Қарағанды техникалық универститетінің жанындағы ЖБТ-ОӘБ


 


 

 

Қарағанды политехникалық институтының базасында 1994 жылы ҚР жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік бірлестігі құрылды.

– ҚР-да 13 инженерлік мамандықтар бойынша алғашқы мемлекеттік білім беру стандарттары 1994 жылы ОӘБ — ҚарТУ-да әзірленді.

— ОӘБ — ҚарТУ 2018ж. дейін — ЖжКБ 28 мамандық бойынша бас жоғары оқу орны. Төрт буындағы ЖжКББ 220-дан астам мемлекеттік білім беру стандарттары және екі мыңнан астам Үлгілік оқу бағдарламалары әзірленді.

— ҚарТУ бас ЖОО-мен бекітілді, оның базасында 4 бағыт бойынша (білім беру бағдарламаларының топтары) ҚР ЖОО-ның оқу-әдістемелік бірлестігі құрылды (ҚР БҒМ 12.10.2018 ж. № 565 бұйрығы).

— РОӘК шешімімен жоғары оқу орындарының оқу-әдістемелік бірлестіктері жобаларды басқару топтарына өзгертілді (желтоқсан 2018ж.)

— 2020 ж. 30 маусымдағы No 305/1 бұйрығымен ЖБТ- ОӘБ Кеңесінің құрамы жаңартылды.

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

 1. Ұлттық біліктілік шеңберіне, салалық біліктілік шеңберіне және кәсіптік стандарттарға сәйкес қазақстандық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесін дамыту тәсілдерін әзірлеу;
 2. Әлемдік білім беру кеңістігінде оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған қазақстандық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді дамыту стратегиясын қалыптастыруға қатысу;
 3. Өзгермелі жағдайларға сәйкес және жаһандық сын-қатерлерді ескере отырып, білім беру процесін оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу;
 4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын қамтамасыз етудің сыртқы және ішкі жүйелерін жетілдірудің тәсілдері мен тәсілдерін әзірлеу

 

ОӘБ қызметіне басшылықты Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі жүзеге асырады.

ОӘБ функциялары:

 • кадрларды даярлау сапасын арттыру үшін ЖОО-лардың, жұмыс берушілердің, аккредиттеу агенттіктерінің және өзге де ұйымдардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру;
 • жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді және өзге де оқу-әдістемелік құжаттарды жетілдіру бойынша ұсынымдар дайындау;
 • Ұлттық біліктілік шеңберіне, салалық біліктілік шеңберіне және кәсіби стандарттарға сәйкес кадрларды даярлаудың жетекшілік ететін бағыттары бойынша оқыту нәтижелерін қалыптастыру бойынша ұсынымдар дайындау;
 • кадрларды даярлаудың жетекшілік ететін бағыттарын іске асыратын жоғары оқу орындарының оқу әдебиеттерімен, электрондық дерекқорлармен, кадрлармен және басқа да қажетті ресурстармен қамтамасыз етілуіне мониторинг жүргізу;
 • республикалық оқу-әдістемелік кеңестің грифін беру үшін кадрлар даярлаудың жетекшілік ететін бағыттары бойынша оқу әдебиеттеріне сараптама ұйымдастыру;
 • магистратура мен докторантураға түсу үшін Ұлттық бірыңғай тестілеудің, кешенді тестілеудің бейіндік пәндерін айқындау;
 • оқытудың инновациялық әдістері мен технологияларын енгізу бойынша ұсынымдар дайындау және т. б.

 

 

ҚарТУ-нің ЖБТ – ОӘБ негшізгі қызметі

 1. ҚарТУ–нің ҚКП-ОӘБ құрамына кіретін ҚР ЖОО-мен оқу-әдістемелік жұмысты жобалық басқару әдістерін қолдана отырып, өзара іс-қимыл және үйлестіру жоспарында байланысты жүзеге асыру.
 2. Білім беру сапасын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау контексінде ұлттық біліктілік құрылымдарының (ҰБШ, СБШ, КС) дамуын талдау.
 3. Кәсіби стандарттарға, жұмыс берушілердің талаптарына және қоғамның әлеуметтік сұраныстарына сәйкес құзыреттілік тәсіл форматында оқытудың ұсынылатын нәтижелерін қалыптастыру.
 4. ОӘБ-ҚарТУ бекітілген дайындық бағыттары бойынша эксперимент режимінде жүзеге асырылатын ЖжКБ инновациялық білім беру бағдарламаларының жобаларын сараптау.
 5. Жұмыс берушілердің талаптарын және кәсіби стандарттарды ескере отырып, практикаға бағытталған білім беру бағдарламаларын жаңарту бойынша ұсыныстар мен ұсыныстарды талдау.
 6. ОӘБ-ҚарТУ – ға бекітілген бағыттар ( Білім беру бағдарламаларының топтары) бойынша ОӘБ – РОӘК грифімен баспаға ұсынылатын оқулықтар мен оқу-әдістемелік әдебиеттер макеттерін рецензиялау және сараптау.
 7. Мектеп және колледж бітірушілері үшін бакалавриатқа түсу кезінде ҰБТ бейіндік пәндерінің тізбесін қалыптастыру және ұсыныстар дайындау. Оқулық немесе оқу құралын емтиханға жіберетін университеттер плагиаттың жоқтығын растайтын ректордың қолы қойылған (бірінші проректор) ресми құжатты ұсынуы керек.
 8. ОӘБ-ҚарТУ-не бекітілген дайындық бағыты бойынша Оқу жетістіктерін сырттай бағалауды (ОЖСБ) жүргізу контексінде Ұлттық тестілеу орталығы үшін пәндер мен тест материалдарының тізбесін қалыптастыру.
 9. Магистратураға қабылдау кезінде кешенді тестілеуді өткізу контексінде пәндер тізбесі мен тест спецификацияларын қалыптастыру.
 10. ОӘБ–ҚарТУ-не бекітілген бакалавриат, магистратура және докторантура бағыты бойынша білім беру үдерісін оқулықтармен және оқу құралдарымен қамтамасыз ету мониторингін жүзеге асыру.
 11. Оқу үрдісінде қолдану үшін ҚР БҒМ рұқсат етілген оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттер тізімін қалыптастыру бойынша ұсыныстар дайындау.
 12. Дайындау бағыттарының сыныптауышына өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау.
 13. Инженерлік білім беруде құзыреттілік тәсілді енгізу бойынша әлемдік үрдістерді талдау.
 14. Қоғамдық-кәсіптік және білім беру ұйымдарымен оқу-әдістемелік байланыстарды кеңейту жолымен әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуге жәрдемдесу.
 15. Болон процесі контекстінде және ҚР Білім және ғылым дамуының 2020-2025жж. мемлекеттік бағдарламасының негізгі бағыттарын ескере отырып, жоғары техникалық мектептің нәтижелі дамуы бойынша ғылыми-негізделген және ұйымдастырушылық-әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу..
 16. Оқу және ғылыми әдебиеттерді шығарудың жылдық тақырыптық жоспарын орындау мониторингі.
 17. Көптілді оқыту контексінде көп деңгейлі білім беру процесін оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар дайындау.
 18. Жоғары оқу орындарын және білім беру бағдарламаларын аккредиттеу бойынша ДСК құрамын қалыптастыру бойынша ұсыныстар дайындау.
 19. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық материалдардың жобаларын әзірлеу және сараптау жөніндегі әдістемелік басшылық.
 20. Мектеп және колледж түлектері үшін бакалавриатқа түскен кезде ҰБТ-ның бейіндік пәндерінің тізімін қалыптастыру және ұсыныстар дайындау.
 21. МУП – ОӘБ жобалық қызметінің нәтижелерін нормативтік-құқықтық және бағдарламалық құжаттарға имплементациялау бойынша ұсыныстар дайындау.
 1. Анализ современных методов и инновационных технологий студентоцентрированного обучения.
 2. ОӘО-ҚарТУ-не бекітілген дайындық бағыттары бойынша білім беру қызметі шеңберінде ҚР БҒМ сұраныстарына жедел әрекет ету.

СОСТАВ Группы управления проектами УМО РУМС на базе Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова

АВТОРЛАРҒА ЕРЕЖЕЛЕР

ОӘБ — РОӘБ мөрімен басып шығаруға ұсынылған оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің макеттерін (қолжазбаларын) зерттеу үшін ОӘБ                          тағайындалған дайындық бағыттары бойынша (білім беру бағдарламаларының топтары) ұсыну қажет:

 • Университет тарапынан ОӘБ кеңесінің төрағасы проф. М.Ибатов ұсынылған әдебиеттерді мөртабанмен басып шығару мүмкіндігі туралы ОӘБ қорытындысын алу үшін оқулықтың
 • макетін (қолжазбасын) (оқу құралын) бағыттау туралы;
 • ұсынылған әдебиеттің макеті (қолжазба);
 • Man қолжазбаның үш шолуы, соның ішінде. 1 — сыртқы;
 • Ғылыми кеңестің жариялау туралы шешімінен үзінді;
 • плагиаттың жоқтығы туралы ресми қорытынды.

ОӘБ жұмысы бойынша өзекті құжаттарға сілтемелер (ҚР жоғары білім беруді дамыту ұлттық орталығы (ЖББДҰО) сайты, РОӘК отырыстары, НҚА және т. б.)

Без рубрики