TRAINING OF PTS

Training of PTS in 2016:

Akashev Arsen Zakirovich

Asylbekova Nursulu Ualihanovna

Balgabekov Tole Cangalovic

Bezkorovainy Denis Valeryevich

Botagoz Yixing In Malgazdarova

Samat Kassamakov Zhaksybaevich

 

Training of PTS in 2015:

Nursulu Ualikhanov In Asylbekova

Balabaev Ojum Temirgalievich

Balgabekov Toleu Kunzholovich

Beskorovajnyj Denis Valer’evich

Isina Botagoz Malgazhdarovna

Kelesbek Adil’bek Kazbekovich

Kosbarmakov Samat Zhaksibaevich

 

Training of PTS in 2014:

Asylbekova Nursulu Ualihanovna

Balabaev Ojum Temirgalievich

Balgabekov Toleu Kunzholovich

Beskorovajnyj Denis Valer’evich

Galin Igor’ Aleksandrovich

Kelesbek Adilbek Kazbekovich

Kosbarmakov Samat Zhaksibaevich