекеттiк бәрiне мiндеттi стандартқа сәйкес жылдан №0106815-шi қосымшаның 03.02.2010 жыл ию №0137352-шi АБ «Электроэнергетика» (6N0718 — «Электроэнергетика») лицензия негiзiнде 7.09.052-2008.

Магистратураға қабылдау маман шетелдiк языка и екi экзаменовты өткiзудiң нәтижелерiне арналған конкурстық негiзде iске асырылады. тәртiп).

Даярлық осы шаққа магистратурада кадрлық бағыт қос-қос iске асырылады:

— профилдi

— ғылыми — педагогикалық.

Профилдi даярлықтың алдында тәлiм-тәрбиенiң мерзiмi – 1 жыл, 1, 5 жылды құрайды ; педагогикалық даярлыққа ғылыми ию алдында – 2 жылды құрайды.

Даярлық мамандандыру қос-қос жетелейдi: (кафедра «энергетика») «Электроэнергетика», (АПП кафедра) «технологиялық кешендердi автоматтандыру и электр қозғағыш».

Мамандық арналған технологияның техника ию – магистрi профилдi магистратураны түлектiң бiлiктiлiгi, закончившего «Электроэнергетика».

Мамандық арналған техникалық ғылымдарды – магистр ғылыми — педагогикалық магистратураны түлектiң бiлiктiлiгi, закончившего «Электроэнергетика».

Магистрантов тәлiм-тәрбие дәрiгер ғылыми дәреже бар басшылығымен ғылыми жетекшiнi құрастырылған жеке жұмыс жоспарының негiзiнде iске асырылады, немесе ғылымдарды кандидат, тәлiм-тәрбиенiң мерзiмi тарт.

Мемлекеттiк тапсырыс бойынша оқытатын магистранты барлық ғылыми сынау мерзiмдерi, техникалық университеттiң (Мәскеу ) МЭИ, (Омск ) ОмГТУ, (Томск ) ТГУ, Луизианскомдарға жүрiп келдi, санкт-петербор техникалық университетiнде.

Тәлiм-тәрбие қорытынды тест контролиюы 2 ағатын қосатын шекара ию балдық — рейтинг жүйесi бойынша жетелейдi. Бақылаудың түрлерi барлық семестр КарГТУ, жұмыстарды барлық түрлердi есептеудiң негiзi, магистрлермен выполняемыхқа АИС ағымында шеңберiнде iске асырылады.

Педагогикалық тәжiрибенi өткiзудiң орындарымен и АПП кафедра болып табыл «энергетика», жеке меншiк түрлерiнiң ихы независимо – профилдi фирмалар өндiрiстiк тәжiрибе.

Өндiрiстiк тәжiрибе АҚтың АҚпен КарГТУ «Казчерметавтоматика» қамалған УДтары и оқу жоспарларымен шарттар негiзiнде сәйкес жүргiзiл «АрселорМитталТемиртау», ТОО «Казпромавтоматика», ТОО «Элат».

Маман арналған магистратураға кiрiспе экзамена бағдарламаға.мамандықтың затына 6М071800 – «Электроэнергетика» келесi тәртiптер кiредi:

– Электроэнергетика

– Электротехника теориялық негiздер

– Электротехникалық материал тану

— Машинаның Электрическиесi.

Мамандық арналған кешендi мемлекеттiк экзамен 6М071800 – (ғылыми — педагогикалық бағыт, тәлiм-тәрбиенiң 2 жылы) «Электроэнергетика» келесi тәртiптер бойынша жазба түрiндеде жүргiзiледi:

— Ғылыми экспериментаны и моделирования теория

— Электроэнергетики ғылыми — техникалық мәселелер

— Қуаттың қайта бастайтын көздерi дәстүрлi емес ию

— Энергоаудит и Энергосбережение.

Экзамен билет арналған жазба түрiндеде жүргiзiледi.

Мемлекеттiк экзамен 100 сұрақтарда асырайды, х тәртiптердiң әрi бойынша 25 сұрақтар оның iшiнен.

Мамандық арналған кешендi мемлекеттiк экзамен 6М071800 – (профилдi бағыт, тәлiм-тәрбиенiң 1, 5 жылы) «Электроэнергетика» келесi тәртiптер бойынша жазба түрiндеде жүргiзiледi:

— Техникалық экспериментаны тәжiрибе и теория

— Электроэнергетики қазiргi мәселелер

— Қуаттың қайта бастайтын көздерi дәстүрлi емес ию

— Энергоаудит и Энергосбережение.

Экзамен билет арналған жазба түрiндеде жүргiзiледi.

Мемлекеттiк экзамен 100 сұрақтарда асырайды, х тәртiптердiң әрi бойынша 25 сұрақтар оның iшiнен.

Мамандық арналған кешендi мемлекеттiк экзамен 6М071800 – (тәлiм-тәрбиенiң профилдi бағыт, 1 жылы) «Электроэнергетика» келесi тәртiптер бойынша жазба түрiндеде жүргiзiледi:

— Электроэнергетикеге техникалық экспериментаны тәжiрибе и теория

— Электроэнергетики қазiргi мәселелер

— Қуаттың қайта бастайтын көздерi дәстүрлi емес ию

— Энергоаудит и Энергосбережение.

Экзамен билет арналған жазба түрiндеде жүргiзiледi.

Мемлекеттiк экзамен 100 сұрақтарда асырайды, х тәртiптердiң әрi бойынша 25 сұрақтар оның iшiнен.

Без рубрики