Қарағанды техникалық университетінің жеке үлгідегі дипломдарының дизайнын әзірлеуге қойылатын талаптар:

I. Көлемі: А4;

II. Дипломның мазмұны 3 тілде (қазақ, орыс, ағылшын):

 1. ЖОО атауы;
 2. түлектің фамилиясы, аты, әкесінің аты толығымен;
 3. білім беру бағдарламасының (мамандықтың) коды және атауы;
 4. берілетін дәреже (бар болса);
 5. дәреже беру туралы аттестациялық комиссия отырысы хаттамасының күні мен нөмірі (бар болса);
 6. оқу түрі;
 7. жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары жетекшісінің қолы;
 8. реттік тіркеу нөмірі;
 9. диплом сериясы (бакалавр – BD, магистр – MD, магистр дипломына куәлік – СMD);
 10. берілген күні және орны (қаласы);
 11. ЖОО мөрі;
 12. институционалдық аккредиттеу жөніндегі аккредиттеу агенттігінің атауы;
 13. QR коды (көлемі кемінде 3х3 см.);

III. Диплом мәтіні 3 тілде бір парақта орналасуы қажет.