2023-2025 жылдарға арналған жас ғалымдарды мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру жобалары бойынша ақпарат


AP19576811 «Ферроқорытпа өндірісінің жоғары дисперсті шаңынан кондициялық өнімді алу технологиясын әзірлеу» — ғылыми жетекшісі Исагулова Д.А.

Өзектілігі

Ферроқорытпалар өндірісінде көптеген жанама өнімдер түзіледі: қож, кенді шикізаттың және дайын өнімнің (ферроқорытпалардың) ұсақ фракцияларының тұнбасы, шлам, шаң және басқа да бірқатар материалдар. Оларды пайдалану және қайта өңдеу бастапқы пайдалы қазбаларды тұтынуды азайтуға мүмкіндік береді, осылайша негізгі өндірістің тиімділігін арттырады және қоршаған ортаның ластануын азайтады. Ең үлкен экологиялық қауіптер ферроқорытпа өндірісінің металлургия саласының техногендік қалдықтары болып табылады, олар әртүрлі өндіріс түрлерінің шаңдары мен шламдары түріндегі жұқа дисперсті түзілімдер түрінде болады. Ұнтақты заттарды үлкейтудің негізгі әдістерінің бірі — брикеттеу тек брикеттерге белгілі бір пішін беру және оларды тығыздау үшін энергияны қажет ететін және агломерацияға жылу энергиясын қажет етпейтін процесс. Брикеттеу — бұл әр түрлі шаңды материалдарды жағудың ең арзан және ықшам тәсілі, сондықтан өндіріс қалдықтарын престерде брикеттеу әдісімен кесектеу экономикалық тұрғыдан тиімді болады.

Жобаның мақсаты

жаңа кешенді байланыстырушы материалды пайдалана отырып, ферроқорытпа өндірісінің жоғары дисперсті шаңынан ферросилиций брикеттерін алудың жаңа технологиясын жасау.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Жобаны іске асыру қорытындысы бойынша:

— брикеттелген ферросилицийдің жаңа құрамы алынды;

— шаңнан берік брикеттер алудың жаңа технологиясы әзірленді;

— ферроқорытпа өндірісінің жоғары дисперсті шаңының жаңа кешенді байланыстырушы материалмен өзара әрекеттесу механизмі анықталды.

Қазіргі уақытта қол жеткізілген нәтижелер:

Жұмыста қарастырылған мәселе бойынша әдеби деректерді талдау нәтижесінде зерттеудің мақсаттары мен міндеттері тұжырымдалады.

Жоғары дисперсті шаңнан (ЖДШ) бірінші кондициялық өнімінің үлгілері алынды және әрі қарай зерттеу үшін бірқатар зерттеулер жүргізіледі, олар алынған кондициялық өнімінің толық құрамы сипаттамалары мен химиялық құрамдарын қарастырады. Бұл жұмыс параметрлерді анықтауға тырысатын алғашқы зерттеу болып табылады, екі түрлі байланыстырғыш және екі түрлі құрам алынды. Бұл зерттеу процестің ферроқорытпа өндірісінің басқа сусымалы қатты қалдықтарын қайта пайдалануға және сусымалы қатты қалдықтарды кәдеге жарату мәселесін кешенді түрде шешуге болатынын көрсетеді.

2-сурет — Үлгі 4: а – сынаққа дейін; б – сынақтан кейін

Зерттеу тобы

 1. Исагулова Диана Аристотелевна – ғылыми жетекші, PhD, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ «Нанотехнология және металлургия» кафедрасының доценті, Хирша Индексі Clarivate Analytics 2 базасына тең, Scopus базаында3, РҒДИ базасында 6. Scopus ID 55778253200.
 2. Омарова Айдана Ержанкызы – жауапты орындаушы, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ «Нанотехнология және металлургия» кафедрасының МЕТД-22-1 тобының докторанты, Хирша Индексі 0, ORCID 0000-0002-6942-2020, Researcher ID ABD-5912-2021, Scopus ID 56901129500
 3. Щербакова Елена Петровна — PhD, НТМ каф. доцентінің м.а., ORCID 0000-0001-6678-6673 Researcher ID N-5639-2017 Scopus Author ID 55543103900
 4. Аринова Сания Каскатаевна – орындаушы, PhD, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ «Нанотехнология және металлургия» кафедрасының оқытушысы, Хирша Индексі 1 Scopus ID 57192206332.
 5. Достаева Ардак Мухамедиевна — орындаушы, PhD, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ «Нанотехнология және металлургия» кафедрасы доцентінің м.а., Хирша Индексі 4

ORCID 0000-0002-1982-2368, Researcher ID AAB-9478-2020, Scopus ID 57160297400.

 1. Ковалева Татьяна Викторовна — орындаушы, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ «Нанотехнология және металлургия» кафедрасының оқытушысы, Хирша Индексі 2, Researcher ID : A-2567-2017, ORCID 0000-0002-1186-1805, Scopus ID 57211297553.
 2. Айтбаев Нурлан Берикулы — орындаушы,Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ «Нанотехнология және металлургия» кафедрасының аға оқытушысы, Хирша Индексі 2, Scopus Author ID: 57211295299, ORCID: 0000-0002-7469-4442.
 3. Алина Арайлым Алтынбековна — орындаушы, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ «Нанотехнология және металлургия» кафедрасының оқытушысы, Хирша Индексі 0, ORCID 0000-0003-3577-4914, Scopus ID 57218196165.
 4. Курипко Станислав Александрович — т.ғ.м., ТОО «КМЗ им. Пархоменко атындағы ҚМЗ» ЖШС бас конструкторы
 5. Адамова Гулден Хасеновна — орындаушы, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ «Нанотехнология және металлургия» кафедрасы МЕТД-21-1 тобының докторанты, Хирша Индексі 0, ORCID 0000-0001-6933-6571

Жарияланымдар тізімі

1) Омарова А.Е., Исагулова Д.А., Квон СВ.С., Ковалева Т.В. Выбор связующего для производства брикетов из высокодисперсной пыли ферросплавного производства/ DOI 10.52209/1609-1825_2023_3_79. Труды университета №3 (92) • 2023. http://tu.kstu.kz/archive/journal/26

2) D.А. ISSAGULOVA, SV.S. КVON, А.Е. ОMAROVA,
Т.V. КОVALEVA, V.YU. КULIKOV, А.А. АLINA/ Studying the binder effect on the properties of bri quettes of ferroalloy production waste. ISSN 0543-5846 METABK 63(1) 143-145 (2024). Журнал METALURGIJA 63 (2024) 1, 143-145. Хорватия.

3) Патент на полезную модель. Авторы Омарова А.Е., Исагулова Д.А., Ковалева Т.В., Алина А.А. №8617 от 10.11.2023.

Ықтимал пайдаланушыларға ақпарат

Алынған нәтижелер кондициялық өнімді өндіру үшін қазақстандық құрамдағы ЖҚҚ-дан сығу және кептіру режимдерін әзірлеу бойынша неғұрлым егжей-тегжейлі зерттеулер жүргізу үшін негіз болып табылады.

Қолдану саласы

Металлургия, ферроқорытпа өндірісі.

 

AP19579377 «Ашықкеніштердің тиімділігін арттыру үшін ернеулердің тұрақтылығына теріс әсерді азайту мақсатында арнайы бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлерін зерттеу және негіздеу» ғ.ж. Хусан Б.

Өзектілігі. Қазіргі уақытта ашық тәсілмен игерілетін пайдалы қазбалардың ірі кен орындарында терең көкжиектерді игеруге көшу жүзеге асырылуда. Тереңдікті ұлғайту кезінде ашықкеніштердің ернеулері мен жиектерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету тау-кен өндірісінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Ашықкеніш ернеулерінің тұрақтылығы ортаның бастапқы тау-геологиялық жағдайларымен және арнайы бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлерімен, сондай-ақ олардың әсер ету параметрлері арқылы ескерілуі қажет жарылыстың сейсмикалық әсерімен бағаланады. Бұл ретте ашықкеніш ернеуінің еңіс бұрышының ұлғаюы тасымалдау көлемінің төмендеуіне алып келеді және кен орнын игерудің экономикалық тиімділігін арттырады. Алайда бұл ретте тау қысымымен және жарылыс жұмыстарын жүргізуден туындаған қысқа мерзімді импульстік жүктемелердің әсерімен байланысты геодинамикалық қозғалыстар нәтижесінде ашықкеніштегі еңіс құрылыстардың құлау қаупі артады. Белгілі бір бұрыштағы көлбеу құрылыстың тұрақты күйін бағалау бақылаудың жеткілікті ұзақ кезеңдері шеңберінде массивтің сол немесе басқа бағытта жылжуын өлшеуге негізделеді, бұл ретте тұрақты бұрыштарды негіздеу кезінде жергілікті блоктар аралық қозғалыстарға әкелетін қысқа мерзімді деформациялар ескерілмейді. Осыған байланысты, көлбеу құрылыстардың жанында бұрғылау-жару жұмыстарын ғылыми негізсіз, жеткіліксіз ұқыпты жүргізу олардың тұрақтылығының бұзылуына және апатты көшкін құбылыстарына әкелуі мүмкін.

Зерттеу пәні Карьер бортының тұрақтылығы аспектісінде ашық тәсілмен игерілетін пайдалы қазбалар кен орындары болып табылады.

Жобаның мақсаты бұрғылау-жару жұмыстарының шекті контурға жақын ашықкенішке әсерін зерттеу, бұрғылау-жару жұмыстарының ашықкеніш ернеулерінің тұрақтылығына минималды әсерін қамтамасыз ету, жоғары жиектермен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздікті арттыру болып табылады. Арнайы бұрғылау-жару жұмыстарының тиімді параметрлерін әзірлеу жақсы ұсақталған, қопсытылған тау жыныстарының үйіндісін, сондай-ақ жобаға сәйкес бұзылмаған еңісті қамтамасыз етеді.

Жарылыстың сейсмикалық әсерінің әсерін ескере отырып, бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлері, тау-кен-геологиялық жағдайлары мен ашықкеніш ернеулерінің тұрақтылығы арасында өзара байланыс орнату талап етіледі.

Зерттеу пәні ашықкеніш ернеуінің тұрақтылығы аспектісінде ашық тәсілмен игерілетін тереңде орналасқан пайдалы қазбалар кен орындары болып табылады.

Жобаның мақсаты бұрғылау-жару жұмыстарының шекті контурға жақын ашықкенішке әсерін зерттеу, бұрғылау-жару жұмыстарының ашықкеніш ернеулерінің тұрақтылығына минималды әсерін қамтамасыз ету, жоғары жиектермен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздікті арттыру болып табылады.

Арнайы бұрғылау-жару жұмыстарының тиімді параметрлерін әзірлеу жақсы ұсақталған, қопсытылған тау жыныстарының үйіндісін, сондай-ақ жобаға сәйкес бұзылмаған еңісті қамтамасыз етеді.

Жарылыстың сейсмикалық әсерін ескере отырып, бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлері, тау-кен-геологиялық жағдайлары мен ашықкеніш ернеулерінің тұрақтылығы арасында өзара байланыс орнату талап етіледі.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер:

Жобаның мақсатына және жоспарланған міндеттерге қол жеткізу үшін мазмұны мен көлемі бойынша әртүрлі нәтижелер алу жоспарлануда.

Бұрғылау-жару жұмыстарының нәтижелерін сандық бағалау зерттеу процесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл ашық тау-кен жұмыстарында оларды қолданудың техникалық-экономикалық әсерін бағалай отырып, ашықкеніш ернеулерінің тұрақтылығына теріс әсерді азайту мақсатында арнайы бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлерін анықтау.

Зерттеулер нәтижесінде мансаптың шекті контурында БЖЖ өндірісінің технологиялық регламентін әзірлеу қажет.

Бұл ашықкеніштің тұрақты ернеуінің ұзақ мерзімді тұрақты жағдайын қамтамасыз ететін контурлық жарылысты жүргізу кезінде бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу технологиясын негіздеуге мүмкіндік берді, сондай-ақ жарылыстың әсерін бағалау үшін сыртқы динамикалық әсерге серпімді реакция дәрежесін сипаттайтын және жарылыс орнынан алыстаған сайын серпімді сейсмикалық толқынның қарқындылығын анықтайтын параметр болып табылатын жыныс массивінің сейсмикалық коэффициенті пайдаланылды. Есептеу негізінде ашықкеніш кеңістігінде сейсмикалық коэффициентті бөлу картасы құрылды. Жарылыстың тау жыныстарының массивіне сейсмикалық әсерін анықтауға қызмет ететін аспаптық өлшеу әдісінің көмегімен жарылыстың аспаптық массивке әсер ету дәрежесі анықталды. Бұл кенжарды бұрғылау сапасы бойынша рұқсат етілген ауытқулардың пайызын анықтауға негізделген жүргізілген жарылыстың сапасын бағалау әдісін әзірлеуге мүмкіндік берді.

Зерттеу нәтижелері 6В07202 «Тау-кен ісі» білім беру бағдарламасының «Тау жыныстарын жарылыспен жою», 6В07202 «Тау-кен ісі» білім беру бағдарламасының «Бұрғылау-жару жұмыстарын жетілдіру» пәні бойынша 2 PhD диссертация, 2 магистрлік диссертация және оқу-әдістемелік кешен дайындау кезінде пайдаланылатын болады.

Зерттеу тобы:

 1. Хусан Болатхан – ғылыми жетекші, PhD, ПҚКБ кафедрасының аға оқытушысы.

h-index – 2

Researcher ID X-7308-2018

Scopus Author ID 57208583785

ORCID ID: 0000-0002-0601-9365

 1. Мустафин Сакен Аманжолович — жауапты орындаушы, т.ғ.м. «Альянс Недрапроект» ЖШС бас технологы.

ORCID ID: 0000-0002-3811-990X

 1. Кәкім Саната Талғатұлы – т.ғ.м., ПҚКБ кафедрасының аға оқытушысы.

ORCID ID: 0000-0003-0123-4020

4 . Асанова Жанар Мажитовна — PhD, ПҚКБ кафедрасының аға оқытушысы.

Scopus:Author ID 57224985956

ORCID ID: 0000-0002-1169-8729

 1. Замалиев Наил Мансурович — PhD, ПҚКБ кафедрасының аға оқытушысы.

h-index – 1

Scopus: Author ID  57194194006

Researcher ID Web of Science: AHA-9283-2022

ORCID ID: 0000-0003-0628-2654

 1. Ескенова Гульнур Бериковна — т.ғ.м., ПҚКБ кафедрасының аға оқытушысы.

ORCID ID: 0000-0001-8184-4085

 1. Шайке Нурлан Канатулы — ПҚКБ кафедрасы ГД-Д-22-2 тобының докторанты.

ORCID ID: 0000-0002-23954566

 1. Оралбай Алдияр Оралбайұлы — ПҚКБ кафедрасы ГД-Д-20-1 тобының докторанты.

ИХ 1, Scopus Author ID: 57554564800 и 57415975200

ORCID ID: 0000-0002-7995-715X

Күтілетін жарияланымдар:

Жобаны орындау барысында зерттеу нәтижелерін журналдарда және қазақстандық және шетелдік ғылыми басылымдардың ғылыми еңбектер жинақтарында жариялау жоспарлануда, оның ішінде – КОКСНВО ұсынған рецензияланатын шетелдік немесе отандық басылымда 1 мақала немесе шолу, Science Citation Index Expanded Web of Science индекстелетін және (немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша кемінде 35 (отыз бес) процентилі бар жобаның ғылыми бағыты бойынша рецензияланатын ғылыми басылымдарда 2 мақала және (немесе) шолулар, ал сондай-ақ 1 монография жариялау және зерттеу нәтижелері бойынша 3 қорғау құжаттарын (СИС), 1 патент алу.

Ықтимал пайдаланушыларға арналған ақпарат:

Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижесі контур маңындағы ашықкеніш аймағында бұрғылау-жару жұмыстарын өндіру технологиясын жетілдіру және бұрғылау-жару жұмыстарының ашықкеніш ернеулерінің тұрақтылығына теріс әсерін азайту болып табылады. Зерттеу нәтижелерінің әлеуетті тұтынушысы ғылыми-зерттеу орталықтары, тау-кен және жобалау компаниялары болып табылады.

 

AP19578884 «Доңғалақты тесу білдегі құралының тозуға төзімділігін арттыру және конструкциясын жетілдіру» ғ.ж. Мусаев М.М.

Өзектілігі

Отандық және шетелдік өндірушілердің жаһандық интеграциясы отандық өнеркәсіпте шетелдік техниканы пайдаланудың артуына әкелді. Олардың бірі-доңғалақтарды тесу білдектері.

Бұл білдектерді өндірушілер мен жеткізушілер, сондай-ақ оларға технологиялық және аспаптық жабдықтар Ресейлік және Қытайлық өндірушілер болып табылады. Доңғалақтардағы тесіктерді тесу үшін қолданылатын құрал тез тозатыны және жиі істен шығатыны анықталды. Тозған құрал шетелдік өндірушілерден сатып алынатын жаңасымен ауыстырылады. Құралдың шығыны өте жоғары және өндірілген өнімнің өзіндік құнына теріс әсер етеді. Қалыптасқан проблема доңғалақтарды тесетін білдектер құралының конструкциясының тозуға төзімділігін арттыру технологиясын әзірлеу қажеттілігін және осы мәселені шешуге бағытталған ғылыми зерттеулерді талап етеді.

Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты тозуға төзімділікті арттыру және доңғалақты тесетін білдектің құрал конструкциясын жетілдіру болып табылады.

Күтілетін нәтижелер

Жобаны орындау нәтижесінде доңғалақтардың жұмыс бөлігінің тесу құралына тозуға төзімділігін арттыру технологиясы құрылатын болады. Доңғалақ тесетін құралдың тәжірибелік үлгісі әзірленеді және жасалады.

Жоба нәтижелері бойынша мыналар жарияланатын болады:

— Web of Science базасының Science Citation Index Expanded индекстелетін және (немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша кемінде 35 (отыз бес) процентилі бар жобаның ғылыми бағыты бойынша рецензияланатын ғылыми басылымдарда 2 (екі) мақала және (немесе) шолулар;

— КОКСНВО ұсынған рецензияланатын шетелдік немесе отандық басылымда 2 (екі) мақала немесе шолу;

—  пайдалы модельге ҚР 1патенті;

— авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 1 куәлік;

— 1 монография.

Зерттеу нәтижелері бойынша доңғалақ тесу құралының жұмыс бөлігінің тозуға төзімділігін арттыру технологиясын пайдалану, сондай-ақ жаңа конструкциядағы доңғалақ тесу құралын жасау бойынша ұсынымдар әзірленетін болады.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін әлеуетті пайдаланушылар, ғалымдар қауымдастығы және жалпы жұртшылық арасында тарату халықаралық конференцияларда және өндірістердің техникалық кеңестерінде баяндау жолымен тұрақты түрде жүзеге асырылатын болады.

Жоба тақырыбы бойынша Д.С.Қасымбабина докторлық диссертация (PhD) және «Машина жасау» мамандығы бойынша екі магистрлік диссертациясы қорғалады.

Қол жеткізілген нәтижелер

— КОКСНВО ұсынған рецензияланатын шетелдік немесе отандық басылымда 1 мақала немесе шолу;

— 1 авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 1 куәлік.

Рисунок 1. а) исследование температурных показателей в процессе пробивки отверстия;

б) токопроводящие шины; в) шинопробивной станок; г) изношенный шинопробивной инструмент;

Зерттеу тобы

 1. Мусаев Медгат Муратович – ғылыми жетекші, PhD, ТЖМжС кафедрасының доценті

Хирша Индексі – 4;

Researcher ID: AAR-6997-2020;

ORCID: 0000-0001-9875-8159;

Scopus Author ID: 57220743851

 1. Доненбаев Бакытжан Серикович – жауапты орындаушы, PhD, Механика кафедрасының аға оқытушысы

Хирша Индексі — 2,

Researcher ID: Y-2178-2018,

ORCID: 0000-0001-6923-3476,

Scopus Author ID: 57193404717

 1. Абдугалиева Гульнур Баймурзаевна — орындаушы, PhD, ТЖМжС кафедрасының доценті

Хирша Индексі – 2;

Researcher ID: AAN-2968-2021;

ORCID: 0000-0003-3469-3901;

Scopus Author ID: 57200327289

 1. Тусупова Саягуль Ораловна, — орындаушы, PhD, Toraighyrov university аға оқытушысы,

Хирша Индексі – 2;

Researcher ID: AGX-8685-2022;

ORCID: 0000-0002-8920-4901;

Scopus Author ID: 57210194689

 1. Карсакова Нургуль Жолаевна — орындаушы, ТЖМжС кафедрасы МСД-20 тобының докторанты

Хирша Индексі – 1;

ORCID: 0000-0003-4524-5135;

Scopus Author ID: 57219115360

 1. Касымбабина Дана Сайлауовна — орындаушы, ТЖМжС кафедрасы МСД-22 тобының докторанты.

Жарияланымдар тізімі

 1. 1. Мусаев М.М., Доненбаев Б.С., Шеров К.Т., Касымбабина Д.С., Аман И.М. Шинатескіш білдектердің құралдарының тозу сипатын зерттеу және талдау // Наука и техника Казахстана, – Павлодар: Изд-во «Toraighyrov University», 2023. — №2. – С. 48-56.
 2. Свидетельство №37787 о внесении сведений в госреестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. Шинатескіш білдектердің құралдарының тозу сипатын зерттеу және талдау / Касымбабина Д.С., Мусаев М.М. Опубл. 04.07.2023 г.

Ықтимал пайдаланушыларға ақпарат

Әзірленген технологияның ықтимал тұтынушылары тескіш білдектері бар отандық өнеркәсіптік кәсіпорындар болып табылады. Дөңгелекті тесетін құралдың жұмыс бөлігінің тозуға төзімділігін арттырудың әзірленген технологиясы, сондай-ақ дөңгелекті тесетін құралдың аралас конструкциясы коммерцияландырудың жоғары деңгейіне ие.

Қолдану саласы

Машина жасаудың механикалық өңдеу саласы.

 

AP19579208 «Әртүрлі сипаттағы тұтқыр сұйықтықтарды айдауға қабілетті гидравликалық жүйелерге арналған тістегеріш сорғысының әмбебап прототипін жасау»

 – жетекшісі т.ғ.к., профессор Жаркевич О.М.

Өзектілігі

Өнімділікті, тиімділікті үнемі арттыруға, өлшемдерді азайтуға, өзіндік дірілді, лүпілді, қолайсыз жүктемелерді, кавитацияны және тістегіріш сорғы компоненттерінің тозуын азайтуға деген ұмтылыстың нәтижесінде материалдарға, технологияларға, отырғызуға және өлшемдерге төзімділікке қойылатын талаптар үнемі өсіп отырады. Бұл сорғылардың өзін де, оларды жасау үшін қолданылатын материалдарды да өндіру әдістерін үнемі жетілдіруге әкеледі, ал ең маңызды көрсеткіштер – ол ең төменгі ақаулық жиілігі, осы салада қолданудың кең ауқымы, өзгермелі жағдайларға төзімділік, шудың пайда болуын және лүпілді барынша төмендету болып табылады.

Осылайша, әртүрлі май түрлерін қолдана отырып, гидравликалық өндіріс машиналарын басқару жүйелері үшін инновациялық тістегеріш сорғысы тұжырымдамасын, сондай-ақ механикалық тербелістерді сөндіруге, қуат жүктемелерін азайтуға арналған құрылымдық шешімді құру.

Жобаның мақсаты

Гидравликалық жұмыс машиналарын басқару жүйелерін қуаттандыруға және басқа да қоректендіру майларды айдауға арналған инновациялық беріліс сорғысының тұжырымдамасын, сондай-ақ механикалық тербелістерді сөндіруге арналған ықшам шешімді әзірлеу.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Тістегеріш сорғы тұрқысының беріктігі үш материалдан жасалған: алюминий, шойын, поликарбонат.

1  —  алдыңғы қақпақ; 2 — тұрқы; 3, 6 — мойынтірек; 4 — басқарылатын тістегеріштер; 5 — жетек білігіндегі жетек тістегеріш; 7 — ернемек; 8 — нығыздағыш; 9 – бөгеткіш сақина; 10  —  артқы қақпақ

5-сурет. Тұтқырлығы әртүрлі сұйықтықтары бар тістегеріш сорғысының прототипіне сынақ жүргізу

 

Зерттеу тобы

 1. Жаркевич Ольга Михайловна — т.ғ.к., ТЖМжС кафедрасының профессоры, ғылыми жетекші, Scopus Author ID 55339344600; ORCID 0000-0002-4249-4710.
 2. Никонова Татьяна Юрьевна — т.ғ.к., ТЖМжС кафедрасы доцентінің м.а., жауапты орындаушы, Scopus Author ID 57202087837; ORCID 0000-0002-6539-126.
 3. Гиерц Лукаш — т.ғ.д., Познань технологиялық университетінің профессоры, Scopus Author ID 57203678825; ORCID 0000-0003-4040-5718.
 4. Берг Александра Сергеевна — т.ғ.м., ТЖМжС кафедрасының ассистенті, Scopus Author ID 57220610005, ORCID 0000-0003-0528-640X.
 5. Берг Андрей Алексеевич — т.ғ.м., ТЖМжС кафедрасының инженері, Scopus Author ID 57666724300; ORCID 0000-0002-8907-1803
 6. Жунуспеков Дархан Серикович — ТЖМжС кафедрасы МСД-20-1 тобының докторанты, Scopus Author ID 57209738503; ORCID 0000-0002-3922-738X.

Жарияланымдар тізімі

 1. Zharkevich, O.; Nikonova, T.; Gierz, Ł.; Berg, A.; Berg, A.; Zhunuspekov, D.; Warguła, Ł.; Łykowski, W.; Fryczyński, K. «Parametric Optimization of a New Gear Pump Casing Based on Weight Using a Finite Element Method» // Applied Sciences 13(22):12154, по научному направлению проекта, индексируемом в базе Web of Science и имеющем процентиль по CitcScore в базе Scopus 75%. DOI: 10.3390/app132212154
 2. Жаркевич О.М., Никонова Т.Ю., Гиерц Л., Берг А.С., Берг А.А. Анализ конструктивных и технологических особенностей шестеренчатых насосов // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. №2, Серия Технические науки, 2023, 204 — 214

Ықтимал пайдаланушыларға ақпарат

Тістегеріш сорғысының конструкциясы қызмет ету мерзімін кем дегенде төрт есеге арттырады, сәйкесінше үнемдеу 10 жылдан кейін қарапайым жабдыққа шығынсыз бір сорғыда шамамен 60 000 еуроны құрайды. Осылайша, жобаның нәтижелерін гидравликалық жабдыққа қызмет көрсететін кез-келген кәсіпорында коммерцияланған деп санауға болады.

Қолдану саласы

Ұсынылған тістегеріш сорғысының конструкциясы гидравликалық жабдықта қолданылуы мүмкін, әр түрлі тұтқырлықтағы сұйықтықты айдай алады.

Без рубрики