1. Toleuova M.O. ( С-12-1)

2. Jumakanova U.S. (  С-15-2)

3. Musaeva J.T. (  АРХ-13-1)

4. Ushakova K.V. ( ДИЗ-13-1)

5. Hmelnickaya O.M. (С-13-4)

6. Sarsenbekov N.J. (гр. АРХ-14-1)

7. Adylhanova S.E. (гр. АРХ-14-2)

8.Jumatova G.M. (АРХ-15-1)

9.Alzhanova G.B.  ( ПСК-14-2)

Uncategorized