«Шет тілдер» кафедрасының оқу процессі


«Шет тілдер» кафедрасы


Өзара сапарлар кестесі, күзгі семестр 2021-2022 жж

План НМС

АИА кафедрасының сапасын қамтамасыз ету Комитетінің жұмыс жоспары
UML жоспары
Мастер-класстар мен ашық сабақтар жоспары
Өзара қатысу кестесі

Шет тілдері кафедрасының электронды оқу басылымдарын дамытудың күнтізбелік жоспары 2023-2024 оқу жылы

2021 оқу жылына арналған шет тілдері кафедрасының оқу -əдістемелік əдебиеттерін шығару жоспары

Ашық сабақ және мастер-класс 2023-2024

Жоспар Шет тілдері департаментінің сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комитетінің жұмысы 2021-2022 оқу жылы


ҚарТУ студенттерінің назарына! «Шет тілдері» кафедрасының негізінде Педагогика Орталығының қатысуымен ғылыми-техникалық аударма бойынша қосымша білім беру бағдарламасы оқытылады.

Білім беру бағдарламасы кәсіби біліктілікті арттыру мақсатында ғылыми-техникалық аударма саласындағы мамандарды даярлауға бағытталған және техникалық бейіндегі мамандарға қосымша білім ретінде әрекет етеді.

 • Бағдарламаның мақсаты студенттердің кәсіби қызметтегі қарым қатынас құралы ретінде шет тілін тереңдетіп оқыту және мемлекеттік және халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес аударма құзыреттерін қалыптастыру болып табылады.
 • Оқыту міндеттері:

— шет тілін ауызша және жазбаша түрде меңгеру деңгейін жетілдіру;

— аударма аппаратының теориялық базасын қалыптастыру;

— техникалық аударманың барабарлығына қол жеткізуге әкелетін әдістер мен тәсілдерді зерттеу;

— қосымша ғылыми-техникалық әдебиеттермен белсенді-танымдық, өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру.

Осы бағдарлама бойынша оқыту аударма ісінің екі саласы бойынша жүзеге асырылады: жазбаша аударма және жүйелі ауызша аударма.

Бағдарлама аяқталғаннан кейін тыңдаушылар келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

 • техникалық мәтіндер мен құжаттардың жазбаша аудармасы;
 • кәсіби коммуникациядағы келіссөздердің, халықаралық кездесулердің, конференциялардың ауызша аудармасы.

ҒТА ҚОБ ТОПТАЛАРЫНДА ОҚУ ҮШІН СТУДЕНТТЕРДІ ІРІКТЕУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

Топқа CEFR (Common European Framework of Reference) жалпыеуропалық тілдік құзыреттілік шкаласына сәйкес В1 және одан жоғары деңгейде ағылшын тілін меңгерген барлық тілек білдіруші студенттер іріктеледі.

Студенттерді іріктеу кіру тестілеуі (placement testing) негізінде жүргізіледі.

Топтағы сабақтар 1 курстың 2 семестрінен басталады.

«Ғылыми-техникалық аударма» білім беру бағдарламасының нәтижесі дипломдық жұмысты ағылшын тілінде қорғау болып табылады, студент өзінің мамандығы бойынша кәсіби білімін ғана емес, сонымен қатар кәсіби қызметінде ағылшын тілін қолдана білуін де көрсетуі керек. Мамандық бойынша дипломдық жұмыстың жетекшісі ретінде бейінді кафедраның оқытушысы, ал кеңесші ретінде-ШТ кафедрасының оқытушысы.

Оқу аяқталғаннан кейін 616 сағат көлемінде курстан сәтті өткен студенттер Кәсіби коммуникация саласында аудармашы қызметін жүзеге асыру құқығы бар куәлік алады.

2020-2021 оқу жылына ҒТА ҚОБ курстарында оқитын студенттер жалпы саны-47 адам, олардын ішінде :

I курс-5 адам; II курс – 21 адам; III курс – 12 адам; IV курс-9 адам.

Курсты халықаралық тағылымдамадан тәжірибесі бар ЖОҒАРЫ БІЛІКТІ ОҚЫТУШЫЛАР жүргізеді.

Сабақтар қазіргі уақытта ғылыми білім беру платформалары мен онлайн-платформаларды қолдана отырып, онлайн режимінде өткізіледі.

 

Шетел тілдері кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысы

Шет тілі кафедрасының ОКЖ өз қызметінде Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының, «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңының, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының ережелерін басшылыққа алады. Қазақстан, «Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 30.10.2018 ж. No 595 бұйрығы)», «Білім беру процесін ұйымдастыру қағидалары» оқытудың кредиттік технологиясы» (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі No 152 бұйрығы), нормативтік құжаттар, Университет Жарғысы, Университеттің Ғылыми кеңесі туралы ереже;

Шетел тілдері кафедрасы КОК қызметінің негізгі бағыттары:

1) шет тілдері кафедрасында озық педагогикалық тәжірибені зерделеу, енгізу және тарату және білім беруді ақпараттандыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;

2) шетел тілдері кафедрасында студенттердің ағымдағы үлгеріміне оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың әсерін талдау;

3) шетел тілдері кафедрасы студенттерінің өзіндік жұмыстарын әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу;

4) бейінін, дайындық деңгейі мен мүмкіндіктерін ескере отырып, білім алушылардың контингентін жыл сайын қалыптастыруды әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу;

5) оқу үдерісінің оқу әдебиетімен және шет тілдері кафедрасының пәндері бойынша ғылыми-әдістемелік әзірлемелермен қамтамасыз етілуін бақылау;

6) демографиялық, экономикалық, салалық жағдайды, сондай-ақ өңірлердегі және жалпы республикадағы төтенше жағдайларды ескере отырып, шет тілдері кафедрасының оқу үдерісін перспективалық жоспарлауды ұйымдастыру;

7) оқытудың жаңа технологиялары, оның ішінде кредиттік және қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу және енгізу;

8) ғылыми жобаларды, ғылыми-әдістемелік әзірлемелерді әзірлеу және конкурстарға қатысу және олардың нәтижелерін өндіріске, шет тілдері кафедрасының оқу процесіне енгізу;

9) мамандарды даярлаудың қолданыстағы және перспективалық бағыттары бойынша қажеттілікті болжау үшін деректер қорын құру мақсатында әртүрлі зерттеулер түрлерін ұйымдастыру;

10) дидактикалық, әдістемелік, оқу-материалдық оқу құралдарын әзірлеу, енгізу және тарату;

11) оқу үдерісін оқу әдебиетімен және ғылыми-әдістемелік әзірлемелермен қамтамасыз ету мониторингін жүзеге асыру;

12) шет тілдері кафедрасының пәндері бойынша сабақтас мамандықтар бойынша оқу жоспарларын біріздендіру бойынша ұсыныстар енгізу;

13) нормативтік құқықтық құжаттарды, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының жіктеуішін, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

14) шет тілі кафедрасының оқу үдерісіне заманауи оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік, дидактикалық материалдарды және автоматтандырылған оқыту жүйелерінің бағдарламалық қамтамасыз етуін, ақпараттық қамтамасыз ету жүйелерін, ақпараттық-кітапханалық жүйелерді енгізу;

15) жұмыс білім беру бағдарламаларын әзірлеу, үлгілік білім беру бағдарламаларының жобаларын дайындауға қатысу;

16) мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарттарының талаптарын ескере отырып, жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс оқу жоспарларына сараптама жүргiзу;

17) оқулықтарды, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік кешендерді, оқу-әдістемелік құралдарды, оның ішінде электрондық жеткізгіштерде, дидактикалық материалдарды әзірлеу;

18) шет тілдері кафедрасының оқытудың жаңа технологиялары бойынша оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік құжаттамаларын әзірлеу, енгізу және тарату;

19) шет тілдері кафедрасында оқыту сапасын, білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін талдау;

20) оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты жетілдіру бойынша тақырыптық ғылыми, ғылыми-әдістемелік семинарлар, конференциялар, вебинарлар, кеңестер ұйымдастыру және өткізу;

21) шетел тілдері кафедрасы студенттерінің, магистранттарының ғылыми-зерттеу, ғылыми-әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыру, үйлестіру, мазмұны мен нысанын талдау;

22) ғылыми жобаларды, ғылыми-әдістемелік әзірлемелерді әзірлеу және конкурстарға қатысу және олардың нәтижелерін өндіріске, шет тілдері кафедрасының оқу процесіне енгізу;

23) шетел тілдері кафедрасының пәндері бойынша мамандықтар бойынша магистранттарды даярлауды ұйымдастыру және жүзеге асыру.

Шетел тілі кафедрасының сапаны қамтамасыз ету комитетінің негізгі міндеттері:

 1. Оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету сапасына алдын ала және кейінгі мониторингті ұйымдастыру;
 2. Университетте шығарылатын оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді, оқу құралдарын және басқа да материалдарды басып шығаруға сараптама жүргізуді жоспарлау, ұйымдастыру және ұсыну;
 3. Университетте оқу, әдістемелік және ғылыми әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және жетілдіру бойынша озық тәжірибені зерделеу, енгізу және тарату;
 4. Әдістемелік әзірлемелердің нәтижелерін оқу үдерісіне енгізу бойынша талдаулар мен ұсыныстарды дайындау;
 5. Шетел тілдері кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысын үйлестіру және бақылау;
 6. Шетел тілдері кафедрасында жаңа технологияларды, әдістерді, оқу-әдістемелік құралдарды енгізу және жетілдіру жұмыстарының ұйымдастырылуын бақылау;
 7. Шетел тілдері кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми-әдістемелік әлеуетін арттыру бойынша жұмысты үйлестіру және бақылау;
 8. Білім беруді дамыту және оны жүзеге асыруда басым бағыттарды қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
 9. Университет қызметкерлерін аттестациялауға қатысу.

 

Материалдық-техникалық база

ШТ кафедрасында 21 дәрісхана, 1 конференц-зал, 1 «Creative Learning» зертханасы, 1 компьютерлік кабинет және 2 лингафондық кабинет бар. ШТ кафедрасы заманауи техникамен жабдықталған және жыл сайын оны жетілдіру бойынша жұмыс жүргізуде. Осылайша, соңғы 3 жылда оқу процесін жаңғыртуды қамтамасыз ету үшін конференц-залға арналған жабдық, лингафондық жабдық, проекторлар, RGB шыны жарықтандырылған үстел тақтасы, интерактивті панельдер сатып алынды, сондай-ақ компьютерлік техника жиынтығы мен ноутбуктер жаңартылды.

Конференц-зал (521 ауд.) мультимедиялық жабдықтар жүйесімен (Angekis, HD Blade VS басқарылатын камера, басқаруды қолдайтын USB камера, Led TV экран, залдың дыбыс күшейту, конференц-жүйе) жете жабдықталған толыққанды жұмыс істейтін кешен болып табылады және бірқатар маңызды міндеттерді шешу кезінде: зерттеу бойынша әріптестермен кездесулер өткізуге, зерттеу нәтижелерін байқаудан өткізу және зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-әдістемелік ережелерді практикалық қолдануға, онлайн-форматта, сондай-ақ оффлайн режимінде практикалық сабақтар, ғылыми-практикалық семинарлар мен кафедра отырыстарын өткізуге көмектеседі.

«Creative Learning» зертханасы (522 ауд.) онлайн контентті бейнежазу үшін пайдаланылатын RGB жарықтандыру әйнегі бар үстел тақтайшасымен жабдықталған.

Компьютерлік кабинет (517ауд.) 11 компьютермен, проектормен және экранмен жабдықталған.

 

Лингафондық кабинет (518 ауд.) дыбыс-бейне жазу әдісімен студенттердің ауызша сөйлеу дағдыларын меңгеру бойынша өз бетінше жұмыс істеуі үшін оңтайлы жағдай жасауға мүмкіндік беретін дыбыс-техникалық аппаратура кешенімен жабдықталған аудитория болып табылады. Лингафондық кабинет (425 ауд) 82 IQboard интерактивті тақтамен және экранмен, сондай-ақ 17 ноутбукпен жабдықталған.

Кейбір кабинеттер (515 ауд., 516 ауд., 519 ауд., 421ауд.) проектор және интерактивті тақтамен жабдықталған, бұл білім алушылардың қызметін, олармен жасалатын жұмыс түрлерін әртараптандыруға, назарды жандандыруға, жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін арттыруға, оқу материалын табысты оқуға ынталандыруға және оқытушыға оқыту процесін жарқын, көрнекі және серпінді етуге мүмкіндік береді

Ғылыми-техникалық аударма

Білім беру бағдарламасы кәсіби біліктілікті арттыру мақсатында ғылыми-техникалық аударма саласындағы мамандарды даярлауға бағытталған және техникалық бейіндегі мамандарға қосымша білім ретінде әрекет етеді.

Бағдарламаның мақсаты студенттердің кәсіби қызметтегі қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін тереңдетіп зерделеуі және мемлекеттік және халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес аударма құзыреттерін қалыптастыру болып табылады.

Оқыту міндеттері:

— шет тілін ауызша және жазбаша түрде меңгеру деңгейін жетілдіру;

— аударма аппаратының теориялық базасын қалыптастыру;

— техникалық аударманың барабарлығына қол жеткізуге әкелетін тәсілдер мен тәсілдерді зерделеу;

-кәсіби-техникалық аударма дағдылары мен техникасын, оның ішінде цифрлық платформалар базасында шыңдау;

— техникалық аударма саласында сөздіктерді, дерекқорларды, заманауи ақпараттық технологияларды кәсіби пайдалану дағдыларын әзірлеу және дамыту;

— аннотациялар мен рефераттар жасау арқылы ғылыми-техникалық мәтіндерді өңдеу дағдыларын қалыптастыру;

— терминологиялық баламаларды, аударма сәйкестіктерін іздеу дағдыларын дамыту;

-қосымша ғылыми-техникалық әдебиеттермен белсенді-танымдық, өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру.

 

Осы бағдарлама бойынша оқыту аударма ісінің екі саласы бойынша жүзеге асырылады: жазбаша аударма және ауызша дәйекті аударма. Тиісінше бағдарлама аяқталғаннан кейін тыңдаушылар кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

техникалық мәтіндер мен құжаттардың жазбаша аудармасы;

кәсіби коммуникациядағы келіссөздердің, халықаралық кездесулердің, конференциялардың ауызша аудармасы.

ҚОСЫМША ҒТП ТОПТАРЫНДА ОҚУ ҮШІН СТУДЕНТТЕРДІ ІРІКТЕУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

 

Топқа CEFR (Common European Framework of Reference) жалпыеуропалық тілдік құзыреттілік шкаласына сәйкес В1 және одан жоғары деңгейде ағылшын тілін меңгерген барлық тілек білдіруші карта студенттері іріктеледі.

 

Студенттерді іріктеу кіру тестілеуі (placement testing) және әңгімелесу негізінде жүргізіледі.

Топтағы сабақтар 1 курстың 2 семестрінен басталады.

«Ғылыми-техникалық аударма» білім беру бағдарламасының нәтижесі дипломдық жұмысты ағылшын тілінде қорғау болып табылады. Қорғау барысында студент өз мамандығы бойынша кәсіби білімін ғана емес, сонымен қатар кәсіби қызметте ағылшын тілін қолдана білуін де көрсетуі керек. Мамандық бойынша дипломдық жұмыстың жетекшісі-бейіндеуші кафедраның оқытушысы, ал кеңесші — АИ кафедрасының оқытушысы.

Оқу аяқталғаннан кейін 616 сағат көлемінде курстан сәтті өткен студенттер Кәсіби коммуникация саласында аудармашының қызметін жүзеге асыру құқығымен куәлік алады.

2023-2024 оқу жылына ҰТП қосымша курстарында оқитын студенттер саны-23 адам :

II курс-11 адам; III курс-12 адам.

Курсты халықаралық тағылымдамадан өту тәжірибесі бар және академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде шетелден келген жоғары білікті оқытушылар оқытады.

 

Сабақтар қазіргі уақытта ғылыми білім беру платформалары мен онлайн-платформаларды пайдалана отырып, офлайн режимде өткізіледі.

Без рубрики