Ғылым


«Қазақстан тарихы» кафедрасы

Өткен уақытта профессорлық-оқытушы жетекшілерінің кафедрасы ғылыми-зерттеу саласының  кафедрасында үлкен жұмыс атқарылды. Жұмыс көлемі (ПОЖ)  ғылыми-зерттеу жұмыс бойынша, оқу жылына жоспарланған толық көлемде атқарылды. Барлық ғылыми-зерттеу кафедрасының жұмысы оқу процесінде кафедрасы өз орнын табады: барлық мақалалар, публикациялар, қатысу тек қана студенттермен ғана емес, профессорлық-оқытушылар жетекшілерімен де қолданылады.

Кафедраның ғылыми-педагогикалық кадрларын дайындауға ғылыми-зерттеу жұмысының ықпалы зор. 2011 жылы Нұғман Бахредден Ғабылбақиұлы 24.00.01 – «Теория мен мәдениет тарихы» мамандығы бойынша «Культурфилософский анализ кочевой цивилизации» тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғады. (Ғылыми жетекшілері: Аженов Матифолла Салихиддинович, Нуржанов Бекет Галымжанович). 2012 жылы Огольцова Елена Геннадиевна Омбы мемлекеттік педагогикалық университетінің (Ресей) негізінде «Педагогические условия профессионального воспитания студентов технического вуза при изучении гуманитарных дисциплин» тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғады (шифр специальности 13.00.08). 2014 жылы магистрлік диссертацияны Ошанов Нурлан Зетханович 6М011400 – «История» мамандығы бойынша «Қәрсөң-қозыбақ руы: қоныстануы, этникалық тарихы, тұлғалары» атты тақырыбында қорғады (Ғылыми жетекшісі: ҚарМУ Е.А. Бөкетов атындағы т.ғ.к., доцент Жакин Маулен Советович). 2016 жылы «6М0114 – Тарих» мамандығы бойынша Макалаков Талгат Жакенович «Национально-освободительные движения в Казахстане в XVIII-начале XX вв.: историографический анализ» атты магистрлік диссертациясын қорғады. ғылыми жетекшісі т.ғ.к., доцент Шотбакова

Без рубрики