Director of “Karagandastroykonstruktsia” LLP Salyakhov K.M.