«Орыс тілі және мәдениеті» кафедрасының оқу процесі


«Орыс тілі және мәдениеті» кафедрасы


Оқу-әдістемелік жұмыс

Кафедра жұмысының негізгі бағыты оқу-әдістемелік жұмыс болып табылады, оның басты мақсаты университет студенттерінің оқу сапасын арттыру және мамандарды даярлауды әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру болып табылады. Кафедрада 1 курс студенттеріне арналған «Орыс тілі», магистранттарға арналған «Орыс тілі (кәсіби-бағдарланған)»  пәндері оқытылады.

«Орыс тілі» пәнінің негізгі мақсаты – болашақ мамандардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру – қоғамдық, ғылыми саланың нақты сөйлеу жағдайларында лингвистикалық құралдармен нақты коммуникативтік міндеттерді шешу қабілеті, А2, В1,В2,С1 тілдік даярлық деңгейлерінде білім беру процесінде тілдік емес мамандықтар студенттерінің мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

«Орыс тілі (кәсіби-бағдарланған)» пәнінің мақсаты оқу-ғылыми және өзіндік-кәсіптік коммуникацияда барабар тілдік құралдар мен тәсілдермен сөйлеу қызметін ұйымдастыратын тілдік даярлықты жетілдіру болып табылады; орыс тілінде коммуникативтік құзыреттілік дағдыларын қалыптастыру және дамыту және кәсіби маңызды жағдайларда қарым-қатынасты барабар құруға қабілетті құзыретті тұлғаның кәсіби бағытталған тілдік дайындығын қамтамасыз ету.

Кафедрада оқыту үдерісі ғылымның қазіргі жағдайына жауап береді, тиісті бейіндегі мамандарды даярлау үшін қажетті ғылыми және әдістемелік мәселелер мен сұрақтар шеңберін қамтиды.

ОТжМ  кафедрасының ПОҚ оқу-әдістемелік әдебиеттерді жаңарту бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде: оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар шығарылуда:

 1.   Кафедра доценті Оспанова Б. Р., аға оқытушылар Тимохина Т. В., Ақынжанова А. А. «Профессиональный русский язык в техническом вузе: практический курс» атты оқулық шығарды. Оқулық машина жасау факультетінің мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған. Республикалық ғылыми-практикалық орталық оқулыққа ҚР БҒМ грифін берді.
 2. Кафедра доценті Н.К. Шаяхметова «Дистанционный учебный курс по профессионально-ориентированному русскому языку» оқу құралын шығарды.  Оқу құралы техникалық жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарына арналған. Бұл нұсқаулықтың мақсаты-пікір алмасу, талқылау мен талқылауға қатысу қабілетін дамыту арқылы ауызша және жазбаша кәсіби сөйлеу дағдыларын дамыту.
 3. Кафедра доценті Б. Р. Оспанова, оқытушылар З. К. Сейдахметова, С. А. Иванова «Сборник упражнений (уровень В1 — В2)» орыс тілі бойынша оқу құралын шығарды. Оқу құралы студенттердің сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған жаттығулар жиынтығы.
 4. Аға оқытушы А. Б. Насырова «Русский язык для студентов, обучающихся по образовательной программе «Биотехнология» оқу құралын шығарды.  Оқу құралы қарым-қатынастың ғылыми саласы шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті дамытуға және жетілдіруге арналған.
 5.  Аға оқытушы Д. Б. Тілеуметова және оқытушы Н.В. Докучаева «Синтаксис русского языка. (Уровень С1)» оқу құралын шығарды. Құрамында әртүрлі функционалды сөйлеу мәнерлерінде қолдану шеңберінде СПП құрылымымен және түрлерімен танысу үшін қажетті материалдар кешені бар.
 6. Кафедра доценті Б. Р. Оспанова, аға оқытушылар Тимохина Т. В., Ж. А. Әзімбаева «Русский язык для студентов технических специальностей (Уровень А2)» оқу-әдістемелік құрал шығарды. А2 деңгейінде орыс тілін меңгерген техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.
 7. Аға оқытушылар Әзімбаева Ж. А., Тимохина Т. В., оқытушы Докучаева Н. В. «Russian language  for future   engineer (Русский язык будущему инженеру)»  оқу құралы шығарылды. Шетелдік студенттерге арналған оқу құралы.
 8. Аға оқытушы Т. С. Кульпеисова «Русский язык. Уровень С1» 1-деңгейден бастап орыс тілін меңгерген техникалық жоғары оқу орындарының барлық мамандықтар студенттері  үшін  арналған оқу құралын шығарды.
 9. Аға оқытушылар Әзімбаева Ж. А., Тимохина Т. В., Кишенова А. Ю. «Болашақ инженерге арналған орыс тілі (Русский язык будущему инженеру)» оқу құралы шығарылды. Оқу құралы қарым-қатынастың негізгі салалары шегінде тілдік және коммуникативтік құзыреттілікті дамытуға және жетілдіруге арналған.

Негізгі мақсатқа жету үшін келесі міндеттер орындалады:

 • Орыс тілі мен (кәсіби) орыс тілін оқытудың әдістемелік базасын қамтамасыз ету:

— оқу-әдістемелік әдебиет қорын толықтыру;

-электрондық оқу басылымдары мен оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу бойынша бақылау және әдістемелік қолдау;

— инновациялық технологияларды қолдана отырып, орыс тілін шет тілі ретінде оқыту жүйесін әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру;

— бастапқы, ағымдағы, қалдық білімдерді бақылау бөлімі үшін оқу-тілдік тапсырмаларды әзірлеу және сараптау.

 • Орыс тілін оқыту сапасын арттыру:

— оқу процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану;

— оқытудың заманауи әдістемесіне сәйкес практикалық сабақтарды өткізу сапасын талдау;

— оқытушылардың кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін жетілдіру бойынша шеберлік сыныптарын өткізу;

— студенттердің білімін бағалау және бақылау жүйесін жетілдіру.

 • Білім беру сапасының мониторингі:

— студенттердің сабаққа қатысуын талдау;

— аралық бақылаулар жүргізу қорытындылары;

— емтихан сессияларының қорытындыларын талдау;

— ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын, студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейін талдау.

Кафедраның ПОҚ факультет, ЖОО, республика деңгейіндегі оқу-әдістемелік семинарларға, халықаралық семинарларға қатысады. сапаны қамтамасыз ету Комитеті мен әдістемелік семинардың отырыстарында оқытушылар жұмыс тәжірибесімен алмасады, орыс тілін оқытудың жаңа тәсілдері, заманауи білім беру инновациялық технологиялары мен оқыту нысандарын пайдалану туралы хабарламалар жасайды. Жоғары білім беру стандарттарына сәйкес орыс тілі мен мәдениеті кафедрасының КОК қызметі жаңа идеяларды қалыптастырудың, оларды талдаудың және тәжірибе берудің тиімді құралы бола отырып, оқыту сапасын арттыруға ықпал етеді.

Без рубрики