Ғылыми еңбектер


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АКАДЕМИГІ

ҒАЗАЛИЕВ АРСТАН МӘУЛЕНҰЛЫНЫҢ

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ ТІЗІМІ

 Монографиялар, оқулықтар, оқу құралдары  

 1. Органикалық синтездегі алифатикалық диаминдер: Монография / А.М. Ғазалиев, С.Д. Фазылов, Т.С. Животова, М.Ж. Журинов // Алматы.- 2000.- 176 б.
 2. Винилацетиленді пеперидин туындылары жіне олардың негізіндегі полимерлер: Монография / А.М. Ғазалиев, А.Ш. Шарифканов, О.Ш. Құрманәлиев, Е.М. Шайхутдинов .- Fылым. ҚазССР.- 1991. — 120 б.
 3. Ғазалиев А.М. Жаңа антиферментті заттар: Монография / А.М. Ғазалиев, М.Ж. Журинов, М.А. Алиякпаров // Алматы: Ғылым.- 1995. -Б.125
 4. Ғазалиев А.М. Алколоидтердің жаңа биобелсенді туындылары: монография / А.М. Ғазалиев, М.Ж. Журинов, С.Д. Фазылов// Fылым ҚР.- 1992.- 208 б.
 5. Ғазалиев А.М. Эфедринді алкалоидтердің жаңа фосфор туындылары: монография / А.М. Ғазалиев, С.Д. Журинов, С.Д. Фазылов // Fылым.- 1992.- 176 б.
 6. Ғазалиев А.М. Метанды өндіру мен тасымалдаудың прогрессивті технологиялық шешімдері / А. М. Ғазалиев, В. С. Портнов, Г. Г. Таткеева. — Қарағанды: «Қазақстан-Ресей университетінің баспа-полиграфия орталығы», 2010. — 204 б. : суреттер, кестелер.
 7. Ғазалиев А.М. Аминоацетилендер химиясы / А.М. Ғазалиев, Г.Г. Байкенова, М.Ж. Журинов // Монография. — МКТУ. — 2004
 8. Алкалоидтерді тиотуындылары: синтездеу әдістері, құрылымы және қасиеттері: монография / М. Ж. Журинов, А.М. Ғазалиев, С. Д. Фазылов, М. К. Ибраев; ҚР Білім және ғылым министрлігі, ҚР БҒМ Д.В. Сокольский атындағы Органикалық катализ және электрохимия институты, ҚР Органикалық синтез және көмір химиясы институты. — Алматы: Ғылым, 2006. — 219 б.
 9. Эфедринді алкалоидтер химиясы: монография / М.Ж. Журинов, А.М. Ғазалиев, С.Д. Фазылов. — Алматы: Ғылым, 1990. — 144 б.
 10. Көмір қаттарын геофизикалық зерттеу / Кенжин Б.М., Смирнов Ю.М. / Монография. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2010. 254 б.
 11. Гуманитарлық пәндерді оқыту кезінде техникалық жоғары оқу орнының студенттерін кәсіптік тәрбиелеу (Қазақстан тарихы мысалында) / Ферхо С.И., Огольцова Е.Г./ Монография. – Алматы: Білім, 2010. – 218 б.
 12. Метанды өндіру мен тасымалдаудың прогрессивті технологиялық шешімдері / Портнов В.С., Таткеева Г.Г./ Монография. – Қарағанды, Қазақстан-Ресей университетінің баспа-полиграфия орталығы – 2010 – 204б.
 13. Ғазалиев А.М. Аминоацетилендер химиясы / А.М. Ғазалиев, Г.Г. Байкенова, М.Ж. Журинов // Монография. — МКТУ. — 2004
 14. Машина жасау өндірісінің технологиялық және химиялық процестері / Егоров В.В.,  Исин Д.Қ./Оқулық. Алматы: Білім, 2010. – 740 б.
 15. Машина жасау өндірісінің технологиялық және химиялық процестері / Егоров В.В.,Ступников В.П., Исин Д.К./ Оқулық / — Алматы: Білім, 2010. — 728 б.
 16. Жалпы металлургия/ Егоров В.В.,  Исин Д.Қ. / Оқулық/ – Алматы: Білім, 2010. – 781 б
 17. Жалпы металлургия / Егоров В.В., Исин Д.К./ Оқулық — Алматы: Білім, 2010. — 775 б.
 18. Құю өндірісінің технологиялық және физика-химиялық процестері / Рыбкин  В.А., Егоров В.В., Исин Д.К./ Оқулық / — Алматы: Білім, 2010. — 698 б.
 19. Құю өндірісінің технологиялық және физика-химиялық процестері / Рыбкин  В.А., Егоров В.В., Исин Д. Қ. / Оқулық / – Алматы: Білім, 2010.- 687 б.
  1. Жер асты жұмыстарын жүргізу кезіндегі күкіртті газға физика-химиялық әсерлер: монография / Н.А. Дрижд, Р.Г. Камаров, Т.К. Исабек, В.С. Портнов. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. – 186 б.

 

Ғылыми мақалалар

 1. Ғазалиев A.M. α-аминонитрилдер химиясы / А.М. Ғазалиев, О.А. Нұркенов, М.Ж. Журинов.- Алматы: Ғылым, 1998.-132б.
 2. 05.02.98 жылғы алдын-ала патент №980079.1. Гепатопротекторлы белсенділікке ие диметил-2- (М-цитизинил)- 2- изобу тилфосфонат / А.М. Ғазалиев, С.Д. Фазылов.
 3. 15.01.99 жылғы ҚР РК №6852 алдын-ала патенті. Туберкулезге қарсы белсенділікке ие N- d- псевдоэфедринилуксусты қышқыл гидразиді / А.М. Ғазалиев, О.А. Hұpкенов, М.Ж. Журинов, С.К. Жауғашева, Ж.О. Исакова, И.В. Кулаков, А.В. Канахин.
 4. Органикалық синтездегі алифатикалық диаминдер: Монография / А.М. Ғазалиев, С.Д. Фазылов, Т.С. Животова, М.Ж. Журинов // Алматы.- 2000.- 176 б.
 5. Этинилмагнийгалогенидтерінің алмастырылған 1,3 окзазолидиндермен әрекеттесуі / А.М. Ғазалиев, С.Д. Фазылов, Д.П. Хрусталев, М.Ж. Журинов // ЖХЖ.- 2000.- Т. 70, 1-шығ.- Б.164-165
 6. 3-(N-анабазинил)-1-пропин мен оған сәйкес келетін үшіншілік спирт синтезі/ А.М. Ғазалиев, С.Д. Фазылов, О.В. Бакбардина, Б.И. Төлеуов // ЖХЖ.- 2000.- Т.70, 5-шығ.- Б.876
 7. Взаимодействие Сірке қышқылының пропаргилді эфирі мен аминдері бар диметилэтинилкарбинол хлорацетатының әрекеттесуі / А.М. Ғазалиев, А.Ж. Әубәкірова, С.Д. Фазылов, О.А. Нұркенов, Г.Г. Байкенова, С.Ж. Құдайбергенова // ЖХЖ.- 2001.- Т.71
 8. Алколоидтары бар хлорацетонның цитизинмен және d-псевдоэфедринмен әрекеттесуі / А.М. Ғазалиев, О.А. Нұркенов, К.М. Тұрдыбеков, А. Бөкеева, И. Кулаков, Г.Г. Байкенова // ЖХЖ.- Алматы.- 2001
 9. Цитизин алколоидының N-ацетонитрильді туындыларының синтезі / А.М. Ғазалиев, А.Ж. Әубәкірова, О.А. Нұркенов, және т. б. // ЖХЖ.- 2001.- Т.71, 1-шығ.- Б.166.
 10. Синтез и гидролиз N-l-эфедринил-1-циан-1-п-метоксифенилметан синтезі мен гижролизі / А.М. Ғазалиев, О.А. Нұркенов, А.Б. Бөкеева, Г.Г. Байкенова, Журинов М.Ж. // ЖХЖ.- 2001.- Т.71, 1-шығ.- Б.167-168
 11. Гидрохлорид пен анабазин диалкил-фосфатының салыстырмалы бактерияға қарсы және қышымаға қарсы белсенділіктері / А.М. Ғазалиев, Г.А. Абдулина, Г.Г. Байкенова, С.Д. Фазылов, С.Ж. Құдайбергенова // Хим.-фарм. ж.- 2002.- №3.- Б.11-12.
 12. d-псевдоэфедрин гидрохлоридінің анисті альдегидпен цианисті натрий қатысуымен әрекеттесуі / А.М. Ғазалиев, А.Б. Бөкеева, К.М. Тұрдыбеков, Г.Г.Байкенова, Д.М. Тұрдыбеков, О.А. Нұркенов // Жалпы химия журналы. -2003. -Т.73. – 5-шығ. — Б.831-833
 13. Хлорацетонның цитизин және d-псевдоэфедрин алкалоидтарымен әрекеттесуі / А.М. Ғазалиев, К.М. Тұрдыбеков, О.А. Нұркенов, А.Б. Бөкеева, И.В. Кулаков // Жалпы химия журналы. — 2003. — Т.73. – 6-шығ. — Б. 1015-1017.
 14. Ғазалиев А.М. Қазіргі жаратылыстану концепциясы (қазақ тілінде). / А.М. Ғазалиев, С.Д.Фазылов, З.М. Молдахметов // Оқулық. — Алматы. — 2003. — 250.
 15. Ғазалиев А.М. Экология негіздері (қазақ тілінде) / А.М. Ғазалиев, С.Д. Фазылов, З.М. Молдахметов // Оқулық. — Қарағанды. — ҚРУ. — 2003. — 250 б.
 16. Инсектицидті белсенділікке ие натрий бета-(S-цитизинодитио–карбамоил)пропионаты /А.М. Ғазалиев, С.Д. Фазылов, Т.С. Животова , М.К. Ибраев, С.Е. Битенов, Р.З. Касенов . // № 48406 авторлық куәлік. 20.09.2004.
 17. Алкалоид(амино)дитиокарбаматтардың акрилді қышқылмен және оның туындыларымен әрекеттесуі / Т.С. Животова, А.М. Ғазалиев, М.К. Ибраев, С.Д. Фазылов, Р.З Касенов // ҚХЖ. – 2004. – Т.77, 8-шығ. – Б. 1336-1339. (Russian Journal of Applied Chemistry. – 2004. – Vol. 77, № 8. – Р. 1321-1324.).
 18. Ғазалиев А.М. Аминоацетилендер химиясы / А.М. Ғазалиев, Г.Г. Байкенова, М.Ж. Журинов // Монография. — МКТУ. — 2004
 19. Анабазин дитиокарбаматарының, пиперидиннің және морфолиннің синтезі және микробқа қарсы белсенділігі / А.М. Ғазалиев, Г.Г. Байкенова, Г.А. Абдулина, С.Д. Фазылов // Хим.-фарм. журнал. — 2004. — № 1. — Б.19-20.
 20. N-акрилцитизинид мен b — морфолилпропанды қышқыл цитизинидінің синтезі және кристалдық құрылысы / А.М. Ғазалиев, М.К. Ибраев, К.М. Тұрдыбеков, С.Д. Фазылов, Д.М. Тұрдыбеков, М.Ж. Журинов, С.Ж. Құдайбергенова // Журн. орг.хим. — 2004. — Т.40. 5-шығ. — Б.752-755
 21. β,β-хлорфенил-винилфосфонды қышқылының цитизиниламиді пропаргилді эфирінің синтезі мен қасиеттері / А.М. Ғазалиев, С.Д. Фазылов, А.Б. Кәрімова, С.Ж. Құдайбергенова // ЖХЖ. — 2004. — Т.74.-7-шығ. Б.1225-1226
 22. Синтез и строение ов на основе Эфедринді алкалоидтар негізіндегі  дитиокарбаматтар синтезі мен құрылымы/ Д.М. Тұрдыбеков, М.Б. Исабаева, К.М. Тұрдыбеков, О.А. Нұркенов, М.К. Ибраев, А.М. Ғазалиев // ЖХЖ. – 2005. – Т. 75, 7-шығ. – Б. 1202-1205. (Russian Journal of General Chemistry. – 2005. – Vol. 75, № 7. – Р. 1139-1141.).
 23. l-эфедрин және d-псевдоэфедрин дитиокарбаматтарын ацилдеу / О.А. Нұркенов, М.К. Ибраев, Д.М. Тұрдыбеков, А.М. Ғазалиев, Ш.Т. Ибышева, К.М. Тұрдыбеков, М.Б. Исабаева // ЖХЖ. – 2006. – Т. 76, 7-шығ. – Б. 1183-1186. (Russian Journal of General Chemistry. – 2006. – Vol. 76, № 7. – Р. 1134-1137.).
 24. Изоникотинді қышқыл винилоксиэтилтиосемикарбазидінің синтезі / М.К. Ибраев, А.Т. Такибаева, А.М. Ғазалиев, О.А. Нұркенов, С.Д. Фазылов // ЖХЖ. – 2006. – Т. 79, №2. – Б. 328-329. (Russian Journal of Applied Chemistry. – 2006. – Vol. 79, № 2. – Р. 327-328.).
 25. Алкилен-N,N’-бис(дитиокарбаминді) қышқылының калий тұзының синтезі мен микробқа қарсы белсенділігі / А.М. Ғазалиев, Т.С. Животова, Г.А. Абдулина, Г.Г. Байкенова, З.К. Айтпаева // Химия-фармацевтикалық журнал. – 2006. – Т. 40, № 8. – Б. 10-11.
 26. N-ароиламин сірке қышқылының этилді эфирінің синтезі мен афицидті белсенділігі / Ж.М. Кожина, М.К. Ибраев, А.М. Ғазалиев, С.Д. Фазылов // ЖХЖ. – 2006. – Т. 79, №2. – .Б. 335-336. (Russian Journal of Applied Chemistry. – 2006. – Vol. 79, № 2. – Р. 334-335.).
 27. Сірке қышқылының n- (алкилдитио-карбамат) этилді эфирлерінің синтезі мен биологиялық белсенділігі / М.К. Ибраев, Ж.М. Кожина, А.М. Ғазалиев, С.Д. Фазылов // ҚХЖ. – 2006. – Т. 79, №2. – .Б. 330-331. (Russian Journal of Applied Chemistry. – 2006. – Vol. 79, № 2. – Р. 329-330.).
 28.  Цитизино-N-аллилтиокарбамидтің синтезі мен ішкі молекулярлық  гетероциклизациясы / А.М. Ғазалиев, О.А. Нұркенов, А.А Айнабаев, И.В. Кулаков // Жалпы химия журналы. — 2006.- Т.76. – 7-шығ.- Б. 1229-1230.
 29. 2-гидрокси-2-(п-нитрофенил)­этилморфолин-4-карбодитиоат синтезі мен молекулярлық құрылысы / Т.С .Животова, А.М. Ғазалиев, М.К. Ибраев, Д.М. Тұрдыбеков, К.М. Тұрдыбеков, С.Д. Фазылов // ЖХЖ. – 2006. – Т. 76, 1-шығ. – Б. 125-128. (Russian Journal of General Chemistry. – 2006. – Vol. 76, №1. – Р. 122-125.).
 30. Анабазино (2- винилоксиэтиламино) метантион синтезі мен кеңістіктік құрылымы / М.К. Ибраев, Д.М. Тұрдыбеков, А.Т. Такибаева, О.А. Нұркенов, К.М. Тұрдыбеков, А.М. Ғазалиев С.М. Адекенов. // ЖХЖ. – 2006. – Т. 76, 4-шығ. – Б. 672-674. (Russian Journal of General Chemistry. – 2006. – Vol. 76, № 4. – Р. 638-640.).
 31. Кейбір имидазолидин-2-тиондарының синтезі мен құрылысы /А.М. Ғазалиев, С.Т. Животова, С.Д. Фазылов, З.К. Айтпаева, Д.М. Тұрдыбеков // Органикалық химия журналы. — 2006. — Т.42. №3. — Б.460-462.
 32. Алкалоидті көмірсулар синтезі мен фунгицидті белсенділігі / А.М. Ғазалиев, О.А. Нұркенов, И.В. Кулаков, А.А. Айнабаев, Д.В. Бессонов // Қолданбалы химия журналы. -2006 -Т.79. – 3-шығ. — Б.517-519.
 33. Алкилксантогенді қышқылы аминоэфирлерінің синтезі фунгицидті белсенділігі / А.М. Ғазалиев, О.В. Бакбардина, И.Ю. Пухнярская, Е.М. Макаров // Қолданбалы химия журналы. — 2006. — Т.79. – 10-шығ. — Б.1744-1746.
 34. Тиазрлиннің жаңа n-нитрофенилді туындылары синтезі / М.К. Ибраев, А.М. Ғазалиев, А.Т. Такибаева, Д.М. Тұрдыбеков, С.Д. Фазылов, О.А. Нұркенов, К.М. Тұрдыбеков, С.М. Адекенов // Жалпы химия журналы.– 2006. – Т. 76, № 10. – Б. 1755-1766. (Russian Journal of General Chemistry. – 2006. – Vol. 76, № 10. – Р. 1683-1684.).
 35. 3- (N-цитизинил) пропин синтезі, құрылымы және кейбір өзгерістері  / О.А. Нұркенов, Г.Г. Байкенова, Д.М. Тұрдыбеков, М.К. Ибраев, А.М. Ғазалиев, К.М. Тұрдыбеков // Жалпы химия журналы. – 2006. – Т. 76, 1-шығ. – Б. 132-134. (Russian Journal of General Chemistry. – 2006. – Vol. 76, № 1. – Р. 129-132.).
 36. Цитизинодитиокарбаматтар туындыларының термодинамикалық қасиеттері / А.М. Ғазалиев, Б.К. Касенов, Ж.К. Тухметова, А.В. Болдашевский, А. Нухұлы, Ш.Б Касенова, С.М. Адекенов, С.Д. Фазылов // Қолданбалы химия журналы. — 2006. — Т.79. – 7-шығ. — Б.1082-1085.
 37. (4S,5R)-3,4-диметил-5-фенил-2-[2-(гидроксиэтил)имино]-1,3тиазолидин синтезі мен кристалдық құрылысы / А.М. Ғазалиев, О.А. Нұркенов, С.Д. Фазылов, М.К. Ибраев, Д.М.Тұрдыбеков, М.Б.Исабаева // Mendeleev Communications. – 2006. – Vol. 16, № 4. – Б. 243-244.
 38. Synthesis of 2-(N-diethylthiocarbamoylthio)-3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3,2-oxazоphospholanes / A.M. Gazaliev, O.A. Nurkenov, K.A. Adambekova // Nitrogen-Containing Heterocycles», Kartsev V.G., Ed., — Moscow: Published by the International Charitable Scientific Partnership Foundation (ICSPF), — 2006, — vol. 2, — p.96.
 39.  (4S,5R)-3,4-диметил-5-фенил-2-[2-(гидроксиэтил)имино]-1,3тиазолидин синтезі мен кристалдық құрылысы / О.А. Нұркенов, А.М. Ғазалиев, М.К. Ибраев, Д.М.Тұрдыбеков, А.С.Сұлтанов, К.М.Тұрдыбеков, С.М.Адекенов // ЖОХ. – 2006. – Т.76, 7-шығ. – Б. 1187-1189. (Russian Journal of General Chemistry. – 2006. – Vol. 76, № 7. – Р. 1138-1140.).
 40. СВЧ-сәулелендіру жағдайында фенилацетиленді Манних бойынша аминометилдеу / Д.П. Хрусталев, Г.Т. Хамзина, С.Д. Фазылов, А.М. Ғазалиев // ЖХЖ. – 2007. – Т.77, №5. – Б.876.
 41. Қысқа толқынды сәулелендіру жағдайында кетонды селен диоксидімен тотықсыздандыру / Д.П. Хрусталев, А.А. Сүлейменова, С.Д. Фазылов, А.М. Ғазалиев // Қазақстанның химиялық журналы. -2007. -№16. -Б. 139-141.
 42. Қысқа толқынды сәулелендіру жағдайындағы 2-алмастырылған-1,3-оксазолидиндер синтезі / Д.П. Хрусталев, А.А. Сүлейменова, С.Д. Фазылов, А.М. Ғазалиев // Жалпы химия журналы. -2007. -Т. 77, №5. -Б.875.
 43. Физиологиялық белсенді заттар гликоконъюгаттарының синтезі / А.М. Ғазалиев, Д.В. Бессонов, И.В. Кулаков, О.А. Нұркенов. // Қолданбалы химия журналы. -2007. –Т.80. – 3-шығ. — Б.510-512.
 44. Қысқа толқынды сәулелендіру жағдайында диаминометан алу / Д.П. Хрусталев, Г.Т. Хамзина, С.Д. Фазылов, А.М. Ғазалиев // ЖХЖ. – 2008. – Т.78, №2. – Б.347-348.
 45. Ғазалиев А.М. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Университетінің пилоттық жобаларының аясында магистрлік бағдарламаларды және қос диплом берумен кадрларды дайынлау бағдарламаларын жүзеге асыру перспективалары: ғылыми басылым / А. М. Ғазалиев, В. В. Егоров, И. В. Брейдо // Бүгінгі жоғары білім. — 2010. — № 10. — Б. 6-9.
 46. Газалиев А.М. ЖОО оқытушыларының қызметін рейтингтік бағалау жүйесінің тиімділігі: ғылыми басылым / А. М. Ғазалиев, В. В. Егоров, И. В. Брейдо // Бүгінгі жоғары білім. — 2010. — № 4. — Б. 11-15.
 47. Гуманитарлық пәндерді оқыту кезінде техникалық жоғары оқу орнының студенттерін кәсіптік тәрбиелеу (Қазақстан тарихы мысалында) / А.М. Ғазалиев, С.И. Ферхо, Е.Г. Огольцова // Монография. – Алматы: Білім, 2010. – 218 б.
 48. Қысқа толқынды сәулелендіру жағдайындағы кейбір 1,4-дигидропиридиндер синтезі / Д.П. Хрусталев, А.А. Сүлейменова, С.Д. Фазылов, А.М. Ғазалиев, К.А. Аяпбергенов // ЖХЖ. -2010. -Т. 80, №. 2, -Б. 376–377.
 49. Машина жасау өндірісіндегі технологиялық және химиялық процестер: оқулық / А.М. Ғазалиев, В.В. Егоров, В.П. Ступников, Д.К. Исин. — Алматы: Білім, 2010. — 728 б.
 50. Хрусталёв Д.П. Қысқа толқынды белсендендіру жағдайындағы азотты заттар синтезі / Д.П. Хрусталёв, А.М. Ғазалиев. — Lambert Academic Publishing, 2011. — 354 б.
 51. Жетесова Г.С., Бұзауова Т.М., Жаркевич О.М. «Термофрикциялық өңдеу кезінде КМДТ-2200 конусты ұсатқышының эксцентригінің тозуына әсер ететін негізгі факторларды зерттеу» Қазақстан, «Қазіргі заманғы өзекті мәселелер» №10, 2012
 52. Жетесова Г.С., Жаркевич О.М., Нұржанова О.А., Плешакова Е.А. (док) «Машина жасау өндірісіндегі бөлшектерді нанодисперсті бөлшектерді, ұнтақтарды қолданумен беріктеу» Қазақстан, «ҚазҰТУ Хабаршысы», №5, 2012
 53. Жетесова Г.С., Теленкова Е.А. (PhD), Жаркевич О.М. «Бір және көп өткелді дәнекерленген жерлерде қалдық кернеудің пайда болу механизмі» Қазақстан, КБТУ Хабаршысы, №3, 2012.
 54. Ғазалиев А.М., Егоров В.В., Брейдо И.В. «Қазақстанның жоғары оқу орындарына сынақтық бірліктер жүйесін енгізу ерекшеліктері» Ресей, «Ресейдегі жоғары білім», № 12, 2012г.- 131 б.
 55. Ғазалиев А.М., Исин Д.К., Орынғожина С.Е. «Металданған агломерат алу технологиясы» Ресей, «Металлург», №11, 2012.- 28 б.
 56. Ғазалиев А.М., Дрижд Н.А., Шарипов Н.Х. «Қарағанды бассейнінде алдын-ала газсыздандыру жұмыстарының даму мәселелері» Ресей, «Уголь», №4, 2013г. – 67 б.
 57. Ғазалиев А.М., Ибраев М.К., Исабаева М.Б., Ибатаев Ж.А. «Synthesis and spatial structure of 1-(cytisin-1-ylmethyl)benzimidazole-2-thione» (Ресей, «Russian journal of general chemistry», №83 (6), 2013, Pages 1098-1102) TR, Scopus
 58. Ғазалиев А.М., Исин Д.К., Орынғожина С.Е., Исин Б.Д. «Technology for obtaining metallized sinter» (Ресей, Metallurgist Volume 56, Issue 11-12, 2013, Pages 807-809) TR, Scopus

 

 

 

 

Без рубрики