Білім беру бағдарламалары


«Энергетикалық жүйелер» кафедрасы


БАКАЛАВРИАТ

 

Жоғары білімнің тиісті білім беру бағдарламасын меңгерген студенттерге тиісті бағыттағы (жылу энергетикасы немесе электр энергетикасы) бакалавр академиялық дәрежесі беріледі.

Дайындық күндізгі оқыту түрі бойынша, сондай-ақ ТжКБ базасында күндізгі және жоғары білім базасында күндізгі оқыту түрінде жүргізіледі.

Оқыту мемлекеттік тапсырыс бойынша да, ақылы негізде де орыс және мемлекеттік тілдерде, кредиттік технология бойынша жүргізіледі.

ООД және БД циклдары бойынша оқу процесіне ҚарТУ басқа кафедралардың оқытушылары қатысады. Компьютерлік және мультимедиялық кластар мен аудиториялар қолданылады. Кафедраның дәрістік аудиториялары мен зертханалары зертханалық және практикалық сабақтарды өткізу үшін мультимедиялық аппаратурамен (интерактивті тақталар, проекциялық теледидар, проекторлар мен экрандар) жабдықталған. Оқыту ППП LabView, Electronic WORKBENCH және ANSYS қолдана отырып, энергетикалық жүйені модельдейтін бірегей жабдықта жүргізіледі.

Компьютерлік практика кафедраның компьютерлік кластарында жүзеге асырылады, 2-курстан кейін студенттер жұмыс мамандығын алады, өндірістік практика аймақтың өнеркәсіптік кәсіпорындарында, оның ішінде ЖЭО-1, ЖЭО-3, «Қарағанды-Жарық» ЖШС кәсіпорындарында жүргізіледі. Практикаларды ұйымдастыру және өткізу бойынша практика бағдарламалары әзірленді. Бағдарламалар МЖМБС талаптарына сәйкес келеді. Практика базалары 4 кәсіпорын мен ұйым болып табылады («Қарағанды электротехникалық жабдықтар зауыты» АҚ, «КЕGOC» АҚ, «Қарағанды-Жарық» ЖШС, «Промстройэнерго» ЖШС). Практика жүргізу үшін әр топқа оқытушы тағайындалады. Студенттер практика аяқталғаннан кейін күнделіктер мен есептерді ұсынады, олар кафедраның ПОҚ комиссия алдында қорғалады.

Жыл сайын түлектер жәрмеңкесі өткізіледі. Жұмысқа орналастыру мәселелерімен кафедра түлектерінің қауымдастығы да айналысады. Жыл сайын студенттердің 95% астамы мамандықтар бойынша жұмысқа орналасады. Түлектер бөлінген және осындай ұйымдарда жұмыс істейді: «KEGOC» АҚ, «Арселор Миттал Теміртау» АҚ, «КРЭК» ЖШС, «Қазмұнайгаз» АҚ,  КАРЭМа, «КЗЭЛТО» АҚ, «Шұбаркөл көмір», «Қарағанды Жарық» ЖШС, «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС.

Кафедра түлектерінің Арселор Миттал Теміртау КД, Фесто, Бейкер Хьюз, Эфес-Қарағанды, Фесто-Алматы, Енгізу кәсіпорындары, Казпромавтоматика, Мұнай Газ Инжиниринг, Гартекс, КЗЭЛТО, «Қарағанды Жарық» ЖШС және т.б. шетел компанияларынан дайындығының жоғары сапасы туралы пікірлері бар.

2021 жылы оқу ақысы:

 • Күндізгі толық оқу түрі — 2 600 000 теңге
 • Қысқартылған күндізгі (колледж негізінде) оқыту түрі — 1 950 000 теңге
 • Жоғары білім негізінде күндізгі оқу түрі — 1 300 000 теңге

5B07109 «Электр энергетикасы»

«Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту «Өндірістік процестерді автоматтандыру» кафедрасымен бірлесіп жүзеге асырылады.

Бейінді пәндер комбинациясы:

Физика және математика

Электротехника және электрмен жабдықтау

5В07109 «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды дайындау 03.08.2020 ж. берілген KZ39LAA00018511 лицензиясы негізінде қазақ және орыс тілдерінде жүзеге асырылады.

Кәсіби қызмет саласы

Түлектердің кәсіби қызмет саласы электр энергиясын өндіру, беру, тарату және тұтыну үшін жағдай жасауға бағытталған адам қызметінің технологиялары, құралдары, әдістері мен әдістерінің жиынтығын қамтитын ғылым мен техника саласы болып табылады.

Кәсіби қызмет объектілері

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері электр энергиясын өндіру, беру, тарату және тұтыну кәсіпорындары болып табылады.

Кәсіби қызметінің пәні

5В07109 «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша бітірушілердің кәсіби қызметінің пәндері:

 • электр станциялары мен қосалқы станциялар,
 • электр жүйелері мен желілері,
 • электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау және автоматтандыру,
 • өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы кәсіпорындарды электрмен жабдықтау, ауыл шаруашылығы өндірісін электрлендіру және автоматтандыру,
 • дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері,
 • электромеханика, электр оқшаулау және кабель техникасы,
 • электр технологиялық қондырғылар мен жүйелер,
 • жарық техникасы және жарық көздері,
 • электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру.

3-курстан кейін студенттер «Станциялар мен қосалқы станцияларға қызмет көрсету жөніндегі электрмонтері» жұмысшы мамандықтарын алады.

 


 

5В07108 «Жылу энергетикасы»

Бейінді пәндер комбинациясы:

 • Физика және математика
 • Жылумен жабдықтау және жылу техникасы

5В07108 «Жылу энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды даярлау 03.08 ж. берілген KZ39LAA00018511 лицензиясы негізінде қазақ және орыс тілдерінде жүзеге асырылады.

Кәсіби қызмет саласы

Кәсіби қызмет саласы жылуэнергетикасы техниканың құрамдас бөлігі ретінде болып табылады, ол жылуды генерациялау және қолдану, оның ағындарын басқару және энергияның әртүрлі түрлерін жылуға айналдыру үшін құрылған адам қызметінің құралдары, әдістері мен әдістерінің жиынтығын қамтиды.

Кәсіби қызмет объектілері

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері жылу энергиясын өндіру, тарату және пайдалану бойынша жылутехнологиялық қондырғылар, өнеркәсіптік кәсіпорындарды энергиямен жабдықтау жүйелері, энергетикалық қондырғылар болып табылады.

Кәсіби қызметінің пәні

5В07108 – «Жылу энергетика» мамандығы бойынша бітірушілердің кәсіби қызметінің пәндері:

 • жылу электр станциялары;
 • өнеркәсіптік және жылыту қазандықтары;
 • жылутехнологиялар;
 • өнеркәсіптік кәсіпорындар мен ұйымдардың орталықтандырылған және дербес энергия үнемдеуі;
 • энергия тасығыштарды өндіру және тарату;
 • жылыту және жылу желілері;
 • су және отын дайындау;
 • жылуэнергетика және жылутехнология объектілерін автоматтандырылған басқару;

жылуэнергетика және жылутехнология объектілерін модельдеу және оңтайландыру әдістері мен құралдары, электр машиналары мен аппараттары.

 

МАГИСТРАТУРА 

Жоғары оқу орнының кәсіптік білімінен кейін тиісті білім беру бағдарламаларын меңгерген студенттерге тиісті бағыттағы (жылу энергетикасы немесе электр энергетикасы) техника ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

Оқыту мемлекеттік тапсырыс бойынша да, ақылы негізде де тек күндізгі оқу түрі бойынша орыс және мемлекеттік тілде, кредиттік технология бойынша жүргізіледі.

Қазіргі уақытта магистратурада кадрлар даярлау екі бағыт бойынша жүзеге асырылады:

 • бейінді
 • ғылыми-педагогикалық.

Бейінді даярлық кезінде оқу мерзімі – 1,5 және 1 жылды құрайды; ғылыми-педагогикалық даярлық кезінде — 2 жылды құрайды.

Магистранттарды оқыту бүкіл оқу кезеңіне ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі бар ғылыми жетекшінің басшылығымен жасалатын жеке жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырылады. Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын барлық магистранттар МЭИ (Мәскеу), ОмМТу (Омбы), ТМУ (Томск), Луизиана техникалық университетінде, Санкт-Петербург техникалық университетінде ғылыми тағылымдамадан өтті.

Педагогикалық практиканың өтетін орны – ӨПА және «Энергетикалық жүйелер» кафедралары, өндірістік практика-меншік нысанына қарамастан мамандандырылған фирмалар.

Магистратураға қабылдау екі емтиханды (шет тілі және мамандырылған пәндер) тапсыру нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Магистранттарды оқыту бүкіл оқу кезеңіне ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі бар ғылыми жетекшінің басшылығымен жасалатын жеке жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырылады.

Оқыту ағымдағы 2 аттестацияны, аралық және қорытынды тест бақылауларын қамтитын балдық-рейтингтік жүйе бойынша жүргізіледі.

Өндірістік практика оқу жоспарларына сәйкес және ҚарТУ «Қазчерметавтоматика» АҚ, «Арселор Миттал Теміртау» АҚ КД, «Казпромавтоматика» ЖШС, «Элат» ЖШС, «Қарағанды Энергоцентр» ЖШС, «Эргономика» КПФ ЖШС жасасқан шарттары негізінде жүргізіледі.

 • Оқудың барлық кезеңіндегі оқу құны – 930 000 теңге (2 жыл оқу).
 • Оқудың барлық кезеңіндегі оқу құны – 697 5000 теңге (1,5 жыл оқу).
 • Оқудың барлық кезеңіндегі оқу құны – 465 000 теңге (1 жыл оқу).

 


7М07106 — «Жылу энергетикасы»

7М07106 — «Жылу энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша магистранттарды оқыту Қарағанды техникалық университетінде 03.08.2020ж. №KZ39LAA00018511 лицензиясы негізінде жүзеге асырылады.

Кәсіби қызмет саласы

Түлектердің кәсіби қызмет саласы өнеркәсіп, ғылым, білім, мәдениет, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік басқару болып табылады.

Кәсіби қызмет объектілері

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері адам қызметінің әртүрлі салаларында автоматтандырылған басқару жүйелерін жасайтын, енгізетін және пайдаланатын әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады

Кәсіби қызметінің пәні

Түлектердің кәсіби қызметінің пәндері жобалау, әзірлеу, енгізу, сүйемелдеу және оларды пайдалану технологияларын қоса алғанда, әртүрлі процестер мен мехатронды және роботтандырылған объектілерді автоматты басқару жүйелерін математикалық, ақпараттық, бағдарламалық, лингвистикалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету болып табылады.

 


 

7М07107 — «Электр энергетикасы» 

03.08.2020 ж. №KZ39LAA00018511 лицензия негізінде 7М07107 – «Электр энергетикасы» білім беру бағдарламасы бойынша магистранттарды оқыту

Кәсіби қызмет саласы

Түлектердің кәсіби қызмет саласы өнеркәсіп, ғылым, білім, мәдениет, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік басқару болып табылады.

Кәсіби қызмет объектілері

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері адам қызметінің әртүрлі салаларында автоматтандырылған басқару жүйелерін жасайтын, енгізетін және пайдаланатын әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады

Кәсіби қызметінің пәні

Бітірушілердің кәсіби қызметінің пәндері жобалау, әзірлеу, енгізу, сүйемелдеу және оларды пайдалану технологияларын қоса алғанда, әртүрлі процестер мен мехатронды және роботтандырылған объектілерді автоматты басқару жүйелерін математикалық, ақпараттық, бағдарламалық, лингвистикалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету болып табылады.

 


Без рубрики