Kalybekova Kalamkas Sagindikovny’s list of the science and science-methodical


 
The title The character of the work The publishing house, magazine (title, number, year) or the number of the author certification The volume of works Co-author’s surname  
1 2 3 4 5 6  
1. Kazakh literature critics of 60-th years of XX century. The printed  (teaching aids) Kazakh literature critics of 60-th years of XX century. Teaching aids / К.S. Kalybekova; Karaganda State Technical University. – Karaganda: KSTU, 2009. – 69 pages. 4,3 p.p.    
2. Literature critics: history and reading. The printed  (thesises) Kazakh and world literature. №4. Almaty, 2010.  P. 63-72. 0,5 p.p.    
3. Kazakh literature critics of 60-th years of XX century: unrest and search The printed  (thesises) Science magazine: The problems of the language? Literature and art. Kirgyz national academy. Institute of the language and new literature named by Aitmatov №3 (8). Bishkek-2009. 213-220. 0,5 p.p.    
4. Some questions of the Kazakh Language training The printed  (thesises) Republican magazine «The works of the University»  Vestnic KSTU. №3 (40), 2010г. P. 111-113. 0,3 p.p.    
5. Peculiarities of the development Kazakh literature critics of 1960-th years The printed  (thesises) Philological science, the questions of the theory and practice. Science-theoretical and applied magazine №3 (7) 2010  №  Tambov 0,6 p.p.    
6. Role and place of the computer technologies in language studieng processing The printed  (thesises) Philological science, the questions of the theory and practice. Science-theoretical and applied magazine №3 (7) 2010  №  Tambov 0,6 p.p. B.M. Aitbaeva  
7. Some questions of the Kazakh Language Training The printed  (article) Materials of the Internatuonal Practical conference. «Modern opportunities in training 2011»,  Publishing House «Education and Science»  2011. 0,6 p.p. Zh.A. Kaskataeva  
8. About Narmanbet work’s «Кел заман» The printed  (article) Collection materials of the republican science-practical conference «Independence and Narmanbet Ormanbetuly creative work’s». 2 december – Каrаgаndа. 2010 г. 0,6 p.p.    
9. Literature critics and questions of the artistic method 1930-th years The printed  (article) Philological science, the questions of the theory and practice.  Science-theoretical and applied magazine №4 (11) 2011 г   Таmbоv 0,6 p.p. Zh. K. Smagulov;  S.B. Imanbayeva  
10. Іс қағаздарын жүргізу  жағдайы

The printed  (article)

Қарағанды облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы Қарағанды  облыстық тілдерді оқыту орталығы  «Мемлекеттік тілді оқытудың әдістемесі. Өзекті мәселелері мен озық технологиялар» атты  ІІ облыстық  ғылыми –тәжірибелік конференция. Қарағанды 2009.  19-22 б.б.

 

 

 0,3 p.p.    
11. Тұғыры биік – Төле би

The printed  (article)

«Төле би- қазақтың данагөй абызы» аймақтық ғылыми-практикалық конференция. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. – 83 б.

 

0,3 p.p.    
12. Некоторые вопросы обучения казахскому языку

 

 

The printed  (article)

Республиканский журнал «Труды университета»  Вестник КарГТУ. №3 (40), 2010г. С. 111-113.

 

 

0,3 p.p.  
13. Әдеби сын және өмір

The printed  (article)

«М.Әуезов оқулары 7» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Шымкент мемлекеттік университеті. Шымкент қ., 2009. Том 2, – Б. 76-82.

 

0,3 p.p.  
14. Нарманбет Орманбетұлы және ақындық орта

The printed  (article)

Алаш ардақтысы. «Нарманбет  Орманбетұлы және азатшыл алаш әдебиеті» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының  жинағы. 23-24 қазан – Қарағанды. 2009

 

0,4 p.p.  
15. Қазақ әдеби сыны: тарих және тағылым

The printed  (article)

Қазақ және әлем әдебиеті. №4. Алматы, 2010.  63-72 б.б. 0,5 p.p.  
16. Нарманбет ақынның «Кер заман» шығармасы хақында.

The printed  (article)

 «Тәуелсіздік және Нарманбет  Орманбетұлының  шығармашылығы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының  жинағы. 2 желтоқсан – Қарағанды. 2010 0,6 p.p.  
17. Қазіргі білім беру жүйесі, компьютерлік технология және қазақ тілін оқыту мәселелері

The printed  (article)

Қазақ тілін оқыту: жетістіктер мен жаңа даму бағыттары. Республикалық ғылыми – әдістемелік конференция.12 қазан, 2011. 297-304 б.б. 0,7 p.p.  
18. Тәуелсіздік және Әлімхан Ермеков

The printed  (article)

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Әлімхан Ермеков және қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуы» Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері, 19 қараша 2011. 120-123 б.б. 0,4 p.p. Хамзина М.
19. Тәрбие басы – тіл.

The printed  (article)

«Жоғары мектеп жүйесінде көп тілді білім беру: өзекті мәселелері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. 11-12 қараша. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2008. –  Б. 512-515. 0, 3 p.p.  
20. Әдеби өмір және сын.

The printed  (article)

Наука и ее роль в современном мире: Международной научно-практической конференции. – Караганда: Изд-во Болашак-Баспа, 2009. – том 3. С. 111-115. 0,4 p.p.  
21. ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарындағы қазақ әдеби сыны: іркілістер мен ізденістер

 

The printed  (article)

Тил, адабият жана искусство маселелери. Илимий журнал. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы. Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият институту. №3 (8). Бишкек-2009. 213-220.

 

0,5 p.p.  
22. Білім берудегі жаңа инновациялық әдістердің тиімділігі

The printed  (article)

«Индустрия, Білім және ғылымдағы ақпараттық-коммуниканиялық технологиялар» халқаралық симпозиумының еңбектері 28-29 қазан 2010ж     2-ші бөлім Қарағанды

 

0,3 p.p.  
23. Особенности развития казахской литературной критики 1960-х годов

 

The printed  (article)

Филологические науки вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал №3 (7) 2010 г.№  г. Тамбов 0,6 p.p.  
24. Some questions of the Kazakh Language Training

The printed  (article)

Materialy YII Mezinarodni Vedecko-Praktika Konference. «Moderni Vymozenosti Vedy-2011», 27 ledna-05 unora 2011 roku.  Praha, Publishing House «Education and Science»  s.r.o. 2011. 0,6 p.p. Ж.А. Каскатаева
25. Роль и место компьютерных технологии в процессе обучения языкам

The printed  (article)

Филологические науки вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал №2 (9) 2011 г   г.Тамбов

 

0,6 p.p. Айтбаева Б.М.
26. Литературная критика и вопросы художественного метода 1930-х годов

The printed  (article)

Филологические науки вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал №4 (11) 2011 г   г.Тамбов 0,4 p.p.

Смагулов Ж.К.,

Иманбаева С.Б.

27. Әдеби өмір және тарихи қажеттілік

The printed  (article)

Ғылым мен білім саласындағы мәдениеттер тоғысы атты халықаралық ғылыми конференция. I том. 2011, 318-323б.б. 0,6 p.p.

28. Түркі халықтары әдебиеттанудағы ортақ арналар

The printed  (article)

«V Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистиканың мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық  конференция.  Алматы, СДУ, 2013 – 291б.

 

0,7 p.p.

Ж.Қ.Смағұлов

29. Проблемы истории становления казахского литературоведения

The printed  (article)

European Resefrcher. International Multidisciplinary Journal № 6-1. 2013

 

0,7 p.p.

Смагулов Ж.К., Жумагелдин Ж.

Uncategorized