Ғылым

«Дизайн, сәулет және қолданбалы механика» кафедрасының оқытушылары және қызметкерлерi келесi бағыттар бойынша ғылыми зерттеу жүргiзедi:

1. Қалалық ортаның түс қабылдау ерекшелiктерi

Осы бағыт бойынша келесі тақырыпта (жетекшiсі доцент С.А.Лебедев) ынталы ғылыми жұмыс орындалуда: «Қарағанды қаласының колористикалық шешімінің ерекшеліктері». Осы ғылыми жұмыстың мақсаты олардың композициялық үйлесушiлiгiнiң негiзгi сәулетшiлiк — қала құрылыс түйiндердiң гүл шешiмiнiң талдауы болып табылады. Өткiзiлген талдау негiзінде Қарағанды қаласының негізгі магистральлерiнiң жазбаларының гүл шешiмiнiң жобасы ұсынылады. Осы ғылыми жұмыстың нәтижелерi курстық және дипломдық жобалауда қолданыла алады.

2. Қалалық ортадағы кіші сәулеттiк пішіндер

Осы бағыт бойынша келесі тақырыпта (жетекшiсі Маштакова Е.К.) ынталы ғылыми жұмыс орындалуда: «КСП жобалаудың аймақтық ерекшелiктері». Осы ғылыми жұмыстың мақсаты КСП жобалаудың аймақтық ерекшелiктерiн жобалау және кіші сәулеттiк пішін құрылысын талдау, анықтау болып табылады. Осы ғылыми жұмыстың нәтижесiмен қазiргi сәулетшiлер үшiн ұсыныс жобалауда болады. Осы ғылыми жұмыстың нәтижелерi қазiргi жобалық тәжiрибеге және оқу барысында «Сәулеттiк жобалау», «Сәулет дизайнының элементтері және үрдістері» пәндерін зерттеуде қолдана алады.

3. Тұрғын-үй құрылысындағы эргономиялық шешiмдер

Осы бағыт бойынша келесі тақырыпта ынталы ғылыми жұмыс орындалуда: «Ғимараттардың жүк көтергiш жүйелерi» (жетекшiлері Рева М.В., Борисевич Ю.А.).
4. Қазақстан сәулет ескерткiштерiндегi эпиграфиялық декор

Осы бағыт бойынша тақырыпқа ынталы ғылыми жұмыс орындалуда: «Қазақстан өнерiнде және сәулетте ұлттық оюды қолданудың ерекшелiктерi» (жетекшiсі Любченко М.В.). Осы ғылыми жұмыстың мақсаты Қазақстан өнерiнде және сәулетте ұлттық оюды қолданудың ерекшелiктерiн талдау болып табылады. Шығарылған заңдылықтардың негiзiнде ұлттық оюлар, әр түрлi Қазақстан өлкелерiндегi олардың қолдануын ерекшелiгiнiң классификациясына қорытынды жасалады. Осы ғылыми жұмыстың нәтижелерiн оқу барысында қолданыла алады және жобалық тәжiрибеде де қазiргi жобалаушылар сәулетте және өнердегi аймақтық стильлердi жетiлдiруге мүмкiндiк бередi.

5. Механикалық жүйелердің кездейсоқ тербелістері

Ғылыми жетекші: проф. Бакиров Ж.Б.       Орындаушы: аға оқытушы Михайлов В.Ф.

Негізгі нәтижелері: Праметірлік жүйелердің стохастикалық орнықтылығын зерттеуге қолданылатын стохастикалық орташаландыру әдісі құрылды. Кездейсоқ параметірлік әсеретуде механикалық жүйелердің тербелуіне талдау жасалды. «Развитие методов решения нелинейных задач статистической динамики механических систем» тақырыбына кадидаттық диссертация жасалды және қорғалды.

6. Конструкция элементтерін есептеудегі ықтималдық әдістері

Ғылыми жетекші: проф. Бакиров Ж.Б.    Орындаушы: Танирбергенова А.А.

Негізгі нәтижелері: Кернеулер мен деформациялардың ықтималдық әдістерін анықтаудың сандық әдістері жасалды. Тоқтаусыз жұмыс істеу ықтималдығын анықтаудың графикалық және сандық әдістері қарастырылған. Берілген сенімділіктегі конструкция элементтерін жобалау әдістері және орнықтылыққа есептеудің ықтималдық әдістері келтірілген. Есептік және шектік кернеулердің әртүрлі таралу заңдары сәйкестігінен есептер шешілді.

7. Қондырғының бір шамалы дірілқорғағыш жүйесін есептеу және жобалау

Ғылыми жетекші: проф. Бакиров Ж.Б. Орындаушы: аға оқытушы Таженова Г.Д.

Негізгі нәтижелері: Сызықты дірілқорғағыш жүйенің тиімді жинау есебі шешілді. Таженовой Г.Д. тақырыбы бойынша кандидаттық диссертация қорғалды.

8.   Динамика және беріктік есептерін шешудің сандық әдісі

Ғылыми жетекші: проф. Ахмедиев С.К.

Негізгі нәтижелері: Рамалы стержендік жүйелер және қуысты жабындар қарастырылған, олардың статикалық және динамикалық жүктелулеріне әсерету есебінің әдісі қарастырылған. Сонымен бірге көп қабатты ортотропты үшбұрышты айырымдар, қабаттардың симметриялық еместігін ескерумен есептеу теориясы жасалды.

Студенттермен ғылыми жұмыстар  6  ғылыми үйірмелер түрінде жүргізіледі:

1. Қалалық колористика(жетекшiсі доцент Лебедев С.А.);

2. Орталық Қазақстанның тарихи — сәулеттiк мұрасы. Аймақтық сәулет мәселелерi (жетекшісі сәулет кандидаты Рева М.В.);

3. Жинау жұмыстары үшін манипулятор кинетостатикасы  (ғылыми жетекшісі т.ғ.д. проф. Бакиров Ж.Б.);

4. Пластиналарды сандық әдіспен есептеу (ғылыми жетекшісі т.ғ.к., проф Ахмедиев С.К.);

5. ММТ бойынша курстық жұмысты орындауды жетілдіру (ғылыми жетекшісі т.ғ.к. доц. Филиппова Т.С.);

6. Қатты дененің жазық қозғалысын зерттеу (ғылыми жетекшісі ф-м.ғ.к. Иманбаева Л.Х.).

«Сәулет» және «Дизайн» мамандықтарының студенттерi кафедраоқытушыларының жетекшілігімен болашақта курстық және дипломдық жобалауларда қолданылатын негiзгi ғылыми бағыттары бойынша ғылыми жұмыстар халықаралық, аймақтық және ЖОО аралық ғылыми-практикалық конференцияларына баптар және баяндамалар әзiрлейдi.

Әрбiр апта студенттер үшін шығармашылық семинар өткізіледі (жетекшi Маштакова Е.К.), өзекті мәселелер және қазіргі қаманғы сәулет пен дизайнның тенденциялары қарастырылады. Семинарды еркiн әңгiме ретiнде өтедi, студенттердiң баяндамалары мұқият тыңдалады, сәулет туралы фильмдер көрсетiледi, белгiлi сәулетшiлер және дизайнерлердің биографиялары зерттеледi, сәулеттегі және дизайндағы қазiргi бағыттары, конкурстық жобалар талқыланады. Шығармашылық семинарды студенттердi ара-арасындаларды мәлiмдiлiкпен пайдаланады, олар өйткенi семинардың тақырыптарын өз алдына құрайды, баяндамаларды әзiрлейдi, және де сәулет және дизайндағы толқитын олардың тақырыптары талқылайды.
Кафедра ПОҚ халықаралық, республикалық, аймақтық, конференцияларға белсенді қатысады.

Без рубрики