Ғылым


Кафедраның ғылыми жұмысы

Кафедрада ғылыми жұмыстың негізгі нәтижелері оларды және ғылыми – педагогикалық мамандарды дайындауды оқу үрдісіне енгізу

Кафедрада Қазақстан республикасының білім және ғылым Министрлігі қаржыландырып отырған төрт түрлі ғылыми тақырыптар дайындалуда: «Т және КО оқу орынының түлектерінің бәсекелестігін қамтамасыз ету» (ғылыми жетекші. – Егоров В.В., п.ғ.д., профессор), «Техникалық және қызмет ететін еңбектің мамандарға қажеттілігін болжап анықтау» (ғылыми жетекші – Готтинг В.В., п.ғ.к., доцент), «Әлеуметтік серіктестіктің техникалық және қызмет ету еңбегіне мамандарды дайындауда сапаны жақсарту» (ғылыми жетекші – Смирнова Г.М., п.ғ.к., доцент), «Кәсіби-педагогикалық мамандардың квалификациясын жоғарылатуда модернизация жүйесі негізінде ғылыми – теоретикалық дайындау» (ғылыми жетекші – Смирнова Г.М., п.ғ.к., доцент).

Т және КО жүйесіне ғылыми жобалардың нәтижелері квалификацияланған жұмысшы мамандарды, кәсіптік оқытудың педагогтарын, жұмысшылардың педагогикалық квалификациясын көтеру курсын дайындауға енгізілген.

Ғылыми нәтижелердің публикациялары (монографиялар және журналдағы импакт-фактормен мақалалар)

Кафедра болғалы (2009 жылдан бүгінгі күнге дейін) журналдарда импакт-фактормен 12 мақала және 3 монография басылып шықты.

Монографиялар:

1) Егоров В.В., Ударцева С.М., Ерахтина И.И. Интерактивные методы обучения в инженерном образовании. – Алматы: Бiлiм, 2009. – 165 с.

2) Егоров В.В., Криворучко В.В., Шпигарь Н.Н. Visual Basic в примерах и задачах. – Новосибирск: ОАО «Новосибирское книжное издательство», 2009. — 202 с.

3) Егоров В.В., Криворучко В.В., Шпигарь Н.Н, Заречная О.П. Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент. – Новосибирск: ОАО «Новосибирское книжное издательство», 2009. — 172 с.

Журналдар:

№№ Мақала авторлдарының Т.А.Ә. Мақала атауы орысша және/немесе ағылшын тілінде журнал атауы, жыл, том, беттер №, журналдың ISSN журналдың импакт-факторы
1 2 3 4 5 6
1​ Егоров В.В., Газалиев А.М., Брейдо И.В. Эффективность рейтинговой системы оценки деятельности преподавателей и подразделений вуза Высшее образование сегодня. – 2010. — № 4. — С. 11-15 1726-667Х 0,235
2​ Егоров В.В., Газалиев А.М., Брейдо И.В. Перспективы реализации магистерских программ и программ подготовки кадров с выдачей двойных дипломов в рамках пилотных проектов Университета Шанхайской организации сотрудничества Высшее образование сегодня – 2010. — № 10. – С. 6-9. 1726-667Х 0,235
3​ Газалиев А.М., Егоров В.В., Брейдо И.В. Обучение студентов технических специальностей в бакалавриате Высшее образование в России. – 2010. — № 3. — С. 138-142 0869-3617 0,162
4​ Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Огольцова Е.Г. Изменения в мотивационной сфере студентов технических вузов Мир науки, культуры и образования. – 2011. — № 3 (28). – С. 78-81 1991-5497 0,023
5​ Газалиев А.М., Егоров В.В., Огольцова Е.Г. Психологические особенности студентов и активизация его познавательной деятельности Alma mater (Вестник высшей школы). М., 2011. — № 8. – С. 19-23 1026-955Х 0,384
6​ Газалиев А.М., Егоров В.В., Брейдо И.В. Развитие технического университета в условиях рыночной экономики Высшее образование в России. – 2012. — № 1. – С.119-124 0869-3617 0,162
7​ Егоров В.В., Султанова Б.К., Тлеулина Г.Ж.,Муслаев К.С. Роль компьютерных пособий в формировании когнитивного стиля студентов Труды Университета. — № 4 (45). – 2011. – С. 73 1609-1825 0,063
8​ Джантасова Д.Д., Есжанорв С.Т., Егоров В.В. Система лингвистических маркеров в контексте межкультурной коммуникации Высшее образование сегодня. — № 1. – 2012. – С. 80 1726-667Х 0,162
9​ Газалиев А.М., Егоров В.В., Брейдо И.В. Перспективы подготовки инженеров в рамках Болонского процесса Alma mater (Вестник высшей школы). — № 8. – 2012. – С. 6 1026-955Х 0,384
10​ Газалиев А.М., Егоров В.В., Брейдо И.В. Особенности внедрения системы зачетных единиц в технических вузах Казахстана Высшее образование в России. — № 12. – 2012. – С. 131 0869-3617 0,162
11​ Самашова Г.Е., Готтинг В.В., Нурмаганбетова М.С., Байжуманова Н.С. Оқыту технологиясының түрлері ббойынша электронды оқулығын оқу процесінде пайдалану Казахстан, Труды университета, № 4 (49), 2012 – С. 14-17 1609-1825 0,063
12​ Готтинг В.В., Самашова Г.Е., Нурмаганбетова М.С., Абунагимова И. Анализ профессиональной мобильности рабочих кадров Казахстан, Труды университета, № 4 (49), 2012 – С. 92-95 1609-1825 0,06

 

Ойлап тапқыш қызмет

Ойлап тапқыш қызмет кафедрада электрондық оқулықтардың өңдеу рамкаларында жүзеге асады , қайсыларды авторлық құқық объектісіне құқықтардың мемлекеттік тіркеуі туралы куәліктерді алынған . Үшін соңғыларды ЭВМға арналған 12 бағдарламаны өңделген және 1 ойлап табуға иннервациялық патентті ұстатқыш бүтін взрывоустойчивойы .

Халықаралық іс-әрекет (ПОҚ және студенттердің  мобильділігі, екідипломдық білім, халықаралық және білімберу бағдарламалары)

КО кафедрасында халықаралық іс-әрекет ғылыми, шығармашылық және академиялық бірлестіктер Сібір қаржы және банк ісі академиясымен (Ресей), Вятск мемлекеттік университетімен (Ресей), Минск жоғары радиотехникалық колледжімен (Беларусия) және халықаралық жобаларды реализациялауда кафедраның ПОҚ қатысуымен іске асады.

Техникалық Серіктік (GTZ) бойынша Германиялық Қоғамның мынадай бағдарлама саясында:

«ҚР білім жүйесін реформалау жүйесін қолдау және әйелдер мен қыздардың кәсіптік білімі»

«Орталықазия елдерінде оқытушылардың (кәсіптікпедагогика/дидактика) оқытуының өңірлік торабы»

Еуропалық Бірлестіктің «ҚР Т және КО жүйесінде әлеуметтік серіктестік»:

Құзіреттілік негізінде модульдік бағдарламалардың дайындамалары бойынша квалификацияны жоғарылату (2010 ж.);

«Тренингтік стратегиялар, жолығулар, және әдістер» (2009 ж.) шебер-кластарға қатысу;

ТEMPUS Еуропалық Бірлестіктің – «ТEMPUS  бағдарламасы саясында мақсатты жобалық дайындамаларға әдістемелік жолығулар» семинарына оқыту

Германиялық Қоғамның интернационалды даму және квалификацияны (InWent gGmH)көтеруге бірлесіп әрекет етуі — направлению «Кәсіптік білім және еңбек нарығының кажеттіліктері» (2009 ж.) бағыты бойынша квалификацияны көтеру

Кәсіптік білімнің фонд қолдауы (RKK, Норвегия) – өңірлік даму бойынша Қазақстандық-норвегиялық семинарда қатысу (2009ж.)

Инженерлік педагогиканың халықаралық қоғамының (IGIP) – Шығыс-қазақстан мемлекеттік техникалық университет базасында «ЖОО халықаралық оқытушылардың» аккредиттеу оралығының дайындығының квалификациясын көтеру

Студенттермен ғылыми жұмыс (СҒЖ, студенттік бюро және басқа түрлері, негізгі публикациялар)

Кафедрада кәсіптік педагогика бойынша ғылыми үйірме құрылған «Педагог-зерттеуші», мұның нәтижесі әртүрлі деңгейдегі байқаулардағы жыл сайынғы студенттердің шынайы, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша Республикалық байқаулардағы ғылыми жұмыстары.

Ғылыми жұмыстардың басқа да мәлімдемелері

Егоров В.В. Евразия гуманитарлық институт жанында педагогика ғылымдарының докторы дәрежесі беру бойынша 2009 жылы диссертациялық кеңестің мүшесі болды. 2009-2012 жж. п.ғ.д., профессор В.В. Егоровпен қоса доктор мен педагогика ғылымдарының кандидаты оқу дәрежесі диссетациясын Абаева Н.Ф., Джантасова Д., Ерахтина И.И., Курабаева Ф.А., Головачева В.Н., Лихачева Е.Н., Огольцова Е.Г. қорғады.

Секциялардың төрағалары кім, не ретінде ұйымда және республикалық ғылыми — практикалық мәслихат өткізуінде қатысты « проблемалар және әдістерді қазақстандық патриотизм құрулары замандастың» халықаралық ғылыми — практикалық мәслихаттың « ғылым және стратегия фактор бастаушы білімі  « проблемалар және әдістерді замандас жастарға қазақстандық патриотизм құрулары ».

 

Без рубрики