2020-2022 жылдарға арналған жас ғалымдарды мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру жобалары бойынша ақпарат


Ар08052608 «Шұбаркөл кен орнының тонштейндерінің (көмір қабаттарындағы саз қабаттары) минералдық-геохимиялық ерекшеліктерін зерттеу» ғылыми жетекшісі Ожигин Д. С.

Өзектілігі.

Көмір кен орындары мен бассейндер шекарасындағы көмір қабаттарын корреляциялау, көміртегі шөгінділерінің түзілуі кезіндегі вулканизмнің рөлін сипаттау, жанартау атқылау өнімдерінің құрамы мен жиілігін анықтау үшін тонштейндер деп аталатын арнайы төмен қуатты саз қабаттары бүкіл әлемде кеңінен қолданылады. Тонштейндердің вулканогендік табиғаты дәлелденген және қазіргі уақытта талқыланбайды (Spears, 2012). Зерттеушілер тонштейндерді құрайтын пирокластика көмірде бағалы металдардың өнеркәсіптік концентрациясының және қоспа элементтерінің қалыптан тыс концентрациясының жинақталу көзі ретінде қызмет ететінін анықтады (Арбузов, 2007).

Бұл жұмыстың өзектілігі көмір қабаттарын корреляциялау үшін тонштейндерді қолданудың жаңалығында, сондай-ақ тонштейндерді әрі қарай ұтымды пайдалану үшін сирек кездесетін элементтердің гипотетикалық «тұзақтары» ретінде зерттеу қажеттілігінде жатыр.

Жобаның мақсаты

Бұл жұмыстың негізгі мақсаты Шұбаркөл кен орны тонштейндерінің минералды және химиялық құрамдарының ерекшеліктерін анықтау, оларды қалыптастырудың сенімді моделін құру, сондай-ақ практикалық пайдалану мүмкіндіктерін зерттеу болып табылады.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер,

Шұбаркөл кен орнының кешенді геохимиялық және минералогиялық деректері, сондай-ақ кен орнының палеотектоникалық қалыптасуын реконструкциялау негізінде Шұбаркөл кен орнының көмірлері мен сазды қабаттарына қоспа-элементтердің және СЖЭ түсу моделі әзірленді, бұл Шұбаркөл кен орнының көмірлері мен қоршаушы жыныстарында қоспа-элементтердің жинақталу сипатын анықтауға мүмкіндік берді.

Геодинамикалық талдау көміргеологиялық зерттеулерде бұрын тартылмаған аймақтық ақпараттың едәуір көлемін пайдалануға мүмкіндік береді, оны қолдану көмір геологиясының реконструктивті-генетикалық және қолданбалы мәселелерін шешудің дәлдігін едәуір арттырады. Шұбаркөл кен орнындағы терең ақаулар аймақтарына байланысты көмірде қоспа элементтерінің жоғары концентрациясының жинақталу ерекшеліктері бойынша материалдарды мақсатты талдау оларды кешенді пайдалану мүмкіндігінің объективті негіздемесі болып табылады, бұл елдің көмір және сирек металл салаларының дамуын қамтамасыз етеді.

Жүргізілген зерттеулер жаңа болып табылады, тұңғыш рет кен орнының көмірлері мен саз қабаттарының геохимиясы мен минералогиясы, олардың көшуі мен тасымалдау жолдары егжей-тегжейлі зерттелді. Қоспа элементтер мен СЖЭ элементтерінің белгіленген құрамы, сондай-ақ олардың минералды формалары болашақта болжамды-іздеу критерийлері мен белгілерін жасауға мүмкіндік береді. Жоғарыда келтірілген соңғы деректер көмір кен орындарын СЖЭ жоғары концентрациясы бар перспективалы объектілер ретінде қарастыру керек және сирек металды кендеуді іздеу кезінде әдістемелік ұсыныстарды әзірлеу үшін оларды іргетас жыныстарынан әкелу туралы куәландырады.

2022 жылғы 13 қазаннан бастап 19 қазан аралығында А.Амангелдіқызы, Г.Г. Блялова Томск политехникалық ұлттық зерттеу университетінде Л. П. Рихванов атындағы «Уран геологиясы» МИНОЦ табиғи ресурстар инженерлік мектебінің геология бөліміне барды. Томск Ұлттық Зерттеу Политехникалық Университетінде жүргізілген зерттеулердің нәтижелері, сондай-ақ одан әрі ынтымақтастық пен бірлескен зерттеулер жүргізу мүмкіндіктері талқыланды.

   
Жобаны орындаушы Блялова Г.Г., к.г.-м.н., Ильенок С.С.

Сканерлеуші электрондық микроскопия әдісімен бақылау сынамаларына зерттеу жүргізу

Жобаның жауапты орындаушысы Амангелдіқызы А., к.г.-м.н., Ильенок С.С. зертхананың жаңа мүмкіндіктерін және бірлескен зерттеулер жүргізу мүмкіндіктерін талқылау

Зерттеу тобы

 1. Ожигин Дмитрий Сергеевич (08.01.1989 ж.) – ғылыми жетекші, доктор PhD.

Scopus Author ID: 55827717400,

ORCID: 0000-0002-2443-3068.

 1. Амангельдіқызы Алтынай (25.10.1991 ж.)– жауапты орындаушы, доктор PhD.

Scopus Author ID: 57208573495,

ORCID: 0000-0002-6665-8804

 1. Копобаева Айман Ныгметовна (25.05.1987 ж.) –доктор PhD.

Scopus Author ID: 57208583785,

ORCID: 0000-0002-0601-9365.

 1. Асқарова Назым Сражадинқызы (07.06.1990) –м.т.н., выпускник докторантуры.

Scopus Author ID: 57208580562,

ORCID: 0000-0002-2103-6198.

 1. Блялова Гулим Галымжановна (13.04.1991) –м.т.н., докторант.

Scopus Author ID: 57431098000

ORCID: 0000-0001-8801-8683

2022 жылғы басылымдар тізімі

1 Коpobayeva А.N.,  Blyalova G.G.,  Bakyt А.,  Portnov V.S.,  Amangeldikyzy А. The nature of rare earth elements accumulation in clay layers and coals of the shubarkol deposit // News of the academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. – 2022; № 2(452). – C 117-130. https://doi.org/10.32014/2022.2518-170x.164

2 Blyalova G.G., Kopobayeva A.N., Amangeldykyzy A., Askarova N.S., Ozhigin D.S.  Ways of Rare Earth Elements Migration and Transportation to the coals of the Shubarkol Deposit // Complex Use of Mineral Resources Complex Use of Mineral Resources. 2023; 324(1):24-33 https://doi.org/10.31643/2023/6445.04

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

СЖЭ минералдық нысандары және олардың көздері бойынша алынған нәтижелер Сарысу-Теңіз блогы мен іргелес аудандар аумағында одан әрі геологиялық барлау жұмыстарын жоспарлау және жүргізу кезінде тиімді пайдаланылуы мүмкін. Кен орнының көмірі мен саз қабаттарының минералды құрамы туралы жаңа мәліметтер сирек элементтерді алудың тиімді әдістерін таңдауға және көмірді байыту әдістерін жетілдіруге пайдалы болуы мүмкін.

AP08052014 «Бактерияға қарсы, қабынуға қарсы және антиоксиданттық әсері бар табиғи заттар негізінде азол қосылыстарын синтездеудің тиімді әдістерін әзірлеу» ғылыми жетекшісі Рахимберлинова Ж. Б.

Өзектілігі

Осы уақытқа дейін табиғи қосылыстардың, атап айтқанда алкалоидтардың құрылымына азолды гетероциклдерді енгізу бойынша синтездеудің химиялық әдістері туралы аз мәлімет бар, бұл оларды жаңа биоактивті қосылыстарды іздестіру үшін зерттеудің өзектілігі мен перспективасын анықтады.

Жобаның мақсаты

Бактерияға қарсы, қабынуға қарсы және антиоксиданттық әсері бар, жаңа емдік қасиеттері бар табиғи заттар негізінде азол қосылыстарын синтездеудің тиімді әдістерін әзірлеу, сондай-ақ олардың құрылымын толық белгілеу және PASS бағдарламасын қолдана отырып синтезделген қосылыстардың биоскринингін жүргізу.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Фармакологиялық белсенділік спектрін болжау үшін PASS бағдарламасын пайдалана отырып, дәрілік заттар мен биологиялық белсенді қосылыстардың субстанциялары бойынша деректер банкін пайдаланатын логикалық-комбинаторлық әдістердің көмегімен синтезделген қосылыстардың құрылымы бойынша биологиялық белсенділікті болжау жүзеге асырылды.

Цитизин, анабазин, сальсолин және биогенді аминдер алкалоидтарының ең биоактивті модификацияланған пиразолин, оксазолин және тиазолин туындыларын алудың оңтайлы технологиялық параметрлерін пысықтау жүргізілді.

3,5-диметилизоксазол сульфохлорлау жүргізілді. Молекулада 3,5-диметилизоксазолдың екі метил тобының болуы сақинаның электронды тығыздығын арттырады, бұл 4-позицияда сульфохлорлану ықтималдығын арттырады

3,5-диметил-1,2-оксазол-4-сульфохлорид негізінде 4-[(3,5-диметил-1,2-оксазол-4-ил)сульфонил]цитизин медицинада белгілі цитизин алкалоидымен әрекеттесу арқылы алынды. Бастапқыда биологиялық белсенді екі қосылыстың бір молекулада үлкен ықтималдықпен үйлесуі белсенділіктің жаңа түрлерінің пайда болуына немесе жоғарылауына әкеледі.

4-[(3,5-диметил-1,2-оксазол-4 — ил)сульфонил]цитизинде электрон-акцепторлық қасиеттерінің арқасында изоксазол циклінің 4-жағдайындағы сульфамид тобы 3 және 5-жағдайларда метил топтарының қышқылдығын арттыратыны анықталды. Сульфогруппаның метил тобына басым электронды акцепторлық әсерін анықтау үшін 3 немесе 5- жағдайда п-хлорбензальдегидпен конденсация реакциясы жүргізілді. Нәтижесінде изоксазол циклінің 5-жағдайындағы метил тобы неғұрлым белсенді екендігі анықталды.

Зерттеу тобы

1. Рахимберлинова Жанара Балтабаевна – ғылыми жетекші, х.ғ.к., ХжХТ каф. доценті м.а.

ORCID iD 0000-0002-3326-0998

Scopus Author ID 5705873970

2. Ибраев Марат Киримбаевич – жауапты орындаушы, х.ғ.д., ХжХТ каф. профессоры

ORCID iD 0000-0003-0798-5562

Scopus Author ID 6508179234

Researcher ID V-9320-2018

3. Такибаева Алтынарай Темирбековна – х.ғ.к., ХжХТ каф. меңгерушісі

ORCID 0000-0003-0536-0817

Scopus Author ID 12808279300

4. Кездикбаева Асель Таупыковна – х. ғ. к., «Бейорганикалық және техникалық химия» каф. доценті Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті КеАҚ

Scopus Author ID 57191594384

5. Жанымханова Пернеш Жайдарбековна – т.ғ.м., «Фитохимия «Халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі» АҚ алкалоидтар химиясы зертханасының меңгерушісі. Scopus Author ID 56580296600

6. Кельмялене Асель Аскаровна — х.ғ.к., метан энергетикасы сынақ зертханасының басшысы

ORCID  0000-0003-3581-6256

Scopus Author ID 57173109500

7. Алиева Мадина Раманкуловна – Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті КеАҚ «Бейорганикалық және техникалық химия» кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.м.

ORCID  0000-0002-4046-311Х

Болат және қорытпа металлургия институты (Ресей), Физикалық химия кафедрасы-ғылыми-зерттеу жұмыстарын талқылау

 

2022 жылғы басылымдар тізімі

1. Ibrayev M.K., Nurkenov O.A., Rakhimberlinova Zh.B., Shulgau Z.T., Takibayeva A.T., Issabayeva M.B., Kelmyalene A.A. Synthesis and antiradical activity of substituted chalcones and their derivatives. ҚР ҰҒА хабарлары. Химиялық технология сериясы. №3, 2022. 97-110 бет.

2. Ибраев М.К., Шульгау З.Т., Нуркенов О.А., Такибаева А.Т., Рахимберлинова Ж.Б., Исабаева М.Б. Изучение гемореологической активности гетероциклических производных цитизина на модели синдрома повышенной вязкости крови in vitro. // Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Химия Сериясы. География. Экология, 2022, №3. 23-34 б.

3. Рахимберлинова Ж.Б.Табиғи заттарға негізделген азол қосылыстарын синтездеудің тиімді әдістері», — Қарағанды, «Санат-Полиграфия» ЖШС баспасы,  2022.- 110 (монография)

Web of Science және Scopus дерекқорына 2 мақала жіберілді:

 1. Ibrayev, M.K.; Nurkenov, О.A.; Rakhimberlinova, Z.B.; Takibayeva, A.T.; Palamarchuk, I.V.; Turdybekov, D.M.; Kelmyalene, A.A.; Kulakov, I.V. Synthesis, Structure and Molecular Docking of New 4,5-Dihydrothiazole Derivatives Based on 3,5-Dimethylpyrazole and Cytisine and Salsoline Alkaloids. // Molecules 2022
 2. Ibrayev, M.K.; Nurkenov, О.A.; Rakhimberlinova, Z.B.; Takibayeva, A.T.; Turdybekov, D.M.; Seilkhanov, T.M.; Issabayeva, M.B.; Kelmyalene, A.A. Synthesis, Properties and Spatial Structure of 4-[(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)sulfonyl]cytisine. // Plants.

Патентке өтінімдер

 1. Ибраев М.К., Нуркенов О.А., Такибаева А.Т., Рахимберлинова Ж.Б., Сейдахметова Р. Б., Исабаева М.Б., Аманжолова А.С. 2-((4)-3,5-диметил-4-фенилоксазолидин-2-ил)бензойная кислота, обладающая антимикробным (антибактериальным) действием. Тіркеу № 2021/0666.2. Берілген күні 01.07.2021
 2. Ибраев М.К., Нуркенов О.А., Такибаева А.Т., Шульгау З.Т. 3-(2,4-дигидроксифенил)-5-(4-метоксифенил)-N-фенил-4,5-дигидро-1Н-пиразол-1-карботиоамид обладающий антирадикальной активностью. Тіркеу № 2022/0344.2 Берілген күні 25.04.2022

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Қолдану саласы. Фармакология, медицина.

Зерттеу нәтижелері жұқа органикалық синтез химиясы, биологиялық белсенді қосылыстардың молекулалық дизайны, органикалық заттарды өндіру технологиясы, фармакология саласында жұмыс істейтін мамандар үшін пайдалы болуы мүмкін.

 

АР08052553 «Астықты сақтауға арналған полимерлі ауыл шаруашылығы жеңдеріндегі өндірісті бақылаудың, микроклиматты қашықтан мониторингілеудің және диагностикалаудың автоматтандырылған жүйелерінің прототиптерін жобалау және жасау» ғылыми жетекшісі Т. Ю. Никонова.

Өзектілігі

Бүкіл әлем ғалымдары астықты сақтау және оңтайлы режимдерді таңдау саласындағы зерттеулермен айналысады, астықты сақтау мәселесі бүгінгі күнге дейін ауыл шаруашылығы үшін өзекті болып табылады. Жобаның ұлттық ауқымдағы маңыздылығы заманауи технологияларды, далалық жағдайда астықты сақтауға арналған жабдықтарды (полимерлі ауыл шаруашылығы жеңдерін) және қашықтықтан мониторингтеудің бағдарламалық-аппараттық құралдарын интеграциялау негізінде шешімдер қабылдаудың жаңа отандық автоматтандырылған жүйелерін зерделеу және әзірлеу болып табылады.

Жобаның мақсаты

Полимерлі ауыл шаруашылығы жеңдерін өндіру процестерін бақылаудың автоматтандырылған жүйесін және полимерлі ауыл шаруашылығы жеңдеріндегі микроклиматты қашықтан үздіксіз бақылаудың автоматтандырылған жүйесін жобалау, әзірлеу және прототиптеу.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

2022 жылы зерттеу тобы келесі нәтижелерге қол жеткізді:

Полимерлі ауыл шаруашылығы жеңдеріндегі микроклиматты қашықтан мониторингтеу және диагностикалау жүйесінің аппараттық бөлігінің компоненттері әзірленді;

Жүйенің аппараттық бөлігінің, оның ішінде астық сақталатын жерде орналастырылатын телеметрия мен аппаратураның кіші жүйесінің эскиздік құжаттамасының жиынтығы әзірленді;

Полимерлі ауыл шаруашылығы жеңдеріндегі микроклиматты қашықтықтан мониторингілеу және диагностикалау жүйесінің қолданыстағы макеті, оның ішінде астықты сақтау орнында орналастырылатын жүйенің компоненттері (оттегі, көмірқышқыл газы, температура және салыстырмалы ылғалдылық датчиктері); өзін-өзі ұйымдастыратын желілер негізінде телеметрияның қосалқы жүйесі; диспетчерлік пунктте орналастырылатын жүйенің компоненттері дайындалды. Жүйенің барлық компоненттерінің дайындық актілері алынды;

Полимерлі ауыл шаруашылығы жеңдеріндегі микроклиматты қашықтан мониторингтеу және диагностикалау жүйесінің қолданыстағы макетін зертханалық сынау бағдарламасы әзірленді;

Полимерлі ауыл шаруашылығы жеңдеріндегі микроклиматты қашықтан мониторингтеу және диагностикалау жүйесінің қолданыстағы макетіне зертханалық сынақтар жүргізілді. Нәтижелерді тіркей отырып, сынақ хаттамасы алынды;

Полимерлі ауыл шаруашылығы жеңдеріндегі микроклиматты қашықтан мониторингтеу және диагностикалау жүйесінің прототипіне конструкторлық құжаттама жиынтығы әзірленді;

Полимерлі ауылшаруашылық жеңдеріндегі микроклиматты қашықтан бақылау және диагностикалау жүйесінің жұмыс прототипі жасалды;

«А.Ф. Христенко атындағы КарСХОС» ЖШС шаруа қожалығы жағдайында полимерлі ауыл шаруашылығы жеңдеріндегі микроклиматты қашықтан мониторингтеу және диагностикалау жүйесінің жұмыс прототипіне өнеркәсіптік сынақтар жүргізілді. Өнеркәсіптік сынақтар актісі алынды.

Жоба авторлары қолданатын ғылыми зерттеулердің әдістемесі, сондай-ақ жақсы материалдық-техникалық базаның болуы жоба авторлары алған нәтижелердің дұрыстығы туралы айтуға мүмкіндік береді.

Жобаны іске асыру барысында ықтималдық теориясы, математикалық статистика, эксперимент нәтижелерін өңдеу, имитациялық және схемотехникалық модельдеу әдістері, өнеркәсіптік контроллерлер үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдану кеңінен қолданылды.

  Практикада өнеркәсіптік электроника құрылғыларын, өнеркәсіптік контроллерлер, зияткер датчиктер, SCADA жүйелері, сымсыз ақпарат беру құрылғылары негізінде автоматтандырудың бағдарламалық – техникалық құралдарын құрудың сыналған әдістері мен технологиялары қолданылды.

Автоматтандырылған жүйелердің құралдарын сынау үшін мамандандырылған стендтер құруды, сондай-ақ бақылау құралдарының үлгілерін кейіннен дайындай отырып және зертханалық жағдайларда сынай отырып, макеттерде техникалық шешімдерді пысықтауды қоса алғанда, эксперименттік әдістерді кеңінен қолдану орын алады.

1-сурет – Полимерлі ауыл шаруашылығы жеңдеріндегі микроклиматты қашықтан бақылау және диагностикалау жүйесінің макеті

 

Жобаны іске асыру барысында пайдалану жағдайларына сәйкес режимдерде стендтік сынақтар жүргізілді. Барлық зерттеулер бірыңғай әдістеме бойынша жүргізілді, бұл алынған нәтижелердің дұрыстығын бағалауға мүмкіндік береді.

Алынған мәліметтер, жобалық және конструкторлық құжаттама негізінде диагностика жүйесінің макеттері жасалды, оларды құрастыру және монтаждау жүргізілді.

Бұл жүйе келесі талаптарды қанағаттандырады:

1)      Температура, ылғалдылық және СО2 концентрациясының датчиктері жоғары тозаңдылық жағдайында және кең температура диапазонында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін өнеркәсіптік өнімділікке ие;

2)      Диспетчерлік пунктке деректерді жинау және беру құралдары хабарламалардың кепілді жеткізілуін қамтамасыз етеді.

Осы мақсаттар үшін осы аймақ үшін қол жетімді ұялы байланыс арналарын пайдалану мүмкіндігі қарастырылған.

Сынақтарды өткізу үшін стенд әзірленді, оның қосылыстарының функционалдық схемасы 1-суретте көрсетілген.

1-сурет – Жүйенің функционалды схемасы

Автоматтандырылған жүйелердің аппараттық-бағдарламалық кешенін өндіруге өнеркәсіптік кәсіпорындармен лицензиялық келісімдер жасасуға негізделген коммерцияландыру стратегиясы әзірленді. Астықты сақтау кезінде микроклиматты қашықтықтан мониторингілеудің және диагностикалаудың автоматтандырылған жүйелерімен жарақтандырылған ауыл шаруашылығы жеңдерін сатып алуға жеңілдетілген кредит беру бағдарламасы әзірленуде («ДАМУ» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-мен бірлесіп).

Зерттеу тобы

1. Никонова Татьяна Юрьевна – ғылыми жетекші, т.ғ.к., ТЖМжС каф. доценті

ORCID 0000-0002-6539-1263

Scopus Author ID 57202087837

2. Искаков Уалихан Кабибуллаевич – жауапты орындаушы, PhD докторы, ӨПА кафедрасының оқытушысы

Scopus Author ID 57221097466

ORCID 0000-0001-6395-6067

3. Жаркевич Ольга Михайловна – т.ғ.к., ТЖМжС каф. профессорының м.а.

ORCID 0000-0002-4249-4710

Scopus Author ID 55339344600

4. Дандыбаев Есим Серикович – PhD докторы, ТЖМжС каф. аға оқытушысы

ORCID 0000-0001-5414-4980

5. Баймульдин Мурат Муратович – АЕЖ кафедрасының инженері

ORCID ID 0000-0002-6760-6264

6. Котов Евгений Сергеевич – ЭЭД-17 тобының докторанты, ӨПА кафедрасының аға оқытушысы

ORCID 0000-0003-2660-2010

Scopus Author ID 55842590300

7. Сайфулин Руслан Фаритович – ЭЭД-18 тобының докторанты, ӨПА кафедрасының оқытушысы

ORCID 0000-0003-2610-9525

Scopus Author ID 57221107446

2022 жылғы басылымдар тізімі

 1. Nikonova, T.; Gierz, Ł.; Zharkevich, O.; Dandybaev, E.; Baimuldin, M.; Daich, L.; Sichkarenko, A.; Kotov, E. Control of Physical Processes in an Extrusion Line Polymer Sleeves Production. Appl. Sci. 2022, 12, 10309. https://doi.org/10.3390/app122010309
 2. Калинин А.А., Бегжанов М.Э., Никонова Т.Ю Пленканың қалыңдығын бақылау / Труды университета No3 (88) • 2022. – С.334 – 341 DOI 10.52209/1609-1825_2022_3_334

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Қолдану саласы. Полимерлі пленкаларды, құрылыс жабындарын өндірумен айналысатын өнеркәсіптік кәсіпорындар; ауыл және фермерлік шаруашылықтар.

 

 

AP08052214 Цифрлық оқыту технологиялары арқылы техникалық ЖОО интернационалдандыру әлеуетін дамыту. ғылыми жетекшісі Жантасова Д. Д.

Өзектілігі

Соңғы жылдары қазақстандық жоғары оқу орындарының халықаралық қызметінің тақырыбы кәсіби қоғам үшін маңызды болып қала береді, ал университеттердің халықаралық рейтингтерге міндетті түрде қатысуы талқылауға жаңа екпін қосты. Интернационалдандыру білім беру мекемесінің әлемдік рейтингін арттыру мақсатына қызмет етеді. Әлемдік рейтингтер университеттің жетістіктері мен еңбегіне байланысты нақты критерийлермен байланысты, бірақ егер оның бар екендігі туралы аз адамдар білсе, жақсы университет жоғары рейтингке жете алмайды. Сонымен қатар, халықаралық студенттердің қатысуы көптеген әлемдік рейтингтік жүйелерде өлшеу нүктесі болып табылады.

Халықаралық қызметті дамытудың қажеттілігі мен артықшылықтарын толық мойындаған кезде университеттерде жастардың эмиграциясы мен қаржыландырудың жетіспеушілігіне байланысты интернационалдандыру саласында шектеулер жасалды. Академиялық ұтқырлық негізінен бакалавриат бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады, ал шетелден келген студенттер де бакалавриат бағдарламалары бойынша оқиды. Жоғары оқу орындарының негізгі серіктестері таяу шет елдердің жоғары оқу орындары, атап айтқанда Ресей мен Шығыс Еуропа елдерінің университеттері. Тілдерді білу және мәдениетаралық коммуникация халықаралық ынтымақтастықта кең таралған кедергілерге айналды, нәтижесінде ағылшын тіліндегі бағдарламалардың төмен деңгейі және шетелдік студенттерді қазақстандық жоо таңдап алу мүмкіндігінің төмендеуі байқалады.

Өнеркәсіптік өндірістің жаһандануы және бизнестің интернационализациясы кез-келген жаңа жағдайлар мен ұлттық ерекшеліктерге тез және аз шығындармен бейімделуге көмектесетін тиісті білімі мен дағдылары бар мамандардың сұранысына әкелетіні анық. Соңғы жылдары түлектердің халықаралық тәжірибесінің болуы олардың еңбек нарығында табысты орналасуының маңызды факторына айналғандықтан, ЖОО тағылымдамадан өтуге немесе тіпті шетелде оқудың бір бөлігіне кең мүмкіндіктер беру қабілетін талапкер ЖОО елеулі артықшылығы ретінде қарастырады. Өз кезегінде, бұл шетелдік байланыстардың болуы есебінен бәсекеге қабілеттілікті дамыту бойынша жоғары оқу орындарының уәждемесін күшейтеді. Басқаша айтқанда, интернационалдандыру критерийі жалпы техникалық мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын оқыту әдістері мен технологияларын біріктіруде өте маңызды болады.

Жобаның мақсаты

Ұлттық және халықаралық контекстті ескере отырып, техникалық бейіндегі мамандарды даярлаудың оқу процесін интернационалдандырудың орнықты және жүзеге асырылатын стратегияларын іске асыру үшін цифрлық оқыту технологиялары арқылы техникалық ЖОО интернационалдандыру әлеуетін дамыту моделін әзірлеу және енгізу. Интернационалдандыру әлеуетінің қажеттіліктерін бағалау, халықаралық деңгейде студенттер мен оқытушылардың біліктілігі мен қабілеттерін күшейтуге мүмкіндік беретін мамандандырылған құзыреттерді дамыту негізінде техникалық мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын интернационалдандыру әлеуетін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер:

— Жоғары кәсіптік білім беруді интернационалдандыру саласындағы түрлі сарапшылардың үйлесімімен бенчмаркинг тобы мен түрін таңдаумен бенчмаркинг өткізілді;

— ЖОО оқу процесін интернационалдандырудың отандық және шетелдік теориялары мен тәжірибелері зерттелді, ортақ мүдделер мен озық әдістер топтары анықталды;

— SWOT талдауы арқылы әлеуеттің қажеттіліктерін бағалау, ҚарТУ интернационалдандыру теориясы мен практикасына талдау жүргізілді. ЖОО оқу процесін интернационалдандырудың жоғары тиімділігінің әдістері анықталды;

— Оқу жоспарлары мен оқу нәтижелерінің халықаралық білім беру стандарттарына сәйкестігіне бағалау жүргізілді, оқу жоспарына халықаралық компоненттер айқындалды, студенттерге қойылатын академиялық талаптар мен күтілетін нәтижелерге бағалау жүргізілді.  «Жаһандық инжиниринг» бағыты бойынша Қарағанды техникалық университетінің «Машина жасау» білім беру бағдарламасы бойынша жұмыс оқу жоспарына компоненттер енгізілді;

— ПОҚ біліктілігін арттыру бағдарламасын әзірлей отырып, халықаралық құзыреттерге сәйкес кәсіби құзыреттіліктерді жіктеу бағыттары, профессорлық-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру бағыттары айқындалды;

— Техникалық ЖОО оқу процесін интернационалдандыру әлеуетін дамыту моделінің құрылымы мен негізгі компоненттері анықталды;

— edu.kstu.kz порталында (moodle негізінде) кәсіптік-техникалық шет тілін оқыту бойынша жаппай ашық онлайн курстардың тұсаукесері бар ақпараттық жүйе әзірленіп, оқу процесін интернационалдандырудың электрондық оқыту кеңістігі жасалды;

— Оқытудың интеграцияланған ақпараттық жүйесі есебінен интернационалдандырудың оқу процесінің барлық субъектілерінің өзара іс-қимыл тетігі әзірленді. Интернационалдандыруды тиімді іске асыру әдістерінің әзірленген 17 бағыты бойынша модель шеңберінде осы субъектілердің өзара іс қимылы тұжырымдалған;

— Техникалық университеттің интернационалдандыру әлеуетін дамыту моделі шеңберінде модель қағидаттарын іске асыру қарқындылығының жылу картасы, модель категориялары, ұсынылған тәсілдер мен анықталған ұсынымдар өзара байланысты корреляциялық матрица әзірленді;

— Техникалық ЖОО да оқыту жүйесін интернационалдандыру процесінің негізгі бағыттарына сәйкес ақпараттық жүйенің жұмысына мониторинг жүргізілді;

— Оқытуды интернационалдандыру әлеуетін дамыту моделін енгізу әдіснамасына сәйкес зерттеу нәтижелеріне талдау жүргізілді.

Қарағанды техникалық университетінің білім беру бағдарламаларының каталогы

Машина жасау білім беру бағдарламасы

Техникалық ЖОО интернационалдандырудың ақпараттық жүйесі

Зерттеу тобы

1) Джантасова Дамира Дулатовна- ғылыми жетекші, доцент, ШТ кафедрасының мең.;

ORCID iD 0000-0003-2595-3249;

Researcher ID P-7271-2017;

Scopus Author ID: 57189027014.

2) Кожанбергенова Айгерим Солтанбековна- жауапты орындаушы, п.ғ.м., Гумилев атындағы ЕҰУ докторанты, «Халықаралық қатынастар» ББ;

ORCID iD 0000-0002-9807-482X.

3) Шебалина Ольга Андреевна– ғылыми қызметкер, м.п.о., Гумилев атындағы ЕҰУ докторанты, «Әлеуметтану» ББ;

ORCID iD  0000-0001-7641-2528;

Scopus Author ID: 57207845776.

4) Кожанов Мурат Галиаскарович – ғылыми қызметкер, т.ғ.м., университеттің ақпараттандыру басқармасының басшысы;

ORCID iD 0000-0002-5310-9953;

Researcher ID L-5040-2017;

Scopus Author ID: 57299476600.

5) Дамиев Даниель Темиргалиевич – т.ғ.м.

ORCID iD 0000-0002-4245-6810

6) Тентекбаева Жульдыp Мухаметкалиевна – п.ғ.м., ШТ кафедрасының аға оқытушысы,

ORCID iD 0000-0002-9286-0352

Scopus author ID: 56027539800

2022 жылғы басылымдар тізімі

 1. Джантасова Д.Д., Кожанбергенова А.С., Шебалина О.А. Научные подходы для разработки модели развития интернационализации технического университета// Вопросы педагогики. 2022. — № 6 (маусым) Ч.II. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48778770
 2. Джантасова Д.Д., Шебалина О.А., Кожанбергенова А.С. Повышение квалификации ППС технического вуза в соответствии с анализом международных компетенций//Наукосфера. 2022. — №9 (1). ns2022-9(1).pdf — Яндекс.Документы (yandex.ru)
 3. СИС на «Модель развития потенциала интернационализации технического вуза» №24024 от «1» марта 2022 года: Авторы: Джантасова Дамира Дулатовна, Шебалина Ольга Андреевна, Кожанбергенова Айгерим Солтанбековна.

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат.

Техникалық ЖОО интернационалдандыру әлеуетін дамыту моделі, оқу процесін интернационалдандыру бойынша әзірленген ақпараттық жүйе техникалық мамандықтарды интернационалдандырудың тұрақты шараларын жүзеге асыру үшін енгізілді.

Без рубрики