Білім беру бағдарламалары


«Пайдалы қазбалар кен орындарын өңдеу» кафедрасы


6В07202– «Тау-кен ісі» білім беру бағдарламасы бойынша «Техника және технология бакалавры» келесі кәсіби қызметтерді атқара алады:

өндірістік-технологиялық қызмет: – тау-кен және жарылыс жұмыстарына, сондайақ тау-кен өндірісінің жабдықтары мен техникалық жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарға техникалық басшылықты жүзеге асыруға; тау-кен, жарылыс жұмыстарын, сондай-ақ жабдықтарды пайдаланумен байланысты жұмыстарды орындау тәртібін регламенттейтін нормативтік құжаттарды әзірлеуге, келісуге, жұмыс өндірісіне техникалық құжат талаптарының, қолданыстағы нормалардың, ережелер мен стандарттардың орындалуын қамтамасыз етуге; тау-кен өндірісінің экологиялық қауіпсіздігін арттыру жөніндегі іс-шараларды; тәжірибелік қызметте жер қойнауының кешенді георесурстар әлеуетінің принциптерін басшылыққа алу; тау-кен өндірісінің техникалық жағдайын жетілдіру және арттыру, қазіргі экономикалық жағдайларда ұйымның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды іске асыру; объектілердің кеңістіктік-геологиялық жағдайын анықтау; пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде технологиялық процестерді тиімді және қауіпсіз іске асыруды қамтамасыз ету жабдықтары мен техникалық құралдарын пайдалану; таукен өндіру кәсіпорындарын, жер бетіндегі және жер астындағы әр түрлі объектілерді салу және пайдалану кезінде өндірістік процесті ұйымдастыру; жобаларға, техникалық талаптарға және қауіпсіздік ережелеріне сәйкес тау-кен және құрылыс жұмыстарын орындауды қамтамасыз ету.

Ұйымдастыру-басқару қызметі: – қазіргі заманғы әдістердің, басқару принциптерінің, озық тәжірибенің, техникалық, әлеуметтік және жеке факторлардың негізінде ұжымдағы өз еңбегі мен еңбек қатынастарын ұйымдастыру; қызметкерлердің жеке кәсіби деңгейі мен білімін арттыру, оларды нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес оқыту және аттестаттау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; Сапа, орындау мерзімдері және экологиялық тазалығы талаптарын ескере отырып, жұмыстарды орындау кезінде оңтайлы шешімдерді іздеу. Жобалау-конструкторлық қызмет: – технологиялық процестерді, жұмыстарды кешенді механикаландырудың техникалық құралдарының өнімділігін, тау-кен кәсіпорындарының көлік жүйелерінің өткізу қабілетін есептеуді орындау, жұмыстарды ұйымдастыру кестесін құру, қажетті техникалық құжаттарды әзірлеу, тау-кен және бұрғылау-жарылыс жұмыстарының төлқұжаттарын құру; жобалық шешімдерді әзірлеуге тапсырма дайындау.

Кәсіби қызмет функциясы

Кәсіби қызметтің функцияларына мыналар жатады: — тау — кен жұмыстарын жобалау, жоспарлау және басқару;-өндірістік процестерді ұйымдастыру, орындау және бақылау; — өндірістік бөлімшелердің жедел жұмыс жоспарларын әзірлеу; — тау-кен және құрылыс жұмыстарын жүргізудің, еңбекті және қоршаған ортаны қорғаудың қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету.

Кәсіби қызметтің бағыты

Кәсіби қызмет бағыттары:

  • шахталардың, кеніштердің, карьерлер мен разрездердің басты параметрлерін негіздеу;
  • жоғары техникалық деңгейдегі тау-кен жұмыстарын автоматтандыру және кешенді механикаландыру құралдарын пайдалана отырып, қатты пайдалы қазбалар қорларын ашу, дайындау және өңдеудің технологиялық сызбаларын әзірлеу;
  • тау-кен жұмыстарының техникалық құралдары мен технологияларын оларды қолдану шарттарына сәйкес әзірлеу және таңдау; өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың озық әдістері мен нысандарын енгізу;
  • қоршаған ортаны қорғау бойынша кешенді іс-шаралар әзірлеу және пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде тау-кен өндірісінің экологиялық қауіпсіздігін арттыру;
  • жер асты объектілерінің инженерлік құрылымдарын салу шарттарын техникалықэкономикалық бағалауды әзірлеу және енгізу,
  • пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік пен санитарияның заңнамалық негіздерін әзірлеу және енгізу.

 6В07203 «Мұнай-газ ісі» білім беру бағдарламасы бойынша «Техника және технология бакалавры» келесі кәсіби қызметтерді атқара алады:

өндірістік-технологиялық қызметі: – кәсіби қызметінің мәселелерін шешу; — мұнай, мұнай өнімдері мен газды көлікпен және сақтаумен тікелей айналысатын кәсіпорындарда;

ұйымдастыру-басқару қызметі: — өндірістік және техникалық шешімдерді шешу және ескеру үшін техникалық, қаржылық, психо-логиялық факторларды ескере отырып, команда және басқару жұмысын ұйымдастыру қабілеті; — мұнай өнеркәсібі кәсіпорындарында, компанияларында және ұйымдарында белгілі өндірістік жұмыс тәжірибесі болған жағдайда;

жобалау–конструкторлық қызметі: — тиісті магистратура аяқталғаннан кейін мұнай мен газды тасымалдау мен сақтауға арналған процестерді, технологиялар мен жабдықтарды жобалаумен айналысатын жобалау-конструкторлық институттарда, бюролар мен ұйымдарда;

ғылыми-педагогикалық қызметі: — ғылыми және білім беру ұйымдарында жұмыс істеу.

Кәсіби қызмет функциясы

Түлектердің кәсіби қызметінің негізгі функциялары мыналар болып табылады: — мұнай-газ кешендерін ұйымдастыру, жобалау, өндіру және пайдалану; жұмыстарды жүргізудің қауіпсіз жағдайларын, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету.

Кәсіби қызметінің бағыты

Кәсіби қызмет салаларына мыналар кіреді: мұнай өнімдерін қайта өңдеу және өндіру бойынша кәсіпорындарда, мұнай-газ саласының сервистік және мердігерлік ұйымдарында, жобалау ұйымдарында, Төтенше жағдайлар министрлігі органдарында, мемлекеттік техникалық қадағалау, табиғатты қорғау және бақылау ұйымдарында, консалтингтік ұйымдарда.

Без рубрики