Мамандықтар

5B070400 ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

5B070400 мамандығын бітірушу бакалавр түлегіне  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету   академиялық бакалавры дәрежесі  беріледі.

5B070400 мамандығын бітірушу  − Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету келесі  қызметтерде жұмыс істей алады:

-мемлекеттік мекемелер (салық инспекциясы; қаржы полициясы);

-банк саласында;

-жасырын ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ететін мемлекеттік органдарда қауіпсіздік қызметінің маманы;

-IT-компанияларда бағдарламалаушы.

 

Қабылдау шарттары

Талапкердің алдыңғы білім деңгейі  — жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта.

Талапкер аттестат немесе диплом, білім тиісті деңгейін стандартты формасы болу керек. Қабылдау Қазақстанның жоғары оқу орындарына қабылдау үлгі ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Оқыту деңгейлері: Бакалавриат, магистратура

Кәсіби қызмет саласы 

Түлектердің кәсіби қызметінің саласы түрлі салалардағы компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, іске асыру және пайдалану үшін мемлекеттік және жеке компаниялар мен ұйымдар болып табылады, атап айтқанда: машина жасау, металлургия, көлік, телекоммуникация, ғылым мен білім беру, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, қызмет көрсету саласы, әкімшілік басқару, экономика, бизнес, түрлі технологияларды басқару, бұл адам қызметінің барлық дерлік салаларында болып табылады.

 

Кәсіби қызмет түрлері 

050704 бакалавр — Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

— Дизайн және инженерлік;

— Өндірістік-технологиялық;

— Эксперименттік зерттеу;

— Ұйымдастыру және басқару;

— эксплуатационды.

 

Оқыту траекториясы

Жоғары курста  оқу келесі траекториялар ұсынылады:

— Автоматтандырылған жобалау жүйелері;

— Ұйымдастыру және ақпараттық қауіпсіздік технологиясы.

 

Оқы мерзімі:

  1. күндізгі (толық) – 4 жыл
  2. күндізгі (жеделдетілген) – 2,5 жыл
  3. сырттай (жеделдетілген) – 3,5 жыл
  4. сырттай жоғары оқу негізінде  – 2,5 жыл

Оқыту тілі: орыс, қазақша.

 

Магистратура

Кафедра САПР ведет подготовку  магистров по специальности 6N0704 – Вычислительная техника и программное обеспечение. Выпускнику магистратуры присуждается академическая степень магистра вычислительной техники и программного обеспечения.

Сроки обучения:

Нормативная продолжительность освоения образовательной программы магистратуры в зависимости от направления и предшествующей подготовки составляет:

— на профильной магистратуре – 1,5 года;

— на научно-педагогической магистратуре – 2 года.

Выпускники, успешно освоившие образовательные магистерские программы, подготовлены к обучению в докторантуре.

Магистр специальности 6N0704 – Вычислительная техника и программное обеспечение может работать в качестве:

при профильной подготовке:

— инженер;

— инженер-программист;

— инженер-электроник;

— инженер по автоматизированным системам управления и другие должности, соответствующие его квалификации;

при научно-педагогической подготовке:

— инженер;

— инженер-программист;

— инженер-электроник;

— инженер по автоматизированным системам управления и другие должности, соответствующие его квалификации;

— преподаватель;

— научный сотрудник;

— специалист высшей квалификации высшей категории и др.

Виды профессиональной деятельности

Выпускники магистратуры по специальности 6N0704 – Вычислительная техника и программное обеспечение могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:

при профильной подготовке:

— проектная;

— производственно-технологическая;

— организационно-управленческая;

при научно-педагогической подготовке:

— научно-исследовательская;

— педагогическая;

— проектная;

— производственно-технологическая;

— организационно-управленческая.

Количество кредитов по специальности:

 

Квалификация Форма обучения Количество кредитов
Бакалавр очная (полная) 164
очная (ускоренная) 156
заочная (ускоренная) 162
заочная на базе высшего 108
Магистр очная (полная)

Стоимость обучения на 2016/2017 уч. год:

Квалификация Форма обучения Стоимость обучения (2016-2017 г)
Бакалавр очная (полная) 346 600 тенге
очная (ускоренная) 346 600 тенге
заочная (ускоренная) 169 600 тенге
заочная на базе высшего 169 600 тенге
Магистр очная (полная) 421 000 тенге


5B100200 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕЛЕРІ 

5B100200 СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Выпускнику бакалавриата по специальности 5B100200 – Системы информационной безопасности присуждается академическая степень бакалавра техники и технологий.

Квалификации и должности определяется в соответствии с «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты от 22.11.2002 г. № 273-П.

Выпускники специальности 5B100200 – Системы информационной безопасности  могут работать на следующих должностях:

— специалист высшего уровня квалификации без категории;

— специалист высшего уровня квалификации второй категории;

— специалист высшего уровня квалификации первой категории.

Условия приема

 

Предшествующий уровень образования абитуриентов – общее среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное.

Абитуриент должен иметь аттестат или диплом, установленного образца соответственного уровня образования. Прием осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема в вузы РК.

Уровни обучения: бакалавр

Сфера профессиональной деятельности

 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются сферы человеческой деятельности, где оперируют критической информацией: машиностроение, металлургия, транспорт, телекоммуникации, наука и образование, культура и средства массовой информации, здравоохранение, сельское хозяйство, сфера обслуживания, административное управление, экономика, бизнес, управление различными технологиями.

Виды профессиональной деятельности

 

Бакалавры по специальности 5B100200 – Системы информационной безопасности могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:

— проектно-конструкторскую;

— производственно-технологическую;

— экспериментально-исследовательскую;

— организационно-управленческую;

— процедурную;

— эксплуатационную.

Cроки обучения:

 

  1. очная (полная) – 4 года

Язык преподавания: русский, казахский.

 

Количество кредитов по специальности:

 

Квалификация Форма обучения Количество кредитов
Бакалавр очная (полная) 147

Специальность «Системы информационной безопасности» не осуществляет обучение на платной основе.


5В060200 ИНФОРМАТИКА

 

Выпускнику бакалавриата по специальности 5В060200 Информатика присуждается академическая степень бакалавр информатики.

Условия приема

 

Предшествующий уровень образования абитуриентов – общее среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное.

Абитуриент должен иметь аттестат или диплом, установленного образца соответственного уровня образования. Прием осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема в вузы РК.

Уровни обучения: бакалавр

Сфера профессиональной деятельности

 

— выполнение производственной, проектно-конструкторской и исследовательской деятельности в областях, использующих методы информатики и прикладной математики;

— обеспечение эффективного функционирования и управления деятельностью организаций в соответствии с тенденциями развития современных информационных технологий;

— педагогическая деятельность в учебных заведениях среднего общего, начального и среднего профессионального образования, в учебных центрах по IТ-технологиям.

 

Виды профессиональной деятельности

 

— научно-исследовательская работа: анализ, теоретическое и экспериментальное исследование методов, алгоритмов, программ, аппаратно-программных комплексов и систем;

— производственно-технологическая деятельность: создание компонентов вычислительных систем, автоматизированных систем и производство программ и программных комплексов заданного качества в заданный срок; тестирование и отладка аппаратно-программных комплексов;

— организационно-управленческая деятельность: выбор технологии, инструментальных средств при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности; организация отдельных этапов процесса разработки объектов профессиональной деятельности; оценка, контроль и управление процессом разработки объектов профессиональной деятельности;

— проектно-конструкторская: разработка требований и спецификаций отдельных компонентов объектов профессиональной деятельности на основе анализа запросов пользователей моделей предметной области и возможностей теxнических средств; проектирование архитектуры компонентов аппаратно-программных комплексов;

— проектирование человеко-машинного интерфейса аппаратно-программных комплексов;

— образовательная: проектирование, разработка и внедрение новейших компьютерных технологий в обучающий процесс; разработка учебно-методического материала на основе современных методов, средств и технологий в соответствии с установленными стандартами; внедрение различных форм дистанционного образования, электронных форм контроля успеваемости.

Cроки обучения:

 

  1. очная (полная) – 4 года
  2. заочная на базе высшего – 2,5 года

Язык преподавания: русский, казахский.

Количество кредитов по специальности:

 

Квалификация Форма обучения Количество кредитов
Бакалавр очная (полная) 164
заочная на базе высшего 108

Стоимость обучения на 2016/2017уч. год:

Квалификация Форма обучения Стоимость обучения (2016-2017 г)
Бакалавр очная (полная) 346 600 тенге
заочная на базе высшего 169 600 тенге