Ғылыми еңбектер


ПОРТНОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧТІҢ

2009-2011 жж. ішіндегі

ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектерінің

ТІЗІМІ

Р/к Атауы/           Жұмыс сипаты Түсініктеме Баспа, журнал (атауы, нөмірі, жылы) немесе авторлық куәлік нөмірі Кө-лемі, б.т. Бірлескен авторлардың аты-жөні
1 Аналитикалық және сандық әдістері арқылы тау кен массивтің қатты қалпы нәтижелерін салыстырмалы бағалау  (мақала) Кернеу-деформацияланған көмір күйі шеткі тау жыныстарынын бекітілу параметрлерін рационалды орнатуы нақты пайдалану шарттарындағы алынған өзгерістер ережелері қамтамассыз етеді. Ғылыми-техникалық және өндірістік Қазақстаннын тау кен журналы, Алматы, 2009, Б. 24-26 3с/0,5с Демин В.Ф.Тутанов С.К.

Журов В.В.

Демин В.В.

2 Минералдардың термодинамикасы мен жылуөткізгіштілігі (мақала) Минералдардың жылу өткізгіштігін сипаттау үшін термодинамикалық модель ұсынылған. Жылу өткізгіш минералдарының коэффициенті олардың термодинамикалық параметрмен байланыстыратын формулалар шықты. Экспериментпен салыстырғанда ұсынылған модельдің жақсы келісімін көрсетті. Ғылыми журнал «Шығыстын регионалды хабаршысы» №2(42), Өскемен, 2009, Б. 3-7 5с/1с Юров В.М.Турсунбаева А.К.

Пузеева М.П.

3 Қазақстанның магнетитті кен орындарынын болжам қорын бағалау (мақала) Магентиттің магнитеі төзімділігін және Гиббс энергиясының, сыйдыру ортасы мен кеннің баска да магнитті минералдарының магнититті кенінің магнитті төзімділігінің термодинамикалық орналасуының өзгеру заңдылығы бекітілген. Құрамында магнетитпен байланысқан темір кенінің магнит төзімділігінің өзгеруінің заңдылығын қолдана отырып, кен орындарының болжалынған қорларының бағасы есептелген. Ғылыми-техникалық журнал «Казахстаннын өндірісі», №2, Алматы, 2009, Б. 85-87 3с/0,5с Юров В.М.Турсунбаева А.К.

Маусымбаева А. Д.

Пузеева М.П.

4 Бекіттін әр түрлi түрлерінде шығарылып жатқан жерді әзірлеу кезінде тау қысымының көріністерінін сипатын зерттеу (мақала) Бекіттін әр түрлi түрлері арқылы шахталардың шығарылып жатқан жерлерінде тау кен қысымынын өзгеруі кезінде салыстырмалы байқаулар жасалынды. Ғылыми-техникалық және өндірісітік журнал «Маркшейдерия мен жер асты байлықтарды пайдалану», №4 (42), Москва, 2009, Б. 56-59 4с/0,5с Демин В.Ф.Саранчуков А.В.

Демин В.В.

5 Тау кен шығарылып жатқан жерінің анкерлі тіреуіш параметрліренің есптемесі (мақала) Тау массивінің геомеханикалық болжау күйі негізінде параметрледі есептеуге арналған анкерлі бекітпенің пайдалану схемасын көрсетіп және  технологиялық шешімдердін қабылдауын қамтамассыз еткен интелектуалды-ақпаратты жүйе туындады Тау кен өндірістін ғылыми техникалық қамтамассыздандыру: Д.А.Кунаев атындағы ТКИЖ жұмыстары: Том 77. Жалпы ред: т.ғ.д., проф. Галиева С.Ж. — Алматы, 2009. – Б. 34-41. 8с/4с Демин В.Ф.,Демина Т.В.,

Балабас А.Ю.

6 Тау кен шығарылып жатқан жерінің анкерлі тіреуіш параметрліренің есптемесі (мақала) Тау массивінің геомеханикалық болжау күйі негізінде параметрледі есептеуге арналған анкерлі бекітпенің пайдалану схемасын көрсетіп және  технологиялық шешімдердін қабылдауын қамтамассыз еткен интелектуалды-ақпаратты жүйе туындады Тау кен өндірістін ғылыми техникалық қамтамассыздандыру: Д.А.Кунаев атындағы ТКИЖ жұмыстары: Том 77. Жалпы ред: т.ғ.д., проф. Галиева С.Ж. — Алматы, 2009. – Б. 34-41. 8с/4с Демин В.Ф.,Демина Т.В.,

Балабас А.Ю.

7 ЖШҚ «Қазақмыс Корпорациясында» кендердің ядролы-геофизикалық тәжірибелеу (мақала) Құрамында мыс бар кенді РПП-12, РЛП-21, РЛП-21Т пайдалана отырып рентгенрадиометриалық сынау сапасына геологиялық мониторинг жасауды Cu,және ілеспе компоненттерін қоса алганда Ag, Cd, Мо, Со, Se, Zn кен мен металды бақылаужәэне . баскару қамтамасыз emeді. Тау кен өндірістін ғылыми техникалық қамтамассыздандыру: Д.А.Кунаев атындағы ТКИЖ жұмыстары: Том 78. Жалпы ред: т.ғ.д., проф. Галиева С.Ж. — Алматы, 2009. – Б.80-86. 7с/3с Ефименко С.А.,Турсунбаева А.К.
8 Рентгенорадиометриялық әдіс арқылы Қазақстанның кен орындарынын мыс кендерін сыннан өткізу (мақала) Шығару және барлау жұмыстары кезінде геологиялық мониторингінің негізгі құралы ретінде рентгенорадиометриялық сынау қалпын методикалық және аспаптық өңдеу жиынтығы қамтамассыз етті. Сібір федерал университетінің журналы, Серия «техника мен технологиялар», Том 2, №4, Желтоқсан, 2009, Б. 345-358 14с/6с Ефименко С.А.Турсунбаева А.К.

Маусымбаева А. Д.

9 Болатполимерлі анкерлерді қолдануының технологиялық параметрлерін тәжірибелеу (мақала) Ашылу емескі болған жағдайда (0,001 – 0,002 м аспаса) жалғау құрамды табиғи массивтің бекітудің пайдалылығына тәжірибелер дәләл болады . Ғылыми-техникалық және өндірістік Қазақстаннын тау кен журналы, Алматы, №3 (58), 2010. — Б.12-15. 4с/1с Демин В.Ф.,Суров Е.Г.,

Демина Т.В.,

Искаков Э.С.

10 Металды үйімді сілтілеу кезінде кендердің ұсақталу термодинамикасы 1, 1 бөлім. Ұсақталудың бірқалыпсыз статистикалық термодинамикасы (мақала) Минералдар мен қатты денелердің бұзылу сұрақтары қарастырылған. Ұсату үрдісінің жақсы әсері үшін бірқалыпсыз статистикалық термодинамика негізінде формула шығарылды. Л.Н. Гумилев атындағы ЕХУ хабаршысы, 2010, №4. Б.49-59 11с/2,5с Турсунбаева А.К.Маусымбаева А.Д.

Юров В.М.

11 Металды үйімді сілтілеу кезінде кендердің ұсақталу термодинамикасы 2, 2 бөлім. Аналог әдісі. Термодинамикалық критерийлері мен шектеулері (мақала) Жұмыстын осы бөлімінде аналогия әдісін қолдана отырып, кендерді ұсату үрдісі қарастырылған. Минералдардың физизикалық параметрлері арқылы кендердің бөлшектердің өлшемдері үшін формулалар шығарылды. Л.Н. Гумилев атындағы ЕХУ хабаршысы, 2010, №4. Б.60-70. 11с/2,25с Турсунбаева А.К.Маусымбаева А.Д.

Юров В.М.

12 Металды үйімді сілтілеу кезінде кендердің ұсақталу термодинамикасы 3, 3 бөлім.Бұзылудың микроскопиялық моделдері. Берік кендердің дезинтеграциясы (мақала) Дезинтеррация, ұсақталу, ұсату мәселелеріне термодинамикалық жол табылды. Л.Н. Гумилев атындағы ЕХУ хабаршысы, 2010, №4. Б.71-80. 10с/2,25с Турсунбаева А.К.Маусымбаева А.Д.

Юров В.М.

13 Ұсақ тесіктері бар кендер арқылы цианды ертіндінің енуі. 3 химиялық реакциялар  (мақала) Нақты моделдерге келтірілген I бөлімде анықталған жалпы шешімі айқындалған. Кеуекті кендерде сілтілеу кезінде алтын бөлшектерінің еріту үрдіс моделі қарастырылды. Қолданбалы және фундаменталды тәжірибелер халықаралық журналы №7, 2010.  Б.96-102. Серия «Техникалық ғылымдар» 7с/1,4с Воробьев А.Е.Турсунбаева А.К.

Юров В.М.

Маусымбаева А.Д.

14 Ұсақ тесіктері бар кендер арқылы цианды ертіндінің енуі. 2 біркелкі шектес шарттар (мақала) Түтікте ерітінді қозғалуынын негізгі ережелерін анықтау үшін біркелкі шекті шарттармен ерітіндінің ағыс моделі қарастырылған. Қолданбалы және фундаменталды тәжірибелер халықаралық журналы №7, 2010.  Б. 89-95. Серия «Техникалық ғылымдар» 7с/1,4с Воробьев А.Е.Турсунбаева А.К.

Юров В.М.

Маусымбаева А.Д.

15 Ұсақ тесіктері бар кендер арқылы цианды ертіндінің енуі. 1 Жалпы талқылануы (мақала) Идеалды байланыспен паралелді тұтіктер жүйесімен көрсетілген кеуекті кендерарқылы цианды ертіндінің ену есебі қарастырылған. Екінші рет  кеуекті құрылымда адсорбенттің бөлек кристалдарында тепе-теңдікті анықтайтын адсорбациянын кинетика есебі шешілген. Қолданбалы және фундаменталды тәжірибелер халықаралық журналы №7, 2010.  Б. 82-84. Серия «Техникалық ғылымдар» 3с/1,4с Воробьев А.Е.Турсунбаева А.К.

Юров В.М.

Маусымбаева А.Д.

16 Магнитті кендер кен орындарынын болжам корларын бағалау (мақала) Минералды құрамы, термодинамикалық параметрлері мен қысымынын магнетитімен байланысты темірдің құрамынан түрмен кендердің магнетитті төзімділігі мен магнетитті кен орындардың өзгеру тәуелділігі орнатылған. Теоретикалық және қолданбылы геоинформатика аспектілері. Ғылыми жұмыстар жиынтығы, Украина, Киев,2010. Б.250-260. 11с/2,5 Юров В.М.,Рева Н.В.,

Турсунбаева А.К.,

Пузеева М.П.

17 Қоздырудың тығыздығы мен кристалдардың рентгенолюминисценциясының квантты шығуының тәуелділігі (мақала) Күрделі жабдықтарды керек етпейтін және экспрессі бар методика ұсынылды. Ғылыми журнал «Ғылым мен оқу дамытудың хабаршысы»,2011, № 1. Б.15-17. 3с/1с Маусымбаева А.Д. Юров В.М.
18 Кристалдардың рентгенолюминисценциясының квантты шығуынын температуралы тәуелділігі (мақала) Органикалық және бейорганикалық қосылыстардың термодинамикалық параметрлері арқылы әр түрлі белгіленген люминофордың жаңа бағытталған синтез үшін арақатынастар анықталды. Ғылыми журнал «Ғылыми өмір», 2011, № 1, Б.22-24. 3с/1с Маусымбаева А.Д. Юров В.М.
19 Сәулеге шалдыққан бояу ортасы жиынтығының кинетикасы (мақала) Қосылыстар бар кристалдар мен таза кристалдарда радиациялы ақаулар жиынының кинетикасы қарастырылды. Ғылыми журнал «Ғылыми өмір», 2011, № 1, Б. 25-28. 3,5с/1,5с Маусымбаева А.Д. Юров В.М.
20 Жұқа қабықша, ұсақ бөлшек және қатты денелердің үстірт керілісі Жұқа қабықша, ұсақ бөлшек және қатты денелердің үстірт керілісіне арналған жаңадан әдістерге шолуы көрсетілген. Қабықшаның жуандылығы немесе қатты дененін ұсақ бөлшектерінін өлшемінен әмбебап физикалық  шама тәуелділігінін  әдістері негізделген. Ғылыми-теоретикалық журнал «Табиғаттанудың қазіргі таңдағы табысы», № 11, Москва «Табиғаттану академиясы», 2011., Б. 55-59 4с/1с Юров В.М.Ибраев Н.Х.

Гученко С.А.

21 Түрлер мен минералдардың жылуөткізгіштікке табиғи радиоактивтілігінің әсер етуі Табиғи радиацияның минералдардың жылу өткізгіштілік тәуелділігіне ықпал етуі бойынша термодинамикалық шектен  шықпайтын сұрақтар қарастырылды. Ғылыми журнал «Ғылым мен білім дамытудың хабаршысы», № 5, Москва «Табиғаттану академиясы», 2011., Б. 27-34 7с/2с Юров В.М.Турсунбаева А.К. Жаксылыков А.С.
22 Минералдардың жылуөткізгіштілігі мен біркелкі күшті әсері Минералдар дәндерінің өлшемі мен жылуөткізгіштілікті қатынасын қарастыратын термодинамикалық моделі ұсынылды. Критикалық  радиусты тәжірибелі түрде анықтау үшін формулалар шығарылды. Ғылыми журнал «Ғылым мен білім дамытудың хабаршысы», № 5, Москва «Табиғаттану академиясы», 2011., Б. 34-37 4с/1с Юров В.М.Турсунбаева А.К.

Золотухин С.В.

Сарсембаева А.Ж.

23 Минералдардың рентгенофлуоресцентті анализ нәтижелеріне матричті күшті әсерінің әсері Металдардың аралас құрамы бар рентгенофлуоресцентті минералдардың қысымға және басқа да параметрлеріне, температураның ықпал ету аналитикалық моделі ұсынылған. Ғылыми журнал «Ғылыммен шолу», №4, Москва «Табиғаттану академиясы», 2011., Б. 4-10 7с/2с Юров В.М.Турсунбаева А.К.

Голик А.В.

24 Кендердің сапасын басқарудың геофизикалық сыннан өткізуі (монография) Геологиялық және геофизикалық сыннан өткізу  негіздері мен олардың метрологиялық қасиеттері берілген. геофизикалық ақпараттың айқындылығы, шешілетін есептемелер, қолдану аймағы, әдістердің аспаптары мен жабдықтар сұрақтары қарастырылған. Қарағанды, қарМТУ баспасы, 2009 207с/110с Турсунбаева А.К.Шугаипов А.Г.
25 Пайдалы қазбаларды шығарудың геотехнологиялық әдістері (монография) Бактериалды-химиялық, физика-химиялық және физикалық үрдістерге негізделген литосфера мен гидросфера металдарынан және басқа да шикізаттан геогидротехнологиялық әдістермен шығару үшін ғылыми мен практикалық критерий мен классификация негіздері ұсынылған. Қарағанды, Қазақстан-Ресей унивесритетінің баспа-полиграфиялық орталығы, 2010.-426б. 27 п.л. Воробьев А.Е.,Турсунбаева А.К.,

МаусымбаеваА.Д.

Юров В.М.

26 Кендердің қолдануымен асыл және түсті метал кендерінін сапасын бағалауда геофизикалық ідістері (монография) Монографияда мыс кендердің сапасын бағалау үшін ядролы-физикалық әдістерді қолдану, асыл металдар бар кен орындарды геофизикалық картирлеу кезінде энтропиялы және термодинамикалық моделдерді қолдану ұсынылады. Қарағанды, Қазақстан-Ресей унивесритетінің баспа-полиграфиялық орталығы, 2010.-134б. 134с/80с Маусымбаева А.Д, Турсунбаева А.К., Иманов М.О.
27 Метанды тасымалдау және шығарудың прогрессивті технологиялық шешімдер (монография) Монографияда тау кен техникалық, геомеханикалық, газодинамикалық және тау кен геологиялық шарттарды есепке ала жүктен болсатылмаған көмір қыртысынан метанды транспорттау мен шығару мәселелері қарастырылған. Қарағанды, Қазақстан-Ресей унивесритетінің баспа-полиграфиялық орталығы, 2010.-204б. 12,75 п.л.204с/68с Газалиев А.М.,Таткеева Г.Г.
28 Қазақстанның мыс және полиметаллды кендер бар кенорындарды ядролы-геофизикалық технологиялармен сынау (монография) Рентгенорадиометриялық әдіс көмегімен полиметал кендерді сынау үшін ғылыми және практикалық ядролы-геофизикалық технологиялар негіздері бейнеленген. Қарағанды, Қазақстан-Ресей унивесритетінің баспа-полиграфиялық орталығы, 2010.-350б. 350с/175с Ефименко С.А.
29 Көмір мен газ шығарудың теоретикалық және практикалық алғышарттары (монография) Монографияда шахталардағы газ динамикалық құбылыстары туралы қазiргi ұғымдар бейнеленген.  Көмiр қыртысы аймағының атылу қаупін болжау үшін геофизикалық әдістерді қолдануын ұсынады. Қарағанды, Қазақстан-Ресей унивесритетінің баспа-полиграфиялық орталығы, 2010.-320б. 320с./80с. Шарипов Н.Х.,Сеилханов Т.У.,

Таткеева Г.Г.

30 Ресей көмірсутектері: пайда болуы, қор базасы, шығару мен өңдеу технологиялары, 2 бөлім «Газ гидраттары» (монография) Монография табиғи газдың пайда болуын, оның негізгі қасиеттерін және қазіргі таңда оның пайда болу технологияларынын теоретикалық сұрақтарын тәжірибиелеуге арналған. Ресей көмірсутектері: пайда болуы, қор базасы, шығару мен өңдеу технологиялары, Калининград, ФГОУ ВПО «КГТУ» баспасы, 2010 320с./80с. Воробьев А.Е. Муров В.М.,Алиев С.Б.,

Чекушина Е.В.

31 Үйімді сілтілеу үшін асыл металдар бар кен орындардын кендерін әзірлеу (монография) Монография асыл металдардың геотехнология мәселесін шешуге арналған. Қазақстанның минералды-шикізат қоры көрсетілген. Алтында үйімді сілтілеу үшін кен орындардың кен әзірлеу технологиясы қарастырылған. Қарағанды, Қазақстан-Ресей унивесритетінің баспа-полиграфиялық орталығы, 2010.-314б. 314с/105с Воробьев А.Е.Турсунбаева А.К.
Без рубрики