Орындалған ғылыми жобалар


1) Тақырып атауы: «Ғарыш технологияларын пайдаланатын интеграцияланған байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешенін құру»,

Орындау үшін негіз: Өздік бастама

Ғылыми жетекші: Когай Г.Д.

Негізгі нәтижелер: Қозғалыстағы объекттердің орналасу орнын бақылау және ахуалды мониторингтау қосалқы жүйелерінде навигациялық деректерді өңдеу, сақтау және жіберудің алгоритмдері; алшақтағы стационар түйіндерде немесе мобильді объекттерде орналасқан ВИП-М контроллерлерден мәтіндік хабарламаларды жіберу үшін арналған хабарлау, құжаттандырылған байланыс жүйелері; ГИС электрондық картасында маршрутты бейнелеу мүмкіндігі бар байланыстың қозғалыстағы түйіндеріне ере жүретін жүйелер жасалды

Жанама нәтижелер: Әдістемелік құрал жасалды Когай Г.Д., Саданова Б.М., Томилова Н.И. «5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы үшін «АПЛК» аппараттық-бағдарламалық зертханалық кешен» («Аппаратно-программный лабораторный комплекс «АПЛК» для специальности 5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение»), студенттер «Техника, технология және білім берудегі инновациялар» («Инновации в технике, технологии и образовании») ЖОО-дар арасындағы студенттік ғылыми конференцияда 3 баяндама жасады. 3-4 наурыз. – Қарағанды. – 2011. – Секция 14

Коваленко Д.В. және т.б. 3G – глобальды коммутацияның өткізгішсіз технологиясы (3G – беспроводная технология глобальной коммуникации). Б. 135-136. Жетекші Султанова Б.К.

Попова А.С. ОБ жобалау процесінде модельдердің өзара байланысының жалпы схемасы (Общая схема взаимосвязей моделей в процессе ОО проектирования). Б. 211-212. Жетекші Томилова Н.И.

Сунцов К.В. Пайдалану нұсқалары диаграммасының көмегімен жүйеге қойылатын функционалдық талаптарды формализациялау (Формализация функциональных требований к системе с помощью диаграммы вариантов использования). Б. 241-242. Жетекші Томилова Н.И.

Келесі курстық жоба орындалды:

Лысачев С.Г. ВТ-09-2с тобының студенті, «Жүйелерді компьютерлік модельдеу» пәні бойынша «Жаппай қызмет көрсету жүйесінің иммитациялық моделін жасау» («Разработка имитационной модели системы массового обслуживания»). Жетекші Тайлак Б.Е.

2) Тақырып атауы: «Сенсорлық желілерді пайдалана отырып қозғалыстағы объекттермен еріп жүретін жүйелерді жасау»,

Орындау үшін негіз: Өздік бастама

Ғылыми жетекші: Когай Г.Д.

Негізгі нәтижелер: Өткізгішсіз желі бойынша ИНТЕРНЕТ ұсыну мүмкіндіктеріне сараптама жасалды. Асинхронды спутниктік байланыс арнасын ұйымдастыру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау, күйге келтіру және реттеу.

Жанама нәтижелер: Студенттер мен магистранттар «Техника, технология және білім берудегі инновациялар» («Инновации в технике, технологии и образовании») ЖОО-дар арасындағы студенттік ғылыми конференцияда 3 баяндама жасады. 3-4 наурыз. – Қарағанды. – 2011. – Секция 14

Герлиц А.А. Нейронды желі негізінде сауда стратегиясын жасау (Создание торговой стратегии на основе нейронной сети). Б. 80-81. Жетекші Г.Д. Когай

Ибрагимов А.Б. АПС иммитациялық модельдеуі (Имитационное моделирование АПС). Б. 106-107. Жетекші Г.Д. Когай

Ибраев А.М. Мультижелілер заманындағы биллинг (Биллинг в эпоху мультисетей). Б.108-109. Жетекші Г.Д. Когай;

Оқытушылармен бірлескен авторлықта студенттер Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Ғылым мен білім – «Қазақстан-2030» стратегиясының басты факторы» халқаралық ғылыми конференциясында 2 баяндама жасады

Попов С.Н., Манченко В.А. Бағдарламалар жұмысының ықтималдық мінездемелері (Вероятностные характеристики работы программ).

Попов С.Н., Штоколов Р.Ю. Нақты уақыт режимінде аппроксимациялаушы қисық салу (Построение аппроксимирующей кривой в режиме реального времени).

3) Тақырып атауы: «Экономикалық жүйелерде ресурстарды алмасудың термодинамикалық модельдерін құрастыру және зерттеу».

Орындау үшін негіз: Өздік бастама

Ғылыми жетекші: А.Ж. Амиров

Негізгі нәтижелер: Экономикалық жүйелерде ресурстарды алмасудың пәндік облысының жүйелік анализі жасалды.

Жанама нәтижелер: Келесі магистерлік диссертациялар қорғалды:

Юн А.В., ВТМ-10 ««Қазақстан халық банкі» АҚ үшін Web-интерфейс негізінде құжатайналымын басқарудың бағдарламалық қамтамасыз етуін зерттеу және құрастыру». Жетекші т.ғ.к., профессор Когай Г.Д

Филимонов В.И., ВТМ-10 ««Сапсан» ЖШС үшін «ОВКВ» АЖО бағдарламалық қамтамасыз етуін құру және құжатайналымының ағынын зерттеу». Жетекші т.ғ.к., доцент Попов С.Н.

Студенттер мен магистранттар «Техника, технология және білім берудегі инновациялар» («Инновации в технике, технологии и образовании») ЖОО-дар арасындағы студенттік ғылыми конференцияда 2 баяндама жасады. 3-4 наурыз. – Қарағанды. – 2011. – Секция 14

Юн А.В. және т.б. Құжатайналымы процестерін автоматтандыру (Автоматизация процессов документооборота). Б. 278-279. Жетекші Г.Д. Когай

Винников А.Н. және т.б. Әлеуметтік желілер (Социальные сети). Б.66-67. Жетекші Султанова Б.К.

4) Тақырып атауы: Мемлекеттік бюджетттік ҒЗЖ: «5B070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының автоматтандырылған оқыту жүйелерін зерттеу және құрастыру». Кезең: «Қазақстанда алшақтан білім беру стандарттары және акктедитациялау жүйелері».

Орындау үшін негіз: Өздік бастама

Ғылыми жетекші: Т.Л. Тен

Негізгі нәтижелер: Қазақстанда алшақтан білім беру жағдайы зерттелді, on-line сауалнама жасау мүмкіндігі бар сайт жобасы жасалды, ҚР алшақтан білім беру стандарттарына өзгерістер еңгізу бойынша ұсыныстар әзірленді, Қазақстанда алшақтан білім берудің Ұлттық Орталығын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар әзірленді

Қазақстанда алшақтан білім беру стандарттары және акктедитациялау жүйелеріне анализ жасалды. Стандарттар классификациясы берілді және әлемде стандарттардың даму жағдайы сипатталды.

Жанама нәтижелер: Оқытушылармен бірлескен авторлықта магистранттар Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Ғылым мен білім – «Қазақстан-2030» стратегиясының басты факторы» халқаралық ғылыми конференциясында 4 баяндама жасады

Тен Т.Л., Когай Г.Д., Анциферов И.В., Наумова А.В., Исатаева Г.С. Алшақтан білім беру порталы үшін тестілеу жүйесінде жаңа пайдаланушыны ортақ тіркеудің іске асырылуы (Реализация единой регистрации нового пользователя в тестирующей системе для портала дистанционного обучения)

Тен Т.Л., Когай Г.Д., Анциферов И.В., Наумова А.В., Исатаева Г.С Алшақтан білім беру порталы үшін тестілеу жүйесінде «сұрау» компонентінің жұмысы (Работа компонента «опрос» в тестирующей системе для портала дистанционного обучения)

Тен Т.Л., Когай Г.Д., Анциферов И.В., Наумова А.В., Исатаева Г.С Алшақтан білім беру порталы үшін тестілеу жүйесінде «тестілеу» компонентінің жұмысы (Работа компонента «Тестирование» в тестирующей системе для портала дистанционного обучения)

Тен Т.Л., Когай Г.Д., Анциферов И.В., Наумова А.В., Исатаева Г.С. Алшақтан білім беру порталы үшін тестілеу жүйесінде «консультациялық чат» компонентінің жұмысы (Работа компонента «Консультационный чат» в тестирующей системе для портала дистанционного обучения)

Келесі курстық жоба жасалды:

Адамбекова Ж.С. ВТ-07-2 тобының студенті «Компьютерлік жүйелерді жобалау» пәні бойынша «Электронды оқыту институты қосалқы жүйесін жобалау» («Проектирование подсистемы электронного учебного института»). Жетекші Томилова Н.И.

Без рубрики