The watch schedule of the faculty of DET in hostels of KSTU

Date

First name, middle initial, last name person of the teacher on duty in hostels No. 1 First name, middle initial, last name person of the teacher on duty in hostels of KBK Chair
1 1.11.2014 Oganezov E.S. Kim Yu.V. TCS
2 2.11.2014 Alimov M. Sh. Orazgaliyev G. Sh. TCS
3 4.11.2014 Kshalova A.A. Anuarbekov K.B. TCS
4 5.11.2014 Aldoshina O. V. Gavrilova M. A. TCS
5 6.11.2014 Nygimetzhanova S. To Rakhimberlinova Zh.B. TCS
6 7.11.2014 Airikh V. I. Yugay V. V. TCS
7 8.11.2014 Kritsky A.B. Nurmaganbetova G. S. APP
8 9.11.2014 Kochkin A.M. Ivanov V.A. APP
9 11.11.2014 Chen D. A. Dayich L.I. APP
10 12.11.2014 Nurmaganbetova Zh.S. Shoshymbekova G. T. APP
11 13.11.2014 Kaverin V. V. Kotov E.S. APP
12 14.11.2014 Bulatbayeva Yu.F. Karakulin M. L. APP
13 15.11.2014 Zhumagulova D. K. Markravdt R. V. APP
14 16.11.2014 Nurketayeva O. O. Korabeynikova V. To Power
15 18.11.2014 Bilichenko E.N. Utegenova A.S. Power
16 19.11.2014 Bulatbayev F.N. Esemseitov M. S. Power
17 20.11.2014 Voloshko I.V. Bilichenko A.P. Power
18 21.11.2014 Isayev V. L. Kaydanovich O. Yu Power
19 22.11.2014 Zhanbosov A.E. Shaygarayeva T.N. Power
20 23.11.2014 Baydildina Zh.B. Neshina E.G. Power
21 25.11.2014 Yasinsky V. B. Morozov A.A. Physics
22 26.11.2014 Smakova N. S. Salkeeva A.K. Physics
23 27.11.2014 Kusenova A.S. Syzdykov A.K. Physics
24 28.11.2014 Son T.E. Kopbalina K.B. Physics
25 29.11.2014 Mazhenov N. A. Turebayeva G. B. Physics
26 30.11.2014 Tenchurina A.R. Huangbai E. Physics
Uncategorized