Талапкер


Мамандықтар

Колледждың Мамандықтар Оқыту түрі Оқу мерзімі Кармту-дың мамандықтары
Шифр Мамандықтар күндізгі сырттай
1 1306000 Радиоэлектроника және байланыс(түрлері бойынша) 9 сынып 11 сынып және ПЛ 9 с. -3 ж. 10 ай, сырттай оқу -2 ж. 10 ай 5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
2 1302000 Өндірісті басқару және автоматтандыру салалар бойынша(бейін бойынша) 9 сынып 11 сынып және ПЛ 9 с. -3 ж. 10 ай, сырттай оқу -2 ж. 10 ай 5В070200Автоматтандыру және басқару
3 0902000 Электрмен камтамасыздандыру (салалар бойынша) 11 сынып 11 сынып және ПЛ 9 с. -3 ж. 10 ай, сырттай оқу -2 ж. 10 ай 5В071800Электр энергетикасы
4 0402000 Дизайн(салалар бойынша) 9 сынып 9 с. -3 ж. 10 ай 5В042100Дизайн
5 1202000 Тасымалдауды ұйымдастыру және көлліктегі қозғалысты басқару (әр сала бойынша) 9 сынып 11 сынып және ПЛ 9 с. -3 ж. 10 ай, сырттай оқу -2 ж. 10 ай 5В090100Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
6 1107000 Көтергіш көлік құрылыс жол машиналары мен жабдықтарын техникалық пайдалану (салалар бойынша) 9 сынып 11 сынып және ПЛ 9 с. -3 ж. 6 ай, сырттай оқу -2 ж. 6 ай 5В071300Көлік, көліктік техника және технологиялары
7 1305000 Ақпараттық жүйелер( салалар бойынша) 9 сынып 11 сынып және ПЛ 9 с. -3 ж. 10 ай, сырттай оқу -2 ж. 10 ай 5В070300Ақпараттық жүйелер
8 1203000 Теміржол көлігінде тасымал ұйымдастыру және қозғалысты басқару 9 сынып 11 сынып және ПЛ 9 с. -3 ж. 10 ай, сырттай оқу -2 ж. 10 ай 5В090100Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру
9 0104000 Кәсiптiк окыту(салалар бойынша) 9 сынып 9 с. -3 ж. 10 ай 5В072900Құрылыс
10 1114000 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 11 сынып 11 сынып және ПЛ 11 с. -2 ж. 6 ай, сырттай оқу -2 ж. 6 ай 5В071200Машина жасау
Оқу төлемі 1 курс 120 000 теңге
Оқу төлемі 2-4 135 000 теңге

0402000- «Дизайн (профиль бойынша)» 9 сынып негізінде , оќыту түрі-күндізгі, оќу мерзімі-3 жыл 10 ай. Біліктілігі- «техник -дизайнер».

«техник-дизайнер» кәсіби қызметінің түрлері дизайн жарнамалау саласындаєы
жарнамалыќқжўмыстар, архитектуралыќ орта дизайны жјне т.б. жўмыс тїрлері. Мамандыќты бітірушілер «жарнама дизайны»,
«интерьер дизайны»; ґндірістік-шыєармашылыќ тапсырыстар мен мемлекеттік тапсырыстарды орындау; архитектуралыќ мамандыќ
саласындаєы єылыми-зерттеу жўмыстары мен архитектуралыќ ортаныѕ наќты наќты таќырыптарын іздеу саласында жўмыс істей алады.

0902000-«Электрмен камтамасыздандыру (салалар бойынша)» 9 сынып негізінде, оќу мерзімі-3 жыл 10ай, 11 сынып негізінде 2 жыл 10 ай, сырттай оқу
түрі 2жыл 10 ай.Біліктілігі- «техник -электрик».

«Техник-электрик» кәсіби қызметінің түрлері: әр түрлі саладағы кәсіпорындарды электрмен жабдықтау;
өндірістік кәсіпорынныѕ электрмен жабдықтау процестерін технологиялық басқару жјне техникалыќ ќызмет кґрсету; ќосалќы электр станцияларыныѕ,
электр беру тізбектері мен таратушы желілердіѕ конструкциясын ќўру жјне оларды жобалау; релелік ќорєау, электр ґлшеуіштік-баќылаулыќ аспаптар
мен электр энергиясын есептеу ќондырєысы, диспетчерлік байланыс жјне телемеханика.

1107000 «Кґтергіш-кґлік, жол, ќўрылыс машиналары мен жабдыќтарын жґндеу, ќызмет кґрсету жјне пайдалану (сала бойынша)»
9 сынып негізінде, оќу мерзімі-3 жыл 6 ай, 11 сынып негізінде 2 жыл 6 ай, сырттай оќу тїрі 2жыл 6 ай. Біліктілігі-
«техник -механик».

«Техник-механик» кјсіби ќызметініѕ тїрлері: Механикалыќ жјне электрлік жабдыќар мен аспаптарды орнату, баптау
жјне пайдалану; жол ќўрылысыныѕ нысаналарында машиналарды пайдаланудыѕ автоматикалыќ жїйесін пайдалану; кґтергіш-кґліктік, ќўрылыстыќ-жол машиналарын
жґндеу жјне пайдалану. Кјсіби ќызметініѕ нысаналары: жол-ќўрылыс машиналары мен жабдыќтарын шыєаратын жјне жґндейтін кјсіпорындар мен зауыттар.

1202000 «Кґлікте ќозєалысты басќару жјне тасымалды ўйымдастыру» 9 сынып негізінде, оќу мерзімі-3 жыл 10ай, сырттай оќу тїрі 2жыл 10 ай.
Біліктілігі- «техник –тасымал ўйымдастырушы».

«Техник-тасымал ўйымдастырушы» кјсіби ќызметініѕ тїрлері: автомобиль кґлігінде ќозєалысты басќару жјне тасымалдауды ўйымдастыру;
жїк жјне коммерциялыќ жўмыстарды ўйымдастыру; кедендік ќызметтерді ўйымдастыру; автомобиль кґлігінде сертификаттау жјне лицензиялау. Мамандыќты бітірушілер жол
полициясы органдары, кґліктік инспекция, автотехникалыќ сараптамаларды жїргізетін ўйымдар мен мекемелерде жќмыс јстей алады.

1203000 «Теміржол кґлігінде ќозєалысты басќару жјне тасымалды ўйымдастыру» 9 сынып негізінде, оќу мерзімі-3 жыл 10ай, сырттай оќу тїрі 2жыл 10 ай.
Біліктілігі- «техник –тасымал ўйымдастырушы».

«Техник-тасымал ўйымдастырушы» кјсіби ќызметініѕ тїрлері: теміржолдарды техникалыќ жјне коммерциялыќ пайдалану саласы: жїктерді
ќабылдау-тапсыру; тауар кеѕсесініѕ ќызметкерлері; станция кезекшілері, диспетчерлер, операторлар; станция басшысыныѕ орынбасары жјне станция басшысы; Станция мен
тораптардыѕ схемаларын жобалау жјне конструкциясын ќўру. Мамандыќты бітірушілер «ЌТЖ» Ўлттыќ компаниясы АЌ-ныѕ теміржол станциялары; «Миттал Стил Темиртау» АЌ-ныѕ
жјне басќа кјсіпорындардыѕ Ќараєанды облысы бойынша теміржол станцияларыныѕ басќармалары, тасымалдау бґлімшелерінде жўмыс істей алады.

1302000 «Автоматтандыру жјне басќару (профиль бойынша)» 9 сынып негізінде, оќу мерзімі-3 жыл 10ай, сырттай оќу тїрі 2жыл 10ай.
Біліктілігі- «техник –электромеханик».

«Техник-электромеханик» кјсіби ќызметініѕ тїрлері: јр тїрлі ґндірістік технологиялыќ процестердіѕ автоматтандырылєан басќару
жїйесіне техникалыќ ќызмет кґрсету жјне техникалыќ басќару; јр тїрлі ґндірістік технологиялыќ процестердіѕ автоматтандырылєан басќару жїйесін жґндеу жјне оныѕ
конструкциясын ќўру. Бітіруші мамандар јртїрлі ґндірістік технологиялыќ процестерді басќарудыѕ автоматтандырылєан жїйесін жґндеу жјне техникалыќ пайдалану жґніндегі
электромеханик болып жўмыс істей алады.

1305000 –«Аќпараттыќ жїйелер (сала бойынша)» 9 сынып негізінде, оќу мерзімі-3 жыл 10ай, сырттай оќу тїрі 2жыл 10 ай.
Біліктілігі- «техник –программист».

«техник–программист» кјсіби ќызметініѕ нысаналары есептеу орталыќтары мен экономика жјне тїрлі ґндіріс
салаларыныѕ программалау зертханалары мен бґлімдері болып табылады. ЭЕМ ќолданушы оператор, ЭЕМ жјне ќўрылєыларын жґндеу жјне кез келген салада
программист болып жўмыс істей алады.

1114000 «Дјнекерлеу ісі» 9 сынып негізінде оќу мерзімі-3 жыл 6 ай, 11 сынып негізінде -2 жыл 6 ай, сырттай оќу 2 жыл 6 ай.
Біліктілігі- «техник, техник-механик».

Дјнекерлеу ісі мамандыєыныѕ кјсіптік ќызметі технологиялыќ ќызмет болып табылады. Техник дјнекерлеу ґндірісініѕ
электрлік жабдыќтарын жґндеу жјне ќызмет кґрсету, пайдалану, ґндеу, сынаќтан ґткізу, дайындау, ќўрастыру, зерттеу аймаќтарында технологиялыќ міндеттерді
орындайды. Техник-механик дјнекерлеу ґндірісініѕ аппаратуралары, механизмдер мен механикалыќ жабдыќтарды жґндеу, пайдалану, ќўрастыру, сынаќтан ґткізу жўмыстарына
байланысты техникалыќ міндеттерді орындайды.

0104000 «Кјсіпшілік оќыту (сала бойынша)» 9 сынып негізінде оќу мерзімі-3 жыл 10 ай. Біліктілігі-
«ґндірістік оќыту шебері, техник-технолог».

Кәсіптік қызметінің түрлері: кәсіптік оқу орындарында ґндірістік оќыту шебері;
ґнеркјсіптік кјсіпорындардаєы техник-технологтар мен шеберлері (јр сала бойынша). Ќўрылыс аймаєындаєы тјжірибелік
жјне зерттеу жўмыстарына ќатысты техникалыќ міндеттері: техникалыќ білімін ќўрылыс аймаєында ќолдану, жобалыќ макеттерді дайындау,
дайындалып жатќан жобалардыѕ суреттемесін ќўру, ќўрылыс єимараттарын жґндеу, ќўру. Мамандыќты бітірушілер кјсіптік лицейлер мен колледждерде
ґндірістік оќыту шебері, ал ќўрылыстыќ ўйымдар мен компанияларда техник болып жұмыс істей алады.

Без рубрики