2021-2023 жылдарға арналған мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру жобаларын іске асыру бойынша мерзімі 36 ай болатын ақпарат


AP09260338 «STEAM білім беру арқылы инженерлерді инновациялық даярлау әлеуетін дамыту» ғ.ж. Джантасова Д.Д.

Актуальность

Ғылыми-техникалық сала мен өнерді интеграциялау тақырыбы бүгінгі таңда кәсіби-техникалық қоғам үшін өзекті тақырыптардың бірі болып табылады, ал шығармашылық пен зияткерлік капиталға негізделген шығармашылық индустриялар талқылауға жаңа екпін қосты. Шетелдік білім беру мамандары соңғы уақытта STEAM -білім беру практикасына жүгінуде, оның негізінде пәнаралық және бес (Science-ғылым, Technology-технология, Engineering-инженерия, Art-өнер және Mathematics-ғылым) ғылыми салаларды нақты өмірден алынған нақты міндеттерді шешу үшін бірыңғай оқыту жүйесіне біріктіру жатыр. Бүгінгі таңда инновациялық экономиканың креативті бағытына айқын назар, атап айтқанда, STEM біліміне arts жалпы терминімен біріктірілген шығармашылық, көркемдік пәндер белсенді түрде енгізілетіндігінде көрінеді. Білім берудегі ғылыми-техникалық және Arts-бағыттардың бірлігі қажеттілігі жобада техникалық мамандарды даярлау бағдарламаларының инновациялылығы мен креативтілігі әлеуетін дамыту есебінен техникалық бейіндегі мамандарды даярлау сапасын арттыру мүмкіндігі ретінде қарастырылады.

Жобада инновациялық ойлауы, коммуникативтік ынтымақтастық дағдылары бар, сондай-ақ кәсіби қызметте шығармашылық шешімдер қабылдауға қабілетті маман қалыптастыруды ескере отырып, оқу үлгерімі мен оқыту сапасының көрсеткіштеріне әсер ететін техникалық бейіндегі студенттерді, STEAM оқыту технологияларын, оқу-әдістемелік құжаттар мен оқыту нәтижелерін дайындау процесі зерттелді.

Жобаның мақсаты

Шығармашылық пен зияткерлік капиталға негізделген мәдениетаралық коммуникацияны, креативті индустрияны және креативті ынтымақтастықты оқытудың тұрақты бағдарламаларын іске асыру үшін STEAM технологиялары арқылы техникалық бейіндегі мамандарды даярлау моделін әзірлеу және енгізу. STEAM білім беру әлеуетінің қажеттіліктерін бағалау, халықаралық деңгейде студенттер мен оқытушылардың біліктілігі мен қабілеттерін күшейтуге мүмкіндік беретін мамандандырылған құзыреттерді дамыту негізінде техникалық мамандықтар бойынша даярлау бағдарламаларының әлеуетін дамыту жөніндегі шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

— халықаралық тәжірибеге сәйкес STEAM тәсілдерін іске асыру тәжірибесіне сараптамалық зерттеу жүргізілді.

— SWOT негізінде тұжырымдалған дидактикалық ережелерді талдау негізінде STEAM тәсілдерін университеттің негізгі процестеріне интеграциялау тәсілдері анықталды.

— дайындықтың оқу бағдарламаларын, оқыту нәтижелерін STEAM дидактикалық қағидаттарына сәйкестікке бағалау жүргізілді.

— STEAM білім беру саласындағы студенттерге оқу бағдарламаларына және академиялық талаптарға енгізудің STEAM компоненттері анықталды. Жүргізілген бағалау негізінде STEAM шеңберінде білім беру бағдарламаларын дамыту нүктелері анықталды және университеттің оқу процесіне арт-компонентті енгізудің негізгі нүктелері белгіленді

— STEAM ғылыми-техникалық және Arts-бағыттың бірлігін іске асыру үшін студенттердің құзыреттері мен дағдыларын анықтады

— STEAM білім беру арқылы техникалық бейіндегі мамандарды даярлау әлеуетін дамыту моделі әзірленді

— STEAM білім беру арқылы техникалық бейіндегі мамандарды даярлау әлеуетін дамыту моделінің мазмұны мен құрылымы әзірленді.

  2022 жылғы басылымдар тізімі

 

1.      1. «Университет еңбектері» журналы «Жоғары мектеп педагогикасы». Экономика» бөлімі №1 (86), 2022. Статья Damira Jantassova, Andrew Hockley. “The Value of Intercultural Communication Training in STEAM Education”, pp.213-219. DOI: 10.52209/1609-1825_2022_1_213

2.      2. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу туралы куәлік Д.Д. Жантасова, О.А. Шебалина, Д.Р. Ахматова, А.А. Калинин «Техникалық кадрларды даярлаудағы кәсіби коммуникация мен ынтымақтастық диалогын бағалау» № 24634 2022 жылғы «29» наурыз РҒДИ-нің «Наукосфера» Журналы, Д.Д. Жантасовтың, Д.Р. Ахметованың, О.Н. Вавиловтың «Болашақ инженердің кәсіби саласындағы коммуникацияның рөлі» мақаласы, қыркүйек №9 (2), 2022., 41-51 бет.

Подготовка инженеров для креативной индустрии
 1. SCOPUS «Capacity Building for Engineering Training and Technology via STEAM Education» деректер қорына кіретін Educational Sciences (MDPI) журналы, 13.10.2022 (басылымда)
 2. Абай атындағы ҚазҰПУ «Педагогика және Психология сериясы» журналы Д. Д.Д.Жантасованың, Д.Р. Ахметованың «Инженерлік кадрларды даярлаудың оқу бағдарламаларын STEAM білім берудің дидактикалық қағидаттарына сәйкестігін бағалау» мақаласы (басылымда)

Зерттеу тобы

 1. Джантасова Дамира Дулатқызы – ғылыми жеткеші, педогогика ғылымдарының кандидаты, ҚарТУ-дың шет тілдері каф. меңг.

ORCID ID: 0000-0003-2595-3249

Researcher ID P-7271-2017

Scopus Author ID 57189027014

 1. Ахметова Динара Рашидқызы – ғылыми қызметкер, педогогика ғылымдарының магистрі, ҚарТУ-дың ШТ кафедрасының аға оқытушысы

ORCHID 0000-0003-2149-3353

 1. Юрченко Василий Викторович – ғылыми қызметкер, PhD докторы, ҚарТУ-дың «Технологиялық жабдықтар, машина жасау және стандарттау» кафедрасының меңгерушісі.

ORCHID 0000-0002-6543-1632

Scopus Author ID 57213756780

 1. Калинин Алексей Анатольевич – ғылыми қызметкер, PhD докторы, «Ақпараттық-есептеу жүйелері» каф. меңг.

ORCHID 0000-0003-4699-7240

Scopus Author ID 57193550259

 1. Шебалина Ольга А. – ғылыми қызметкер, кәсіптік оқыту магистрі, Гумилев атындағы ЕҰУ «Социология» докторанты

ORCID 0000-0001-7641-2528

Scopus Author ID: 57207845776

 1. Дамиев Даниель Темірғалиұлы – ғылыми қызметкер, техника ғылымдарының магистрі

ORCID iD 0000-0002-4245-6810

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

STEAM білім беру арқылы техникалық бейіндегі мамандарды даярлау әлеуетін дамыту моделі шығармашылық пен зияткерлік капиталға негізделген тұрақты оқыту бағдарламаларын іске асыру үшін енгізілетін болады.

 

АР09261117 Латын графикасында «Qazaq tili» В1, В2 деңгейлеріне арналған web оқулықтарын инновациялық технологиялар арқылы әзірлеу. (Жоғары оқу орнындағы білім беруге арналған) ғ.ж. Ныгметова Н.Т.

Жобаның өзектілігі

Латын графикасында қазақ тілін үйретуді қолға алу – ұлт үшін жасалып жатқан қадам екенін ескере отырып, латын әліпбиіндегі оқулықтар мен оқу құралдарына дайындық жұмыстарын бастау тақырыптың өзектілігін  сипаттайды.

Жобаның мақсаты

Латынграфикалы әліпбиге көшу жұмысын қолдау.

Қазақ тілін оқытуда инновациялық  технологияларды қолдану тиімділігін көрсету.

Ғылыми зерттеудің негізгі нәтижелері

«Қазақ тілі» пәні бойынша В1, В2 деңгейлеріне арналған  https://q-uirenu.kz

сайты жасалды.

   
«Qazaq tili В1, В2» веб-оқулығы әзірленді және қолданысқа енді.
 
Бірінші және екінші семестр бойынша В1, В2 деңгейлеріне тест модульдері жасалды. Студенттер жеке кабинеттері арқылы өткен тақырыптар бойынша тест тапсырмаларына жауап берді.
   

2022 жылы БҒСҚК ұсынған отандық басылымда 1 мақала жарияланды.

Нығметова Н.Т. «Studying the Level of Knowledge of the Kazakh Language by Students of Technical Specialties».  «Университет еңбектері» №2 (87) 2022. 250-254 бб. «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КЕАҚ.

Зерттеу тобы

 1. Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы, ф.ғ.к., «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының доценті міндетін атқарушы.

ORCID  0000-0002-6421-8231

Scopus Author ID 56127513100

 1. Жетпісбай Шолпан Аханқызы – п.ғ.м., «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасында аға оқытушы.

Scopus Author ID 56178067800

 1. Амангелдина Мереке Сәрсенбекқызы – ф.ғ.м., «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасында оқытушы.
 2. Тұрсын Абылай Оралұлы. э.ғ.м., бағдарламашы.
 3. Деркач Сергей. Фрилансер, дизайнер.

Пайдаланушылар үшін ақпарат

Тілдік деңгейлерге арналған  «Qazaq tili» В1, В2 деңгейлеріне арналған web оқулықтарын жоғары оқу орындарында, кәсіптік білім мекемелерінде басшылыққа алып пайдалануға болады.

 

Жоба № AP09259869 «Қазақстанның химиялық қауіпті объектілерінде көп факторлы талдау және модельдеу негізінде еңбек қауіпсіздігін бағалау әдістерін әзірлеу» (ғ.ж. Емелин П.В.).

Өзектілігі

Химиялық қауіпті объектілері бар Қазақстан Республикасының кәсіпорындары технологиялық процестердің әртүрлілігімен және ерекшелігімен, еңбек жағдайларының ерекшеліктерімен, оны ұйымдастырумен және санитарлық-гигиеналық жағдайымен сипатталады.

Зерттеу тобы еңбек қауіпсіздігін жүйелі кешенді бағалаудың стандартты процесіне одан әрі интеграциялай отырып, Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының (ХҚКО) апаттар, өндірістік жарақаттану және персоналдың кәсіптік аурулары қаупін талдау мен бағалауға әдіснамалық тәсіл құруды жоспарлап отыр.

Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының химиялық қауіпті объектілері қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігін бағалау және ХҚКО-дағы апаттардың, өндірістік жарақаттанудың және кәсіптік аурулардың тәуекелдерін азайту жөніндегі ғылыми негізделген әдістерді әзірлеу болып табылады.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

«Қазақстан Республикасының ХҚКО кәсіпорындарында апаттар, кәсіптік аурулар және өндірістік жарақаттану қаупін мониторингілеу мен бағалаудың ақпараттық-талдамалық жүйесін» әзірлеу және енгізу мыналарға мүмкіндік береді:

— бақылаушы және қадағалау ұйымдары ТЖ зақымдаушы факторларының әсерін азайтуға бағытталған іс-шаралар кешенін жедел айқындайды, ХҚКО-ның ағымдағы және күтілетін жай-күйі туралы анық ақпарат алады, неғұрлым тиімді реттеу мен мемлекеттік бақылауға ықпал етеді;

— жергілікті атқарушы билік органдарын оны арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу туралы уақтылы шешімдер қабылдау мақсатында ықтимал қауіпті объектілердегі еңбек қауіпсіздігінің ағымдағы және күтілетін жай-күйі туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету;

— кәсіпорын басшылығы кәсіптік тәуекелді басқарудың тиімділігін арттыруы, апаттар, өндірістік жарақаттану және персоналдың кәсіптік аурулары тәуекеліне жан-жақты талдау және бағалау жүргізуі, нақты технологиялық объектілерде немесе процестерде бақылауға болатын қауіпсіздік жаағдайының сандық сипаттамаларын есептеу және болжау, бұл өз кезегінде өндірістік орта мен еңбек процесінің залалын жоюға байланысты экономикалық шығындарды азайтады.

Әзірленген бағдарламалық өнім «Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік кәсіпорындарының қауіптілік сыныптарын мониторингілеудің компьютерлік жүйесі» бірыңғай корпоративтік ақпараттық-коммуникативтік жүйесінің кіші жүйесі болуы мүмкін.

Қол жеткізілген нәтижелер

Сараптамалық бағалау және статистикалық талдау әдісіне негізделген шешім қабылдаудың көп критерийлік әдіснамасы негізінде тәуекелдерді бағалау мен басқарудың көп факторлы модельдері мен жүйелерін құруға әдістемелік тәсіл әзірленді, бұл өнеркәсіптік кәсіпорынға химиялық апаттардың алдын алуға және олар туындаған жағдайда салдарларды азайтуға бағытталған іс-шаралар кешенін әзірлеуге мүмкіндік береді.

Зерттеу тобы

 1. 1. Емелин Павел Владимирович — ғыл. жет., т.ғ.д., ТОО «НАКС ГАЦ» ЖШС-ның директордың ғылым және инновация жөніндегі орынбасары.

ORCID ID 0000-0001-7431-0069.

Author ID в Scopus 57194898487.

Researcher ID Web of Science AAZ-5032-2020.

 1. Кудрявцев Сергей Сергеевич — жауапты орындаушы, б.ғ.к., Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ-дың ХжХТ каф. доценті .

ORCID ID 0000-0002-7232-6304.

Author ID в Scopus 57194898408.

Researcher ID Web of Science AAA-6935-2020.

 1. Әміров Азамат Жанболатұлы — PhD, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ-дың цифрлық университетті дамыту департаментінің директоры.

ORCID ID 0000-0002-5895-7185

Author ID в Scopus 57204729952.

 1. Дербуш Светлана Николаевна — б.ғ.к., Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ-дың ХжХТ каф. доценті.

ORCID ID 0000-0003-4520-1546.

 1. Рахымберлина Айгерим Амантайқызы — т.ғ.м., Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ-дың КАжЕҚ каф. оқытушысы.

ORCID ID 0000-0002-5310-5944

 1. Емелина Наталья Константиновна — э.ғ.к, Қазтұтодағы ҚУ-дың «Жоғары математика» каф. доценті.

ORCID ID 0000-0002-0215-7525.

Author ID в Scopus 5719487103657194871036.

Researcher ID Web of Science AAT-1281-2020

 1. Қожанов Мұрат Ғалиасқарұлы — PhD, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ-дың ақпараттандыру басқармамының басшысы

Author ID в Scopus 57299476600

Researcher ID Web of Science FGQ-4866-2022.

  Жобаны орындаушы С.С. Кудрявцевтің Минералды тыңайтқыштар өндіру бойынша Қазақстанның ең ірі кәсіпорындарының біріне «ҚазАзот» АҚ, Ақтау қ. баруы

2022 жылғы басылымдар тізімі

6) Кудрявцев С.С., Емелин П.В., Емелина Н.К. Химиялық қауіпті объектілердегі төтенше жағдайлардан қоршаған орта үшін қауіпті бағалау әдістемесі // Өнеркәсіптегі еңбек қауіпсіздігі. — 2022. — № 5. — С. DOI: 10.24000/0409-2961-2022-5

7) Емелин П.В. Химиялық қауіпті объектілері бар өнеркәсіптік кәсіпорындарда қауіпсіздікті басқару жүйесіне қолданыстағы тәсілдерді талдау және бағалау, Университет еңбектері, Қарағанды: Әбілқас Сағынов аатындағы ҚарТУ, 2022, № 3 (88). С. 119 – 124. http://tu.kstu.kz/archive/issue/94?page=2

8) Кудрявцев С.С., Емелин П.В., Әміров А.Ж., Қожанов М.Г., Рахымберлина А.А. Күкірт қышқылын өндіру жөніндегі химиялық қауіпті объектілердің өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздігінің өзекті мәселелері. Университет еңбектері, Қарағанды: Әбілқас Сағынов аатындағы ҚарТУ, 2022, №3 (88). 172–177 бет. http://tu.kstu.kz/archive/issue/94?page=3

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Жобаны іске асыру нәтижелері өнеркәсіптік кәсіпорынға химиялық апаттардың алдын алуға және олар туындаған жағдайда салдарын азайтуға бағытталған іс-шаралар кешенін әзірлеуге мүмкіндік береді.

Қолдану саласы: еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік.

Без рубрики