Ғылым


Жоғары математика кафедрасы


 1. Орындалған ғылыми жұмыстар

1) тақырыптың атауы: тау-кен және металлургия өнеркәсібінде компьютерлік ақпараттық технологияларды практикалық қолданудың теориялық негіздері мен әдістерін әзірлеу.

Орындау үшін негіз: бастамашылық.

Ғылыми жетекшісі: Кажикенова C.Ш. т.ғ.д., профессор

Негізгі нәтижелер: балқымалардағы өзара әрекеттесудің ықтимал функцияларын құрудың қолданыстағы әдістеріне талдау жасалды. Тау-кен-технологиялық факторларға байланысты тау-кен қазбасының төбесі жыныстарының максималды қалыпты кернеулері мен ығысуларының тәуелділігі алынды. Жақын қабаттарды өңдеу кезінде тазарту забойларының айналасындағы массивтің ҚҚС қалыптасуына әртүрлі факторлардың әсерін объективті бағалауға, лавалардың жұмысында практикада пайда болатын асқынуларды түсіндіруге, сондай-ақ осындай асқынулардың мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін есептеулер жүргізілді.

 1. ҒЗЖ нәтижелерін жариялау

2.1 кітаптар (монографиялар)

 1. Z. Issagulov, S.SH. Kazhikenova, G.S. Shaikhova Mathematical modeling of metallic melts cluster nature, Karaganda, KSTY, 2020.-181 р.
 2. Н. Адилбек, Г.С. Шаихова, Г. Е. Шегебаева Решение смешанной задачи теории упругости применительно к механике горных пород, Караганда, КарГТУ, 2020.-152 с.
 3. Шаихова, Г. С. Металл балқытпалар типті стохастикалық жүйелердегі кластерлердің агрегациясы. Қарағанды: ҚарТУ баспасы, 2021. — 131 б.
 4. Кажикенова, С.Ш. Качественная и количественная оценка технологических процессов в металлургии, Караганда, КарТУ, 2021. — 212 с.
 5. Sh. Kazhikenova, S. N. Shaltaqov Physical and Mathematical Problems of Melt’s Hydrodynamics, Karaganda: KTU, 2021. — 149 p.
 6. К. М. Ахметов, Г. С. Шаихова, В. В. Журов Исследование склонности к самонагреванию и самовозгоранию угля Шубаркольского месторождения, Караганда: КТУ, 2021. — 131 с.
 7. Sh. Kazhikenova Qualitative and Quantitative Assessment of Technological Processes in Metallurgy. Karaganda: Abylkas Saginov KTU Publishing House, 2022. — 199 p.

2.2 Мақалалар

№ п/п Автордың аты-жөні Мақала атауы Елі, журналдың атауы, нөмірі, жылы Журналдың ғылымиметрикалық көрсеткіштері
1 Тутанов С.К.

Тутанова М.С.

Determination of rational location of working of the pulled together layers Казахстан, Комплексное использование минерального сырья, №1(312), 2020 г. ККСОН,

РИНЦ, 0,213

2 Кажикенова С.Ш. Мониторинг качественных и количественных показателей технологических схем производства меди на предприятиях Казахстана Казахстан, Комплексное использование минерального сырья, №1(312), 2020 г. ККСОН,

РИНЦ, 0,213

3 Шаихова Г.С.,

Әділбек Н.,

Ахметов К.М.,

Журов В.В.,

Шегебаева Г.Е.

Pеттелмеген жүйелердегі корреляция Казахстан, Комплексное использование минерального сырья, №2(313), 2020 г. ККСОН,

РИНЦ, 0,213

4 Усупаев Ш.Э. (Бишкек, Кыргызстан)

Кенетаева А.А.

Тенчурина А.Р.

Шаихова Г.С.

Женбаев А.М.

История развития Карагандинского бассейна Украина, Актуальные научные исследования в современном мире, 5(61), ч. 4, 2020 г РИНЦ, 0,022
5 Тутанов С.К., Тутанов М.С., Тутанова М.С. (МДиГ) Кентіректер мен кенүңгірлердің орнықтылығына әсер ететін факторларды анықтаудың математикалық моделі Казахстан, Комплексное использование минерального сырья, №3(314), 2020 г. КОКСОН,

РИНЦ-0,213

6 Сулейменов Н.М. (ЮКГУ им. М.Ауэзова), Шапалов Ш.К. (SWIU Шымкент), Ходжаев Р.Р.(Геомарк), Шаихова Г.С., Калиаскарова А.Ж. (РАиОТ), Какенова М.Ж. (РАиОТ) Computerized Analytical System for Assessing Fire and Environmental Safety of Mines in the Karaganda Coal Basin International Journal of Engineering Research and Technology, Volume 13, Number 6, 2020 Sc
7 Кажикенова С.Ш., Шалтаков С.Н. (Физика), Беломестный Д. (Университет Дуйсбург-Ессена, Германия), Шаихова Г.С. Finite difference method implementation for numerical integration hydrodynamic equations melts Казахстан, Eurasian Physical Technical Journal, Vol. 17, No. 1(33), 2020 Sс, 18%
8 Кажикенова С.Ш.,

Шалтаков С.Н.

Сравнительная оценка качества автогенных производственных схем на металлургических предприятиях Казахстана Казахстан, Новости Науки Казахстана, № 3 (145), 2020 КОКСОН, КазБЦ-0,073
9 Абаева Н.Ф., Ерахтина И.И. (ТОМиС), Мустафина Л.М., Яруллина А.Р. Some ways to improve a quality of mathematical knowledge of technical universities students Казахстан, Доклады Казахской академии образования, №3, 2020 г. КОКСОН
10 Шаихова Г.С. Кластерлік құрылымдарды еріту механизмін түсіндіру және балқытылған күйдің физика-химиялық табиғатына әсер етуі Казахстан, Комплексное использование минерального сырья, №1, 2021 г. СА, 0

КОКСОН, КазБЦ=0,259

11 Абаева Н.Ф.,

Мустафина Л.М., Журов В.В., Яруллина А.Р.

Some features of the mathematical knowledge formation of technical university students Казахстан, Вестник Торайгыров университета. Серия Педагогическая, №1, 2021 г. КОКСОН, КазБЦ=0,024
12 Ахметов К.М., Шаихова Г.С., Журов В.В., Хмырова Е.Н. (МДиГ),

Яруллина А.Р.

Mathematical model of coal self-heating in a stack Казахстан, Комплексное использование минерального сырья, №3, 2021 г. СА, 0

КОКСОН, КазБЦ=0,259

13 Кажикенова С. Ш. The unique solvability of stationary and non-stationary incompressible melt models in the case of their linearization Польша, Archives of Control Sciences Volume 31(LXVII), №2, 2021 CA, Q2

Sc, 68%

14 Кажикенова С. Ш., Шалтаков С.Н. (Физика), Нусупбеков Б.Р. (КарУ) Difference melt’s model Польша, Archives of Control Sciences Volume 31(LXVII), №3, 2021 CA, Q2

Sc, 68%

15 Абаева Н.Ф., Мустафина Л.М., Мустафина Б.М. (КазНУ им. Аль-Фараби), Абаев Р. (University College London, UK) The role of vocational guidance in improving the quality of knowledge in mathematics Казахстан, Вестник ПГУ, №2, 2021 г. КОКСОН, КазБЦ=0,024
16 Псху А.В.(НИИ пикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского НЦ РАН), Космакова М.Т. (КарУ), Ахманова Д.М. (КарУ), Касымова Л.Ж., Асетов А.А. (КарУ) Boundary value problem for the heat equation with a load as the Riemann-Liouville fractional derivative Казахстан, Bulletin of the Karaganda university Mathematics series. № 1(105), 2022

 

СА, 0

КОКСОН

КазБЦ=0,098

17 Тутанов С.K., Тутанова М.С. (МД) Accounting for creep of the rock mass around the sides of the quarry Казахстан, Комплексное использование минерального сырья, №3(322), 2022 г. СА, 0

КОКСОН, КазБЦ=0,204

 1. Конференцияларға қатысу

п/п

Автордың аты-жөні Мақала атауы Конференция елі, мәртебесі және атауы,

өткізу орны, күні

1 Кажикенова С.Ш., Стоев М. (Благоевград, Ю-ЗУ Неофит Рильский), Сембаева Г.Н. (Физика) Энтропийно-информационные закономерности самоорганизующихся систем Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
2 Мустафина Л.М. Мустафина Б.М. (Алматы, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ) Тау-кен жұмыстарын механизациялаудың кейбір мәселелері Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
3 Шаихова Г.С., Арыстанбеков Б.Ж. Сұйық металдардағы кластерлік құрылымдар геометриясы Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
4 Абаева Н.Ф., Абаев Р. (UR, University College London ) Some ways of developing cognitive interest in studying mathematics by students of economics Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
5 Ахметов К.М. Влияние влажности угля на удельную интенсивность тепловыделения Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
6 Тутанов С. Қ.,Тутанова М. С.(МДиГ) Тау жыныстарының жылжулық есебін ақырлы элементтер әдісімен шешу Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
7 Журов В.В., Абдрахман Е.А.(РМПИ), Барсуков С.В. (РМПИ) Влияние двухуровневого анкерного крепления на геомеханическое состояние массива вокруг горной выработки Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
8 Шегебаева Г.Е. Ең жақсы жуықтау элементі жайлы жалпы теоремалар Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
9 Яруллина А.Р., Ким А.А., Бейисова К.С. Graph theory and programming Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
10 Мергембаева А.Ж. Пуассон интегралы Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
11 Тулеутаева Ж.М. Өзекше үшін жылуөткізгіштік теңдеуін анықтау Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
12 Тулеутаева Ж.М., Қалтаева А.А. Шар үшін Дирихле есебі Казахстан, Международная научно-практическая online конференция «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан, КарГТУ, г.Караганда, 17-18 июня 2021г.
13 Мустафина Л.М., Абаева Н.Ф., Журов В.В., Яруллина А.Р. Hp(N0, b) space embedding into lq(N0) space in the case p ≤ q Болгария, Ninth International Conference “Modern Trends in Science” FMNS-2021, South-West University „Neofit Rilski” Blagoevgrad, 15 — 19.09.2021
 1. Өнертапқыштық қызмет

Патенттер алу

№ п/п Автордың аты-жөні Өнертабыс атауы Патент иесі Патент нөмірі
1 Пак Ю., Пак Д.Ю., Ибатов М.К., Нугужинов Ж.С., Шаихова Г.С., Ибрагимова Д.А., Аубакиров А.А., Отубаев Е.Т., Мейрашов М.Т., Абишева С.М. Геологиялық Кернді аспаптық ядролық-физикалық зерттеу әдісі Пак Ю., Пак Д.Ю., Ибатов М.К., Нугужинов Ж.С., Шаихова Г.С., Ибрагимова Д.А., Аубакиров А.А., Отубаев Е.Т., Мейрашов М.Т., Абишева С.М. № 35449

От 31.12.2021

Авторлық құқық объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер алу

№ п/п Автордың аты-жөні Авторлық құқық объектісінің атауы Авторлық құқықтың меншік иесі (лері) Куәліктің нөмірі, күні
1 Абаева Н.Ф. Раздел. Функции нескольких переменных. Лекция 4 Абаева Н.Ф. № 23745 от 18.02.2022
2 Шаихова Г.С. Анықталмаған интегралдар Шаихова Г.С. № 24304 от 11.03.2022
3 Журов В.В. Числовые ряды. Часть 1 Журов В.В. № 24252 от 10.03.2022
4 Касымова Л.Ж. Анықталмаған интеграл оны есептеу әдістері Касымова Л.Ж. № 24958 от 11.04.2022
5 Тулеутаева Ж.М. Екі айнымалы функция Тулеутаева Ж.М. № 24804 от 06.04.2022
6 Мергембаева А.Ж. Түзу мен жазықтықтың әртүрлі теңдеулері. Мергембаева А.Ж. № 24869 от 07.04.2022
7 Кажикенова С.Ш. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии Кажикенова С.Ш. № 25143 от 15.04.2022
8 Мустафина Л.М. Вычисление двойных интегралов. Применение к решению практических задач Мустафина Л.М. № 26009 от 12.05.2022
 1. Студенттермен ғылыми жұмыс

Г.С. Шаихова, С.Ш. Қажыкенова, Л.М. Мұстафина, В.В. Журов, Н.Ф. Абаева, Л.Ж. Қасымова, А.Ж. Мергембаева жетекшілігімен IV халықаралық байқауға (29 наурыз) 16 жұмыс (29 студент) ұсынылды.

1)      Батырбеков Адильхан Нурланович, Мотосов Денис Сергеевич, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, «Ғылымның өзекті мәселелері» номинациясы бойынша бірінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекшісі: Кажикенова с. Ш.

2)      Әшімова Айым Айдынқызы, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, «Ғылымның өзекті мәселелері» номинациясы бойынша екінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекшісі:  Касымова Л.Ж.

3)      Гарифуллинова Дильназ, Манатова Ұлпан, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, «Ғылымның өзекті мәселелері» номинациясы бойынша үшінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекшісі:  Касымова Л.Ж.

4)      Пашкевич Никита Андреевич, Семенов Никита Евгеньевич, Бобков Даниил Дмитриевич, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, «Қолданбалы сипаттағы зерттеу жұмысы» номинациясы бойынша екінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші: Журов В.В.

5)      Кендеров Ильяс Маратович, Жубанов Алмас Уразалиевич, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, Қолданбалы сипаттағы зерттеу жұмысы» номинациясы бойынша екінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші: Кажикенова С.Ш.

6)      Подгузова Ангелина Игорьевна(КарТУ им. А.С. Сагинова), Насевич Анна Руслановна, Голубкова Дарья Александровна (КФ МФТУ им. Баумана), Фурдзина Дарья Александровна (НГУЭУ), Качанова Елизавета Владимировна (КФ РАНХиГС), «Бағдарламалаудағы математика» номинациясы бойынша бірінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші: Мустафина Л.М.

7)      Зубчик Данил Никитович, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, Бағдарламалаудағы математика» номинациясы бойынша екінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші:  Абаева Н.Ф.

8)      Досмаганбетов Ануар Даниярович, Сикора Алексей Андреевич, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, «Студенттік ғылыми дебют» номинациясы бойынша екінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші: Кажикенова С.Ш.

9)      Сағатова Қаламқас Қайржанқызы, Төлеухан Жанел Камелқызы, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, «Студенттік ғылыми дебют» номинациясы бойынша екінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші: Мергембаева А.Ж.

10)    Зейнуллин Алишер Даниярович, Рахимжанов Азамат Бекзатович А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, «Студенттік ғылыми дебют» номинациясы бойынша үшінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші: Абаева Н.Ф.

11)    Аманжол Ернат Қанатұлы, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, «Математиканың қолданбалы аспектілері» номинациясы бойынша бірінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші:Шаихова Г.С.

12)    Теплов Владимир Сергеевич, Мусин Алибек Анваржанович, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, «математиканың қолданбалы аспектілері» номинациясы бойынша екінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші: Тулеутаева Ж.М.

13)    Карташов Роман Павлович, Кудабаев Игорь Витальевич, Доценко Тимур Андреевич (А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ), Хорошилов Дмитрий Александрович(ТУСУР), Щербаков Дмитрий Николаевич(НГТУ), «математиканың қолданбалы аспектілері» номинациясы бойынша үшінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші: Мустафина Л.М.

14)    Давыдов Вениамин Олегович, Кунц Александр Сергеевич (А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ), Квашнин Евгений Сергеевич(МИСиС), Терре Илья Юрьевич(НИ ТГУ), «Кәсіби бағытталған математика» номинациясы бойынша екінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші: Мустафина Л.М.

15)    Мухаметов Михаил Александрович, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, «Кәсіби-бағытталған математика» номинациясы бойынша үшінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші:Абаева Н.Ф.

16)    Тимошенко Роман Алексеевич, Одиноков Максим Павлович, А.С. Сағынов атындағы ҚарТУ, «Қазіргі әлемдегі Математика» номинациясы бойынша бірінші дәрежелі диплом, ғылыми жетекші: Абаева Н.Ф.

Жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша СҒЗЖ республикалық конкурсының ЖОО ішіндегі кезеңіне студенттердің 4 ғылыми-зерттеу жұмыстары ұсынылды (6 студент).

Студенттер мен магистранттардың АКТ пайдалану бойынша V Халықаралық ғылыми жұмыстар мен шығармашылық жобалар байқауының 3 дәрежелі дипломымен марапатталды: Нұрбекқызы А., Мархаматова Н.М. (Руководитель: Шаихова Г.С.)

Профессор С.Ш. Қажыкеновтың жетекшілігімен, оқытушы. А.Ж. Мергебаева, доцент м.а. Журов В.В.. студенттер: А.М. Даулетова, А.Н. Батырбеков, Д.С. Мотосов (АиУ-21-3), Д.К. Жалелова(ITM-21-1), Б.Қ. Әлмұхамбет., Әметова М., Қайыра А. Қ.(ИС-21-1), Хамидуллин Р.Р., Куликов Д.К., Те В.А., Мағаз А.М., Төлеубек Т.М. (СИБ-21-6) жастар арасындағы бизнес-жобалар байқауына қатысуға 4 өтінім берілді.

Кафедраның ПОҚ жетекшілігімен студенттер 2022 жылдың 14-15 сәуір аралығында «Қазақстан – 2050» Стратегиясын жүзеге асыруда жастар ғылымының үлесі» атты республикалық студенттік ғылыми конференцияға қатысты. А.С. Сагинов атындаңғы ҚарТУ 9 баяндама ұсынды (12 студент).

2022 жылдың шілдесінде «Жоғары математика» кафедрасының жетпіс жылға жуық тарихында алғаш рет Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі жариялаған конкурс шеңберінде «Қашықтықтан білім беру үшін «Ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған статистикалық талдау және ақпаратты өңдеу» инновациялық моделін әзірлеу» тақырыбында грант жеңіп алды. Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., доцент міндетін атқарушы Абаева Н.Ф. Бұл ғылыми жоба 2022 жылдан 2024 жылға дейін іске асырылуда. Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінде 2022 жылы тек төрт ғылыми жоба ғана осы грантқа ие болды.

Қыркүйек айынан бастап құрамында: ғылыми жетекшісі –Абаева Н.Ф. (п.ғ. к., доц. м. а.), жауапты орындаушы- Журов В. В. (т.ғ.к., доц. м. а.), орындаушы-Мустафина Л. М. (ф.–м.ғ.к., доц.), орындаушы- Мергембаева А. Ж. (ж.ғ.м., оқытушы), орындаушы–Қойчубеков Б.К. (б.ғ. д., «Қарағанды медицина университеті» КЕАҚ, «Информатика және биостатистика» кафедрасының профессоры), орындаушы –Яруллина А. Р. (ж.ғ.м., КЕАҚ Е.А.Бөкетов атындағы ҚарУ докторанты) ғылыми-зерттеу тобы жоба бойынша жұмысқа кірісті.

Бұл жобаның идеясы, қашықтықтан білім беру үшін «Ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін статистикалық талдау және үшін ақпаратты өңдеу» жаппай онлайн ашық курсын құру болып табылады. Бұл зерттеу нәтижелері, статистикалық талдау жүргізу және өңдеу қажет болған жағдайда, жаһандық мәселелерге тап болған жас зерттеушілерге үлкен көмек болады.

Жобаның мақсаты-қашықтықтан білім беру үшін «Ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған ақпаратты статистикалық талдау және өңдеу» инновациялық моделін әзірлеуді жүзеге асыру. Күтілетін нәтиже-ақпаратты статистикалық өңдеу тұрғысынан ғылыми-зерттеу жұмыстарының сапалық деңгейін арттыру. Қазіргі уақытта жоба Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінде тіркеу нөмірін алды.

Күтілетін нәтиже-ақпаратты статистикалық өңдеу тұрғысынан ғылыми-зерттеу жұмыстарының сапалық деңгейін арттыру. Қазіргі уақытта жоба Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінде тіркеу нөмірін алды.

Ғылыми-зерттеу тобы «Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті» алдына беретін алғашқы есебіне дайындық жұмыстарын жасауда.


«Математика және оның ғылым мен техникадағы қосымшалары» атты студенттердің ғылыми жұмыстарының Халықаралық қашықтық конкурсының қорытындысы»

 

Без рубрики