2021-2023 жылдарға арналған мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру жобаларын іске асыру бойынша мерзімі 36 ай болатын ақпарат


AP09260338 «STEAM білім беру арқылы инженерлерді инновациялық даярлау әлеуетін дамыту» ғ.ж. Джантасова Д.Д.

            Өзектілігі  

Зерттеу нысаны шығармашылық және инновациялық дағдыларды қолдау саласындағы шығармашылық компонент есебінен білім беру бағдарламаларында ғылыми-техникалық және Art бағыттарын интеграциялау арқылы білім беру сапасын арттыруға бағытталған жоғары білім беру жүйесі болып табылады. Жобада инновациялық ойлауы, коммуникативтік ынтымақтастық дағдылары бар, сондай-ақ кәсіби қызметте шығармашылық шешімдер қабылдауға қабілетті маман қалыптастыруды ескере отырып, оқу үлгерімі мен оқыту сапасының көрсеткіштеріне әсер ететін техникалық бейіндегі студенттерді, STEAM оқыту технологияларын, оқу-әдістемелік құжаттар мен оқыту нәтижелерін дайындау процесі зерттелді. Пилоттық білім беру бағдарламалары шеңберінде енгізу кезеңінде оқу процесі субъектілерінің функцияларын анықтай отырып, STEAM білім беру арқылы мамандарды даярлау моделін кезең-кезеңмен енгізу әдістемелерінің тиімділігіне талдау жүргізілді. Тәуекелдерді ескере отырып, технологияны енгізу мониторингі жүргізілді, зерттеу нәтижелеріне талдау жүргізілді және әзірленді.

Жобада инновациялық ойлауы, коммуникативтік ынтымақтастық дағдылары бар, сондай-ақ кәсіби қызметте шығармашылық шешімдер қабылдауға қабілетті маман қалыптастыруды ескере отырып, оқу үлгерімі мен оқыту сапасының көрсеткіштеріне әсер ететін техникалық бейіндегі студенттерді, STEAM оқыту технологияларын, оқу-әдістемелік құжаттар мен оқыту нәтижелерін дайындау процесі зерттелді.

            Жобаның мақсаты

Шығармашылық пен зияткерлік капиталға негізделген мәдениетаралық коммуникацияны, креативті индустрияны және креативті ынтымақтастықты оқытудың тұрақты бағдарламаларын іске асыру үшін STEAM технологиялары арқылы техникалық бейіндегі мамандарды даярлау моделін әзірлеу және енгізу. STEAM білім беру әлеуетінің қажеттіліктерін бағалау, халықаралық деңгейде студенттер мен оқытушылардың біліктілігі мен қабілеттерін күшейтуге мүмкіндік беретін мамандандырылған құзыреттерді дамыту негізінде техникалық мамандықтар бойынша даярлау бағдарламаларының әлеуетін дамыту жөніндегі шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.

            Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

– техникалық бейіндегі мамандарды даярлаудың оқу бағдарламалары, оқу процесінің барлық субъектілерінің өзара іс-қимыл тетіктері әзірленді.

– пилоттық білім беру бағдарламалары шеңберінде енгізу кезеңінде оқу процесі субъектілерінің функцияларын айқындай отырып, STEAM білім беру арқылы мамандарды даярлау моделін кезең-кезеңмен енгізу әдістемелерінің тиімділігіне талдау жүргізілді

– тәуекелдерді ескере отырып, технологияны енгізу мониторингі жүргізілді, зерттеу нәтижелеріне талдау жүргізілді

– зерттеу нәтижелерін талдау қорытындысы бойынша STEAM әдіснамасы негізінде университеттің негізгі процестерін ұйымдастыру үшін қорытынды ұсынымдар дайындалды

– коммуникация және ынтымақтастық диалогы бойынша ұсынымдардың қорытынды тізбесі дайындалды.

SCOPUS ұсынған журналдарда 2 мақала, шетелдік баспадағы тарау және монография, сондай-ақ 1 зияткерлік меншік туралы куәлік (ЗМК) жарияланды.

Жарияланымдар тізімі:

 1. Jantassova, D., Churchill, D., Shebalina, O., Akhmetova, D. Capacity Building for Engineering Training and Technology via STEAM Education // Education Sciences (MDPI). 2022 — 12(11) — 737. DOI: 10.3390/educsci12110737 (Scopus – Q1)
 2. D. Jantassova, Andrew David Hockley, O. Shebalina, D. Akhmetova. Evaluation of Communication and Collaboration Processes for Creating an Integrative STEAM Space at the Saginov Technical University. TEM Journal. Volume 12, Issue 1, pp. 470-481, 2023. DOI:10.18421/TEM121-57 (Scopus – Q2).
 3. D. Jantassova, O. Shebalina, D. Akhmetova. Capacity Building for Training Technical Specialists through STEAM Education: A Review of the Research. – BP International, 2023. Vol.4 Research Highlights in Language, Literature and Education, ch. 5: pp. 58-99. Ссылка https://stm.bookpi.org/RHLLE-V4/article/view/10162
 4. Джантасова Д.Д. Инновационная подготовка инженеров через STEAM образование: монография. – Алматы: Smart University Press, 2022. – 204с. ISSN 2518-1793
 5. Cвидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом Джантасова Д.Д., Шебалина О.А., Ахматова Д.Р., «Модель развития потенциала подготовки специалистов технического профиля через STEAM образование» как научное произведение» № 33292 от «28» февраля 2023 года

Зерттеу тобы

 1. Джантасова Дамира Дулатовна – научный руководитель, к.п.н., заведующая кафедрой иностранных языков КарТУ

ORCID ID: 0000-0003-2595-3249

Researcher ID P-7271-2017

Scopus Author ID 57189027014

 1. Ахметова Динара Рашидовна – научный сотрудник, м.п.н., старший преподаватель кафедры ИЯ КарТУ

ORCHID 0000-0003-2149-3353

Scopus Author ID 57211773480

 1. Шебалина Ольга Андреевна — научный сотрудник, магистр профессионального обучения, докторант ЕНУ им. Гумилева «Социология»

ORCID 0000-0001-7641-2528

Scopus Author ID: 57207845776

 1. Дамиев Даниель Темиргалиевич — научный сотрудник, магистр технических наук

ORCID ID 0000-0002-4245-6810

 1. Калинин Алексей Анатольевич — научный сотрудник, PhD, зав. каф. «Информационно-вычислительные системы»

ORCHID 0000-0003-4699-7240

Scopus Author ID 57193550259

 1. Юрченко Василий Викторович — научный сотрудник, PhD, заведующий кафедры «Технологическое оборудование, машиностроение и стандартизация» КарТУ.

ORCHID 0000-0002-6543-1632

Scopus Author ID 57213756780

 1. Вавилова Оксана Николаевна – научный сотрудник, старший преподаватель кафедры «Архитектура и Дизайн» КарТУ

ORCID 0000-0003-4449-5087

 1. ТентекбаеваЖулдыз Мухамедгалиевна — научный сотрудник, м.п.н., старший преподаватель кафедры ИЯ

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

STEAM білім беру арқылы техникалық бейіндегі мамандарды даярлау әлеуетін дамыту моделі шығармашылық пен зияткерлік капиталға негізделген тұрақты оқыту бағдарламаларын іске асыру үшін енгізілді.

STEAM білім беру арқылы техникалық профиль мамандарын даярлау технологиясын коммерцияландыру мүмкіндігі бар. Ғылыми зерттеу нәтижелері Қазақстанның техникалық жоғары оқу орындарының тәжірибесінде инженерлерді даярлау әлеуетін дамыту, шығармашылық индустрияның негізгі факторы ретінде STEAM білім беруді дамыту бойынша әдістемелік ұсынымдар ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Жобаның артықшылығы инженерлердің креативті мәдениетін ынталандыру және дамыту негізінде техникалық кадрларды даярлаудың тұрақты және перспективалық оқу бағдарламасын құруға бағытталған STEAM білім беру арқылы техникалық кадрларды инновациялық даярлау әлеуетін дамытудың әзірленген моделі болып табылады. Жобаның инновациясы «Креативті индустрия үшін инженерлерді даярлау» курсының әзірленген модульдік бағдарламасы және техникалық ЖОО-да STEAM білім беру ортасын жобалау үшін оқытуды қолдау мен үйлестіруге арналған құралдарды айқындай отырып, даярлау технологиясы болып табылады.

 

АР09261117 Латын графикасында «Qazaq tili» В1, В2 деңгейлеріне арналған web оқулықтарын инновациялық технологиялар арқылы әзірлеу. (Жоғары оқу орнындағы білім беруге арналған).  Ғылыми жетекші Ныгметова Н.Т.

Жобаның өзектілігі

Латын графикасында қазақ тілін үйретуді қолға алу – ұлт үшін жасалып жатқан қадам екенін ескере отырып, латын әліпбиіндегі оқулықтар мен оқу құралдарына дайындық жұмыстарын бастау тақырыптың өзектілігін  сипаттайды.

Жобаның мақсаты

Еліміздегі тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі қызметі қамтамасыз етілген, латынграфикалы әліпби негізінде қазақ тілін жаңғырту басты мақсаттардың бірі болып саналады. Осыған орай, латынграфикалы әліпбиге көшу жұмысын қолдау, қазақ тілін оқытуда инновациялық  технологияларды қолдан(у тиімділігін көрсету жобаның мақсаты болып табылады.

   Ғылыми зерттеудің негізгі нәтижелері

 1. «Қазақ тілі» пәні бойынша В1, В2 деңгейлеріне арналған https://q-uirenu.kz

сайты жасалды.

 1. «Qazaq tili» веб-оқулығы әзірленді және қолданысқа енді.
 2. Веб-оқулық платформасы үшін нәтижелері бар тест модулі жасалды.
 3. Қазақ тілін оқытуға арналған Web платформа әзірленді.

Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері бойынша «Қазақстан Республикасы Ғылым  және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті» бекіткен ғылыми басылымда 1 мақала жарық көрді.

Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы  1 куәлігі алынды.

Зерттеу тобы

 1. Ныгметова Нургуль Турсыновна – ғылыми жетекші, ф.ғ.к., «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының доценті міндетін атқарушы.

ORCID  0000-0002-6421-8231  Scopus Author ID 56127513100

 1. Жетпісбай Шолпан Аханқызы – жауапты орындаушы, п.ғ.м., «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасында аға оқытушы.

Scopus Author ID 56178067800

 1. Тұрсын Абылай Оралұлы — э.ғ.м., бағдарламашы.
 2. Деркач Сергей — дизайнер.

Жарияланымдар тізімі

 1. Нығметова Н.Т. «Латын графикалы «Qazaq tili» web-оқулығын оқу процесіне енгізудің нәтижелерін зерттеу». «Труды университета» №3 (92) 2023. С.304-308.

DOI 10.52209/1609-1825_2023_3_304 http://tu.kstu.kz/publication/publication/download/607

 1. Ныгметова Н.Т., Тұрсын А. О., Деркач С. А., Жетпісбай Ш.А. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлігі. Авторлық құқық объектісі: деректер базасы. Объектінің атауы: Веб учебник казахского языка “Qazaq tili” 2023 жылғы «20» қыркүйек № 39125.

Пайдаланушылар үшін ақпарат

Тілдік деңгейлерге арналған  «Qazaq tili» В1, В2 деңгейлеріне арналған web оқулықтарын жоғары оқу орындарында, кәсіптік білім мекемелерінде басшылыққа алып пайдалануға болады.

 

AP09259869 «Қазақстанның химиялық қауіпті объектілерінде көп факторлы талдау және модельдеу негізінде еңбек қауіпсіздігін бағалау әдістерін әзірлеу» ғылыми жетекшісі Емелин П.В.

Өзектілігі

Жоба нәтижелерін іске асыру Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының химиялық қауіпті объектілерінде қызметкерлердің апаттық, өндірістік жарақаттану және кәсіптік ауруларының деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді.

Құрылған әдістемелік тәсілдің құрылымы оны кәсіпорындағы өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесі деңгейінің жай-күйін жүйелі кешенді бағалаудың стандартты процесіне біріктіруге мүмкіндік береді.

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қадағалау мен реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың, сондай-ақ ХОО бар өнеркәсіптік кәсіпорындардың мамандандырылған қызметтерінің қызметіне ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін енгізу оларға техногендік сипаттағы ТЖ туындау ықтималдығын болжауға және азайтуға бағытталған іс-шаралар кешенін айқындауға және жүргізуге мүмкіндік береді.

Осы жұмыс шеңберінде жүргізілген зерттеулердің нәтижелері ХОО бар кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігін арттыру бөлігінде нормативтік базаны әзірлеу кезінде өз қолданылуын таба алады, сондай-ақ «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына кіретін Мониторингтің бірыңғай мемлекеттік жүйесі (МБМЖ) мониторингінің кіші жүйелерінің бірінің құрамдас бөлігі ретінде енгізу үшін қаралуы мүмкін.

Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының химиялық қауіпті объектілері қызметкерлерінің еңбек қауіпсіздігін бағалау және ХОО апаттардың, өндірістік жарақаттанудың және кәсіптік аурулардың тәуекелдерін азайту жөніндегі ғылыми негізделген әдістерді әзірлеу болып табылады.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Ғылыми-зерттеу жұмысын іске асыру барысында республика кәсіпорындарының ХОО апаттар, өндірістік жарақаттану және персоналдың кәсіптік аурулары қаупін талдау мен бағалаудың әдіснамалық тәсілі жасалды. Оны құру үшін халықаралық және ұлттық заңнамалық базаларға және өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету саласындағы зерттеулерге, химиялық қауіпті объектілерде болған төтенше жағдайлар туралы мәліметтерге және олардың салдарына жан-жақты талдау жүргізілді.

Әзірленген «Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының химиялық қауіпті объектілерінде апаттар, өндірістік жарақаттану және персоналдың кәсіптік аурулары қаупін талдау және бағалау әдістемесі» негізінде «Қазақстан Республикасы ХОО бар кәсіпорындарда авариялар, кәсіптік аурулар және өндірістік жарақаттану тәуекелін мониторингілеу мен бағалаудың ақпараттық-талдамалық жүйесі» әзірленді. «Қазақстан Республикасының ХОО бар кәсіпорындарда авариялар, кәсіптік аурулар және өндірістік жарақаттану тәуекелін мониторингілеу мен бағалаудың ақпараттық-талдамалық жүйесі» басшылығында жүйенің мақсаты, оның алдына қойылған мақсаттар мен шешілетін міндеттер, сондай-ақ оны әлеуетті пайдаланушылардың тізбесі толық сипатталған. Әрбір модульдің (сервистік модульдер, негізгі модульдер, қосалқы модульдер) функционалдық мүмкіндіктерін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, «Қазақстан Республикасының ХОО бар кәсіпорындарда авариялар, кәсіптік аурулар және өндірістік жарақаттану тәуекелін мониторингілеу мен бағалаудың ақпараттық-талдамалық жүйесінің» ішкі модульдік құрылымы ұсынылған. Бастапқы деректердің барлық қажетті жиынтығын автоматтандырылған енгізуден, есептеулер жүргізуден, сервистік ақпаратты және алынған есептеу нәтижелерін қараудан, объективті кешенді талдауды әрі қарай жүргізу және химиялық қауіпті объектілері бар өнеркәсіптік кәсіпорын тәуекелінің өнеркәсіптік қауіпсіздігін басқару жүйесінің жұмыс қабілеттілігінің жай-күйін бағалау үшін жиынтық есептің шығыс нысандарын қалыптастырудан барлық қажетті операцияларды кезең-кезеңімен жүргізуге мүмкіндік беретін пайдаланушы нұсқаулығы егжей-тегжейлі сипатталған.

Әдістемелік тәсіл мен ақпараттық-талдау жүйесі Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан химиялық қауіпті объектілері бар өнеркәсіптік кәсіпорындарда сәтті сыналды. Зерттеу тобы әзірлеген «Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының ХОО-да апаттық қауіптілік, кәсіптік аурулар және өндірістік жарақаттану тәуекелін мониторингілеу, бағалау және апаттық қауіптілік, зияндылық және жарақаттану класын белгілеу жөніндегі нұсқаулықта» химиялық қауіпті объектілерде авариялар, кәсіптік аурулар және өндірістік жарақаттану тәуекелін бағалауды жүргізу, оның ішінде онда ақпараттық-талдамалық жүйені пайдалануды қоса алғанда, алгоритм сипатталған.

«Қазақстан Республикасының ХОО кәсіпорындарында авариялар, кәсіптік аурулар және өндірістік жарақаттану қаупін мониторингілеу мен бағалаудың ақпараттық-талдамалық жүйесін» енгізу:

— бақылаушы және қадағалау ұйымдары ТЖ зақымдаушы факторларының әсерін азайтуға бағытталған іс-шаралар кешенін жедел айқындайды, ХОО ағымдағы және күтілетін жай-күйі туралы анық ақпарат алады, неғұрлым тиімді реттеу мен мемлекеттік бақылауға ықпал етеді;

— жергілікті атқарушы билік органдарын оны арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу туралы уақтылы шешімдер қабылдау мақсатында ықтимал қауіпті объектілердегі еңбек қауіпсіздігінің ағымдағы және күтілетін жай-күйі туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету;

— кәсіпорындар басшылығы кәсіптік тәуекелді басқарудың тиімділігін арттыруы, апаттар, өндірістік жарақаттану және персоналдың кәсіптік аурулары тәуекеліне жан-жақты талдау және бағалау жүргізуі, нақты технологиялық объектілерде немесе процестерде бақылауға болатын қауіпсіздік жай-күйінің сандық сипаттамаларын есептеу және болжау, бұл өз кезегінде өндірістік орта мен еңбек процесінің залалын жоюға байланысты экономикалық шығындарды азайтады;

— Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік кәсіпорындарының химиялық қауіпті объектілерінде кәсіптік тәуекелді басқару жүйесін жетілдіру.

Әзірленген бағдарламалық өнім «Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік кәсіпорындарының қауіптілік сыныптарын мониторингілеудің компьютерлік жүйесі» бірыңғай корпоративтік ақпараттық-коммуникативтік жүйесінің кіші жүйесі болуы мүмкін.

2023 жылы зерттеу тобының мүшелері «Ресейдегі қауіпсіздік қызметі: проблемалық тәжірибе, перспективалар. Ресейдегі және ЕАЭО-дағы ғимараттардың өрт және экологиялық қауіпсіздігі».

Зерттеу тобы

 1. 1. Емелин Павел Владимирович — научный руководитель, д.т.н., заместитель директора по науке и инновациям ТОО «НАКС ГАЦ». ORCID ID 0000-0001-7431-0069. Author ID в Scopus Researcher ID Web of Science AAZ-5032-2020.
 2. Кудрявцев Сергей Сергеевич — ответственный испонитель, к.б.н., доцент  кафедры ХиХТ КарТУ имени Абылкаса Сагинова. ORCID ID 0000-0002-7232-6304. Author ID в Scopus 57194898408. Researcher ID Web of Science AAA-6935-2020.
 3. Амиров Азамат Жанбулатович — PhD, директор ДРЦУ КарТУ имени Абылкаса Сагинова. 0000-0002-5895-7185.
 4. Дербуш Светлана Николаевна — к.б.н., доцент кафедры ХиХТ КарТУ имени Абылкаса Сагинова. ORCID ID 0000-0003-4520-1546.
 5. Рахимберлина Айгерим Амантаевна — м.т.н., преподаватель кафедры РАиОТ КарТУ имени Абылкаса Сагинова. ORCID ID 0000-0002-5310-5944
 6. Емелина Наталья Константиновна — к.э.н., доцент кафедры «Высшая математика» КУ Капотребсоюз. ORCID ID 0000-0002-0215-7525. Author ID в Scopus 5719487103657194871036. Researcher ID Web of Science AAT-1281-2020
 7. Кожанов Мурат Галиаскарович — PhD, руководитель Управления развития IT-проектов КарТУ имени Абылкаса Сагинова.

Жарияланымдар тізімі:

1) Yemelin Pavel, Yemelina Natalya, Kudryavtsev Sergey, Rakhimberlina Aigerim. Application of Quantitative Analysis to Develop a Methodological Approach to the Analysis and Assessment of the Risk of Accidents at Industrial Enterprises with Chemically Hazardous Sites. Труды университета №1(90). 2023 С. 132 – 137.

2) Кудрявцев С.С., Емелин П.В., Рахимберлина А.А. Анализ методик оценки и управления рисками на опасных производственных объектах. Труды университета, Караганда: КарТУ имени Абылкаса Сагинова, 2023, № 3 (92). С. 145 – 150.

3) Получено свидетельство о Государственной регистрации прав на объект авторского права РК («Методика анализа и оценки риска аварий, производственного травматизма и профессиональных заболеваний персонала на химически опасных объектах предприятий Республики Казахстан»).

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Жобаны іске асыру нәтижелері өнеркәсіптік кәсіпорынға химиялық апаттардың алдын алуға және олар туындаған жағдайда салдарын азайтуға бағытталған іс-шаралар кешенін әзірлеуге мүмкіндік береді.

«Қазақстан Республикасының ХОО кәсіпорындарында авариялар, кәсіптік аурулар және өндірістік жарақаттану қаупін мониторингілеу мен бағалаудың ақпараттық-талдамалық жүйесін» енгізу:

— бақылаушы және қадағалау ұйымдары ТЖ зақымдаушы факторларының әсерін азайтуға бағытталған іс-шаралар кешенін жедел айқындайды, ХОО ағымдағы және күтілетін жай-күйі туралы анық ақпарат алады, неғұрлым тиімді реттеу мен мемлекеттік бақылауға ықпал етеді;

— жергілікті атқарушы билік органдарын оны арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу туралы уақтылы шешімдер қабылдау мақсатында ықтимал қауіпті объектілердегі еңбек қауіпсіздігінің ағымдағы және күтілетін жай-күйі туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету; — Қазақстан Республикасы өнеркәсіптік кәсіпорындарының химиялық қауіпті объектілерінде кәсіптік тәуекелді басқару жүйесін жетілдіру;

— кәсіпорындар басшылығы кәсіптік тәуекелді басқарудың тиімділігін арттыруға, авариялар, өндірістік жарақаттану және персоналдың кәсіптік аурулары тәуекеліне жан-жақты талдау және бағалау жүргізуге, нақты технологиялық объектілерде немесе процестерде бақылауға болатын қауіпсіздік жай-күйінің сандық сипаттамаларын есептеуге және болжауға, бұл өз кезегінде өндірістік орта мен еңбек шығындарының залалын жоюға байланысты экономикалық шығындарды айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді.

Қолдану саласы

Қазақстан Республикасында химиялық қауіпсіздік тұжырымдамасының дамуы зерттеу тобында өндірістік ортаның қауіпті және зиянды факторларының кәсіптік денсаулыққа және олармен байланысты тәуекелдерге әсерін зерттеуде, сондай-ақ технологиялық процестерде орын алуы мүмкін авариялардың жекелеген түрлерінің тәуекелдерін зерттеуде, жабдықтарды пайдалану және АХОВ өндіру процесінде пайдаланылатын, бұл кейінгі ғылыми зерттеулердің аса өзекті тақырыптарына айналуы мүмкін ізденістер. Қазақстан Республикасы кәсiпорындарының ХОО-да жазатайым оқиғалардың, кәсiптiк аурулардың және өндiрiстiк жарақаттардың тәуекелдерiн бағалауды және авариялық қауiптiлiктiң, зияндылық пен жарақаттану қауiптiлiгiнiң сыныбын белгiлеудi біріктіретін бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру; төтенше жағдайлардың алдын алу, өнеркәсiптiк қауiпсiздiк және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттiк органдарға неғұрлым тиiмдi және келiсiлген алдын алу және қорғау шараларын жүргiзуге мүмкiндiк бередi.

 

Без рубрики