Ғылым


Жоғары математика кафедрасы


 1. Орындалған ғылыми жұмыстар

1) тақырыптың атауы: тау-кен және металлургия өнеркәсібінде компьютерлік ақпараттық технологияларды практикалық қолданудың теориялық негіздері мен әдістерін әзірлеу.

Орындау үшін негіз: бастамашылық.

Ғылыми жетекшісі: т ғ.д., проф. Кажикенова C.Ш.

Негізгі нәтижелер: Балқымалардағы өзара әрекеттесудің ықтимал функцияларын құрудың қолданыстағы әдістеріне талдау жасалды. Тау-кен-технологиялық факторларға байланысты тау-кен қазбасының төбесі тұқымдарының максималды қалыпты кернеулері мен ығысуларының тәуелділігі алынды. Жақын қабаттарды өңдеу кезінде тазарту забойларының айналасындағы массивтің ҚҚС қалыптасуына әртүрлі факторлардың әсерін объективті бағалауға, лавалардың жұмысында практикада пайда болатын асқынуларды түсіндіруге, сондай-ақ осындай асқынулардың мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін есептеулер жүргізілді.

 

 1. ҒЗЖ нәтижелерін жариялау

2.1 Кітаптар (монографиялар)

 1. Qyjikenova S.SH., SHaltaqov S.N. Balkytylǵan júilerdiń qurylymdyq kasietterin boljaCdyń baǵdarlamalyk keshenin ázirleý, Qaraǵandy, QarMTý, 2019.-154 b.
 2. A.Z. Issagulov, S.SH. Kazhikenova, G.S. Shaikhova Mathematical modeling of metallic melts cluster nature, Karaganda, KSTY, 2020.-181 р.
 3. Н. Адилбек, Г.С. Шаихова, Г. Е. Шегебаева Решение смешанной задачи теории упругости применительно к механике горных пород, Караганда, КарГТУ, 2020.-152 с.

2.2 Мақалалар

№ п/п Авторлар аты-жөні Мақала атауы Елі, журналдың атауы, нөмірі, жылы Журналдың Импакт-факторы
1 Kazhikenova S.Sh.,

Belomestny D.

Fundamental characteristics of reliability in technological processes in ferrous metal industry Kazakhstan, Bulletin the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, V2, №378, 2019 СА
2 Тутанов С.К. Тау-кен жыныстарының жылжулық теориясының жазық есебі Казахстан, Труды университета (КарГТУ), №1(74), 2019 г. ККСОН, РИНЦ
3 Демин В.Ф.,

Двужилова С.Н.,

Ахматнуров Д.Р.,

Журов В.В.,

Демина Т.В.

Технология крепления выработок на основе оценки напряженно-деформированного состояния горного массива. Казахстан, Труды университета (КарГТУ), №1(74), 2019 г. КОКСОН, РИНЦ

 

4 Исагулов А.З.(НТМ),

Беломестный Д.

(Университет Дуйсбург-Эссена, Германия),

Шаихова Г.С.,

Журов В.В.,

Каымова Л.Ж.,

Жетимекова Г.Ж.

(КарГУ)

Function of atoms radial distribution and pair potential of some semiconductors melts Казахстан, Вестник НАН РК, №4, 2019 г. CA
5 Шалтаков С.Н., (Физика)

Кажикенова С.Ш.,

Нуссупбеков Б.Р., (КарГУ)

Карабекова Д.Ж. (КарГУ),

Хасенов А.К. (КарГУ),

Стоев М.(South-West University «Neofit Rilki», Болгария)

Математическая модель всокотемпературного течения расплава с учетом природы ближнего порядка Казахстан, Вестник КарГУ, Серия «Физика», №2(94), 2019 г. CA
6 Бейсембаев К.М.(ТМ),

Малыбаев Н.С.(ТМ),

Тутанов С.К.,

Шманов М.Н.(РМПИ)

Разработка модели лавы для системы управления механизированной крепью с обратной связью Россия, Горный журнал, № 8, 2019
7 Алимова Б.Ш.

Шегебаева Г.Е.

Операторлық қатарлар үшін Абель және Дирихле белгілері Казахстан, Вестник КазНПУ, Серия «Физико-математические науки», №2(66), 2019 КОКСОН

 

8 Кажикенова С.Ш.

Мергембаева А.Ж.

Алгоритм численного интегрирования уравнений гидродинамики с целью прогнозирования технологических параметров розлива металлических расплавов Казахстан, Новости науки Казахстана, №2 (140), 2019 г. КОКСОН
9 Қасымова Л.Ж.

Шаихова Г.С.

Журов В.В.

Алимова Б.Ш.

Радиал үлестірім функциясының бөлшек аралык өзара әрекеттесу потенциалына тәуелділігінің ерекшеліктері Казахстан, Труды университета (КарГТУ), №2(75), 2019 г. РИНЦ

 

 

10 Демин В.Ф. .(РМПИ), Демина Т.В. .(РАиОТ),

Журов В.В.,

Халикова Э.Р.(РМПИ)

Исследование влияния тектонических нарушений залегания угольного пласта на параметры крепления горных выработок с анкерной крепью Украина, Научный Вестник НГУ,5(173) , 2019
11 Абаева Н.Ф.

Мустафина Л.М.

Ерахтина И.И.(ТМ),

Ахметов К.М.

Журов В.В.

К вопросу повышения качества математических знаний у студентов технического ВУЗа Казахстан, Вестник ПГУ, Серия педагогика,  №3, 2019 г. КОКСОН
12 Адильбек Н.А.,

Шаихова Г.С.,

Журов В.В.,

Шегебаева Г.Е.

Численное решение одной системы интегральных уравнений Фредгольма третьего рода в задае об опорном давлении вблизи очистной выработки Казахстан, Новости науки Казахстан, №3, 2019 г. КОКСОН
13 Тутанов С.К.

Тутанова М.С.

Determination of rational location of working of the pulled together layers Казахстан, Комплексное использование минерального сырья, №1(312), 2020 г. КОКСОН, РИНЦ
14 Кажикенова С.Ш.  Мониторинг качественных и количественных показателей технологических схем производства меди на предприятиях Казахстана Казахстан, Комплексное использование минерального сырья, №1(312), 2020 г. ККСОН, РИНЦ
15 Шаихова Г.С.,

Әділбек Н.,

Ахметов К.М.,

Журов В.В.,

Шегебаева Г.Е.

Pеттелмеген жүйелердегі корреляция Казахстан, Комплексное использование минерального сырья, №2(313), 2020 г. ККСОН, РИНЦ
16 Усупаев Ш.Э.(Бишкек, Кыргызстан)

Кенетаева А.А.

Тенчурина А.Р.

Шаихова Г.С.

Женбаев А.М.

История развития Карагандинского бассейна Украина, Актуальные научные исследования в современном мире, 5(61), ч. 4, 2020 г РИНЦ
17 Тутанов С.К., Тутанов М.С., Тутанова М.С. (МДиГ) Кентіректер мен кенүңгірлердің орнықтылығына әсер ететін факторларды анықтаудың математикалық моделі Казахстан, Комплексное использование минерального сырья, №3(314), 2020 г. КОКСОН, РИНЦ
18 Сулейменов Н.М.(ЮКГУ им. М.Ауэзова), Шапалов Ш.К.(SWIU Шымкент), Ходжаев Р.Р.(Геомарк), Шаихова Г.С., Калиаскарова А.Ж. (РАиОТ), Какенова М.Ж. (РАиОТ) Computerized Analytical System for Assessing Fire and Environmental Safety of Mines in the Karaganda Coal Basin International Journal of Engineering Research and Technology, Volume 13, Number 6, 2020 Sc
19 Кажикенова С.Ш., Шалтаков С.Н.(Физика), Беломестный Д. (Университет Дуйсбург-Ессена, Германия), Шаихова Г.С. Finite difference method implementation for numerical integration hydrodynamic equations melts Казахстан, Eurasian Physical Technical Journal, Vol. 17, No. 1(33), 2020
20 Кажикенова С.Ш.,

Шалтаков С.Н.

Сравнительная оценка качества автогенных производственных схем на металлургических предприятиях Казахстана Казахстан, Новости Науки Казахстана, № 3 (145), 2020 КОКСОН
21 Абаева Н.Ф., Ерахтина И.И.(ТОМиС), Мустафина Л.М., Яруллина А.Р. Some ways to improve a quality of mathematical knowledge of technical universities students Казахстан, Доклады Казахской академии образования, №3, 2020 г. КОКСОН

 

 1. Конференцияларға қатысу

п/п

Авторлар аты-жөні Баяндама атауы Конференция елі, мәртебесі және атауы,

өткізу орны, күні

1. Кажикенова С.Ш.,

Беломестный Д. (Университет Дуйсбург-Ессена, Германия)

Mathematical modeling of technological processes in metallurgy Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
2. Кажикенова С.Ш. Numerical methods application for solving the melts hydrodynamics problems Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
3. Тутанов С.К.,

Тутанова М.С. (МДиГ)

Решение задачи теории ползучести горных пород методом конечных элементов Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
4. Мустафина Л.М.,

Мустафина Б.М. (КАЗНУ)

 

Применение информационных технологий на пути оптимизации преподавания высшей математики Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
5. Мустафина Л.М.,

Сейдахметова Г.Е. (КАЗНУ)

Вопросы совершенствования преподавания математики в вузе Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
6. Абаева Н.Ф.,

Айсенова М.С. (КЭУ)

О качестве математических знаний студентов технического вуза Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
7. Ахметов К.М. Изменение температурного коэффициента скорости сорбции кислорода с глубиной Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
8. Шаихова Г.С.,

Арыстанбеков Б.Ж.

Об одном способе вычисления доли кластерных структур в расплавах Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
9. Журов В.В., Митко Стоев (Болгария, South-West University «NeofitRilki») Research of the stressed-strain state of rocks in the border zone of excavation workings Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
10. Демин В.Ф., Журов В.В., Демина Т.В. (УрГГУ) Технология стабилизации ослабленных пород в шахтных условиях Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
11. Демин В.Ф., Журов В.В., Демина Т.В. (УрГГУ) Управление процессами вздутия пород почвы в шахтных выработках Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
12. Романовский В.Г.(Словения, Maribor университеті), Космакова М.Т.(КарГУ),

Тулеутаева Ж.М.

Бөлшек жүктемесі бар жылуөткізгіштік теңдеу туралы есеп Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
13. Мергембаева А.Ж. Ерекшеленген вольтерра интегралдық теңдеуі Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
14. Шегебаева Г.Е.,

Шегебаева Ж.Е. (ЕНУ)

Операторлық қатардың RBVS класында жинақтылығы Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
15. Нурпеисова А.Н.(НУ),

Яруллина А.Р.

Устройство ходовой части мобильной платформы (танка) Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.
16. Яруллина А.Р. The connection between semantics in programming and model theory Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №12), КарГТУ, г.Караганда, 18-19 июня 2020г.

 

 1. Көрмелерге қатысу 

 

№ п/п Автордың аты-жөні Авторлық құқық объектісінің атауы Авторлық құқықтың меншік иесі(лері) Куәліктің нөмірі, күні
1 Шаихова Г.С.

Шегебаева Г.Е.,

Мергембаева А.Ж.

Операторлық қатарлардың жинақталу белгілері Шаихова Г.С.

Шегебаева Г.Е.,

Мергембаева А.Ж.

№ 8062 от 10.02.2020
2 Журов В.В.

Яруллина А.Р.

Методы конечных разностей для решения одномерных уравнений математической

физики

Журов В.В.

Яруллина А.Р.

№ 8076 от 11.02.2020
3 Шаихова Г.С.

Шегебаева Г.Е.,

Мергембаева А.Ж.

Ряды Шаихова Г.С.

Шегебаева Г.Е.,

Мергембаева А.Ж.

№ 8116 от 12.02.2020
4 Шаихова Г.С.

Тулеутаева Ж.М.

Еселі интегралдар Шаихова Г.С.

Тулеутаева Ж.М.

№ 8779 от 12.03.2020
5 Журов В.В.

Яруллина А.Р.

Основы математического и компьютерного моделирования естественно-физических процессов, Ч.I Журов В.В.

Яруллина А.Р.

№ 8628 от 06.03.2020
6 Ахметов К.М. Комплексные числа Ахметов К.М. № 8627 от 05.03.2020
7 Шаихова Г.С.

Касымова Л.Ж.

Кеңістіктегі жазықтық теңдеуі. Кеністіктегі түзу мен жазықтық Шаихова Г.С.

Касымова Л.Ж.

№ 8508 от 03.03.2020
8 Тутанов С.К.

Шаихова Г.С.

Шегебаева Г.Е.

Қатарлар Тутанов С.К.

Шаихова Г.С.

Шегебаева Г.Е.

№ 8732 от 12.03.2020
9 Адилбек Н.А.

Шаихова Г.С.

Ықтималдықтар теориясы Адилбек Н.А.

Шаихова Г.С.

№ 8781 от 12.03.2020
10 Кажикенова С.Ш. Дифференциальные уравнения Кажикенова С.Ш. № 8679 от 06.03.2020
11 Шаихова Г.С.

Касымова Л.Ж.

Шегебаева Г.Е.

Мергембаева А.Ж.

Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер Шаихова Г.С.

Касымова Л.Ж.

Шегебаева Г.Е.

Мергембаева А.Ж.

№ 8788 от 13.03.2020
12 Абаева Н.Ф.

Мустафина Л.М.

Основы математического и компьютерного моделирования естественно-физических процессов, Ч.II Абаева Н.Ф.

Мустафина Л.М.

№ 8873 от 17.03.2020
13 Шегебаева Г.Е.

Мергембаева А.Ж.

Жуықтау теориясы Шегебаева Г.Е.

Мергембаева А.Ж.

№ 10359 от 28.05.2020
14 Шаихова Г.С.

Тулеутаева Ж.М.

Касымова Л.Ж.

Слайд-дәріс Тақырыбы: Дифференциалдық теңдеулер» Шаихова Г.С.

Тулеутаева Ж.М.

Касымова Л.Ж.

№ 10502 от 02.06.2020
15 Журов В.В.

Яруллина А.Р. Ахметов К.М

Числовые ряды Журов В.В.

Яруллина А.Р.

Ахметов К.М

№ 10459 от 02.06.2020
16 Абаева Н.Ф.

Мустафина Л.М.

Алимова Б.Ш.

Степенные ряды Абаева Н.Ф.

Мустафина Л.М.

Алимова Б.Ш.

№ 10496 от 02.06.2020
17 Абаева Н.Ф.

Мустафина Л.М.

Методы конечных разностей для решения многомерных уравнений математической

физики

Абаева Н.Ф.

Мустафина Л.М.

№ 8219 от 17.02.2020
18 Алимова Б.Ш. Ықтималдықтар теориясы Алимова Б.Ш. No 8190 от 14.02.2020

 

 1. Көркемөнер ісі 

ИС-19с тобының студенттері Карпенко Н.А. және Арунгазиева А.А. АКТ пайдалану бойынша студенттер мен магистранттардың ғылыми жұмыстары мен шығармашылық жобаларының халықаралық конкурсына қатысты (3-ші дәрежелі Диплом). Ғылыми жетекшілері: доцент м.а. Журов В.В., ассистент Яруллина А.Р.

Студенттер Жаухарбеков А.М. (ИС-19-4), Арыстанбеков Б.Ж. (ТМО) АКТ пайдалану бойынша студенттер мен магистранттардың ғылыми жұмыстары мен шығармашылық жобаларының халықаралық байқауына қатысты (2-ші дәрежелі Диплом). Ғылыми жетекшісі: доцент м.а. Шаихова Г. С.

ЭЭ-19-3 тобының студенттері Исабекова Анель, Голубев Данил, Дюсембаев Ақназар, Кадышева Камила XXVI студенттік халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысты. Ғылыми жетекшісі Абаева Н.Ф.

«Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асырудағы жастар ғылымының үлесі» атты республикалық студенттік ғылыми конференцияға 27 баяндама (40 студент) ұсынылды.

АиУ-19-3 гр. студентты Беисова К. ЖМ кафедрасының оқытушыларымен (каф. меңгеруші профессор Кажикенова С.Ш., доцент м.а. Журов В. В., доцент м. а. Шаихова г. С., доцент м. а. Абаева Н. Ф., ассистент Яруллина А. Р.)  бірлесіп Climatelaunchpad -2020 халықаралық байқауына қатысты.

Б.Ш. Алимова, г.С. Шаихова,С. К. Тутанов, К. М. Ахметов, С. Ш. Қажыкенова, Л. М. Мұстафина, В. В. Журов, Н. Ф. Абаева, Н. А. Әділбек, л. ж. Қасымова, г. Е. Шегебаева, А. Ж. Мергембаева, А. Р. Яруллина жетекшілігімен Халықаралық байқауға 20 жұмыс ұсынылды (27-29 наурыз).

 1. Алдунғаров Т., Амантаева А. «Сығылысқан бейнелеу принципін интегралды теңдеулерге қолдану» (Ғылымның өзекті мәселелері номинациясы бойынша үшінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші: Мергембаева А. Ж.
 2. Амирханов Ерасыл, Төлеутай Алдияр Ерланұлы «Сақина туралы есептің қойылуы және шығарылу әдісі» (Ғылымның өзекті мәселелері номинациясы бойынша бірінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші Тулеутаева Ж.М.
 3. Айтқұл Аружан, Нургожин Ақболат «Операторлық қатарлардың жинақталу белгілері» (Ғылымның өзекті мәселелері номинациясы бойынша екінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші: Шегебаева Г.Е.
 4. Дүйсеке Ақбота «Жуықтау теориясы» (Ғылымның өзекті мәселелері номинациясы бойынша үшінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші: Шегебаева Г.Е.
 5. Ким Алик, Бейисова Карина «Өндіріс міндеттерін зерттеуде ақпарат теориясын қолданудың ғылыми принциптері мен әдістері» (қолданбалы сипаттағы зерттеу жұмысы номинациясы бойынша екінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші Кажикенова с. Ш.
 6. Серік Жаңабек, Рахатов А.Б «Бағалау сауаттылығының зерттеулеріне сәйкес математикалық сауаттылығының деңгейіне салыстырмалы анализ жасау» (қолданбалы сипаттағы зерттеу жұмысы номинациясы бойынша екінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекшісі Шаихова г. С.
 7. Саметова Диана «Дифференциалдық теңдеулерді Рунге-Кутта әдісімен ЕXCEL бағдарламасында есептеу және осы әдіске арнап макросты құру» (Бағдарламалаудағы математика номинациясында екінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші Тулеутаева Ж.М.
 8. Шумаков Давид, Раимбеков Арман, Быкова Дарья «Ақпарат теориясы және оны қолдану» (ғылыми студенттік дебют номинациясында бірінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші Яруллина А. Р.
 9. Шайкен Ернар «Операциялық есептеу элементтері» (ғылыми студенттік дебют номинациясында үшінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші Ахметов К. М.
 10. Темиржанова М., Маратбеккызы Д. «Тәртілген интеграл және еңбегілері» (ғылыми студенттік дебют номинациясында үшінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші: Адильбек Нурсагат
 11. Исабекова Анель, Кадышева Камила «қаттылық пен беріктікке арналған сәуленің математикалық есебі» (Математиканың қолданбалы аспектілері номинацияда үшінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші Абаева Н.Ф.
 12. Байтенова Ақбота «Қазақстанның бәсекелес металлургиялық кәсіпорындарын сараптамалық бағалау үшін ақпарат теориясын қолдану» (математиканың қолданбалы аспектілері номинациясында екінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші: Кажикенова С. Ш.
 13. Маханбет Д. Н. «бір тау – кен қазбасының айналасындағы массивтің кернеулі-деформацияланған күйі» (математиканың қолданбалы аспектілері номинациядағы үшінші дәрежелі Диплом), ғылыми жетекші Тутанов С. К.
 14. Жилтургузова Айгерим, Жамбыл Назерке «Заманауи роботтың көмегімен ауаның ылғалдылығын және температурасын анықтау» (робототехника бойынша Математика номинациясында үшінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекшісі Касымова Л.Ж.
 15. Арыстанбеков Бакдаулет, Толеген Бектас «Автоматизация работы автошколы» (Диплом второй степени в номинации: Математика в робототехнике), научный руководитель Шаихова Г.С.
 16. Журавлев Вадим «Нейролингвистикалық бағдарламалаудың модельдері мен техникін зерттеу» (математикалық модельдеудің қосымшалары номинациясы бойынша екінші дәрежелі Диплом), ғылыми жетекші Кажикенова С. Ш.
 17. Дүйсембаев Ақназар. Голубев Данил «Энергетикалық жүйелерді математикалық модельдеу» (математикалық модельдеуге қосымшалар номинациясы бойынша бірінші дәрежелі Диплом), ғылыми жетекші Абаева Н.Ф.
 18. Кривенко Александр, Исламбеков Әлімжан «Экономикалық-математикалық модельдеу қағидалары» (математикалық модельдеу қосымшалары номинациясы бойынша үшінші дәрежелі Диплом), ғылыми жетекші Алимова Б. Ш.
 19. Лапушкин Д. А., Конради Д. К., Миряшев Р. Д., Реваев Д. Ю. «Дифференциалдық теңдеулерді қолданбалы қолдану» (Кәсіби-бағытталған математика номинацияда екінші дәрежелі диплом), ғылыми жетекші Журов В. В.
 20. Морозова Ева, Қалиев Тимур «Электротехникада операторлық әдістерді қолдану» (Кәсіби-бағытталған математика номинация бойынша үшінші дәрежелі Диплом), ғылыми жетекші Мустафина Л. М.

Алимжанова Аружан (ПСК-20-1к) математика пәні бойынша республикалық олимпиададағы жоғары көрсеткіштері үшін екінші дәрежелі дипломмен марапатталды (ЖМ каф оқытушы: т.ғ. к., доцент м. а. ВМ Шаихова г.с.).

Бақытжанқызы Бақнұр (СИБ-20-1к) математика пәні бойынша республикалық олимпиададағы жоғары көрсеткіштері үшін екінші дәрежелі дипломмен марапатталды (ЖМ каф оқытушысы: Шегебаева Г.Е.).

Қадырбек Азиат (СИБ-20-1к) математика пәні бойынша республикалық олимпиададағы жоғары көрсеткіштері үшін бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды (ЖМ каф оқытушысы: Шегебаева г. е.).

Базаров Жансәт (РЭТ-20-1к) математика пәні бойынша республикалық олимпиададағы жоғары көрсеткіштері үшін сертификатпен марапатталды (ЖМ каф. оқытушы: Мергембаева А.Ж.).

Өмірзақ Байзақ (РЭТ-20-1к) математика пәні бойынша республикалық олимпиададағы жоғары көрсеткіштері үшін сертификатпен марапатталды ЖМ каф. оқытушы: Мергембаева А.Ж.).

Сараптамалық кеңес отырысының қорытындысы бойынша жастар арасындағы бизнес-жобалар байқауына Л.М. Мұстафина, Н. Ф. Абаева, Г. Е. Шегебаева және А. Р. Яруллинаның жетекшілігімен 5 өтінім берілді:

 • бірінші орынды «Бионикалық протездер» (жет. Мустафина л.м.) студенттер: Ержуманова Е. М., Максудова д. р., Абишева Н. Д., Савриева М., Авдуахитова г. К.
 • екінші орынға «Бос орындар жарнамасы» жобасы ие болды (жет. Абаева Н. Ф.) студенттер: Исабекова А, Кадышева к, Голубева Д., Дюсембаева А.

«Математика және оның ғылым мен техникадағы қосымшалары» атты студенттердің ғылыми жұмыстарының Халықаралық қашықтық конкурсының қорытындысы»

 

 

 

Без рубрики