ОПОӘК 5В070900 Металдар физикасы және металдардың физикалық қасиеттері


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 

 

                                                                     

 Бекітемін

     Бірінші проректор

_____________А.З. Исағұлов

      «____» _________ 2014 ж.

 

 

 

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 

ELВD 3205 «Металдар физикасы және металдардың физикалық қасиеттері» пәні бойынша

 

5В070900  – «Металлургия» мамандығының студенттері үшін

 

Машина жасау       факультеті

 

Металлургия, материалтану және нанотехнологиялар кафедрасы

 

 

 

 

 

2014

     Алғы сөз

       Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген:

профессор, т.ғ.к. Исин Дәулет Қалықұлы

 

 

ММ және Н кафедрасы отырысында талқыланған

№ _______ хаттама  «____»______________20____ж.

Кафедра меңгерушісінің міндетін атқарушы ____________ В.Ю. Куликов      «____»__________20____ж.

 

 

 

 

Машина жасау факультетінің оқу-әдістемелік бюросымен мақұлданған

№ ________ хаттама  «_____»_____________20____ж.

Төрағасы ___________________ К.Т. Шеров   «____»_________ 20___ ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1Оқу жұмыс бағдарламасы

1.1                  Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат

 профессор, т.ғ.к. Исин Дәулет Қалықұлы

ММ және Н кафедрасы ҚарМТУ негізгі корпусында (Б.Бульвары, 56)

орналасқан, 313 ауд., байланыс телефоны 8-(7212)-565929  қос. 1024.

 

     Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттер саны

Сабақтардың түрі

СӨЖ сағаттар саны

Жалпы сағаттар саны

Бақы-лау түрі

Қосылған сағаттар саны

ОСӨЖ сағатта-рының саны

Барлы-ғы сағаттар саны

Лекциялар

Практика-лық сабақтар

Зертхана-лық сабақтар

ECTS

5

3

30

15

45

90

45

135

емтихан

4,5

 

Пәннің сипаттамасы

«Материалдардың физикалық қасиеттері» пәні міндетті компоненттердің базалық циклына кіреді.

 

Пәннің мақсаты

Келешектегі мамандарға металл және металл емес материалдардың физикалық қасиеттері туралы білім беру мақсатын алға қояды.

 

Пәннің міндеттері

Пәннің міндеттері мынадай:

жоғары физикалық қасиеттерге ие ең жақсы материалдар таңдау және технологияны мейлінше жетілдіру қазіргі нақты жағдайларында машинажасаудағы техникалық прогрестің маңызды факторы деуге болады;

зерттеуші ғалымдар мен бакалаврлар алдына техниканың өскелең талаптарына сай металдар мен қорытпалар өндірудің жаңа технологияларын жасап, олардың сапаларын одан әрі жетілдіре түсу міндеттері қойылып отыр. Сондықтан металдардың келешекте өндірістің түрлі салаларында қазіргіден де артық қолданылуы, болашақ мамандардың осы металдардың физикалық және химиялық қасиеттері мен технологиясын жете меңгеруі туралы білім беру.

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:

— материалдардың қасиеттерін талдау үшін қолданатын негізгі теориялар мен заңдар туралы түсінікке ие болуға;

– материалдардың құрамы мен құрылымына физикалық қасиеттердің тәуелділігі туралы білімдерді білуге;

— тиісті физикалық қасиеттері бар материалдар және машина жасау материалдарын зерттеу әдістерін  таңдауды дұрыс істей білуге;

— зерттеу мақсаттарына арналған приборлар мен қондырғыларды қолдану, сонымен қатар материалдардың ерекше жағдайда пайдалану қасиеттерін сипаттау кезінде практикалық дағдыларды меңгеруге.

 

Без рубрики