List of EMCDT


Educational – methodical complex disciplines of university department PO

 

1

Жалпы педагогика

Общая педагогика

General pedagogics

2

Салалық материалтану және КМТ

Отраслевое материаловедение и ТКМ

Industry material technology and TKM

3

Материалдарды өңдеу технологиясы

Технология обработки материалов

Technology of processing materials

4

Қазіргі заманғы өңдіріс негіздері

Основы современного производства

Base of modern production

5

Кәсіби педагогика

Профессиональная педагогика

Professional pedagogics

6

Этнопедагогика

Etnopeagogics

7

Кәсіби психология

Профессиональная психология

Professional psychology

8

Ғылыми зерттеу негіздері

Основы научных исследований

Base of scientific research

9

Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқыту ідістемесі

Методика преподавания ОТ и СД

Teaching methods of OT and CД

10

Тәрбие жұмыстың теориясы және әдістемесі

Теория и методика воспитательной работы

Theory and methods of educational work

11

Ғылым және техника тарихы

История науки и техники

Science and technology history

12

Қәсіби бағыттың теориясы мен әдістемесі

Теория и методика профессиональной ориентация

Theory and methods of  job orientation

13

Пед.шеберлік

Пед.мастерство

Pedagogical skill

14

Педагогикалық бағдарламаларды жобалау негіздері.

Основы проектирования педагогических программных средств

Planning base of pedagogical program goods

15

Педагогика тарихы

История педагогики

Pedagogics history

16

Мамандыққа кіріспе

Введение в специальность

Insertion in special subject

17

Жалпы психология

Общая психология

General psychology

18

ҚР қөрғаныс күштерінің  жалпы әскери жарғысы

Уставы вооруженных сил РК

RK armed forces regulations 

19

Сапқа тұру дайындығы

Строевая подготовка

Parade drill

20

Бастапқы әскери дайындық негіздері

Основы НВП

BTMP base

21

Тактическая подготовка

Тактикалық әзірлеу

Tactical preparation

22

Огневая подготовка

Оқ ату дайындығы

Hot preparation

23

Кәсіби оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеждмент

Педагогический менеджмент  в системе профессионального обучения

Pedagogical management in professional education

Uncategorized