«Жас ғалым» жобасы бойынша жас ғалымдар туралы 2022-2024 жылдарға арналған ақпарат -1


AP13268891 «Тау жыныстары массивінің геомеханикалық жай-күйін ескере отырып, кеннің құнарсыздануын төмендетуді қамтамасыз ететін қуаты аз кен шоғырларын қопарудың тиімді технологиялық схемаларын әзірлеу» ғ.ж. Суимбаева А. М.

Өзектілігі

Қатты жарықшақтанған тұрақты сыйыстырушы тау жыныстары бар қуаты аз кен денелерін қопару кезінде тау жыныстары массивінің геомеханикалық жай-күйін ескере отырып, кеннің құнарсыздануын төмендетуді қамтамасыз ететін бұрғылап-жару жұмыстарының (БЖЖ) параметрлерін оңтайландыру жөніндегі технологиялық схемаларды жасау проблемасының өзектілігі тау-кен өнеркәсібінде әрқашан маңызды мәселе болды. Геотехникалық жұмыстар кешені негізінде БЖЖ параметрлерін оңтайландыру өндірілетін пайдалы компоненттің жоғары сапасын сақтай отырып, шығындарды азайтуды және ұңғымалау және тазарту жұмыстарының тиімділігін арттыруды қалай қамтамасыз етуге болады деген сұраққа жауап бола алады.

Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты қуаты аз кен денелерін кеннің құнарсыздануын азайтуды қамтамасыз ететін қуаттылығына байланысты қопару бойынша бұрғылап-жару жұмыстарының оңтайлы паспорттарын әзірлеу үшін геологиялық беріктік индексіне сәйкес тау жыныстарының орнықтылық рейтингі бойынша кен орындары учаскелерін аудандастыру бойынша геотехнологиялық зерттеулер жүргізу болып табылады.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Жобаны іске асыру нәтижесінде тау жыныстарының үлгілерін бір осьті сығуға сынауды, RQD тау жыныстарының сапасын анықтауды, тау жыныстарының жарықшақтылығын түсіруді, литологияны, тау жыныстарының сулануын есепке алуды және геологиялық беріктік индексі бойынша кен орындары учаскелерін аудандастыруды қамтитын геотехнологиялық (шахталық және зертханалық) зерттеулер кешенін жүргізу нәтижелері негізінде қуаты аз кен денелерін қопару кезінде кеннің құнарсыздануын азайтуды қамтамасыз ететін бұрғылау-жару жұмыстарының оңтайлы паспорттары әзірленетін болады. Жолымбет кен орнының тау-кен-геологиялық жағдайларына орнықтылықтың неғұрлым тиімді пайдаланылатын рейтингтік көрсеткіштерін бейімдеу және орнықтылық санаты бойынша кен орнының учаскелерін аудандастыру орындалды.

Жарылыс жұмыстарының сапасы мен беріктіктің геологиялық индексінің әсерін ескере отырып, тазарту блогының айналасындағы тау жыныстары массивінің геомеханикалық күйін бағалау үшін геотехникалық блоктық модель жасалды.

 1. Scopus деректер базасында кемінде 50 процентилі бар журналдарда 2 мақала жарияланады.
 2. 1 мақала жарияланды және ҒЖБССҚК ұсынған басылымдарда 2 мақала жарияланады.
 3. Отандық баспада 1 монография жарияланады.
 4. Қазақстандық патенттік ведомствода 1 патент алуға өтінім берілді, авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтер енгізу туралы 2 куәлік алынды.
 5. Бұрғылап-жару жұмыстарының оңтайландырылған паспорттарын пайдалану бойынша өндіріске енгізу актісі алынатын болады.
 6. Университет сайтында веб-парақша жасалады, онда жоба туралы қысқаша ақпарат, алынған нәтижелер, жобаға қатысушылар туралы мәліметтер және т.б. көрсетіледі.

Зерттеу тобы

 1. Суимбаева Айгерим Маратовна – ғылыми жетекші, PhD, ҚазКҚДИ аға ғылыми қызметкері, КАжәнеЕҚ кафедрасының аға оқытушысы.

Хирш индексі– 1,

Researcher ID — AAC-8234-2022

ORCID — 0000-0001-6582-9977

Scopus Author ID – 57204776922

 1. Имашев Аскар Жанболатович ғылыми кеңесші, PhD, ПҚКҚ кафедрасының доценті.

Хирш индексі– 2,

Researcher ID — ABC-2138-2021

ORCID — 0000-0002-9799-8115

Scopus Author ID – 57204153972

  2023 жылғы жарияланымдар тізімі:

 1. Жунусбекова Г., Суимбаева А.М., Имашев А., Казаков А. Analyzing strength criteria for assessing mine working stability / Труды Университета, 2022. №3(88). С.159-165.
 2. Salkynov A., Rymkulova A., Suimbayeva A., Zeitinova S. Research into deformation processes in the rock mass surrounding the stoping face when mining sloping ore deposits / Mining of Mineral Deposits, 2023, 17(2), Р. 82-90 https://doi.org/10.33271/mining17.01.082
 3. Суимбаева А.М., Имашев А.Ж., Мусин А.А., Мусин Р.А., Матаев А.К., Сулейменов Н.М. Метод определения разубоживания руды при отработке маломощных залежей / Заявление о выдаче патента Республики Казахстан на полезную модель / Регистрационный №2023/0598.2, дата подачи 02.06.2023 г.
 4. Суимбаева А.М., Жунусбекова Г.Ж., Имашев А.Ж. Анализ критериев прочности для оценки устойчивости горных выработок / Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №29648 от «21» октября 2022 г.
 5. Суимбаева А.М., Имашев А.Ж., Мусин А.А. Improving the quality of blasting indicators by studying the natural stress field and the impact of the blast force on the rock mass / Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №35437 от «4» мая 2023 г.

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Бұрғылап-жару жұмыстарының паспорттары тау жыныстарының контурдан тыс массивіне ең аз сейсмикалық әсер етуге жұмыс істейтін болады, бұл өз кезегінде кеннің құнарсыздануын жобалық көрсеткішке дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Кеннің құнарсыздануын төмендету артық тау массасын тасымалдау көлемін азайтуға, тау жыныстары массивінің геомеханикалық жағдайын тұрақтандыруға және тау жыныстарын жүргізу қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.

Қолдану саласы

Қуаты аз кен шоғырларының кен орындарын игеруді жүргізетін тау-кен кәсіпорындары.

 

AP13268843 «Оңтүстік Торғай бассейнінің Арысқұм иілісі домезозой кешенінің мұнай-газдылығын зерттеу» ғ.ж.  Мадишева Р.К.

Өзектілігі

Арысқұм иілісінде мұнай және газ кен шоғырлары негізінен Юра және бор шөгінділерінде, сондай-ақ квазиплатформалық кешеннің девондық-төменгі тас көмірі түзілімдерімен және іргетастың ыдыраған төмпешіктерімен шектелген. Қазіргі кезде мұнай мен газдың 52 кен орны бар, олардың бастапқы алынатын қорларының өндірісі айтарлықтай жоғары. Мұнайдың өнеркәсіптік ағындарына дейін домезозой түзілімдерінің мұнай-газ көріністері оларда белгілі бір мұнай-газдылық әлеуетінің болуы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Осыған байланысты мұнайдың шығу тегін анықтау және көмірсутектердің көші-қон бағытын болжау елдің минералды-шикізат базасын толықтыру мақсатында терең бұрғылауды негіздеу үшін өзекті болып табылады.

Мақсаты

Көмірсутектерді генетикалық типтеу, құрылымдардың флюидтік қатынастылығын анықтау және Оңтүстік Торғай мұнай-газ бассейнінің Арысқұм кен орындарындағы мұнайды биомаркерлік талдау және фингерпринтинг нәтижелері бойынша көші-қон бағытын анықтау.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Оңтүстік Торғай бассейнінің көмірсутектерінің геохимиясы бойынша жаңа деректерді талдау нәтижелері мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік берді:

 1. Мұнай тудырушы тау жынысының генеративті потенциалын бағалауға мүмкіндік беретін негізгі пиролитикалық талдау нәтижелері бойынша ТОС концентрациясы (0,47-ден 1,41-ге дейін) бойынша, сондай-ақ S2 параметріне сәйкес (1,1-ден 9 мг УФ/г тау жынысына дейін) зерттелген үлгілер нашар (жұтаң) түрден бастап жақсы (бай) түрге дейін потенциалы бар екендігі анықталды.
 2. ТОС-тың көмірсутек потенциалына тәуелділік графигіне сәйкес кероген түрін анықтау зерттелетін үлгілердің басым көпшілігі II және III типті керогенге жататынын және максимум ТОС және S2 бар 1897,36 м тереңдіктен алынған үлгі ғана I типті кероген диапазонында екенін көрсетті. HI, Tmax пиролитикалық параметрлері бойынша кероген мен бастапқы органикалық заттардың сипаттамасы болжамды түрде мұнай мен газ генерациясымен II-III типті керогенге және мұнайдың ықтимал генерациясымен I типті керогенге жатқызылды.

Органикалық заттардың фациалды-генетикалық түрлерін анықтауға мүмкіндік беретін зерттелген үлгілердің HI және OI сутегі және оттегі индекстері көбінесе гумустық шығу тегі туралы және кейде гумусосапропелді куәландырады, бұл зерттелген үлгілердің органикалық заттары қалыпты тотықсыздану жағдайында (III және II типті кероген) және жағалау-теңіз жағдайында (I типті кероген) жинақталған деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

 1. Pr/Ph шамасына сәйкес Ақшабұлақ грабен-синклинали мұнайын өндіретін бастапқы органикалық зат субтотықтыру жағдайларында түзілді, ал сол уақытта Ақсай горст-антиклинали және Бозинген грабен-синклинали органикалық заты тотығу жағдайында қалыптасты.

Бассейн учаскесінің жоғары тұздылығын көрсететін гаммацеранның жоғары мөлшері Ақсай горст-антиклинали мұнайының бастапқы органикалық заттары үшін атап өтілді. Теңіздегі, мүмкін таяз су жағдайында тұндырылған бор шөгінділерінен мұнайдың бастапқы мұнай тудырушы затының түзілуі анықталды.

 1. δ13С мұнай көміртегінің изотоптық құрамы Арысқұм иілісінің зерттелген мұнай үлгілерінің сапропел типті органикалық затпен (I және II типті кероген) генетикалық байланысын, сондай-ақ олардың аралас гумустық сапропел типті органикалық заттардан түзілуін болжауға мүмкіндік берді.

Ұсынылған геохимиялық зерттеулердің нәтижелері грабен-синклиналдардың шөгіндімен толтырылуының едәуір көлемін алатын төменгі және орта Юра шөгінділеріндегі мұнай-газ жиналуының жаңа аймақтарын болжау мүмкіндігін көрсетеді, бұл өз кезегінде Оңтүстік Торғай бассейні бөлінісінде осы шөгінділердің көмірсутек потенциалы көрінісін кеңейтуге мүмкіндік береді.

 

1 — сурет – «ҚМГ Инжиниринг» зертханасы — мұнайдың көмірсутек құрамын анықтау үшін геохимиялық талдау және газ хроматографиясын жүргізу.

 

2-сурет Оңтүстік Торғай бассейнінің Арысқұм иілісі. Оңтүстік Торғай ойпатының тектоникалық сызбасы [6]. 1 мұнай-газ аумақтары; 2 – мұнайгаз перспективалы аумақтар; 3 – опырылымдар; 4 – мұнай кен орындары; 5 Сырдария өзені; 6 грабен-синклинали.

3-сурет Оңтүстік Торғай бассейнінің геологиялық профилі [8]. Шартты белгілер: J1-төменгі юра, J2-орта юра, J3 – жоғарғы юра, K1a-al – төменгі бор, K2 – жоғарғы бор, PZ – палеоза, PR – протероза, D3-C1 – жоғарғы девон-төменгі карбон.

 1. Мадишева Рима Копбосынкызы – ғылыми жетекші, PhD, ҚазКҚДИ аға ғылыми қызметкері, ГПҚКБ кафедрасы доцентінің м.а.

Хирш индексі- 1

ResearcherID: M-3883-2014

Scopus Author ID: 57216301476

https://orcid.org/0000-0003-1167-6113

 1. Портнов Василий Сергеевичғылыми кеңесші, т.ғ.д., ГПҚКБ кафедрасының профессоры

2022 ж. жарияланымдар тізімі.

 1. Мадишева Р.К., Портнов В.С. О нефтегазоносности Арыскумского прогиба Южно-Торгайского осадочного бассейна// Нефть и газ. №5 (131). 2022. С. 26-37. http://neft-gas.kz/f/nig5-67-78.pdf
 2. Р.К. Мадишева, В.С. Портнов, А.Н. Есендосова. Нефтегазоносность Арыскумского прогиба Южно-Торгайского осадочного бассейна // Инновационные подходы в современной науке. — №14 (122). — М.: 2022. – С. 5-10. https://www.internauka.org/conf/inno/cxxii

 

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Алынған эксперименттік деректер мен олардан алынған қорытындылар көмірсутектердің көшу жолдарын қадағалау және осы аймақтың мұнай және газ жинақталу ауқымын болжау үшін пайдаланылуы мүмкін.

 

AP13268841 «Көмір шахталарының жағдайлары үшін дайындық тау-кен қазбаларын қолдау технологиясын әзірлеу» ғ.ж. Жұмабекова А.Е.

 

Өзектілігі бекітпені тиімді пайдалану үшін оның параметрлерін анықтау бойынша негізделген технологиялық шешімдерді қамтамасыз ету болып табылады және сыйыстырушы тау жыныстарының кернеулі-деформацияланған күйін ескере отырып, бекіту параметрлерін негіздеу арқылы технология мен құралдарды әзірлеу және енгізу кезінде қол жеткізуге болады, бұл тау-кен қазбаларын пайдалану кезінде еңбек және материалдық шығындарды төмендетуге, сондай-ақ жоғары техникалық-экономикалық тиімділікке қол жеткізуге және жерасты тау-кен жұмыстарының қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.

Жобаның мақсаты — тазарту кенжарының алдында контур маңындағы тау жыныстары массивінің кернеулі-деформацияланған жай-күйін басқару негізінде дайындық қазбаларын қолдау технологиясын әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер

 1. Web of Science дерекқорында импакт-фактор бойынша алғашқы үш квартилдің журналдарында кемінде 2 (екі) мақала жарияланады немесе Scopus дерекқорында CiteScore бойынша кемінде 50 процентилі болады.
 2. БҒСБҚК, РҒДИ базасына кіретін журналдарда кемінде 2 ғылыми мақала жарияланады.
 3. Монографиялар ағылшын тілінде отандық баспада жарияланады.
 4. Қазақстандық патенттік ведомствода 1 патент, авторлық құқық объектілерін тіркеу туралы 1 куәлік алу жоспарлануда.
 5. Технологиялық әзірлемелерге енгізу актісі алынатын болады.
 6. Университет сайтында веб-парақша жасалады, онда жоба туралы қысқаша ақпарат, алынған нәтижелер, жобаға қатысушылар туралы мәліметтер және т.б. көрсетіледі.
 7. Зерттеу нәтижелері бакалавриат, магистратура және докторантура студенттерінің «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша оқу-әдістемелік материалдарды дайындауда пайдаланылатын болады.

Қол жеткізілген нәтижелер

 1. Усенбеков М.С., Исабек Т.К., Полчин А.И., *Жумабекова А.Е., Динамика метановыделения при ведении горных работ в зонах геологических нарушений, «Горный информационно-аналитический бюллетень», ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2022;(12):141-151. Engineering Industrial and Manufacturing Engineering рейтинг #244/338, процентиль 27-й. УДК8:614.8 DOI: 10.25018/0236_1493_2022_12_0_141
 2. *Zhumabekova A., Demin V., Abeuov E., Tanekeyeva G. “Mine workings supporting technologies on stress and strain state control basis”, «Научно-технический и производственный «Горный журнал Казахстана» #1, 2023, стр. 40-47
 3. Жумабекова А.Е., Демин В.Ф. «Mine workings supporting technologies on stress and strain state control basis», СИС от06.2023 г.
 4. Issabek T., Ussenbekov M., *Zhumabekova A. Gas control in mines of the Karaganda basin (republic of Kazakhstan), коллективная научная монография по теме: «Основные направления комплексного инновационного научно-технологического развития горнопромышленных регионов», издана на английском языке европейским издательством, DOI: 10.31713/m1208
   
1-сурет – «Қазақмыс» корпорациясы «Нұрқазған» ЖШС  кенішінің жобасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы шеңберінде бару

 

   
2-сурет – «Арселор Миттал Теміртау» АҚ Түсіп Күзембаев атындағы шахтада жоба шеңберінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

 

   

3-сурет Жоба бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы шеңберінде Қарағанды құю-машина жасау зауытының жұмысымен танысу

 

Зерттеу тобы

1) Жумабекова Айла Ермековна – ғылыми жетекші, PhD, ҚазКҚДИ аға ғылыми қызметкері, ПҚКҚ кафедрасының аға оқытушысы.

Хирш индексі- 1

Author ID в Scopus: 57209741110

Researcher ID Web of Science: AAA-6811-2022

ORCID ID: 0000-0002-1501-5382

Researcher ID in Publons: AAA-6811-2022

 

 • Демин Владимир Федорович – ғылыми кеңесші, т.ғ.д., ПҚКҚ кафедрасының профессоры.

Хирш индексі- 3

Author ID в Scopus: 57212219714

Researcher ID Web of Science: AAD-7143-2022

ORCID ID: 0000-0002-1718-856X

Researcher ID in Publons: AAD-7143-2022

https://person.kstu.kz/demin-vladimir-fedorovich/

 

  2023 ж. жарияланымдар тізімі.

Ғылыми жетекшінің және зерттеу тобы мүшелерінің жарияланымдары:

 1. Усенбеков М.С., Исабек Т.К., Полчин А.И., *Жумабекова А.Е., Динамика метановыделения при ведении горных работ в зонах геологических нарушений, «Горный информационно-аналитический бюллетень», ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2022;(12):141-151. Engineering Industrial and Manufacturing Engineering рейтинг #244/338, процентиль 27-й. УДК 622.8:614.8 DOI: 10.25018/0236_1493_2022_12_0_141
 2. *Zhumabekova A., Demin V., Abeuov E., Tanekeyeva G. “Mine workings supporting technologies on stress and strain state control basis”, «Научно-технический и производственный «Горный журнал Казахстана» #1, 2023, стр. 40-47
 3. Жумабекова А.Е., Демин В.Ф. «Mine workings supporting technologies on stress and strain state control basis», СИС от 08.06.2023 г.
 4. Issabek T., Ussenbekov M., *Zhumabekova A. Gas control in mines of the Karaganda basin (republic of Kazakhstan), коллективная научная монография по теме: «Основные направления комплексного инновационного научно-технологического развития горнопромышленных регионов», издана на английском языке европейским издательством, DOI: 10.31713/m1208

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Қарағанды көмір бассейнінің шахталарындағы жер асты тау-кен қазбалары тұрақсыз күйде (төбе, топырақ және бүйір жыныстарының ығысуы бойынша), айтарлықтай материалдық шығындармен және жұмыстың еңбек көлемділігімен сүйемелденеді, бұл оларды бекіту параметрлерінің берілген тау-кен-геологиялық, техникалық және өндірістік жағдайларда пайдалану шарттарына сәйкестігі бойынша негіздеменің болмауына байланысты. Бекіткіштің параметрлерін анықтау және тиімді пайдалану бойынша негізделген технологиялық шешімдер қабылдау тау-кен қазбаларының периметрі маңында сыйыстырушы тау жыныстары массивінің деформацияланған күйін геомеханикалық болжамды бағалау қажет. Сыйыстырушы тау жыныстарының кернеулі-деформацияланған күйін ескере отырып, оларды бекіту параметрлерін негіздеу арқылы технологиялар мен құралдарды әзірлеу және енгізу жер асты тау-кен қазбаларын пайдалану кезінде еңбек шығындары мен материалдық шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.

Бүгінгі таңда көмір саласын дамытудың өзекті бағыттарының бірі жоғары техникалық-экономикалық тиімділікке қол жеткізу және тау-кен жұмыстарының қауіпсіздігін арттыру үшін тау-кен массивін тұрақтандырумен қатар қазбаларды бекітудің технологиялық ресурс үнемдеу тәсілдері мен белсенді құралдарын әзірлеу және сынақтан өткізу болып табылады.

Қолдану саласы

Алынған ғылыми-техникалық әлеуетті жер асты тау-кен кәсіпорындарына тарата отырып, көмір саласының тау-кен өндіру өндірістері.

 

AP13268798 «Дайындық қазбасынан геологиялық бұзылу қиылысы кезінде   тау жыныстарының босаған аймағын беріктендіру бойынша технологиялық схемаларды әзірлеу және өнеркәсіптік сынақтан өткізу» ғ.ж. Халикова Э.Р.

Өзектілігі

Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру тереңдігінің өсуіне байланысты тау-кен геологиялық жағдайлар үнемі нашарлайды.

Тау-кен қазбаларының тұрақтылығын арттыру пайдалы қазбалар кен орындарын жер асты игерудегі маңызды міндеттердің бірі болып табылады.

Тау-кен қазбаларының қанағаттанарлықсыз жағдайы қиын ескерілетін жанама қаржылық және еңбек шығындарын тудырады, сонымен қатар көмір қазу технологиясымен байланысты бірқатар процестерге теріс әсер етеді (көлік, су ағызуды желдету және т.б.). Сондықтан тау-кен қазбаларының тұрақтылығы мәселесі елдің әртүрлі бассейндеріндегі көмір шахталары жұмысының тиімділігін анықтайтын және анағұрлым өзекті мәселелердің бірі болып қала береді.

Қазіргі уақытта ҚР көмір саласында жер асты жұмыстары үшін ұсынылған ғылыми бағытты дамыту перспективасы ғылыми-қолданбалы зерттеулердің нәтижелерін пайдалануға және Қарағанды бассейнінің көмір шахталарында тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтан өткізуге байланысты. Сондықтан тау жыныстары массивінің кернеулі-деформацияланған жай-күйін сандық модельдеу негізінде жер асты қазбаларын жүргізу кезінде сыйыстырушы тау жыныстарын түзілімінің әртүрлі бұзылуына байланысты жоғары ығысу аймақтарында массивтің опырылуын болдырмаудың қазақстандық технологиясын тәжірибелік-өнеркәсіптік сынау және коммерцияландыру көмір қабаттарын дайындау мен өңдеу схемаларының әртүрлі тау-кен техникалық жағдайларында тау-кен жұмыстары саласындағы өзекті мәселе болып табылады.

 

Жобаның мақсаты

Қазбаны қоршап тұрған тау жыныстарының тұрақтылығын арттыруды қамтамасыз ететін дайындық қазбасынан геологиялық бұзылу қиылысы кезінде тау жыныстарының босаған аймағын беріктендіру жөніндегі технологиялық схемаларды әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер

Жоба нәтижесінде әзірленетін болады

 1. Web of Science дерекқорында импакт-фактор бойынша алғашқы үш квартилдің журналдарында кемінде 2 (екі) мақала жарияланады немесе Scopus дерекқорында CiteScore бойынша кемінде 50 процентилі болады.
 2. ҒЖБССҚК, РҒДИ базасына кіретін журналдарда кемінде 2 ғылыми мақала жарияланады.
 3. Монографиялар орыс тілінде отандық баспада жарияланады.
 4. Қазақстандық патенттік ведомствода 1 патент, авторлық құқық объектілерін тіркеу туралы 1 куәлік алу жоспарлануда.
 5. Технологиялық әзірлемелерге енгізу актісі алынатын болады.
 6. Университет сайтында веб-парақша жасалады, онда жоба туралы қысқаша ақпарат, алынған нәтижелер, жобаға қатысушылар туралы мәліметтер және т.б. көрсетіледі.
 7. Зерттеу нәтижелері бакалавриат, магистратура және докторантура студенттерінің «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша оқу-әдістемелік материалдарды дайындауда пайдаланылатын болады.

 

а) б)
а – «Супер Турбо» бұрғылау қондырғысымен шпурды (ұңғыманы) бұрғылау; б — арқан анкер қазбасы төбесіндегі шпурға орнату

1-сурет Тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар кезінде арқан анкерлерін орнату

   
а) б)
а – жоғарғы бөлігі орнатылған; в — төменгі бөлігі бұралған

2сурет Тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар кезінде құрама анкерлерді орнату

 

   

3-сурет Қарағанды өңірінің өнеркәсіптік кәсіпорындарындағы жоба шеңберіндегі зерттеу жұмысы

        

Зерттеу тобы

 1. Халикова Эльвира Равиловна — ғылыми жетекші, PhD, ҚазКҚДИ аға ғылыми қызметкері, ПҚКҚ кафедрасының аға оқытушысы.

Хирш индексі- 1. Author ID в Scopus: 57212216553

Researcher ID Web of Science: ABE-4117-2021

ORCID ID: 0000-0003-1501-8492

Researcher ID in Publons: ABE-4117-2021

https://person.kstu.kz/halikova-elvira-ravilovna/

 1. Демин Владимир Федорович – ғылыми кеңесші, т.ғ.д., ПҚКҚ кафедрасының профессоры.

Хирш индексі- 3. ORCID ID: 0000-0002-1718-856X

Author ID в Scopus: 57212219714

Researcher ID Web of Science: AAD-7143-2022

Researcher ID in Publons: AAD-7143-2022

https://person.kstu.kz/demin-vladimir-fedorovich/

 

  Жарияланымдар тізімі

 1. Zholmagambetov, N., Khalikova, E., Demin, V., Balabas, A., Abdrashev, R., & Suiintayeva, S. (2023). Ensuring a safe geomechanical state of the rock mass surrounding the mine workings in the Karaganda coal basin, Kazakhstan. Mining of Mineral Deposits, 17(1), 74-83. https://doi.org/10.33271/mining17.01.074
 2. E.R. Khalikova, V.F. Diomin, R.A. Mussin, A.P. Krakovsky, U.Zh. Khanafin. Monitoring of the stress-strain state during preparatory workings. Комплексное использование минерального сырья. 2023. №1. 68-75.  https://doi.org/10.31643/2024/6445.08
 3. Патент РК № 7955 Канатный анкер/ Халикова Э.Р., Демин В.Ф., Исаков Б.К., Жумабекова А.Е., Демина Т.В., Абдрахман Е.А, Танекеева Г.Д., Балабас А.Ю.; опубл. 14.04.2023

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Жобаны іске асыру нәтижесінде Қарағанды бассейнінің шахталарында көмір өндірудің қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыру жөніндегі жұмыстарды орындауды ынталандыру кезінде амплитудасы бойынша қабаттың алынатын қуатына сәйкес келетін бұзылған тау-кен массивіндегі қазбаларды қолдауға арналған шығындарды азайтуды қамтамасыз ететін әзірленген бекітпені орнатудың технологиялық схемалары әзірленетін болады.

Қолдану саласы

Алынған ғылыми-техникалық әлеуетті жер асты тау-кен кәсіпорындарына тарата отырып, көмір саласының тау-кен өндіру өндірістері.

Без рубрики