«Орыс тілі және мәдениеті» кафедрасының оқу процесі


«Орыс тілі және мәдениеті» кафедрасы


Оқу-әдістемелік жұмыс

Кафедра жұмысының негізгі бағыты оқу-әдістемелік жұмыс болып табылады. Орыс тілі және мәдениеті кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысының басты мақсаты университет студенттерінің оқу сапасын арттыру және мамандарды даярлауды әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру болып табылады.

Кафедрада 1 курс студенттеріне арналған «Орыс тілі», магистранттарға арналған «кәсіби бағдарланған орыс тілі» пәндері оқытылады.

«Орыс тілі» пәнінің негізгі мақсаты – болашақ мамандардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру – қоғамдық, ғылыми саланың нақты сөйлеу жағдайларында лингвистикалық құралдармен нақты коммуникативтік міндеттерді шешу қабілеті, А2, В1,В2,С1 тілдік даярлық деңгейлерінде білім беру процесінде тілдік емес мамандықтар студенттерінің мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

«Кәсіби бағытталанған орыс тілі» пәнінің мақсаты оқу-ғылыми және өзіндік-кәсіптік коммуникацияда барабар тілдік құралдар мен тәсілдермен сөйлеу қызметін ұйымдастыратын тілдік даярлықты жетілдіру; орыс тілінде коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын қалыптастыру және дамыту және кәсіби маңызды жағдайларда қарым-қатынасты барабар құруға қабілетті құзыретті тұлғаның кәсіби бағытталанған тілдік даярлығын қамтамасыз ету болып табылады.

Кафедрада оқыту үдерісі ғылымның қазіргі жағдайына жауап береді, тиісті бейіндегі мамандарды даярлау үшін қажетті ғылыми және әдістемелік мәселелер мен сұрақтар шеңберін қамтиды.

Кафедра оқу пәнін оқудан оны тілдік және кәсіптік білім беру мазмұнын интеграциялау негізінде кәсіпті игеру үшін пайдалануға көшуге мүмкіндік беретін оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар әзірлеп шығарды. Осы мақсатқа жету үшін кафедрада осы тәсілді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін оқу-әдістемелік кешендер құрды.

ОТжМ кафедрасының ПОҚ оқу-әдістемелік әдебиеттерді жаңарту бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде: оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар шығарылуда:

  1. Кафедра доценті Б.Р. Оспанова, аға оқытушылар Т.В. Тимохина, А.А. Ақынжанова «Профессиональный русский язык в техническом вузе: практический курс» оқулығын шығарды. Оқулық машина жасау факультетінің мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған. Республикалық ғылыми-практикалық орталық оқулыққа ҚР БҒМ грифін берді.
  2. Кафедра доценті Б.Р. Оспанова, аға оқытушылар Р.М. Алдыназарова, Н.А. Касенова, Тимохина Т.В., А.А. Ақынжанова «10 лексикалық тақырып немесех дурыс сөйлейтін үйрен» оқу құралы шығарылды. Оқу құралы Серпін бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге арналған.
  3. Кафедра доценті Н.К. Шаяхметова «Дистанционный учебный курс по профессионально-ориентированному русскому языку» оқу құралын шығарды. Оқу құралы техникалық жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарына арналған. Бұл нұсқаулықтың мақсаты-пікір алмасу, талқылау мен талқылауға қатысу қабілетін дамыту арқылы ауызша және жазбаша кәсіби сөйлеу дағдыларын дамыту.
  4. Кафедра доценті Б.Р. Оспанова, аға оқытушы Р.М. Алдыназарова, оқытушы С.М. Тәжібаева «Профессиональный русский язык в техническом вузе. Практический курс»» шығарды. Оқулық ФЭАТ мамандықтарында оқитын студенттерге арналған.
  5. Кафедра доценті Б.Р. Оспанова, оқытушылар З.К. Сейдахметова, С.А. Иванова орыс тілінен «Сборник упражнений (уровень В1 — В2)» оқу құралын шығарды. Оқу құралы студенттердің сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған жаттығулар жиынтығы.
  6. Аға оқытушы А.Б. Насырова «Русский язык для студентов, обучающихся по образовательной программе Биотехнология» оқу құралын шығарды. Оқу құралы қарым-қатынастың ғылыми саласы шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті дамытуға және жетілдіруге арналған.
  7. Аға оқытушы Д.Б. Тілеуметова және оқытушы Н.В. Докучаева «Синтаксис русского языка. (Уровень С1)», әртүрлі функционалды сөйлеу мәнерлерінде қолдану шеңберінде СПП құрылымымен және түрлерімен танысу үшін қажетті материалдар кешенін қамтиды.
  8. Кафедра доценті Б.Р. Оспанова, аға оқытушылар Т.В. Тимохина, Ж.А. Әзімбаева А2 деңгейінде орыс тілін меңгерген техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған «Русский язык для студентов технических специальностей (Уровень А2)» Оқу-әдістемелік құралын шығарды.

Негізгі мақсатқа жету үшін келесі міндеттер орындалады:

Орыс тілі мен Кәсіби орыс тілін оқытудың әдістемелік базасын қамтамасыз ету:

— оқу-әдістемелік әдебиет қорын толықтыру;

-электрондық оқу басылымдары мен оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу бойынша бақылау және әдістемелік қолдау;

— инновациялық технологияларды қолдана отырып, орыс тілін шет тілі ретінде оқыту жүйесін әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру;

— бастапқы, ағымдағы, қалдық білімдерді бақылау бөлімі үшін оқу-тілдік тапсырмаларды әзірлеу және сараптау.

Орыс тілін оқыту сапасын арттыру:

— оқу процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

— оқытудың заманауи әдістемесіне сәйкес практикалық сабақтарды өткізу сапасын талдау;

— оқытушылардың кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін жетілдіру бойынша шеберлік сыныптарын өткізу;

— студенттердің білімін бағалау және бақылау жүйесін жетілдіру.

Білім беру сапасын мониторингілеу:

— студенттердің сабаққа қатысуын талдау;

— аралық бақылаулар жүргізу қорытындылары;

— емтихан сессияларының қорытындыларын талдау;

— ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын, студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейін талдау.

Кафедраның ПОҚ факультет, ЖОО, республика деңгейіндегі оқу-әдістемелік семинарларға, халықаралық семинарларға қатысады. Сапаны қамтамасыз ету Комитеті мен әдістемелік семинардың отырыстарында оқытушылар жұмыс тәжірибесімен алмасады, орыс тілін оқытудың жаңа тәсілдері, заманауи білім беру инновациялық технологиялары мен оқыту нысандарын пайдалану туралы хабарламалар жасайды. Жоғары білім беру стандарттарына сәйкес орыс тілі мен мәдениеті кафедрасының КОК қызметі жаңа идеяларды қалыптастырудың, оларды талдаудың және тәжірибе берудің тиімді құралы бола отырып, оқыту сапасын арттыруға ықпал етеді.

Без рубрики