Корпоративтік басқару

Директорлар кеңесі
Директорлар кеңесінің отырыстары
Басқарма
Корпоративтік хатшы
Корпоративтік құжаттар
Корпоративтік оқиғалар

Директорлар кеңесінің комитеттері

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті
Аудит жөніндегі комитет
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті