Инновациялығы жобалары


Машина жасау технологиясы кафедрасының  инновациялық жобалары және олардың коммерциялануы

 2014 ж  индустрия және жаңа технологиялар Министрлігіне инновациялық ғылыми-зерттеу жобаларына қатысу үшін лоттар берілді. Бұл жобалардың коммерцияландыруы Белорусь университетімен Қарағанды өнеркәсіптері Министрлікпен бірлесіп жүзеге асырылады.

Бағыты: «Нанотехнология  және жаңа материалдар»
Лот 3 «Нанокөміртекті материалдарды алу технологиясын жобалау»
Тақырыбы: «Тоттық және тозуға тұрақтылықты қамтамасыз ететiн көмiртегі және азот негiзiнде үштік түйіндестердің жұмыс бетiнiң түрленуінің нанотехнологиясын жобалау»
Зерттеу бағыты (тапсырма) Күтілімдегі нәтижелер (көрсеткіштер)
Бастапқы берілістер жиынтығы. Техникалық тапсырмалар үшін материалдар
1. Наноматериалдарды алудағы негізгі тәсілдерге талдау жасау және үйкеліс наноқабықшасының/жабынының сипаттамасы;

2. Ерекше қасиеттері (қаттылықпен, тоттық және тозуға тұрақтылық) бар көміртекті-азотты наноқабықшасын/жабынын алу технологиясын жобалау

3. Техникалық тапсырмаларды жобалау

1. Қалған кернулердің жабындарға және негізгі металлдарға, шұрықтарға, микроқаттылыққа әсері

2. Өндірістік технологиялық үрдістер

3. Техникалық тапсырма.

1. Үйкелістің әр түрлі ортасында көмiртектi-азотты наноқабықшасынның/жабынының бірегейлік механикалық қасиеттеріне  тәжірбиелік зерттеу жүргізу

2. Үйкеліс коэффицентінің үйкелістің әр түрлі ортасындағы наноқабықшадағы/жабындағы азот құрамына және жүктеуге тәуелділігін анықтау  

1. Металл, гидротекті тозу,тотықтық тұрақтылық негізімен хромды гальваникалық жабындарға беріктік ілінісулердің әсері

2. Үйкеліс коэффицентінің үйкелістің әр түрлі ортасындағы наноқабықшадағы/жабындағы азот құрамына және жүктеуге тәуелділігі.

1. Үйкеліс ортасына байланысты гидржабдықтардың жұмыс беттігіндегі көміртекті-азотты наноқабықшадағы/жабындағы ұсынылымдарды жобалау

2. Жұмыс қабілетінің, тозуға тұрақтылықтың, гидржабдықтардың беріктігіның жоғарлауы бойынша ұсынылымдарды жобалау

3. Қорытынды есеп берудің орындалуы

1. Сынау нәтижелері.

2. Жұмыс қабілетінің, тозуға тұрақтылықтың, гидржабдықтардың беріктігіның жоғарлауы бойынша ұсынылымдарды еңгізу

3. Қорытынды есеп беру

Коммерцияландыру: Индустрия және жаңа технологиялар Министрлігімен бірлесіп

Бағыты: «Нанотехнология және жаңа материалдар»
Лот 6 «Заманауи плазмалы технологияның көмегімен наноқұрылымды материалдарды ойлап табу»
Тақырыбы:  «Физикалық үрдістерде электрлік түйісу өндеулеріндегі наноқұрылымды материалдардың жағдайын зерттеу»
Зерттеу бағыты (тапсырма) Күтілімдегі нәтижелер (көрсеткіштер)
Бастапқы берілістер жиынтығы. Техникалық тапсырмалар үшін материалдар
1. Математикалық есептеулердің құрылуы

2. Шешімдердің сандық тәсілдерін таңдау

3. Техникалық тапсырмаларды жобалау

1. Технологиялық үрдістердің координаталық бағытпен байланысуының, сонымен қатар бұйымның элементтен түріне және үлгісіне қарамастан, элементтер сипаттамасының біріңғай жүйесі

2. Өндірістік технологиялық үрдістер

3. Техникалық тапсырма.

1. Алгоритмді жобалау

 2. Алгоритмдік тілдегі бағдарламалық жазба

Технологиялық үрдістер негізінде өңдеу жоспарларын құрудағы математикалық модулдеу
1. Бастапқы берілгендерді кодтау

2. Сенімділікті бағалау және тест өткізу

3. Қорытынды есеп берудің орындалуы

1. Сынау нәтижелері.

2. 1. Базаның математикалық үлгісін іздеу және базаның жиынтығын құрастыру

3. Қорытынды есеп беру

Коммерцияландыру: Индустрия және жаңа технологиялар Министрлігімен бірлесіп

Бағыты: «Нанотехнология  және жаңа материалдар»
Лот 7 «Экономикалық әр түрлі салаларда қолданылатын наноматериалдарды алудың технологиясын жобалау»
Тақырыбы:  «Кавитациялық әсерді қолданумен металл наноқұрылымдарды дайындау»
Зерттеу бағыты (тапсырма) Күтілімдегі нәтижелер (көрсеткіштер)
Бастапқы берілістер жиынтығы. Техникалық тапсырмалар үшін материалдар
1.Ағудың  физикалық үрдістерінің заңдылықтарын зерттеу

2. Наноқұрылымды жағдайдың сапасына параметрлердің әсері

3. Техникалық тапсырмаларды жобалау

1. Жабындарға және негізгі металға, шұрықтарға, микроқаттылыққа қалдық кернеулердің әсері  

2. Өндірістік технологиялық үрдістер

3. Техникалық тапсырма.

1. Қасиеттері бойынша әртекті жасандылықты көрсететін материалдарды жобалау және құрылымды материалдарды қолдану

 2. Тәуелділігін анықтау

1. Матрицалық алюминий қорытпасын және кремний карбиді, албминий тотығы түріндегі армирленген тығызбалқымалар элементтерін жобалау

2.Тәуелділігі

1. Бөлікте құймалы қорытпаларды жасау

 2. Есеп берудің орындалуы

1. Сынау нәтижелері.

 2. Al қорытпасынан және Al2O3 немесе SiC қатты бөлшектерінен тұратын екі фазалы ортаға (Al– Al2O3, Al – SiC және т.б) қорытпаларының кавитациялық әсер етуі кезіндегі (Al– Al2O3, Al – SiC және т.б) қорытпалары

3. Қорытынды есеп беру

Коммерцияландыру: Индустрия және жаңа технологиялар Министрлігімен бірлесіп

Бағыты: «Нанотехнология  және жаңа материалдар»
Лот 10 «Наноқұрылымды бұйымдарды және жабындарды алу технологиясын жобалау»
Тема: «Металл және қорытпа жабындардың беттігінің реттелген қалыптасушы наноқұрылымды әр түрлі реагенттермен модифицирлеу жолының технологиясын жобалау  »
Зерттеу бағыты (тапсырма) Күтілімдегі нәтижелер (көрсеткіштер)
Бастапқы берілістер жиынтығы. Техникалық тапсырмалар үшін материалдар
1. Химиялы-термиялық өңдеу үрдісіндегі диффузиялық аймақ құрылымының қалыптасуына параметрлердің әсер етуін зерттеу;

2. Үрдісті жүргізу үшін қаныққан ортаның құрамын анықтау

3. Техникалық тапсырмаларды жобалау

1. Үстірт қабаттың тереңдігі бойынша элементтрді бөлудің кинетикалық ерекшеліктері

2. Қаныққан ортаның үйлесімді құрамы бойынша ұсынылымдар

3. Техникалық тапсырма.

1. Диффузиялық аймақтың бөліну шамаларына металлдың сезімтал сипаттамалы құрылымның әсерін зерттеу

2. Диффузиялық қабаттың қалындығын бұзбайтын бақылау әдісін жобалау

3. Химиялы-термиялық өңдеу үрдісіндегі құрылымының қалыптасуына параметрлердің әсер етуін зерттеу

1. Диффузиялық аймақтың бөліну шамаларына металлдың сезімтал сипаттамалы құрылымның әсері

2. Беттік қабаттың (жабын) сапасын бағалау тәсілі

3. Берілген қасиеттерді алу мақсатымен құрылымның қалыптасу заңдылықтары

11.Диффузиялық қабат құрылымының және қасиетінің қалыптасу механизімін зерттеу  

2. Беттікті нығайтудағы химиялы-термиялық үрдістердің теориялық негіздерін жобалау

3. Ұсынылымдарды жобалау

4. Қорытынды есеп берудің орындалуы

1. Химиялы-термиялық өңдеу кезіндегі пайда болған диффузиялық аймақтың теориялық негіздері

2. Химиялы-термиялық өңдеуден кейінгі бұйымның бетінің сапасын бағалау тәсілі

3. Ұсынылымдарды еңгізу

4. Қорытынды есеп беру

Коммерцияландыру: Индустрия және жаңа технологиялар Министрлігімен бірлесіп

Бағыты: «Нанотехнология  және жаңа материалдар»
Лот 11 «Ерекше қасиеттерге ие наноматериалдарды ойлап табу технологиясын жобалау»
Тақырыбы: «Жоғарғы беріктік, тозуға төзімділік, май/эмульсияның жағылу қабілетін басқаруды қамтамасыз ететін көміртекті және азот негізіндегі наноқұрылымдандырылған материалдарды жобалау»
Зерттеу бағыты (тапсырма) Күтілімдегі нәтижелер (көрсеткіштер)
Бастапқы берілістер жиынтығы. Техникалық тапсырмалар үшін материалдар
1. Наноматериалдарды алудағы негізгі тәсілдерге талдау жасау және үйкеліс наноқабықшасының/жабынының сипаттамасы;

2. Ерекше қасиеттері (қаттылықпен, тоттық және тозуға тұрақтылық) бар көміртекті-азотты наноқабықшасын/жабынын алу технологиясын жобалау

3. Техникалық тапсырмаларды жобалау

1. Қалған кернулердің жабындарға және негізгі металлдарға, шұрықтарға, микроқаттылыққа әсері

2. Өндірістік технологиялық үрдістер

3. Техникалық тапсырма.

1. Үйкелістің әр түрлі ортасында көмiртектi-азотты наноқабықшасынның/жабынының бірегейлік механикалық қасиеттеріне  тәжірбиелік зерттеу жүргізу

2. Үйкеліс коэффицентінің үйкелістің әр түрлі ортасындағы наноқабықшадағы/жабындағы азот құрамына және жүктеуге тәуелділігін анықтау  

1. Металл, гидротекті тозу,тотықтық тұрақтылық негізімен хромды гальваникалық жабындарға беріктік ілінісулердің әсері

2. Үйкеліс коэффицентінің үйкелістің әр түрлі ортасындағы наноқабықшадағы/жабындағы азот құрамына және жүктеуге тәуелділігі.

1. Үйкеліс коэффицентінен үйкелістің әр түрлі ортасындағы әр түрлі көміртекті-азотты наноқабықша/жабындардың гидрожабдықтардың беттігіне байланысы бойынша ұсынылымдарды жобалау

2. Жұмыс қабілеттілігін, тозу төзімділігін, гидрожабдықтың беріктігін жоғарлату бойынша ұсынылымдарды жобалау

1. Сынау нәтижелері.

2. Жұмыс қабілеттілігін, тозу төзімділігін, гидрожабдықтың беріктігін жоғарлату бойынша ұсынылымдарды еңгізу

Жобаланған технологияларды және алынған материалдарды сынау Сынау нәтижелері.
1. Жоғары механикалық беріктікке, жоғарғы температураға және механикалық тозуға тұрақтылыққа ие наноқұрылымдандырылған антифрикционды көміртекті материалдардың тәжірбиелі жиыны  

2. Қорытынды есеп берудің орындалуы

1. Наноқұрылымданған көміртекті материалдардың үлгілері

2. Қорытынды есеп беру

Коммерцияландыру: Индустрия және жаңа технологиялар Министрлігімен бірлесіп

Бағыты: «Көміртекті-тау-кен металлургиялық бөлімдері үшін технологиялар»
Лот 26 «Металлдарды, қорытпаларды және басқа да материалдарды алудың жаңа технологиялары»
Тақырыбы: «Наноқұрылымды композициялық материалдарды жабудағы тау-кен металлургиялық бөліміндегі жабдықтардың төзімділігін арттыру технологиясы»
Зерттеу бағыты (тапсырма) Күтілімдегі нәтижелер (көрсеткіштер)
Бастапқы берілістер жиынтығы. Техникалық тапсырмалар үшін материалдар
1. Хромды гальвоникалық және пироқұймалық хромды карбидті жабындардың механикалық қасиеттерін анықтау

2. Орын ауыстыру сипаттамасын анықтау

3.  Техникалық тапсырмаларды жобалау

1. Жабындарға және негізгі металға, шұрықтарға, микроқаттылыққа қалдық кернеулердің әсері 

2. Металл, гидроүлгідегі тозу, коррозиялық тұрақтылық негізінде хромды гальвоникалық жабындардың ілінісу беріктігіне әсері  

3. Техникалық тапсырма.

1. Цилиндр және соташық өндірісінде технологиялық үрдістерді жетілдіру

2. Пироқұймалық хромды карбидті жабындарды жабу, жабынның қалындығын реттеу мәселелерін шешу  үшін термовакуумды дозаторды орналастырып, құрылысын жетілдіру

1. Өндірістік технологиялық үрдістер

2. Пироқұймалық хромды карбидті жабындарды жабу үшін термовакуумды дозаторды орналастыру.

1. Пироқұймалық хромды карбидті жабындар сипаттамасына тәжірбиелік зерттеу жүргізу

2. Жұмыс қабілеттілігін, тозу төзімділігін, гидрожабдықтың беріктігін жоғарлату бойынша ұсынылымдарды жобалау

3. Қорытынды есеп берудің орындалуы

1. Сынау нәтижелері.

2. Жұмыс қабілеттілігін, тозу төзімділігін, гидрожабдықтың беріктігін жоғарлату бойынша ұсынылымдарды еңгізу

3. Қорытынды есеп беру

Коммерцияландыру: Белорусь Ұлттық Технологиялық университетімен бірігіп

Бағыты: «Ақпараттық және ғарыштық технология»
Лот 55 «Білім беру жүйесіне заманауи ақпаратты-инновациялық технологиясын еңгізудегі ғылыми-әдістемелік негізін  жобалау»
Тақырыбы:   «Білім беру қызметінің сапасын бағалау үшін NPS- технологиясын еңгізудегі ғылыми-әдістемелік негізін жобалау»
Зерттеу бағыты (тапсырма) Күтілімдегі нәтижелер (көрсеткіштер)
Бастапқы берілістер жиынтығы. Техникалық тапсырмалар үшін материалдар
1. Маңызы және мақсаты. Мақсаттық топтар, олардың қатарындағы негізгі тиімді алушылар

2. Өткен жағдайлар және мәселелер. Мәселелерді шешудің мүмкіндік нұсқалары. Сұраным талдауы. Жобаның жүзеге асу нәтижесінде көрсетілетін қызметтер түрі

1. Жобаның түйіндемесі

2. Маркетингтік бөлім  

ҚР білім беру бағдарламасының әлемдік стандартпен сәйкестігі. Жобаны жүзеге асырудағы әр түрлі технологиялық шешімдерді талдау. Жобаны жүзеге асыруды кезеңі бойынша талдау. Технологиялық қауіп-қатер. Техникалы -технологиялық бөлім
Жобаның қаржылық талдауы. Болашақ кірістерді және шығындарды талдау. Қаржыландырудағы қажеттіліктер. Сызбаларды, негіздерді, қаржыландыру шарттарын және олардың альтернативті нұсқаларын талдау. Қаржылық қауіп-қатер. Қаржылы -экономикалық бөлім
1 Әлемдік бiлiм беру кеңiстiкке кiрiгудi контексттегi жоғарғы және жоо-дан кейiнгi бiлiмнiң инновациялық даму тұжырымдамасын жобалау

2. Жоғарғы және жоо кейінгі білім беруді функциялауда ғылыми-әдістемелік жүйесін құру

1. Әлемдік бiлiм беру кеңiстiкке кiрiгудi контексттегi жоғарғы және жоо-дан кейiнгi бiлiмнiң инновациялық даму тұжырымдамасы

2. Жоғарғы және жоо кейінгі білім беруді функциялауда ғылыми-әдістемелік жүйесі

1. Жобаны жүзеге асыру үшін ҚР заңдамасына өзгертулер еңгізу қажет

2. Жоғарғы және жоо-дан кейінгі білім беруді функциялауды әдістемелік қамтамасыздандыруды жобалау.

3. Қорытынды есеп берудің орындалуы

1. Негізін салушы нормативті құжаттар

2. Жоғарғы және жоо-дан кейінгі білім беруді функциялауды әдістемелік қамтамасыздандыру

3. Қорытынды есеп беру

Коммерцияландыру: Индустрия және жаңа технологиялар Министрлігімен бірлесіп

Бағыты: «Ақпараттық және ғарыштық технология»
Лот 57 «Физика-математикалық теорияларлар және күрделі ақпараттық және механикалық жүйелердегі әдістер  базасындағы ақпараттық және ғарыштық технологиялардың дамуы »
Тақырыбы:   «Ғарыштық технологиялар (шағын ғарыштық жер серіктерді жобалау және өңдеу) үшін автоматтандырылған өндірістік үрдістерді жобалаудың математикалық үлгілер жүйесі»
Зерттеу бағыты (тапсырма) Күтілімдегі нәтижелер (көрсеткіштер)
Бастапқы берілістер жиынтығы. Техникалық тапсырмалар үшін материалдар
1. Дайындық кезеңі

2. Математикалық есептеулердің құрылуы

3. Шешімдердің сандық тәсілдерін таңдау

Технологиялық үрдістердің координаталық бағытпен байланысуының, сонымен қатар бұйымның элементтен түріне және үлгісіне қарамастан, элементтер сипаттамасының біріңғай жүйесі
1. Алгоритмді жобалау

2. Алгоритмдік тілдегі бағдарламалық жазба

Технологиялық үрдістер негізінде өңдеу жоспарларын құрудағы математикалық модулдеу
1. Бастапқы берілгендерді кодтау

2. Сенімділікті бағалау және тест өткізу

3. Қорытынды есеп берудің орындалуы

1. Сынау нәтижелері.

2. Базалардың математикалық модулін іздестіру және базалар жиынтығын құру

3. Қорытынды есеп беру

Коммерцияландыру: Индустрия және жаңа технологиялар Министрлігімен бірлесіп

Без рубрики