Құрметті редакторлар мен тілшілер!


2014 ж., 26-27 маусымкүндеріҚарағандымемлекеттіктехникалықуниверситеті «Білім, ғылым, өндіріс – «Қазақстан-2050» Стратегиясыныңжетекшіфакторлары» аттыХалықаралықғылыми-тәжірибелікконференциясынөткізеді.

26 маусымкүні, сағат 10.00-де, ҚарМТУбасғимаратыныңмәжілісзалындафорумныңашылуыөтеді. БілімжәнеҒылымМинистрлігіменҚарағандыоблысыныңәкімшілігініңөкілдеріоныңқатысушыларынақұттықтаусөзінайтады.

Конференцияшеңберінде 5 жұмысмамандықорталықтарымен 3 ҚарМТУөнідірістікинжинирингорталықтарыныңпрезентацияларыөтеді.

ТолықотырыстаҚарМТУректоры, ҚРҰҒАакадемигіА.М.Ғазалиев, БерлинтехникалықуниверситетініңпрофессорыВ.А. Лукас, «Казахмыс» корпорациясыныңбасқарутөрағасыЭ.В. ОгайидругиеруководителипромышленныхорганизацийинаучныхцентровжәнеҚазақстан, Германия, Франция, Ұлыбритания, Ресей, ПольшажәнеЛитваныңөндірістікұйымдарменғылымиорталықтарыныңжетекшілерібаяндамаменсөзайтады.

26 және 27 маусымкүндерініңекіншіжартысындаҚарМТУ-дыңжетекшіғалымдарбасшылығыменсекциялармендөңгелекүстелдежұмысөтеді:

«XXI ғасырдыңғаламимәселешеңберіндежоғарытехникалықбілімніңмәселелері»;

«ЖоғарытехникалықбілімніңжетілдіруінеКорпаривтіУниверситұйымдарыныңқосқанүлесі»;

«Метанқауіпсіздігініңмәселелері»;

«Баламалықуаткөздерініңнегізіндеэнергетикаболашағы»;

«Табиғат пайдалану және экология мәселелері»;

«Қазақстан тау-кен металлургиялық кешенің жаңғырту мәселелері»;

«Химия өндірісіндегі инновациялар мен нанотехнологиялар»;

«Металлургия мен материалтанудағы жаңа технологиялар»;

«Қазақстандағы құрылыс және ТШ дамуы»;

«Қазіргі биотехнология: жаңа биопрепарат ойлап табу және жасау»;

«Көлік даму мәселелрі мен болашағы»;

«Машина жасау арғы дамуының жағдайы мен басымдылығы»;

«Іргели зерттеулердің мәселелері мен дамуы»;

«Инновациялық экономика – ЕАЭС негізі».

Конференцияға Қазақстан, таяу және алыс шетелдің 150 ғылыми, білім және өндірістік ұйымдарынан 400-ден астам баяндама келді.

Конференцияның жабылуы және қарар қабылдау 27 маусым күні сағат 15.00-де ҚарМТУ-дың мәжіліс залында өтеді.

Конференция бойынша қосымша ақпаратты келесі мекенжай және телефон арқылы білуге болады:

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті,

Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

Мухамедъяров Дукат Закирович, Ғылым Департаментінің директоры

 

+ 7 7212 56 51 87, + 7 701 550 16 26

Без рубрики