UMKDP po spetsial’nostyam ICS

UMKDP po spetsial’nostyam:

  1. IS_Distsiplina- prepodavatel’ po semestramстрам
  2. VT_Distsiplina- prepodavatel’ po semestram
  3. MKM_Distsiplina- prepodavatel’ po semestram

 

 

Uncategorized