Chief of “Karagandinskaya Stroitelnaya Laboratoriya” LLP Skakov M.S.