«Құрылыс материалдары және технология» кафедрасы

2015 жылы кафедра «Құрылыс материалдары және технологиясы» білімді.

Қазіргі уақытта кафедра «Құрылыс» мамандығы бойынша бакалаврлар, магистранттарды мен докторанттардың дайындайды.

Кафедра осы уақыттқа дейін 6000 инженер-құрылысшыларды, инженер-педагогтарды, сәулетшілерді, бакалаврлар мен ғылым магистрларын, техника мен технология магистрларын дайындады.

5В072900-Құрылыс мамандығы бойынша бітірген түлекке кұрылыс бакалавры академиялық дэреже беріледі.
5В072900 – «ҚҰРЫЛЫС» (бакалавр) мамандығы.
Оқу мерзімі – 4 жыл.
Академиялық дәреже – құрылыс бакалавры

Траекториялар:
5В072901- Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы
5В072902 – Үймереттер мен ғимараттарды есептеу және жобалау

ҚҰРЫЛЫС — еңбек сыйымдылық және материал сыйымдылық өндірістің ең басты салалары, әлеуметтік-экономикалық маңыздылығы осыншалықты үлкен, оның деңгейі барлық қоғамның маңызды даму көрсеткішін көрсетеді.

ҚҰРЫЛЫС – ғимараттар мен үймереттер өнеркәсіптік және азаматтық қайта құру және пайдалану, салу жобалауымен байланысқан, кешенді тапсырма шешіміне бағытталған, АЖЖ және маркетинг, менеджмент, инженерлік аймақтарда әдістер мен тәсілдер, құралдар, өндірістік материалдар жиынтығын өзіне қосатын аймақ.

5В073000 мамандық — «Өндіріс құрылыс материалым,бұйымдардың және конструкциялар».
Тәлім-тәрбиенің мерзімі — 4 жыл.
Академиялық дәреже — бакалавра өндіріс құрылысматериалым, бұйымдардың және конструкций.

Құрылыс материалдарын өндіру адамның сан салаллы қызметінде басты орынға ие, қоғамның әл ауқатына, әлеуметтік,мәдени және рухани өміріне айтарлықтай әсер етеді. Құрылыс материалдарын дайындау — жұмыс нәтижелері өз заманының жетістіктері мен кереғарлықтарын көрсетіп, өзін бақылаушыларынан ғұмыры ұзақ болатын сирек кездесетін мамандықтардың бірі. Бұл адам сенімділік, ыңғайлылық,эстетика жайлы өз ойларын іске асыратын қызмет саласы.

Қазақстанның қазіргі заманғы құрылыс кешенінде — басты фигура, оның жауапкершілігінде құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндірудің үлкен саласы бар. Технологтар әр түрлі мақсатты аса берік, ғұмыры ұзақ, сәулеттік көркем және арзан материалдарды; құрылыстың аса жетілген әдістеріне көшуге жағдай жасайтын құрылыс бұйымдары мен конструкцияларының жаңа типтерін алу әдістерін дайындайды.

Құрылыс материалдары мен бұйымдарының сұранысына ие өндірістің технологиясы және жобалауы бойынша дайындықтың жоғары деңгейі құрылыс индустриясының және құрылыс материалдарының өндірістерінің, жобалау, ғылыми –зерттеу және басқа ұйымдардың болашақ мамандарына кең мүмкіндіктерді ашады.

 

Магистратура 6M073000  Өндіріс құрылыс материалдарын, бұйымдардың және конструкциялар

 

1 Біліктілік және лауазымдар тізбесі

Магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерген және магистрлік диссертациясын көпшілік алдында қорғаған тұлғаға нормативтік оқу мерзімі кемінде 1-2 жыл болатын тиісті мамандық бойынша «магистр» дәрежесі беріледі.

Магистратураның білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын меңгеріп, оған қойылатын талаптарды орындаған жағдайларда магистрантқа оқу мерзіміне қарамастан «магистр» дәрежесі беріледі.

Бейіндік магистратура экономика, медицина, құқық, білім, өнер, қызмет көрсету және бизнес, қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік салалары, құқық қорғау қызметі үшін кәсіптік даярлығы терең басқарушы кадрларды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асырады.

Бизнес ортасы үшін мамандар даярлау мақсатында жоғары оқу орны MBA бағдарламасын іске асыра алады. MBA кәсіптік білім беру бағдарламасы шеңберінде мамандар даярлау мазмұны мен деңгейіне қойылатын ең төменгі талаптарды білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

Ғылыми және педагогикалық магистратура жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылым саласы үшін ғылыми- педагогикалық даярлығы терең ғылыми және педагогикалық мамандарды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асырады.

Бейіндік магистратураны бітірген магистрант педагогикалық

бейіннің бағдарламаларын қосымша меңгерген жағдайда докторантураға рұқсат етіледі.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мақсаты жоғары рухани

және өнегелі қасиет иесі болатын тұлғаның дамуында перспективаларын ескере отырып еліміздің бәсекеге қабілетті, жоғары білікті, өзіндік ойлау қабілетті және қоғамның прогрессивті техникалық, ғылыми, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз ететін жоғары білікті кадрларды дамыту және даярлау болып табылады.

Бейіндік магистратураны бітірген магистрант педагогикалық қызметке кәсіптік педагогикалық бейіндегі бағдарламаларды қосымша меңгеріп,

негізгі дипломға қосымша тиісті куәлік берілгеннен кейін ғана жіберіледі.

2 Бейіндік магистратураны бiтiрушiлердің негізгі құзыреттіліктеріне қойылатын талаптар:

оның:

1) мынадай:

— ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы;

— жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының әдіснамалық және философиялық өзекті проблемалары туралы;

— жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк- экономикалық салдары туралы;

— әлемдік бизнес әріптестiктің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық ортасының қазiргi жай-күйі туралы;

— кәсiпорынды стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, инновациялық

— менеджмент, көшбасшылық теориялары туралы;

— кәсiпорынның жұмыс істеуінің негiзгi қаржылық-шаруашылық проблемалары туралы түсінігі болуы тиіс;

2) мыналарды:

— ғылыми танымның әдiснамасын;

— экономика құрылымын өзгертетін негiзгi қозғаушы күштерді;

— инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшелiктері мен қағидаларын;

— ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкiндiк беретін кемінде бір шет тiлiн кәсiптік деңгейде білуі қажет;

3) мыналарды:

— кәсiптік қызметте танымның ғылыми әдiстерiн қолдана білуі;

— процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы

тұжырымдамаларын, теориясы мен тәсілдерін сын-көзбен талдай білуі;

— әртүрлi пәндер бойынша меңгерген бiлiмді интеграциялауы, оларды жаңа белгісіз жағдайларда талдамалық және басқарушылық мәселелерді шешуде қолдана білуі;

— кәсiпорынның шаруашылық жұмысына микроэкономикалық талдау жүргiзе алуы және оның нәтижелерiн кәсiпорынды басқаруда қолдана білуі;

— маркетинг пен менеджменттi ұйымдастыруға жаңа тәсілдерді практикада қолдана алуы;

— кәсiпорынның (фирманың) шаруашылық жұмысын ұйымдастыру мен басқарудағы қиын және қалыптан тыс жағдайларда шешiм қабылдай білуі;

— экономикалық қатынастарды реттеудегi Қазақстан Республикасының

заңнамалық нормаларын практикада қолдана білуі;

— жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауы және

шығармашылықпен қарауы;

— ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуі;

— диссертация, мақала, есеп, талдамалық жазбалар және т.б. түрінде эксперименталды-зерттеу және талдамалық жұмыс нәтижелерін жалпылай білуі тиіс;

4) мынадай:

— қалыпты ғылыми және кәсiптік міндеттерді шешу;

— ұйымдар мен кәсiпорындардың экономикалық қызметiн ұйымдастыруда және басқаруда ғылыми талдау және практикалық проблемаларды шешу;

— менеджмент және маркетинг саласында проблемаларды зерттеу және алынған нәтижелерді кәсiпорынды басқару әдiстерiн жетiлдiру үшiн қолдану;

— кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс;

— шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық ресiмдеу;

— күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін қажет бiлiмін кеңейту және тереңдету;

— кәсiптік қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану дағдыларының болуы тиіс;

5) мынадай:

— мамандық бойынша зерттеу әдіснамасы саласында;

— қазiргi әлемдiк экономика проблемалары және әлемдік шаруашылық процестердегі ұлттық экономикалардың қатысуы саласында;

— кәсiпорын қызметiн ұйымдастыру мен басқаруда;

— әртүрлi ұйымдармен, оның ішінде мемлекеттiк қызмет органдарымен

— өндiрiстiк байланыстарды жүзеге асыруда;

— бiлiмнің үнемі жаңаруын қамтамасыз ету, кәсiптік дағдыны және біліктілікті тереңдету тәсілдерінде құзыретті болуы қажет.

2.1 6М073000 «Өндіріс құрылыс материалын,бұйымдардың және конструкциялар» ғылыми және педагогикалық магистратура бiтiрушiлерінің негізгі құзыреттіліктеріне қойылатын талаптар:

оның:

1) мынадай:

— қоғамдық өмiрдегi ғылым және бiлiмнiң рөлі туралы;

— ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы;

— жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының әдіснамалық және философиялық өзекті проблемалары туралы;

— жоғары мектеп оқытушысының кәсiби құзыреттілігі туралы;

— жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк- экономикалық салдары туралы түсінігі болуы керек;

2) мыналарды:

— ғылыми танымның әдiснамасын;

— ғылыми қызметті ұйымдастырудың қағидаттары мен құрылымын;

— оқыту процесінде студенттердің танымдық қызметінің психологиясын; — оқыту тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен

құралдарын білуі тиіс;

3) мыналарды:

— алған білімін ғылыми зерттеулер контекстiнде идеяларды қолдану немесе өзіндік дамыту үшiн қолдана білуі;

— процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы мен тәсілдерін сын-көзбен талдай алуы;

— әртүрлі пәндер аясында алған білімін жаңа таныс емес жағдайларда

зерттеу міндеттерін шешу үшін интеграциялауы;

— бiлiмді интеграциялау жолымен, толық емес немесе шектеулі ақпараттар негiзiнде тұжырымдама жасап, шешiм қабылдай алуы;

— жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясынан алған бiлiмін өз педагогикалық қызметiнде қолдана білуі;

— оқытудың интерактивті әдiстерін қолдана білуі;

— ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуі;

— жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауы және

шығармашылықпен қарауы;

— ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу орнында арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндей кәсіптік деңгейде шет тілін еркін меңгеруі;

— диссертация, ғылыми мақала, есеп, талдамалық жазбалар және т.б. түрінде ғылыми-зерттеу және талдамалық жұмыс нәтижелерін жалпылай білуі тиіс.

4) мынадай:

— ғылыми-зерттеу әрекеттері, қалыпты ғылыми мәселелерді шешу;

— кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру;

— кәсiптік пәндердi оқыту әдiстемесі;

— білім беру процесінде қазiргi ақпараттық технологияларды қолдану;

— кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс;

— шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық тұрғыдан ресiмдеу;

— күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін бiлiмін кеңейту және тереңдету дағдысының болуы қажет;

5) мына:

— ғылыми зерттеулердің әдіснамасы саласында;

— жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;

— қазiргi бiлiм беру технологияларына қатысты мәселелерде;

— кәсiптік салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауда;

— бiлiмдi үнемі жаңартуды, кәсiптік дағдылар мен білікті кеңейтуді қамтамасыз ету тәсілдерінде құзыретті болуы тиіс.

3 Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар:

ғылыми және педагогикалық магистратурадағы ғылыми-зерттеу

жұмысы:

1) магистрлік диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі проблемасына сәйкес келуі;

2) өзекті болып, ғылыми жаңалықты және практикалық маңызды қамтамасыз ету;

3) ғылым мен практиканың қазіргі теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне негізделуі;

4) ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістерін қолдана отырып орындау;

5) негізгі қорғалатын ережелер бойынша ғылыми-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерінің болуы;

6) тиісті білім саласында алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибеге

енгізу.

3.1  Магистранттың экспериментті-зерттеу жұмысына қойылатын

талаптар:

 бейіндік магистратурадағы эксперименттік-зерттеу жұмысы:

1) магистрлік диссертация (магистрлік жоба) қорғалатын мамандықтың

негізгі проблемасына сәйкес келуі;

2) ғылым мен практиканың қазіргі теориялық, әдістемелік жәнеьтехнологиялық жетістіктеріне негізделуі;

3) ақпараттық технологияның қазіргі әдістерін қолдана отырып орындау;

4) негізгі қорғалатын ережелер бойынша экспериментті-зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерінің болуы.

 

6М072900 Құрылыс

 

1 Біліктілік жэне лауазымдар тізбесі

6М072900-Құрылыс мамандығы бойынша бітірген түлекке кұрылыс магистр академиялық дәреже беріледі.

Түлектердің біліктілігі және қызметтері Қазакстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 21.11.2002ж. №273-П бұйрығымен бекітілген «Жетекшілердің, мамандардың және басқа да қызметкерлердің біліктілік анықтамасына» сэйкес анықталады. 6М072900-Құрылыс мамандығы бойынша бітірген түлекке төменде көрсетілген қызметтерді істеуге рұқсат етіледі:

—   инженер; жобалау; сарапшы; бағалау; өндіріс ұйымдастырушылары, ғылыми- эксперименттік -зерттеу ұйымдарының ғылыми қызметкерлері, менеджмент және құрылыс жоспарлау, кеңесшілер, оқу орындары, ғимараттарды салу сапасына мониторинг жоспары мен құрылыстың барлық процестерін жүзеге асыра алады .

6М072900-Құрылыс мамандығы бойынша магистрдың біліктілік сипаттамасы

2.1 Кәсіби қызметінің саласы ретінде:

Құрылыс, машина жасау құрылысы, химиялық, таукен ісі, мұнай жэне газ өнеркәсіптері, металлургия саласы қолданылады.

2.2 Кәсіби қызметінің нысандары

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері болып табылады: негізгі білім мен дағдыларды қалыптастыруға тұрады сатып пән нақты құзыреттер, кәсіби өсу үшін ашық мамандығы бойынша тиімді жұмыс істей алады жауапты жоғары оқу орындарының оқытушыларына, немесе құрылысымен айналысатын ұйымдар толыққанды қызметкерлер, құзыретті , кәсіби қызметінде қажет, әлеуметтік және кәсіби ұтқырлық.

2.3 Кәсіби қызметінің пэні

Түлектердің кәсіби қызметінің пәндері ұйымдастыру мен басқаруда практикалық мәселелерді ғылыми талдау және шешім болып табылады; ғылыми-зерттеу мәселелері ғимараттың менеджмент және маркетинг саласындағы және басқару тәжірибесін жақсарту үшін нәтижелерін пайдалану; сенімділігі мен инновациялық құрылғылар талдау; кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық қарым-қатынас; шешендік өнер, олардың ой ауызша және жазбаша дұрыс және логикалық жобалау; кәсіптік техникалық пәндерді оқыту әдістемесі; құрылыс саласындағы білімді кеңейту және тереңдету, күнделікті кәсіби жұмыс және докторантурада үздіксіз білім беру үшін қажетті; ғылыми мәселелерді Стандартты ерітінділер; кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану .

2.4 Кәсіби қызметінің түрлері

6М072900-Құрылыс мамандығы бойынша магистрлар мынандай кэсіби қызмет түрлерін атқара алады:

— өндірістік-басқару;

— эксперименттік — зерттеу;

— ғылыми-зерттеу;

— педагогикалық;

— ұйымдастыру-технологиялық;

— жобалық.

2.5 Кәсіби қызметінің функциясы

— жобалау, ғимараттар мен құрылыстардың қалпына келтіру үшін компаниялар ұйымдастыру, ғылыми —  эксперименттік- зерттеу (немесе кұрылымдык бөлімдерін);

— жұмыс істейтін өнеркәсіптің технологиялық процесстерінің тиімділігін және тұрақтылығын қамтамасыздандыру шараларын орындау, ұйымдастыру;

— өнеркәсіптерді немесе олардың кұрылымдық бөлімшелердін басқару;

— профильді тиісті кәсіптік және жоғары оқу орындарының оқыту мамандықтар .

2.6 Кәсіби қызметінің типтік міндеттері

Кәсіпорынның жобалау, құрылысын салу және есептеу; барлық құрылыс жобаларының құрылысын сапасын бақылау; білім беру.

2.7 Кәсіби қызметінің бағыттары

Өндірістік және азаматтық құрылыс;

Үймереттер мен ғимараттарды есептеу.

2.8 Кәсіби қызметінің мазмүны

– практикада білімдік үрдісті демократиялық принциппен басқару іске асырылады, академиялық еріктілік пен жоғарғы оқу орнының мүмкіндіктері;

– мамандық бойынша жоғарғы оқудың және ғылыми ойға жету мен қоғамның өзгерістегі сұранысы бойынша ғылыми жұмыстың бейімделуін қамтамасыз ету,

– басқа да мемлекеттерде мамандарды дайындау деңгейін мойындауын қамтамасыз ету;

– өзгермелі еңбек нарығындағы бітірушілердің жоғарғы академиялық мобильдігін қамтамсыз ету.

2.9 6М072900-Қүрылыс мамандығы бойынша маристрдың негізгі қызметіне қойылатын талаптар

Магистрлар:

мынадай:

—    қоғамдық өмiрдегi ғылым және бiлiмнiң рөлі туралы;

—   ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы;

—    жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының әдіснамалық және философиялық өзекті проблемалары туралы;

—  жоғары мектеп оқытушысының кәсiби құзыреттілігі туралы;

—   жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк-экономикалық салдары туралы түсінігі болуы керек;

—   ғылыми-зерттеу әрекеттері, қалыпты ғылыми мәселелерді шешу;

—  кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру;

—   кәсiптік пәндердi оқыту әдiстемесі;

—  білім беру процесінде қазiргi ақпараттық технологияларды қолдану;

—  кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс;

шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық тұрғыдан ресiмдеу;

—   күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін бiлiмін кеңейту және тереңдету дағдысының болуы қажет;

мыналарды:

—  ғылыми танымның әдiснамасын;

—  экономика құрылымын өзгертетін негiзгi қозғаушы күштерді;

—  инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшелiктері мен қағидаларын;

—   ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкiндiк беретін кемінде бір шет тiлiн кәсiптік деңгейде білуі қажет;

—   ғылыми қызметті ұйымдастырудың қағидаттары мен құрылымын;

—  оқыту процесінде студенттердің танымдық қызметінің психологиясын;

—   оқыту тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын білуі тиіс;

мыналарды:

—   кәсiптік қызметте танымның ғылыми әдiстерiн қолдана білуі;

—   процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы мен тәсілдерін сын-көзбен талдай білуі;

— әртүрлi пәндер бойынша меңгерген бiлiмді интеграциялауы, оларды жаңа белгісіз жағдайларда талдамалық және басқарушылық мәселелерді шешуде қолдана білуі;

—  кәсiпорынның шаруашылық жұмысына микроэкономикалық талдау жүргiзе алуы және оның нәтижелерiн кәсiпорынды басқаруда қолдана білуі;

—  маркетинг пен менеджменттi ұйымдастыруға жаңа тәсілдерді практикада қолдана алуы;

—  кәсiпорынның (фирманың) шаруашылық жұмысын ұйымдастыру мен басқарудағы қиын және қалыптан тыс жағдайларда шешiм қабылдай білуі;

—   экономикалық қатынастарды реттеудегi Қазақстан Республикасының заңнамалық нормаларын практикада қолдана білуі;

—  жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауы және шығармашылықпен қарауы;

—  ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуі;

—  диссертация, мақала, есеп, талдамалық жазбалар және т.б. түрінде эксперименталды-зерттеу және талдамалық жұмыс нәтижелерін жалпылай білуі тиіс;

мыналарды:

—  кәсiптік қызметте танымның ғылыми әдiстерiн қолдана білуі;

— процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы мен тәсілдерін сын-көзбен талдай білуі;

—  әртүрлi пәндер бойынша меңгерген бiлiмді интеграциялауы, оларды жаңа белгісіз жағдайларда талдамалық және басқарушылық мәселелерді шешуде қолдана білуі;

—  кәсiпорынның шаруашылық жұмысына микроэкономикалық талдау жүргiзе алуы және оның нәтижелерiн кәсiпорынды басқаруда қолдана білуі;

—  маркетинг пен менеджменттi ұйымдастыруға жаңа тәсілдерді практикада қолдана алуы;

—  кәсiпорынның (фирманың) шаруашылық жұмысын ұйымдастыру мен басқарудағы қиын және қалыптан тыс жағдайларда шешiм қабылдай білуі;

—   экономикалық қатынастарды реттеудегi Қазақстан Республикасының заңнамалық нормаларын практикада қолдана білуі;

— жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауы және шығармашылықпен қарауы;

—  ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуі;

—   диссертация, мақала, есеп, талдамалық жазбалар және т.б. түрінде эксперименталды-зерттеу және талдамалық жұмыс нәтижелерін жалпылай білуі тиіс;

— алған білімін ғылыми зерттеулер контекстiнде идеяларды қолдану немесе өзіндік дамыту үшiн қолдана білуі;

— әртүрлі пәндер аясында алған білімін жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу міндеттерін шешу үшін интеграциялауы;

—  бiлiмді интеграциялау жолымен, толық емес немесе шектеулі ақпараттар негiзiнде тұжырымдама жасап, шешiм қабылдай алуы;

—  жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясынан алған бiлiмін өз педагогикалық қызметiнде қолдана білуі;

—  оқытудың интерактивті әдiстерін қолдана білуі;

— ақпараттық-талдамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуі;

—  жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауы және шығармашылықпен қарауы;

—  ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу орнында арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндей кәсіптік деңгейде шет тілін еркін меңгеруі;

—  диссертация, ғылыми мақала, есеп, талдамалық жазбалар және т.б. түрінде ғылыми-зерттеу және талдамалық жұмыс нәтижелерін жалпылай білуі тиіс.

 3 Оқу бітірушілердің білім деңгейіне қойылатын талаптар

3.1 Жалпы білімділікке қойылатын талаптар

Бірінші деңгей — Бейіндік магистратура құрылыс бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асырады.

Екінші деңгей — міндетті дайындық деңгейі. Ғылыми және педагогикалық магистратура жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылым саласы үшін ғылыми-педагогикалық даярлығы терең ғылыми және педагогикалық мамандарды даярлау бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асырады.

3.2 Әлеуметтік — этикалық қүзіреттілігіне қойылатын талаптар

ӘАОО-да өз бетінше ойлауға, басқаруға және елдің қорғаныс және ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, құқық қорғау қызметін жүзеге асыруға қабілетті, моральдық-адамгершілік қасиеті жоғары, жоғары білікті кадрларды даярлау жоғары білімнен кейінгі білім берудің мақсаты болып табылады.

3.3 Экономикалық жэне үйымдастыру-басқарушылық қүзіреттілігіне
койылатын талаптар

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мақсаты жоғары рухани және өнегелі қасиет иесі болатын тұлғаның дамуында перспективаларын ескере отырып еліміздің бәсекеге қабілетті, жоғары білікті, өзіндік ойлау қабілетті және қоғамның прогрессивті техникалық, ғылыми, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз ететін жоғары білікті кадрларды дамыту және даярлау болып табылады.

3.4 Кәсіби күзіреттілігіне қойылатын талаптар.

Түлектердің кәсіби қызметінің саласы инновациялық және ғылыми ұлттық ерекшеліктері негізінде, құрылыс саласындағы кәсіби қызметті жүзеге асыратын машина жасау саласында білім беру жүйесі мен мекемелер үшін жоғары білікті мамандарды даярлау, бар.

3.5 Әлеуметтік, экономикалық, кэсіби рольдердің, географиялық жэне элеуметтік жан-жақтылықтың өзгермелі динамизм жэне белгісіздік шарты бойынша ауысуына дайын болуға қойылатын талаптар

Таңдап алынған қызмет шеңберіндегі мәселелерді белгілі деңгейде қоя біиу және оны шешу жолдарын меңгеруге әдістік жэне психологиялық жағынан әзір болуы керек.

3.6 Оқу пэндерінің негізгі циклдері бойынша білімділік деңгейіне қойыиатын талаптар арнайы жалпы техникалық пэндер бойынша  қажетті білім беру болып табылады:

Бейіндік бағыттағы магистратурада НП циклінің көлемі үлгілік оқу жоспарының жалпы көлемінің 44%-ын (оқу мерзімі 1 жыл) және 28%-ын (оқу мерзімі 1,5 жыл) құрайды, оның ішінде 62% және 50% міндетті компонент пәндеріне, ал 38% және 50% таңдау компоненті пәндеріне тиесілі.

Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратурада НП циклінің көлемі үлгілік оқу жоспарының жалпы көлемінің 48%-ын құрайды, оның ішінде 40% міндетті компонент пәндеріне, ал 60% — ы таңдау компоненті пәндеріне тиесілі.

 

6D072900 Құрылыс

 

1 Біліктілік жэне лауазымдар тізбесі

6D072900-Құрылыс мамандығы бойынша бітірген түлекке кұрылыс философия докторы (PhD) академиялық дәреже беріледі.

Түлектердің біліктілігі және қызметтері Қазакстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 21.11.2002ж. №273-П бұйрығымен бекітілген «Жетекшілердің, мамандардың және басқа да қызметкерлердің біліктілік анықтамасына» сэйкес анықталады. 6D072900-Құрылыс мамандығы бойынша бітірген түлекке төменде көрсетілген қызметтерді істеуге рұқсат етіледі:

—   инженер; жобалау; сарапшы; бағалау; өндіріс ұйымдастырушылары, ғылыми-зерттеу ұйымдарының ғылыми қызметкерлері, менеджмент және құрылыс жоспарлау, кеңесшілер, оқу орындары, ғимараттарды салу сапасына мониторинг жоспары мен құрылыстың барлық процестерін жүзеге асыра алады, кəсіпорындарды немесе олардың құрылымдық бөлімшелерін басқару, тиісті профильдегі жоғары оқу орындарында негізгі пәндерді оқыту.2  6D072900-Құрылыс мамандығы бойынша докторантдың біліктілік сипаттамасы

2.1 Кәсіби қызметінің саласы ретінде:

Құрылыс, машина жасау құрылысы, химиялық, таукен ісі, мұнай жэне газ өнеркәсіптері, металлургия саласы қолданылады.

2.2 Кәсіби қызметінің нысандары

— құрылыс жобаларын жобалау, салу және пайдалану кезінде қатысатын кез-келген меншік түріндегі ұйымдар мен кәсіпорындар;- техникалық прогресс, енгізу, жаңғырту, құрылыс индустриясын және құрылыс конструкцияларын жетілдіру мәселелерін шешетін орталық және жергілікті басқару органдары шешілді; — ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдары; — жоғары оқу орындары.2.3 Кәсіби қызметінің пэні

— ғимараттар мен құрылыстарды жобалау, салу, пайдалану және реконструкциялау саласында қабылданған шешімдерді бағалау үшін техникалық, технологиялық, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік критерийлер жиынтығын негіздеу;- геотехникалық процестерді физикалық, математикалық және компьютерлік моделдеу арқылы құрылыс жүйелерін бағалау және жұмысын талдау;      — басқару, бақылау және талдаудың заманауи әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, құрылыс жобаларын жобалау және қайта құру бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;      — жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру.2.4 Кәсіби қызметінің түрлері

6D072900-Құрылыс мамандығы бойынша докторлар PhD мынандай кэсіби қызмет түрлерін атқара алады:

— зерттеу;      — өндіру және басқару;      — педагогикалық;      — ұйымдастырушылық-технологиялық;      — жоба;      — есептелген;      — дизайн.2.5 Кәсіби қызметінің функциясы

— ғимараттар мен құрылыстарды қайта құрылымдау, ғылыми-зерттеу жұмыстарын (және / немесе олардың құрылымдық бөлімшелерін) жобалау, ұйымдастыру;- қолданыстағы кәсіпорынның технологиялық үдерістерінің тұрақтылығын және тиімділігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жүзеге асыру;- кәсіпорындарды немесе олардың құрылымдық бөлімшелерін басқару;- Тиісті профильдегі жоғары оқу орындарында негізгі пәндерді оқыту.2.6 Кәсіби қызметінің типтік міндеттері

Зерттеу және дамыту: прогрессивті іргетас және құрылыс құрылымдары, жаңа геотехнологиялар, құрылыстар негіздері мен іргетастары, құрылыс құрылымдары, күрделі инженерлік-геологиялық жағдайларда күрделі іргетастар, топырақ негіздері мен құрылыс конструкцияларының қасиеттерінің сенімді сипаттамаларын алу үшін жаңа геотехникалық құрылғылар мен жабдықтар, топырақтың геоэкологиялық проблемаларын шешу Қазақстанның өнеркәсіптік аймақтарының негіздері мен құрылыс конструкциялары; құрылыс құрылымдарының сапасын бақылау және тексеру және барлық құрылыс объектілерінің құрылысы; білім беру.2.7 Кәсіби қызметінің бағыттары

Негіздер және іргетастар, жерасты ғимараттар;

Құрылыстық конструкциялар.

2.8 Кәсіби қызметінің мазмүны

— білім беру мен ғылымды интеграциялау негізінде құрылыс индустриясын жетілдіру мәселелерін шешуге қабілетті жаңа құрылымның ғылыми, ғылыми және педагогикалық кадрларын даярлаудың тиімді жүйесін құру;- жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды халықаралық стандарттармен оқытуға отандық технологияларды үйлестіру;      — заманауи еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті ғылыми және педагог кадрларды даярлаудың халықаралық тәжірибесінің қағидаларына сәйкес оқу процесін енгізу;       — ел ішінде және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті құрылыс саласындағы PhD докторларын даярлау, докторлық бағдарламаларды әлемдік білім кеңістігіне біріктіру.2.9 6D072900-Қүрылыс мамандығы бойынша доктордың PhD негізгі қызметіне қойылатын талаптар

Докторлар:

мынадай:

-ғылым эволюциясындағы парадигмалардың ауысуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы;

— жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының пәндік, дүниетанымдық және әдіснамалық ерекшеліктері туралы;

— білімнің белгілі бір саласындағы ғылыми мектептер мен олардың теориялық және практикалық жаңалықтары туралы;

— белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның ғылыми тұжырымдамалары туралы;

-ғылыми жаңалықтарды практикалық қызметке ендіру тетіктері туралы;

— ғылыми қоғамдағы қарым-қатынас нормалары туралы;

— ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми әдебі туралы түсінігінің болуы;

мыналарды:

— жаһандану мен интернационалдандыру жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын;

— ғылыми танымның әдіснамасын;

-белгілі бір саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін;

— ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін (сезінуі және қабылдауы);

— халықаралық ынтымақтастық пен ғылыми байланысты жүзеге асыруға мүмкiндiк беретін кемінде бір шет тiлiн кәсiптік деңгейде білуі қажет;

мыналарды:

-ғылыми зерттеулер процесін ұйымдастыруды, жоспарлауды және іске асыруды;

—  зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды талдауды, бағалауды, салыстыруды және қорытынды жасауды;

-әртүрлі деректерден алынған ақпараттарды талдауды және өңдеуді;

— заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастықпен сипатталатын ғылыми зерттеулерді өз бетімен орындауды;

— ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып, өзінің жаңа ғылыми ойларын айтуды, өзінің білімі мен ойларын ғылыми қоғамдастыққа жеткізуді;

—  зерттеудің заманауи әдіснамасын таңдап, оны тиімді қолдануды;

— өзінің кәсіби дамуын жоспарлауды және болжауды білуі тиіс;

 3 Оқу бітірушілердің білім деңгейіне қойылатын талаптар

3.1 Жалпы білімділікке қойылатын талаптар

Бірінші деңгей — құқық қорғау, ұлттық қауіпсіздік органдары жүйесіндегі және тиісті лауазымдағы кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыру үшін қажетті білім, шеберлік және дағды.

3.2 Әлеуметтік — этикалық қүзіреттілігіне қойылатын талаптар

ӘАОО-да өз бетінше ойлауға, басқаруға және елдің қорғаныс және ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, құқық қорғау қызметін жүзеге асыруға қабілетті, моральдық-адамгершілік қасиеті жоғары, жоғары білікті кадрларды даярлау жоғары білімнен кейінгі білім берудің мақсаты болып табылады.

3.3 Экономикалық және үйымдастыру-басқарушылық қүзіреттілігіне
койылатын талаптар

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мақсаты жоғары рухани және өнегелі қасиет иесі болатын тұлғаның дамуында перспективаларын ескере отырып еліміздің бәсекеге қабілетті, жоғары білікті, өзіндік ойлау қабілетті және қоғамның прогрессивті техникалық, ғылыми, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз ететін жоғары білікті кадрларды дамыту және даярлау болып табылады.

3.4 Кәсіби күзіреттілігіне қойылатын талаптар

Бітірушілердің кәсіптік қызмет саласы: зерттеу, жаңа туындыны құру және қолданыстағы іргетастар құрылымдарын және арнайы топырақ жағдайларында және құрылыс конструкцияларындағы қорларды қалпына келтіру; іргетастар мен іргетастардың сенімді жұмыс істеуін және күрделі инженерлік-геологиялық жағдайларда құрылыс конструкцияларын қамтамасыз ететін жоғары тиімді геотехнологияларды дамыту және дамыту; топырақ негіздері мен құрылыс құрылымдары үшін жаңа сынақ әдістерін әзірлеу, ғимараттар мен құрылыстар салу үшін топырақ негіздерінің құрылыс қасиеттерін сенімді болжау.3.5 Әлеуметтік, экономикалық, кэсіби рольдердің, географиялық жэне элеуметтік жан-жақтылықтың өзгермелі динамизм жэне белгісіздік шарты бойынша ауысуына дайын болуға қойылатын талаптар

Таңдап алынған қызмет шеңберіндегі мәселелерді белгілі деңгейде қоя біиу және оны шешу жолдарын меңгеруге әдістік жэне психологиялық жағынан әзір болуы керек.

3.6 Оқу пэндерінің негізгі циклдері бойынша білімділік деңгейіне қойыиатын талаптар арнайы жалпы техникалық пэндер бойынша  қажетті білім беру болып табылады:

Деректер базасы циклінің пәндерінің көлемі жалпы білім беру бағдарламасының 4% немесе міндетті компонентке жататын 3 кредит болып табылады.Негізгі пәндер циклінің көлемі (НП) жалпы білім беру пәндерінің 16% немесе 12 кредит..

Без рубрики