Ғылымы еңбектері


Аты Жұмыс түрі Кірістік мәлімет Көлемі Авторластар
1. Оқу құралдар
1. Өлшеу әдістері мен құрылғылар. Аналогтық өлшеу приборларымен электр шамаларын өлшеу  баспа түрі Караганды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011. – 82 б. 5,1  Юрченко В.В.
2. Лабораторный практикум по дисциплине «Основы электроники»  баспа түрі Караганды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011. – 82 б. 6,8  Белик М.Н.
2. Тармақтар
3. Ленталы конвеерлерде сусымалы материалдардың салмағын өлшеу   баспа түрі Жастар шығармашылығы – Қазақстанның инновациялық дамуына: VIII Республикалық ғылыми-техникалық конференциясының материалдары, 22-24 сәуір 2008ж .- V бөлім/ ШҚМТУ. – Өскемен, 2008. – 6-7 б. 0,13  Алиева С.Б.
4. «ЭНС-ТМ» телемеханика жүйесінің контроллері   баспа түрі Жастар шығармашылығы – Қазақстанның инновациялық дамуына: VIII Республикалық ғылыми-техникалық конференциясының материалдары, 22-24 сәуір 2008ж .- V бөлім/ ШҚМТУ. – Өскемен, 2008. – 207-209 б. 0,2  Сердобинцева Д.А
5. Аспалы роликті тіректі ұзына бойы жүктеменің өлшеу нәтижесінің нақтылығына лентаның жылжу факторының әсері  баспа түрі «Ғылым және білім – «Қазақстан – 2030» стратегиясының жетекші факторы» (24-25 маусым 2008 ж.) Халықаралық ғылыми конференциясының еңбектері /ҚР Білім және ғылым министрлігі, Караганды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2008. 3-бөлім – 261-263 б 0,2  Сердобинцева Д.А
6. Аспалы роликті тіректі конвейерлік таразылардың көлденеңі бойынша лентаны симметриялық емес жүктеу әсерінен өлшеу қателігі   баспа түрі Қазіргі заманғы маңызды проблемалар. Халықаралық ғылыми журнал. «Техника ғылымдар» сериясы. № 3 (37) – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2009. 63-66 б. 0,4  Сердобинцева Д.А
7. Аспалы роликті тіректі пайдаланып конвейерлік таразылардың жүк көтергіш құрылғыларын зерттеу және жетілдіру   баспа түрі «Ғылым және білім – «Қазақстан – 2030» стратегиясының жетекші факторы» (№2 Сағынов оқулары) Халықаралық ғылыми конференциясының еңбектері, 24-26 маусым 2010 ж./ ҚР Білім және ғылым министрлігі, Караганды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2010. 3-бөлім – 334-335 б. 0,2  Жаркимбекова А.Т.
8. Динамические нагрузки на первичные преобразователи конвейерных весов с подвесными роликоопорамиАспалы роликті тіректі конвейерлік таразылардың алғашқы түрлендіргіштеріне динамикалық жүктемелері   баспа түрі «Ғылым және білім – «Қазақстан – 2030» стратегиясының жетекші факторы» (№2 Сағынов оқулары) Халықаралық ғылыми конференциясының еңбектері, 24-26 маусым 2010 ж./ ҚР Білім және ғылым министрлігі, Караганды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2010. 4-бөлім – 89-90 б. 0,2  Капжаппарова Д.У.
9. Инженерлік есептерді есептегендегі МаthСАD жүйесінiң қолдану ерекшеліктері   баспа түрі «Индустрия, білім және ғылымдағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» Халықаралық симпозиумының еңбектері, 28-29 қазан 2010 ж. 2 бөлімде. 1-бөлім/ ҚР Білім және ғылым министрлігі. Қараганды мемлекеттік техникалық университеті, – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2010. – 237-238 б. 0,2  Бейсенова А.С.
10. ПК ANSYS таразы бөлімшесінде конвейерлік лентаны модельдеу 

баспа түрі «Ғылым және білім – «Қазақстан – 2030» стратегиясының жетекші факторы» (№3 Сағынов оқулары) Халықаралық ғылыми конференциясының еңбектері, 23-24 маусым 2011 ж./ ҚР Білім және ғылым министрлігі, Караганды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011. 4-бөлім – 198-200 б. 0,2  Капжаппарова Д.У.
11. Конвейерлік таразыларда аспалы роликті тіректерді қолдану 

баспа түрі «Байыту мен металлургиядағы гетерогенді процесстері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері Абишев оқулары – 2011 (22-23 маусым 2011 ж.), Қарағанды, Ж.Абишев атындығы ХМИ. – 511-512 б. 0,2  Капжаппарова Д.У.
12. Конвейерлік таразылар  баспа түрі №66623 ҚР инновациялық патент 0,2 Намазбаев Т.С., Колесников В.С., Муравлев В.К., Моисеенко В.Ю., Сагинова К.М., Есенбаев С.Х
Без рубрики