TRAINING OF PTS


Upgrading the qualifications of the teaching staff in 2017:

Adilova Nazdana James Uatovna

Akashev Arsen Zakirovich

Beysembaev Dias Madatovich

Marinchenko Olga Sergeevnva

Upgrading the qualifications of the teaching staff in 2016:

Akashev Arsen Zakirovich

Asylbekova Nursulu Ualikhanovna

Balgabekov Toleu Kuangolovic

Denis Valeyrevich Beskorovainiy

Isina Botogaz Malgozhdarovna

Kosmabakov Samat Zhaksibaevich

Upgrading the qualifications of the teaching staff in 2015:

Asylbekova Nursulu Ualikhanovna

Balabayev Oyum Temirgaliyevich

Balgabekov Toleu Kuangolovic

Denis Valeyrevich Beskorovainiy

Isina Botogaz Malgozhdarovna

Kelisbekov Adilbek Kazbekovich

Kosmabakov Samat Zhaksibaevich

Uncategorized