1. Toleuova M.O. (гр. С-12-1)
  2. Jumakanova U.S. ( гр. С-15-2)
  3. Musaeva J.T. ( гр. АРХ-13-1)
  4. Ushakova K.V. (гр. ДИЗ-13-2)
  5. Hmelnisckaya O.M.  (гр. С-13-4)
  6. Sarsenbekov N.J. (гр. АРХ-14-1)
  7. .Adylhanova S.E. (гр. АРХ-14-2)
  8. .Jumatova G.M. (АРХ-15-1)
  9. Alzhanova G.B. ( ПСК-14-2)

 

Uncategorized