Ғылым

Олимпиадалар
Инновациялығы жобалары
СҒЗЖ
Сертификаттар‎

ҒЗЖ нәтижелері ол тек ғана көпмиллиардты экономикалық тиімділік ғана емес, ол 16 монография және 120-ден астам оқу құралдары және 1200-нан астам ғылыми журналдарындағы мақалалар. Кафедраның ғылыми зерттеулері келесі бағыттарда жүргізіледі: бұрандакесу, электртиіспелі өндеу, үзілмелі әрлеу, стандарттау және сертификаттау, тісті-роликті ілініс. Бұл барлық зерттеулерге жоғары курс студенттері, стажерлар және аспиранттар белсенді қатысады. Бірқатар студенттер мен олардың жетекшілері Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің мақтау қағаздарына және дипломдарына ие болды.

Оқу жылындағы кафедраның ғылыми жұмысы

Программное обеспечение для расчета режимов нанесения нанопокрытий

Coating Mode Solver (Trial)

Бір жыл ішінде кафедра бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарының және оларды оқу процесіне енгізудің, ғылыми- педагогикалық кадрларды дайындаудың негізгі нәтижелері

1) Тақырып атауы — «Математические модели систем автоматизированного проектирования производственных процессов для оценки проектной и циклической прочности механизированных крепей с учетом ресурсосберегающих технологий»

Орындауға негіз – инициативті тақырып.

Ғылыми жетекшісі – кафедра меңг. Жетесова Г.С.

Жауапты орындаушы – т.ғ.к., доцент Муравьев.

Негізгі нәтижелері:

Тікелей нәтижелер – Дайындау технологиясы мен қолдану шарттарын ескере отырып, механикаландырылған бекітпелердің металл конструкциялы секциясының беріктігіне әсер ететін әртүрлі қалдық кернеулері эксперементальді зерттелді.

Жанама нәтижелер – «Техника, технология және білім берудегі инновациялар» студенттер конференциясында (3-4 наурыз 2014г) баяндама) Быкова Н.А., Жетесова Г.С. (СТМ-12 тобының магистранты) Анализ состояния вопроса оценки прочности металлоконструкций С. 38-39

Орындаушылар: Жетесова Г.С., Муравьев О.П.,Жаркевич О.М, Юрченко В.В., Матешов А.К. Швоев В.Ф., Никонова Т.Ю., Быкова Н.А.

2) Тақырып атауы — «Разработка технологии нанесения нанопокрытий металлов и сплавов путем модифицирования поверхности материалов различными реагентами с регулированием формирующихся наноструктур для использования в насосах-гомогенезаторах нефтегазовой отрасли Казахстана».

Орындауға негіз – ҚР БҒМ келісім шарт

Ғылыми жетекшісі – кафедра меңг. Жетесова Г.С.

Жауапты орындаушы – т.ғ.к., доцент Муравьев.

Негізгі нәтижелері:

Тікелей нәтижелер – қанықтыратын орталардың құрамы, сұр және жоғарғы беріктікті шойыннан жасалған насосты- гомогенезаторлы тетік беттерін химия-термиялық беріктендірудің технологиялық процесінің теориялық негіздері анықталды.

Жанама нәтижелер – подготовлена статья к печати «Технология упрочнения поверхности деталей насосов-гомогенезаторов» тақырыбындағы баяндама басылымға дайындалды (Жетесова Г.С., Жаркевич О.М.)

Орнындаушылар: Жетесова Г.С., Муравьев О.П.,Шарая О.А.,Жаркевич О.М

3) Тақырып атауы – «Разработка нанотехнологии модифицирования рабочей поверхности трибосопряжений на основе углерода и азота, обеспечивающих коррозионную и износостойкость»

Орындауға негіз – инициативная тема.

Ғылыми жетекшісі – кафедра меңг. Жетесова Г.С.

Жауапты орындаушы – т.ғ.к., доцент Муравьев.

Негізгі нәтижелері:

Тікелей нәтижелер – әртүрлі үйкеліс ортасында көміртекті- азотты наноқабыршақтар/нанобеттердің ерекше механикалық қасиеттерін эксперименталды зерттелді; наноқабыршақтар/нанобеттердің азот құрамы мен салмағына үйкеліс коэффицентінің тәуелділігі анықталды.

Жанама нәтижелер – «Техника, технология және білім берудегі инновациялар» студенттер конференциясында (3-4 наурыз 2014г) баяндама) Гуторка Е.А., Жетесова Г.С. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Нанесение PVD покрытий с использованием НМРС. С.51- 52

Орындаушылар: Жетесова Г.С., Муравьев О.П.,Жаркевич О.М, Швоев В.Ф., Шеров К.Т., Жукова А.В.

4) Разработка стабилизирующих режимов в процессе дорнования отверстий гильз гидроцилиндров ГШО

Орындауға негіз – инициативті тақырып.

Ғылыми жетекшісі – каф.меңг. Жетесова Г.С.

Жауапты орындаушы – т.ғ.к., доцент Муравьев.

Негізгі нәтижелері:

Тікелей нәтижелер –ANETR 5 көмегімен механикалық сипаттамаларды қолдану арқылы дорндаудан кейін цилиндр гильзаларының қалдық кернеуі эксперименталды зерттелді.

Жанама нәтижелер – «Техника, технология және білім берудегі инновациялар» студенттер конференциясында баяндама Никонова Т.Ю., Юрченко В.В., Башмаков М. (МФ-08-3 тобының студенті). Гидроцилиндрлер гильзаларының тесіктерін дорндаудың тиімді сұлбасын жасау

Орындаушылар: Жетесова Г.С., Муравьев О.П., Никонова Т.Ю., Боярский В.Г., Швоев В.Ф.

5) Разработка научно-методических основ внедрения NPS-технологий для оценки качества образовательных услуг

Орындауға негіз – инициативті тақырып.

Ғылыми жетекшісі – каф.меңг. Жетесова Г.С.

Жауапты орындаушы – т.ғ.к.., доцент Муравьев.

Негізгі нәтижелері:

Тікелей нәтижелер – Оқытудың тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін, мүмкіндіктер теориясына негізделген математикалық модель тұрғызылды.

Тікелей нәтижелер – «Техника, технология және білім берудегі инновациялар» студенттер конференциясында баяндама. Лещенко М.С. (СТМ-12 тобының магистранты) «Оқу сапасын бағалау үшін NPS және баллды-рейтингті технологияны қолдану».

Орындаушылар: Жетесова Г.С., Муравьев О.П., Бийжанов С.К., Швоев В.Ф., Жунусова А.Ш.

6) Выполнение педагогической программы в рамках договора «Темпус – 4»

Орындауға негіз – инициативті тақырып

Ғылыми жетекшісі – каф.меңг. Жетесова Г.С.

Жауапты орындаушы – аға оқытушы Бийжанов С.К.,

Тікелей нәтижелер – 6 іс тәжірибе (3 – Берлин техникалық университеті; 3 — Lessius Mechelen — Campus De Nayer (Бельгия); «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығы үшін «Ғарыштық қызмет менеджменті» траекториясы енгізілді, «Машина жасау технологиясы» мамандығы үшін «Машина жасау технологиясы және өндірісті конструкторлық –технологиялық қамтамасыздандыру» траекториясы ашылды.

Орындаушылар: Жетесова Г.С., Муравьев О.П., Бийжанов С.К., Юрченко В.В., Жаркевич О.М., Никонова Т.Ю., Шеров К.Т, Швоев В.Ф., Бузауова Т.М.

7) Тақырып атауы — Разработка установки для электроконтакной резки рельс НОММ

Орындауға негіз – НОММмен шаруашылық келісім шартты тақырып

Ғылыми жетекшісі – каф.меңг. Жетесова Г.С.

Жауапты орындаушы – т.ғ.к., доцент Муравьев.

Негізгі нәтижелері:

Тікелей нәтижелер — НОММ рельстерін электроконтактылы кесу үшін қондырғы жасалды .

Жанама нәтижелер – «Труды университета» журналында мақала, №2, 2014Швоев В.Ф., Сихимбаев М.Р. Боярский В.Г. Машина жасаудағы электроконтактылы өңдеу жолдарын дамыту.

8) Тақырып атауы — Повышение качества поверхности штоков гидроцилиндров совмещенными методами ЭМО ППД

Орындауға негіз – МАШЗАУЫТ №1-мен шаруашылық келісім шартты тақырып

Ғылыми жетекшісі – каф.меңг. Жетесова Г.С.

Жауапты орындаушы – т.ғ.к., доцент Муравьев.

Негізгі нәтижелері:

Тікелей нәтижелер гидроцилиндр штоктары үшін илем конструкциясын жасау; Технологиялық құжаттама Машзауыт №1-ге берілді.

Жанама нәтижелер «Ғылым және білім — «Қазақстан – 2030» стратегиясының жетекші факторы» 23 – 24 маусым 2014 (23-24 наурыз 2014, Қарағанды) конференциясында баяндама Жетесова Г.С., Отений Я.Н., Муравьев О.П., Муравьева Ю.О. Деформациялауды күшейтумен контактылы аймақтың кернеуінің өзара байланысы. — С. 113 – 116.

9) Тақырып атауы — Технологическое обеспечение качества поверхности штоков гидроцилидров диаметром свыше 150 мм ППД роликами

Орындауға негіз – Қарағанды машина жасау консорциумымен шаруашылық келісім шартты тақырып

Ғылыми жетекшісі – каф.меңг. – зав. кафедрой Жетесова Г.С.

Жауапты орындаушы – т.ғ.к., доцент Муравьев

Негізгі нәтижелері:

Тікелей нәтижелер: 150 мм асатын гидроцилиндр штоктары үшін илемге ТЗ жасалды.

Жанама нәтижелер «Техника, технология және білім берудегі инновациялар» конференциясында Ерахтина А.В., Муравьев О.П. баяндамасы. Цилиндрлік роликтермен беттік пластикалық деформациялау кезінде контактылы аймақтың пішіні мен өлшемдері.

Ғылыми нәтижелердің басылымы

Кітаптар (монографиялар) — 1

11) Шеров К.Т., Аликулов Д.Е. Система измерения и контроля функционально связанных поверхностей. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2014 – 173 с.

2) Шеров К.Т., Жетесова Г.С., Имашева К.И., Карсакова Н.Ж.. Термофрикциялық өңдеудің технологиялық тәсілдеріне шолу және таллдау. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2014 – 71 с.

ҚарМТУ басылымы

«Труды университета» журналы, №2, 2014 ж.

1) Жетесова Г.С. , Искаков Б.К. Общая характеристика метода создания нанокластерного композита. – Труды университета: Изд-во КарГТУ, №2, 2014. – С. 39-41.

2) Опыт изготовления штампов с помощью самотвердеющих пластмасс и криогенной обработки. – Труды университета: Изд-во КарГТУ №2, 2014. – С.56-61

3) Пути развития электроконтактной обработки в машиностроении. – Труды университета: Изд-во КарГТУ №2, 2014. – С. 61-66

«Автоматика и информатика» журналы №1, 2014

1) Боярский В.Г, Сихимбаев М.Р. Опыт изготовления штампов с помощью самотвердеющих пластмасс и криогенной обработки. – С.56-61

 

«Автоматика и информатика» журналы №2, 2014

1) Швоев В.Ф, Сихимбаев М.Р., Боярский В.Г. Пути развития электроконтактной обработки в машиностроении.– С. 45-51

 

«Труды университета» журналы, №1, 2014 ж.

1) Жетесова Г.С., Муравьев О.П., Ткачев А.Н. Взаимосвязь между конструктивно-технологическими параметрами и факторами обработки, физико-механическими явлениями в зоне контакта и показателями качества – С. 33 – 35.

«Труды университета» журналы, №2, 2014 ж.

1) Швоев В.Ф., Сихимбаев М.Р. Боярский В.Г. Пути развития электроконтактной обработки в машиностроении. – Труды университета: Изд-во КарГТУ №2, 2014. – С. 61-66

2) Жетесова Г.С., Муравьев О.П., Муравьева Ю.О Конструктивные особенности инструментов для обработки деталей ППД роликами. — С. 34 – 39

3) Сихимбаев М.Р., Старых Н.С. Проблемы внедрения системы менеджмента охраны труда в Казахстане. – С. 67 — 72

3.2.2 Қазақстан Республикасында басылатын журналдар

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіндегі ғылыми еңбектер

1) Шеров к.Т., Байжабагинова Г.А., Имашева К.И., Байбусинов Е.А., Гурба Г.Р. Сварка трением – перспективное направление термофрикционной технологии обработки и моединений деталей (обзор – 1). — Изд-во ЮКГУ, №2, 2014. – С. 45 – 52

 

«Технология производства металлов и вторичных материалов» Республикалық ғылыми журналы:

1)Жаркевич О.М. Усовершенствование конструкции дозатора термовакуумной установки для нанесения ПКХ-покрытия. — Республиканский научный журнал «Технология производства металлов и вторичных материалов». – Темиртау: КГИУ, 2014. — №2 (18). – 261 – 265 с.

2)Жаркевич О.М. Сокращение металлоемкости механизированных крепей. — Республиканский научный журнал «Технология производства металлов и вторичных материалов». – Темиртау: КГИУ, 2014. — №1 (19). — 258 – 262 с.

3.2.3 ТМД елдерінде басылатын журналдар

«Горный журнал» Узбекестана

1) Шеров К.Т., Байжабагинова Г.А., Муравьев О.П. Исследование долговечности и надежности горных машин.– С.119-121.

Научный вестник Южного региона (Шымкент)2014, №3-4 (45-46).

1) Шеров К.Т., Жетесова Г.С., Бузауова Т.М. Исследование тепловых явлений протека.щих в процессе термофриуционной обработке деталей типа тела сращения. –– С.111-115.


Жалпы мәліметтер

Конференция атауы Статус Өткізу орны және мерзімі Ұсынылған баяндамалар саны
барлығы Соның ішінде
Магистранттармен бірлесіп Магистранттар Студенттермен бірлесіп студенттер
1. «Индустрия, білім және ғылымдағы ақпараттық-коммуникациялық технологилар» Халықаралық симпозиум Қарағанды, ҚарМТУ, 28-29 қазан 2014 ж. 6 2
2. «Aktualne problemy nowoczesnych nauk-2014» VI халықаралық ғылыми-практикалық конференция Халықаралық конференция Презмысл, Ғылым және студия

7-15 шілде

201411––-3. Халықаралық практикалық конференцияХалықаралық практикалық конференцияБийск қ.,

7-12 қазан 20145—-4. «3 всероссийские Зворыкинские чтения»Жалпы Ресейлік ЖОО арасындағы ғылыми конференцияМуром қ.

4.02.11,8-––-5. Қазақстан

Республикасының 20-жылдығына арналған жас ғалымдар мен студенттер конференциясыРеспубликалық ғылыми техникалық конференцияӨскемен қ. 21-22 сәуір 201422—6.«Техника, технология және білім берудегі инновациялар»

3-4 наурыз 2014ж.ЖОО ішіндегі студенттер конференциясыҚарағанды

33-4 наурыз 2014ж.5111-40-7. Ғылым және білім — ведущий фактор стратегии «Қазақстан – 2030» бағдарламасының бас факторыХалықаралық конференцияҚарағанды,

23-24 маусым

2014189-1-ИТОГО  9125-41-

Баяндамалардың басылымы

«Индустрия, білім және ғылымдағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» халықаралық симпозиум еңбектері (28-29 қазан 2014 ж.):

 1. Гейдан И.А., Жукова А.В., Жаркевич О.М. Мультимедийные продукты – возможность повышения эффективности обучения. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2014. – 66 — 68 с. (часть 2)
 2. Матешов А.К., Ерахтина И.И. Смешанное обучение. Перспективные и реальность. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2014. – 180 — 181 с. (часть 2)
 3. Байжабагинова г.А., Сейдинова Г.А. применение инновационных методов обучения для повышения эффективности учебного процесса. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2014. – 32 — 34 с. (часть 2)
 4. Жетесова Г.С., Никонова Т.Ю., Юрченко В.В., Уалиев Д.Ш. Имитационное моделирование технологических процессов в машиностроении. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2014. – 294 — 296 с. (часть 1)
 5. Шеров К.Т., Имашева К.И., Быкова Н.А., Байбусинов Е, Шеров А.К. Обеспечение точности контроля ФСП направляющих деталей металлорежущих станков. –– Караганда: Изд-во КарГТУ, 2014. — 280 – 281 с. (часть 4)
 6. Имашева К.И., Быкова Н.А., Шеров К.Т., Байбусинов Е, Уалиев Д.Ш. Моделирование тепловых процессов при термофрикционной обработке металлических заготовок методом конечных элементов. – 143 – 145 с. (часть 1)

«Aktualne problemy nowoczesnych nauk-2014» VI халықаралық ғылыми-практикалық конференция

 1. Zetessova G., Zharkevich O., Buzauova T. Modeling and calculating welding structures on the base of applied programs use. — Materialy VI miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problemy nowoczesnych nauk — – 2014” (Volume 30) – Prezemysl: Nauka I studia, 2014. – C.36-42

 

«Инновации в машиностроении» 1 халықаралық практикалық конференция еңбектері Бийск қ. (Ресей) 7-12 қазан 2014:

 1. Жетесова Г.С., Юрченко В.В. Технологическое проектирование в бездиалоговом режиме конструктивно обогащенных деталей машин в условиях единичного и мелкосерийного производства. – Б.48-49
 2. Жетесова Г.С., Бийжанов С.К. Внедрение двойного образования как одно из улучшений качества образования студентов КарГТУ. – Б.126-128
 3. Жетесова Г.С., Жунусова А.Ш., Маринушкина И.А. Аккредитация – система обеспечения качества образования. – Б.128-129
 4. Жаркевич О.М. Нанесение защитных покрытий в вакууме. — Б. 52 — 53
 5. 5. Жетесова Г.С. Никонова Т.Ю. Предлагаемые мероприятия для улучшения технологического процесса изготовления гидроцилиндров механизированных крепей. –Б.54-55

 

III жалпы Ресей ЖОО аралық ғылыми конференция баяндамаларының тезистері (3 всероссийские Зворыкинские чтения — 4.02.11, Муром қ.):

1. Жаркевич О.М., Нуржанова О.А. Контроль качества сварных швов металлоконструкций. — 370 — 371 с.

2. Жетесова Г.С., Гейдан И.А., Жукова А.В. Стандартизация как средство формирования развития машиностроительного предприятия в сложных экономических условиях.. — 372 – 374 с.

3. Гейдан И.А., Жукова А.В. Развитие научных положений технологии машиностроения. — 413 – 415 с.

4. Шеров К.Т., Байжабагинова Г.А., Сейдинова Г.А. Прочночтные характеристики стали 112Г13Л после электроконтактной обработки. — 398 – 399 с.

5. Шеров К.Т., Байжабагинова Г.А., Имашева К.И., Гурба Г.Р., Шеров А.К. Расчет параметров автоматической системы стабилизации подачи инструмента при термофрикционной обработке. — 466 – 468 с.

 1. Ерахтина И.И., Ударцева С.М., Иконникова Т.И. О некоторых проблемах высшего образования и подготовки специалистов в Республике Казахстан. — 496 – 497 с.
 2. Юрченко В.В., Никонова Т.Ю., Башмаков М. Выбор схемы упрочнения и определения геометрических параметров дорнования гильз гидроцилиндров. – 480 — 481 с.
 3. Жетесова Г.С., Жунусова А.Ш., Грицова Н.А. Таксонономические методы оценки уровня качества. 374 – 376 с.

III жалпы Ресей ЖОО аралық ғылыми конференция баяндамаларының тезистері (3 всероссийские Зворыкинские чтения — 4.02.11, Муром қ.):

 1. Жаркевич О.М., Нуржанова О.А. Контроль качества сварных швов металлоконструкций. — Муром: Изд-во ВГУ, 2014. — 370 — 371 с.
 2. Жетесова Г.С., Гейдан И.А., Жукова А.В. Стандартизация как средство формирования развития машиностроительного предприятия в сложных экономических условиях. — Муром: Изд-во ВГУ, 2014. — 372 – 374 с.
 3. Гейдан И.А., Жукова А.В. Развитие научных положений технологии машиностроения. — Муром: Изд-во ВГУ, 2014. — 413 – 415 с.

 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған жас ғалымлар мен студенттердің 11 Республикалық ғылымитехникалық конференциясының материалдары (21-22 сәуір 2014, Өскемен):

1. Жетесова Г.С., Лещенко М.С. Оценка качества обучения с помощью NPS – технологии — 132 б.

2. Жетесова Г.С., Таттимбекова Б.О. Инновационный подход к проведению лабораторных занятий в Вузе. – 186 – 187 б.

 

«Техника, технология және білім берудегі инновация» ЖОО ішіндегі студенттер конференциясы (3-4 наурыз 2014г):

1. Апатенко А.Г., Швоев В.Ф. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Определение нагруженного состояния элементов навесного экскавационного оборудования С.38- 40

2. Гуторка Е.А., Жетесова Г.С. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Нанесение PVD покрытий с использованием НМРС. С.51- 52

3. Жунуспеков Д.С., Жетесова Г.С. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Методы нанесения нанопокрытий. С.49- 50

4. Молдагали Б.Ж., Жетесова Г.С. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Проблемы электроконтактной обработки, и возможные пути их решений С.47- 48

5. Новиков Г. А., Швоев В.Ф. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Кавитация «работает» на нас. Сонохимический синтез С.45- 46

6. Ткачев А.Н., Жетесова Г.С. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Конструктивные особенности инструмента для центробежного раскатывания С.40- 41

7. Быкова Н.А., Жетесова Г.С. (СТМ-12 тобының магистранты) Анализ состояния вопроса оценки прочности металлоконструкций С. 38-39

 1. Лещенко М.С., Жетесова Г.С. (СТМ-12 тобының магистранты) Использование NPS и бально-рейтинговой технологий для оценки качества обучения С. 35- 37
 2. Старых Н.С., Жетесова Г.С. (СТМ-12тобының магистранты) Проблемы внедрения системы менеджмента охраны труда в Казахстане С. 25- 26
 3. Таттимбекова Б.О., Жетесова Г.С. Применение современных систем автоматизированного проектирования в учебном процессе
 4. Муравьева Ю.О, Жетесова Г.С. Обеспечение стабильности усилия деформирования при обработке штоков механизированных крепей
 5. Алиев Т.Н., Ганжа В.В., Боярский В.Г. Автоматизированное проектирование фасонных резцов
 6. Максимчук М.Н. ,Пермякова М.В., Боярский В.Г. Криогенная обработка твердосплавных режущих инструментов
 7. Шумахер С.Р., Янишевский Н.А., Швоев В.Ф. Исследование электроконтактного метода обработки и анализ полученных результатов
 8. Самекина У.М. Кошмагамбетов Е.М., Жаркевич О.М. Анализ видов, последствий и причин потенциальных несоответствий (FMEA)
 9. Сейтенова Б. Байзакова Ф., Сихимбаев М.Р. Рекомендации по проектированию управляемой технологической оснастки
 10. Шарипов А.Ш., Жукова А.В. Применение нанотехнологий в машиностроении
 11. Нурмагамбетова А.Р., Оразбекова Д.А. Гейдан И.А. Электронные учебники как интерактивное средство при подготовке студентов технических специальностей
 12. Слонова М.Б. Жукова А.В. Прогрессивные способы обработки резьбы
 13. Слонова М.Б., Муравьев О.П. Особенности выбора конструктивных параметров раскатника постоянного усилия
 14. Ерахтина А.В, Гейдан И.А. ИКТ — в образовательном процессе высшей школы
 15. Ерахтина А.В., Муравьев О.П. Форма и размеры контактной зоны при обработке поверхностным пластическим деформированием цилиндрическим роликом
 16. Грицова Н.А., Ерназарова М.А., Ерахтина И.И. Учебное проектирование как инновационная технология в подготовке бакалавров по стандартизации, метрологии и сертификации
 17. Ахметжанова А.М., Таттимбетова Г.Б., Ерахтина И.И. Применение имитационных игр на СРСП при изучении дисциплины «Стандартизация, метрология и сертификация»
 18. Абдраманов Д.Д., Манарбек М., Карсакова Н.Ж. Роль стандартизации в повышении эффективности производства
 19. Егорова В., Пятчиц Ю., Чернова С., Никонова Т.Ю. Оценка различных методов упрочняющей обработки.
 20. Мялкин И., Тида О.В., Зложинская А.В. Моделирование режущего инструмента в CAD-системе С. 87- 89
 21. Ломакин А Тида О.В., Зложинская А.В. 3D моделирование режущего инструмента на примере фасонного резца С. 124- 125
 22. Башмаков М.В., Булатов Д.Ж., Тида О.В. Определение геометрических параметров режущего инструмента при обработке металлов точением С. 96- 97
 23. Грицова Н.А., Жунусова А.Ш. Применение таксономического показателя уровня развития для оценки качества продукции С. 90- 191
 24. Оразбекова Д.А, Жунусова А.Ш. Прогнозирование качества машиностроительной продукции С. 87- 89
 25. Усенов Т.Т., Бузауова Т.М. О восстановлении деталей с помощью пластической деформаций С. 112- 114
 26. Маканкызы А.М., Бузауова Т.М. Прочность сцепления покрытия с основанием при металлизации С. 151- 152
 27. Грицова Н.А., Ерназарова М.А., Оразбекова Д.А Резервы уменьшения объема ремонтного сервиса С. 125- 126
 28. Саккулакова Л.Б., Сихимбаев М.Р. Конкурентоспособность продукции С. 119- 120
 29. Саккулакова Л.Б.,Садуова Ж.Б., Бузауова Т.М. Стандартизация в наноиндустрии С. 117- 118
 30. Садуова Ж. Б., Манарбек М., Карасакова Н.Ж. Квалиметрия в стандартизации С. 122- 123
 31. Манарбек М.А., Дастан Д., Бийжанов С.К. Стандартизация в области информационных технологий — С. 123- 125
 32. Култасов М.А., Бегмалиев Б.Р., Таттимбекова Б.О. Основные направления стандартизации С. 124-126
 33. Култасов М.А., Турганбай Асет, Бузауова Т.М. Проблемы развития машиностроительной отрасли Республики Казахстан С. 67- 69
 34. Каскарауова А.К.,Тілеген М.М., Мусаев М.М., Шеров К.Т Термофрикциялық өңдеу – тетіктерді даярлаудың технологиясы. – С.122-123
 35. Смагулов О. А, Аубакиров А.К., Шеров К.Т. Айналушы дене типтес тетіктерді көп кескішті ротациялық өңдеу С. 33- 34
 36. Рыбалко Ю.В, Чумаченко А.А., Макеев В.Ф Управление точностью начальной установки заготовки С. 132- 134
 37. Сайдулаева М.А., Оспанова А.М., Трошина Е.А., Байжабагинова Г.А. Конкуренция в ресторанном бизнесе Караганды С. 86-88
 38. Сайдулаева М.А., Оспанова А.М., Трошина Е.А., Жаркевич О.М. Internet и базы данных С. 130- 131
 39. Теленкова Е.А., Жетесова Г.С. Состояние проблемы разрушения элементов механизированных крепей С. 45- 46
 40. Бегмалиев Б.Р., Жөкенов Н.Е., Усенов Т.С., Шеров К.Т. Білдектердің функционалдық байланысты беттерге ие тетіктерін құрастыру – С. 11-12
 41. Мұсатаева Н.Б, Бузауова Т.М. Тау-кен жабдықтарының тетіктерін қайта қалпына келтіру технологиясы. – С.63-64.
 42. Матейко А.Н., Швоев В.Ф (МСМ-12-1 тобының магистранты) Разработка инструментов для обработки гидроцилиндров и исследование их работоспособности
 43. Сейтенова Б. Байзакова Ф, Сихимбаев М.Р. Проектирование управляемой технологической оснастки С. 145- 146
 44. Осипова О.В., Васекина О.В., Боярский В.Г. Композиционные хромоалмазные износостойкие покрытия с применением наноалмазов детонационного синтеза С. 132- 134

Ғылым және білім — «Қазахстан – 2030» стратегиясының жетекші факторы 23 – 24 маусым 2014 (23-24 наурыз 2014, Қарағанды):

1. Швоев В.Ф., Апатенко А.Г. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Разработка и усовершенствование элементов навесного экскавационного оборудования. – C.267 — 269

2. Жетесова Г.С., Гуторка Е. А. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Выбор наноструктурированных покрытий. – С. 132- 134

3. Жетесова Г.С., Жунуспеков Д.С. (МСМ-12-1 тобының магистранты) К вопросу о выборе материала для нанесения покрытий. – С. 134 — 137

4. Жетесова Г.С., Лещенко М.С. (СТМ-12 тобының магистранты) Принципы Болонского процесса в системе образования в Республике Казахстан. – С.137 — 138

5. Жетесова Г.С., Быкова Н.А. (СТМ-12 тобының магистранты) Критерии усталостного разрушения горных машин на многоцикловом нагружении. – С.128 — 132

6. Жетесова Г.С., Шеров К.Т., Боярский В.Г., Имашева К.И., Быкова Н.А. Разработка ресурсосберегающих технологий обработки для машиностроительного комплекса РК. – С.125 — 128

7. Нуржанова О.А., Жаркевич О.М. О мобильном и т очном измерении твердости наноразмерных покрытий. – С.206 — 209

8. Ерахтина И.И., Гейдан И.А., Жукова А.В. Применение ИКТ в учебном процессе технических ВУЗов. – С. 129-131

9. Гейдан И.А., Жукова А.В., Ерахтина И.И. Система менеджмента качества как действенный инструмент повышения конкурентоспособности предприятий. – С. 74 — 77

 1. Ерахтина И.И. Инструментальные программные средства познавательного характера. С. 126- 129.
 2. Самекина У.М. (СТ-07-2 тобының студенті), Шахматова О.Ю. (студентка гр.СТ-07-2), Ерахтина И.И. Эффективность применения FMEA анализа для улучшения качества элеватора. – С. 85 — 88
 3. Швоев В.Ф., Матейко А.Н. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Суперфинишная пневмоцентробежная обработка гидроцилиндров. – С.269 — 271
 4. Жетесова Г.С., Новиков Г.А. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Повышение срока эксплуатации насоса-гомогенизатора. С – 138 — 139
 5. Жетесова Г.С., Таттимбекова Б.О. (СТМ-12 тобының магистранты) Академическая мобильность студентов как инструмент реализации принципов Болонского процесса. – С. 123 — 125
 6. Жетесова Г.С., Отений Я.Н., Муравьев О.П., Ткачев А.Н. (МСМ-12-1 тобының магистранты) Обработка отверстий центробежным раскатыванием.. – С. 116 — 119
 7. Жетесова Г.С., Отений Я.Н., Муравьев О.П., Муравьева Ю.О. Взаимосвязи напряжений в контактной зоне с усилием деформирования. С – 113 – 116.
 8. Шеров К.Т, Байжабагинова Г.А., Имашева К.И., Уалиев Д.Ш., Шеров А.К. Специальное приспособление для шлифования плоскости контрольной линейки. – С. 271 – 274.
 9. Никонова Т.Ю., Юрченко В.В., Уалиев Д.Ш. Математическое обеспечение расчета деформаций инструмента при дорновании гильз цилиндров. — С. 201 — 203

 

Шығармашылық қызмет

а) Ұсыныс беру

Атауы Авторлар Ұсынысшы Ұсынысты беру мерзімі
Термофрикционный режуще-упрочняющий способ обработки цилиндрических поверхностей и конструкция диска трения Шеров К.Т,

Жетесова Г.С.,

Уалиев Д.Ш.,

Бузауова Т.М.,

Имашева К.И.ҚарМТУ25.11.2014ж. ҚР инновациялық патентті беруге өтініш

б) Патент алу

Атауы Авторлар Патент иегері Патент (алдын ала патент)иегері, ел
Контрольная линейка Шеров К.Т,

Аликулов Д.Е.ҚарМТУ№22823 ҚР инновациялық патенті 16.08.2014, бюл. №Способ контроля углов V-образного профиля направляющих станковШеров К.Т,

Аликулов Д.Е.ҚарМТУ№22823 ҚР инновациялық патенті 16.08.2014, бюл. №8.Способ термофрикционной обработки плоскости и конструкция диска тренияШеров К.Т,

Аликулов Д.Е.,

Муравьев О.П.,

Уалиев Д.Ш.,

Бузауова Т.М.,

Имашева К.И.ҚарМТУ№22998 ҚР инновациялық патенті 15.12.2014, бюл. №12

Диссертация қорғау

 

05.05.06 – Тау-кен машиналары мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты оқу дәрежесін алу үшін Никонова Т.Ю. «Гидроцилиндрдің механикаландырылған бекітпелерін дайындау технологиясын жетілдіру» тақырыбындағы диссертациясын қорғады (28.12.12).

05.05.06 – Тау-кен машиналары мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты оқу дәрежесін алу үшін Бузауова Т.М. «Тау кен машиналарының қажыған жанасуларын қалпына келтіру режимін жасау және зерттеу» (23.12.12).

Кафедра қызметкерлері алған оқу дәрежелері, лауазымдары, ғылым академиясына тағайындалу және марапаттар

Сихимбаев М.Р. 08.00.05 – Экономика және халық шаруашылығын басқару (салалар мен қызмет сфералары) мамандығы бойынша экономика ғылымдарының докторы дәрежесін алды (30.06.2014)

Шеров К.Т. 05.03.01 – Механикалық және физико-техникалық өндеу технологиялары, жабдықтары мамандығы бойынша техникалық ғылымдар докторы дәрежесін алды (30.09.2014)

Никонова Т.Ю. 05.05.06 – Тау–кен машиналары мамандығы бойынша техникалық ғылымдар кандидаты ғылыми дәрежесін алды (05.05.11)

Ғылыми және ғылыми–техникалық жұмыстарды орындау байқауларына және тендрлеріне қатысу

 

Келесі тақырыптар бойынша 2014 жылы инициативті және тәуекелді ғылыми зерттеу жұмыстары байқауына қатысты:

— Коррозияға және тозуға төзімділікті қамтамасыз ететін көміртек пен азот негізінде трибобеттесулердің жұмыс беттерін модификациялаудың нанотехнологиясын жасау;

— Электроконтактылы өңдеудің физикалық процесінде материалдың наноқұрылымды күйін зерттеу;

— Кавитации эффектін қолданумен металл нанокомпозиттерін жасау;

— Түзілетін наноқұрылымдарды баптаумен әртүрлі реагенттермен материал беттерін модификациялау жолымен металл мен қорытпа жағу технологиясын жасау;

— Наноқұрылымды композициялық материалдарды жағумен тау-кен металлургия секторының жабдықтарын беріктендіру технологиясы;

— Қоржинақтаушы технологияны ескере отырып, механикаландырылған бекітпелердің жобалық және циклдік беріктігін бағалау үшін өндіріс процестерінің автоматтық жобалау жүйелерінің математикалық моделі.

Халықаралық қызмет

 

1. 25.11.09ж. Белорусс ұлттық техникалық университеті мен ҚарМТУ арасындағы ғылыми -техникалық ынтымақтастық келісім шартқа 2014 ж. мамыр — 2014 желтоқсан аралығында оқу әдістемелік ынтымақтастық бағдарламасы жасалды.

2. 2014 ж. «Қарағанды машина жасау консорциумы» мүшелерінің арасында ҚарМТУ базасында машина жасау саласында Белорусс- Қазақстан ғылыми- инновациялық және білім беру орталығын ұйымдастыруды қолдау туралы келісім шарт жасалды.

3. 2014 жылы Тула мемлекеттік университеті («ТулГУ», Ресей) мен ҚарМТУ арасындағы ынтымақтастық туралы келісім шарт жасалды.

4. Томск политехникалық университетінде ҚарМТУ «Машина жасау технологиясы» кафедрасы филиалы туралы қаулы жасалды, сонымен қатар филиалдың 2014-2014 оқу жылындағы жұмыстардың күнтізбелік жоспары жасалды.

5. 27.12.2014 жылы «Өнім сапасын бағалау» біліктілікті жоғарылату қосымша білім беру бағдарламасы бойынша Ұлттық зерттеу Томск политехникалық университеті мен ҚарМТУ арасында кәсіби білім беру саласында ақылы оқыту қызметтері туралы № 4159 келісім шарт жасалды.

6. Белорусс ұлттық техникалық университетінде ҚарМТУ «Машина жасау технологиясы» кафедрасы филиалы туралы қаулы жасалды, сонымен қатар филиалдың 2014-2014 оқу жылындағы жұмыстардың күнтізбелік жоспары жасалды.

7. 19.11.2014 ж. қосымша білім беру бағдарламасы бойынша магистранттарды оқыту бойынша Белорусс ұлттық техникалық университетінде келісім шарт жасалды.

8. Навои мемлекеттік тау-кен институты (Өзбекстан Республикасы) мен ҚарМТУ арасында студенттердің мобильділігін қамтамасыздандыру бойынша ынтымақтастық туралы келісім шарт жасалды.

9. 15.04.2014г.был заключен договор № 6479 возмездного оказания услуг по обеспечению участия в Международном семинаре «Совместные образовательные программы российских и зарубежных вузов», проводимой совместно Ассоциацией T.I.M.E. (Top Industrials Managers for Europe) и Национальным исследовательским Томским политехническим университетом.

12. 2014 жылдың наурыз айында Никонова Т.Ю. Берлин техникалық университетінде (Германия) ғылыми тәжірибеден өтті.

Студенттермен ғылыми жұмыс

 

«Машинажасау технологиясы» кафедрасында қызметтің әртүрлі бағыттары бойынша 13 үйірме жұмыс істеуде. Студенттік үйірмелердің басшылары Швоев В.Ф., Жетесова Г.С., Шеров К.Т. Ерахтина И.И., Гейдан И.А., Боярский В.Г., Никонова Т.Ю., Байжабагинова Г.А., Жунусова А.Ш., Жаркевич О.М., Жукова А.В., Матешов А.К. Муравьев О.П. Сихимбаев М.Р. Зложинская А.В., Тида О.В., Швоев В.Ф. «Машинажасау» және «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)»мамандықтарының 2-4 курстың 60 студентінің қатысуымен.

Ғылыми тақырыптама бойынша 5 курстық және 5 дипломдық жұмыс.

«Тұңғыш президент қоры» байқауына келесі студенттердің жұмыстары жіберілді:

— Техникалық және инженерлік ғылымдар бөлімі бойынша:

1) Шахматова Ольга (СТ-07-2 тобы) Определение и анализ рисков онновации технологии оценки образовательной услуги (жетекші Жетесова Г.С.) ;

2) Ганжа Валентина (МФ-07-2 тобы) Выбор оптимальных параметров гидростоек механизированных крепей с применением CAD/CAE/CAM – технологий(жетекші Жетесова Г.С.);

3) Турганбай Асет (СТ-07-1 тобы) Разработка научно-методологических основ формирования образовательных программ трехуровневой модели подготовки специалистов(жетекші Жетесова Г.С.);

4) Янишевский Николай (МФ-07-2 тобы) Технология упрочнения оборудования горно-металлургического сектора нанесением наносруктурированных композиционных материалов (жетекші Жетесова Г.С.);

5) Шафеева Галима (МФ-07-2 тобы) Технология упрочнения оборудования нанесением наноструктурированных композиционных материалов (жетекші Жетесова Г.С.);

6) Грицова Надежда (СТ-08-2 тобы) Определение уровня развития качества изделий методами квалиметрической таксономии (жетекші Жунусова А.Ш.).

Республикалық олимпиада қоратындысы бойынша 5В071200 – «Машинажасау» мамандығы бойынша 1 орынды Алиев Талгат Нурланович алды.

Республикалық олимпиада қоратындысы бойынша 5В073200 – «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы бойынша 2 орынды Шахматова Ольга Юрьевна, 3 орынды Самекина Ульзана Муратовна алды.

СҒЗЖ үздік студенттік жұмыстары байқауының қорытындысы бойынша келесі нәтижелер алынды:

«Машинажасау» мамандығы бойынша:

— 1 орын — Ганжа В.В. (жетекші т.ғ.д., проф. Жетесова Г.С.);

— 2 орын — Ерахтина А.В. (жетекші т.ғ.к., доц. Муравьев О.П.);

— 2 орын — Янишевский Н.А. (жетекші т.ғ.д., проф. Жетесова Г.С.);

«Стандарттау, меторология и сертификаттау» мамандығы бойынша:

— 1 орын — Грицова Н.А. (жетекші аға оқытушы Жунусова А.Ш);

— 2 орын — Турганбай А. (жетекші т.ғ.д., проф. Жетесова Г.С.);

— 2 орын — Шахматова О.Ю. (жетекші т.ғ.д., проф. Жетесова Г.С.);

— 3 орын — Самекина У.М. (жетекші т.ғ.к., доц. Жаркевич О.М.).

 

 

Басқа да ғылыми сипаттағы мәліметтер

 

Жетесова Г.С. магистрант Искаков Б.К., Карсаков Н.Ж., Бийжанов С.К., Сенина Е.С., Плешакова Е.А., Герасимчук А.М., Жунуспеков Д., Гуторка Е., Апатенко А, Матейкоға ғылыми жетекшілік етті, Никонова Т.Ю., Бузауова Т.М., докторант Юрченко В.В., Муравьева Ю.А., Теленковға ізденуші болды.

«Машина жасаушы» инновациялық жастар орталығы ашылды.

ҒЗЗ

Паспорт КТОП Жетесова

Паспорт Матмодели Жетесова

Паспорт Нанопокрытия Жетесова

Без рубрики