Аннотация


Рекуперативті режимдегі тиристорлы электрокөтермедегі якорлы тізбектің жалпы индуктивтілік шаманың әсері.
Жұмыста генераторлық жинағыш тәртiптегi тау-кен машиналарының тұрақты тоқтың тиристор электр қозғағышын қасиетi қарастырылды. MatLabның программалық ортасындағы жинағыш тәртiптегi тиристор электр қозғағышын имитациялық үлгiсі  сипатталды. «Рекуперацияның ұстап қалу» эффектісі сипатталған. Тұрақты тоқ электр қозғағыштың тиристорнмға жинағыш тәртiбiнiң ұзақтығына зәкiр шынжырының жиынтық индуктивтiлiгiнiң шамасының ықпалы расталды.
Без рубрики