Жас ғалымдарды 2020-2022 жылдарға арналған мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру жобалары туралы ақпарат


АР08052608 «Шұбаркөл кен орны тонштейндерінің минералогиялық және геохимиялық ерекшеліктерін зерттеу» ғ.ж. Ожигин Д.С.

Өзектілігі

Бұл жұмыстың өзектілігі көмір қабаттарының корреляциясы үшін тонштейндерді пайдалану жаңалығын, сондай-ақ тонштейндерді одан әрі ұтымды пайдалану үшін сирекжер элементтерінің гипотетикалық «тұзақтары» ретінде зерттеу қажеттілігін қамтиды.

Жобаның мақсаты

Әлемдік практикада көмір қабаттарын корреляциялау және көмірде сирек кездесетін және басқа қоспалық элементтердің жиналуына әсер ететін факторларды анықтау үшін кең қолданылатын және көмір мен тонштейндердің минералогиялық және геохимиялық ерекшеліктерін зерттеу, көмірдегі металл мөлшерін бағалау.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Зерттелгені: тонштейндердің пайда болу шарттары, Шұбаркөл көмір кен орнының тектоникасы, Шұбаркөл кен орнының тектоникалық құрылымы мен геологиясының ерекшеліктері, Орталық Қазақстанның Батыс бөлігінің тектоникалық құрылымы, тектоникалық тұрғыдан Шұбаркөл кен орны ыңғайластырылған Сарысу-Теңіз көтерілімі.

Жұмыс аймағын қалыптастырудың палеотектоникалық схемасы салынды.

Зерттеу нәтижесінде барлық зерттелген тонштейндерде көбінесе каолиниттік құрам  бар екендігі анықталды. Сонымен қатар, іс жүзінде мономинералды каолинит жыныстары (70-тен 100% каолинитке дейін), сондай-ақ аралас құрамды тонштейндер де кездеседі. Қосалқы минералдарға фосфаттар (гойяцит және фторапатит), кварц, кристобалит, тридимит, дала шпаттары жатады. Бұрын түзілген каолинитті тонштейндерге салынған негізгі эпигенетикалық минералдар карбонаттармен, негізінен сидерит, аздап — доломит, сирек — кальциттермен ұсынылған.

 

Шұбаркөл кен орнында сынама іріктеу

Зерттеу тобы

1     Ожигин Дмитрий Сергеевич — ғылыми жетекші, PhD докторы, МІжГ каф. аға оқытушысы

ORCID iD 0000-0002-2443-3068

Scopus Author ID 55827717400

2     Амангелдіқызы Алтынай – жауапты орындаушы, ГПҚОБ каф. оқытушысы

ORCID iD 0000-0002-6665-8804

Scopus Author ID 57208573495

3     Копобаева Айман Ныгметовна — PhD докторы, ГПҚОБ каф. аға оқытушысы

Scopus Author ID 57208583785

ORCID iD 0000-0002-0601-9365

1     Блялова Гулим Галымжановна — т.ғ.м., ГПҚОБ каф. оқытушысы

ORCID iD 0000-0001-8801-8683

2     Аскарова Назым Сражадинқызы — ГПҚОБ каф. ГРМ-18 тобы докторанты

ORCID iD 0000-0002-2103-6198

Scopus Author ID 57208580562

6   Ибрагимова Сабина Кажетбековна — ҒжИД ИжҒТП бөлімінің маманы.

Жарияланымдар тізімі

Копобаева А.Н., Амангелдіқызы А., Ожигин Д.С., Аскарова Н.С., Блялова Г.Г. «Шұбаркөл кен орнының көмірі мен саз қабаттарындағы сирекжер элементтерін зерттеу» // Университет еңбектері. — 2020. — № 3. — б. 48-53.

Әлеуетті пайдаланушылар үшін ақпарат

Қолдану саласы: геология және геохимия.

Тонштейндерді геологтар көмір кен орындары мен бассейндеріндегі көмір қабаттарын корреляциялау, вулканизмнің көмірлі шөгінділер түзілуіндегі рөлін сипаттау, жанартау атқылау мерзімділігі мен құрамын бағалау және басқа мәселелерді шешу үшін кеңінен қолданады.

 

AP08052014 «Бактерияларға қарсы, қабынуға қарсы және антиоксидантты әсерлері бар табиғи заттар негізінде азол қосылыстарын синтездеудің тиімді әдістерін жасау»  ғ.ж. Рахимберлинова Ж.Б.

Өзектілігі

Осы уақытқа дейін азолды гетероциклдарды табиғи қосылыстардың, атап айтқанда алкалоидтардың құрылымына енгізу синтезінің химиялық әдістері туралы мәліметтер аз, бұл жаңа биоактивті қосылыстар іздеу үшін оларды зерттеудің өзектілігі мен перспективаларын анықтады.

Жобаның мақсаты

Бактерияларға қарсы, қабынуға қарсы және антиоксидантты әсерлері,  сонымен қатар жаңа емдік қасиеттері бар табиғи заттар негізінде азол қосылыстары синтезінің тиімді әдістерін жасау, олардың құрылымын толық анықтау және PASS бағдарламасын қолданумен қатар синтезделген қосылыстардың биоскринингін жүргізу.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Цитизин және биогенді амин алкалоидтары негізінде азол туындылары синтезін алу әдістері мен оңтайлы шарттары әзірленді. Цитизин алкалоиды және морфолин мен пиперидин биогенді аминдері және оларды химиялық модификациялау негізінде пиразолдар мен оксазолдарды алу әдістері әзірленді. Олардың түзілуінің ықтимал механизмдері зерттелді, жаңа қосылыстардың құрылымы анықталды. Жаңа синтезделген заттардың биоскринингі жүргізілді.

Микротолқынды және ультрадыбыстық активтендірудің классикалық синтезі жағдайында цитизин алкалоидының оксозолин туындыларын алу әдістері мен оңтайлы жағдайлары жасалды, құрылымы және олардың биологиялық белсенділігі анықталды. Цитизин алкалоиды мен биогенді аминдердің алынған амин спирттік туындыларын гетероциклизациялау арқылы оксазол туындылары алынды. Синтезделген заттарға биоскрининг жүргізілді.

Әлеуетті биологиялық белсенді азолдарды алу бойынша әзірленген әдістер  жаңа биологиялық белсенді заттарды жасау және  қосылыстардың аталған кластары синтезінде практикалық қолдану үшін ұсынылады.

Цитизин алкалоиды мен биогенді аминдердің жаңа тиазолидинді туындыларының синтезін жүргізу Зерттеу тобы

1          Рахимберлинова Жанара Балтабаевна — ғыл. жет., х.ғ.к., ХжХТ каф. доцентінің м.а.

ORCID iD 0000-0002-3326-0998

Scopus Author ID 5705873970

2          Ибраев Марат Киримбаевич — жауапты орындаушы, х.ғ.д., ХжХТ каф. профессоры

ORCID iD 0000-0003-0798-5562

Scopus Author ID 6508179234

Researcher ID V-9320-2018

3          Такибаева Алтынарай Темирбековна — х.ғ.к, ХжХТ каф. меңгерушісі

ORCID 0000-0003-0536-0817

Scopus Author ID 12808279300

  • Кездикбаева Асель Таупыковна — х.ғ.к., Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті КЕ АҚ-тың «Бейорганикалық және техникалық химия» кафедрасының доценті

Scopus Author ID 57191594384

  • Жанымханова Пернеш Жайдарбековна — т.ғ.м., «Фитохимия» Халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі» АҚ алколоидтар химиясы зертханасының меңгерушісі.

Scopus Author ID 56580296600

6     Кельмялене Асель Аскаровна             — х.ғ.к., метан энергетикасы сынақ зертханасының бастығы

ORCID iD 0000-0003-3581-6256

Scopus Author ID 57173109500

7     Аманжолова Айдана Сериковна — т.ғ.м., ХжХТ каф. ассистенті.

Жарияланымдар тізімі

1 Ibrayev M.K., Takibayeva A.T., Fazylov S.D., Rakhimberlinova Zh.B., Issabayeva M.B., Kelmyalene A.A. Some directions in the modification of azoles // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of chemistry and technology. Volume 5, Number 443 (2020). — P. 85-91.

Әлеуетті пайдаланушылар үшін ақпарат

Қолдану саласы. Фармакология, медицина.

Зерттеу нәтижелері ұсақ органикалық синтез химиясы, биологиялық белсенді қосылыстардың молекулалық дизайны, органикалық заттарды өндіру технологиясы, фармакология саласында жұмыс істейтін мамандар үшін пайдалы болуы мүмкін.

 

АР08052553 «Автоматтандырылған өндірісті басқару жүйелерінің прототиптерін жобалау және құру, астықты сақтауға арналған полимерлік ауылшаруашылық салаларында микроклиматты қашықтықтан бақылау және диагностикалау» ғ. Никонова Т.

Өзектілігі

Бүкіл әлемдегі ғалымдар астық сақтау және оңтайлы режимдерін таңдау саласындағы зерттеулермен айналысады, астықты сақтау мәселесі ауыл шаруашылығы үшін бүгінгі күнге дейін өзекті болып табылады. Жобаның ұлттық ауқымдағы маңызы заманауи технологияларды, дәнді дақылдарды егістік жағдайында сақтауға арналған жабдықтарды (полимерлік ауылшаруашылық салалары) және қашықтықтан бақылауға арналған бағдарламалық-техникалық құралдарды біріктіру негізінде шешімдер қабылдаудың жаңа отандық автоматтандырылған жүйелерін зерттеу мен дамыту.

Жобаның мақсаты

Полимерлік ауыл шаруашылық саласын өндіру процестерін автоматтандырылған бақылау жүйесінің және полимерлік ауыл шаруашылық саласындағы микроклиматтың қашықтықтан үздіксіз мониторингінің автоматтандырылған жүйесінің прототиптерін жобалау, жасау және құру.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Үлдірлердің қалыңдығын өлшеу жүйесі қызметінің нақты шарттары тұжырымдалды, өлшеу дәлдігінің рұқсат етілген мәндері, қадағаның қозғалу жылдамдығы, температуралардың жұмыс диапазоны, үздіксіз жұмыс уақыты, ақпаратты жинақтау және визуалдау әдісі, оны талдау жүргізу үшін сақтау мерзімі, өлшенген қалыңдық диапазоны, өлшеу қателігі, апаттық дабыл әдісі анықталды.

Полимер үлдір қалыңдығын бақылау  жүйесінің функционалдық схемасы Күймешесі бар жақтау көрінісі

Зерттеу тобы

  • Никонова Татьяна Юрьевна – ғылыми жетекші, т.ғ.к., ТжМЖС каф. доцентінің м.а.

ORCID 0000-0002-6539-1263

Scopus Author ID 57202087837

  • Искаков Уалихан Кабибуллаевич — жауапты орындаушы, PhD докторы, ӨҮА каф. оқытушысы

Scopus Author ID 57221097466

3   Жаркевич Ольга Михайловна — т.ғ.к., ТжМЖС каф. профессоры м.а.

ORCID 0000-0002-4249-4710

Scopus Author ID 55339344600

4   Дандыбаев Есим Серикович — PhD докторы, ТжМЖС каф. аға оқытушысы

5   Баймульдин Мурат Муратович – ПҚОБ каф. ГДД-19 тобы докторанты

6   Котов Евгений Сергеевич — ЭЭД-17 тобы докторанты, ӨПА каф. аға оқытушысы

ORCID 0000-0003-2660-2010

Scopus Author ID 55842590300

7   Сайфулин Руслан Фаритович — ЭЭД-18 тобы докторанты, ӨПА каф. оқытушысы

ORCID iD 0000-0003-2610-9525

Scopus Author ID 57221107446

Жарияланымдар тізімі

1 Никонова Т.Ю., Жетесова Г.С., Жаркевич О.М., Калинин А.А., Дайч Л.И.,

Баймульдин М.М. Қолданыстағы автоматтандырылған астық сақтау жүйелеріне шолу // Университет еңбектері, 3 (80) 2020, б 148-152

2 Никонова Т.Ю., Жаркевич О.М., Баймульдин М.М., Берг А.С., Берг А.А. Analysis of automated grain storage systems // «Жаратылыстану-техникалық ғылымдар» электронды журналы, № 10, 2020, б. 148-152.

3 Ualikhan Iskakov, Josif Breido, Gamzat Sundet. PLC-based adaptive relay protection system implementation // Proceedings of the 31st DAAAM International Symposium, B. Katalinic (Ed.), Published by DAAAM International, ISBN 978-3-902734-xx-x, ISSN 1726-9679, Vienna, Austria.

4 Nikonova T.Yu., Iskakov U.K., Sichkarenko A.V., Zharkevich O.M., Dandybaev E.S. The main defects of polyethylene sleeves for storing agricultural products and methods for their elimination // Техникалық зерттеулер журналы. 6 Том, №3. ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» баспасы, б. 11-19. https://doi.org/10.12737/issn.2500-3313.

5 Breido, Iosiff; Saifulin Ruslan Analysis of Starting Modes in Frequency Controlled Asynchronous Electric Drive for Mining Production Using Buffer Power Supplies, Proceedings of the 31st DAAAM International Symposium, B. Katalinic (Ed.), Published by DAAAM International, ISBN 978-3-902734, ISSN 1726-9679, Vienna, Austria.

Әлеуетті пайдаланушылар үшін ақпарат

Қолдану саласы. Полимерлі үлдірлер, құрылыс жабындарын шығарумен айналысатын өнеркәсіптік кәсіпорындар; ауыл және фермер шаруашылықтары.

 

АР08052214 «Сандық оқыту технологиялары арқылы техникалық университетті интернационалдандыру әлеуетін дамыту» ғ.ж. Джантасова Д.Д.

Өзектілігі

Соңғы жылдары қазақстандық жоғары оқу орындарының халықаралық қызметі тақырыбы кәсіби қауымдастық үшін маңызды тақырыптардың бірі болып келеді және университеттердің халықаралық рейтингтерге міндетті қатысуы пікірталасқа жаңа екпін қосады. Интернационалдандыру білім беру мекемесінің әлемдік рейтингін жоғарылату мақсатына қызмет етеді. Әлемдік рейтингтер жоғары оқу орнының жетістіктері мен сіңірген еңбегіне байланысты нақты критерийлермен байланысты, алайда егер ол туралы аз адам білетін болса, үздік университет жоғары деңгейге жете алмайды. Сонымен қатар, шетелдік студенттердің қатысуы  әлемдегі рейтингтік жүйелердің көпшілігінде өлшеу нүктесі болып табылады.

Университеттердегі халықаралық қызметті дамыту қажеттілігі мен артықшылықтарын толық мойындай отырып, жастардың эмиграциясына және қаржыландырудың жетіспеуіне байланысты интернационалдануға шектеулер жасалды. Академиялық ұтқырлық негізінен тек бакалавриат бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады, оның үстіне шетелден келген студенттер бакалавриат бағдарламалары бойынша оқиды. Жоғары оқу орындарының негізгі серіктестері таяу шетелдің жоғары оқу орындары, атап айтқанда Ресей мен Шығыс Еуропа елдерінің университеттері болып табылады. Тілдерді және мәдениетаралық коммуникацияны білу халықаралық ынтымақтастықтағы ең көп таралған кедергілерге айналды, нәтижесінде ағылшын тіліндегі бағдарламалардың төмен деңгейі байқалады және шетелдік студенттердің қазақстандық ЖОО-ға қабылдау мүмкіндігі төмендеді.

Жобаның мақсаты

Ұлттық және халықаралық контекстті ескере отырып, техникалық бейіндегі мамандарды даярлау процесін интернационалдандыру орнықты және жүзеге асырылатын стратегияларын іске асыру үшін цифрлық оқыту технологиялары арқылы техникалық жоғары оқу орнын интернационалдандыру әлеуетін дамыту моделін әзірлеу және енгізу.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Алынған нәтижелерді талдау және өзгертулерге қатысты ұсыныстар дайындау жүргізілді. Техникалық жоғары оқу орнында оқу процесін интернационалдандыруды жүзеге асыру құралы анықталды.

Интернационалдандыру процесі бенчмаркинг әдістемесін іске асыру стратегиясы  әзірленді; интернационалдандыру процестерінің тиімділігіне салыстыру жүргізілді, интернационалдандырудың негізгі категориялары анықталады; оқу процесін интернационалдандырудың жоғары тиімділігінің 17 әдісі анықталды; оқу жоспарларын талдау бойынша енгізу үшін 14 халықаралық компонент анықталды.

Зерттеу тобы

1      Джантасова Дамира Дулатовна – ғылыми жетекші, п.ғ.к., ШТ каф. меңгерушісі

ORCID iD 0000-0003-2595-3249

Researcher ID P-7271-2017

Scopus Author ID 57189027014

2.       Кожанбергенова Айгерим Солтанбековна – жауапты орындаушы, Л.С. Гумилев атындағы ЕҰУ докторанты, Стратегиялық даму басқармасының маманы

ORCID iD 0000-0002-9807-482X

Researcher ID L-5040-2017

3   Кожанов Мурат Галиаскарович            — Л.С. Гумилев атындағы ЕҰУ докторанты, Сандық университетті дамыту департаментінің инженері

4   Шебалина Ольга Андреевна — п.ғ.м., Инженерлік педагогика орталығының кіші ғылыми қызметкері

ORCID iD 0000-0001-7641-2528

Scopus Author ID 57207845776

  1. Жданова Элеонора Андреевна — ф.ғ.м., ШТ каф. оқытушысы

ORCID iD 0000-0002-8815-9256

  • Дамиев Даниель Темиргалиевич — т.ғ.м.

ORCID iD 0000-0002-4245-6810

  • Васенюк Светлана Андреевна — ШТ каф. лаборанты

ORCID iD 0000-0002-6388-7900

Жарияланымдар тізімі

  1. Джантасова Д.Д., Констанс Деверо «Техникалық университетті интернационалдандыру әлеуетін дамыту туралы» // Қарағанды ​​университетінің хабаршысы «Педагогика» сериясы. — №3 (99). – 2020. — б.6-11.

Әлеуетті пайдаланушылар үшін ақпарат.

Техникалық жоғары орнын интернационалдандыру әлеуетін дамыту моделі   техникалық мамандықтарды интернационалдандырудың орнықты шараларын жүзеге асыру үшін енгізіледі.

 

Без рубрики