Оқу жұмыс жоспары


Ф.4.07-01
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
  050709  «Металлургия» мамандығы 
Академиялық дәрежесі: металлургия бакалавры
оқыту мерзімі: 4 жыл
оқыту түрі: күндізгі  
№ р/н код ПӘННІҢ АТАУЫ СЕМЕСТРЛЕРГЕ БӨЛУ САҒАТТАР Кредитті семестрлерге бөлу
жалпы сағат көлемі оның ішінде
емтихан курстық жобалар курстық жұмыстар  ECTS кредит саны аудит. сағат дәрістер практ / семинар. Сабақтар зертханалық жұмыстар СӨЖ ОСӨЖ
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ГСЭД — гуманитарлық және әлеуметтік — экономикалық пәндер блогы — 36 (1080)
1 IK 1101 қазақстан тарихы 1 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
2 K(R)Ya 1102 қазақ (орыс) тілі 1, 2 9,0 270 90 90 90 90 4,5 4,5
3 IYa 1103 шетел тілі 1, 2 9,0 270 90 90 90 90 4,5 4,5
4 EUP 4304 Экономика және өндірісті басқару 7 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
5 Fil 2105 Философия 3 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
6 OТВZh 4306 Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі 3     4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
 ГСЭД бойынша барлығы: 36,0 1080 360 90 255 15 360 360                
 ЕНМД — Жаратылыс ғылымдар мен математика блогы — 36 (1080)
міндетті компонент -52,5 (1575)
1 Mat (i)1201 Математика I 1 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
2 Mat (ii)1202 Математика II 2 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
3 Fiz (i) 1203 Физика I 1 4,5 135 45 15 15 15 45 45 4,5
4 Fiz (ii) 2204 Физика II 2 4,5 135 45 15 15 15 45 45 4,5
5 Him 1205 Химия 2 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
6 PM 2206 қолданбалы механика 3 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
7 Eco 1107 Экология және тұрақты даму 1 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
8 КМ 2208 Кристаллография және металлография 4 6,0 180 60 30 15 15 60 60 6,0
9 АМР 3309 Металлургиялық өндірісті автоматтандыру 5 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
10 МТ 3310 Металлургиялық жылутехника 5 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
11 Inf 1111 Информатика 1 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
таңдау бойынша компонент  -10,5 (315)
ELBD 2201 Физикалық және коллоидты  химия 4 4,5 135 45 15 15 15 45 45 4,5
ELBD 2202 Кен даярлау және байыту 4 6,0 180 60 30 30 60 60 6,0
 ЕНМД бойынша барлығы: 61,5 1845 615 285 180 150 615 615                
ОПСД — Жалпыкәсіптік және арнайы пәндер блогы — 124,5 (3735)
Міндетті компонент — 51 (1530)  
1 NGIG 1201 Сызу геометриясы және инженерлік графика 2 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
2 Ele 2202 Электротехника 3 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
3 SSTI 2203 Стандарттау, сертификттау және техникалық өлшеу 4 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
4 ТМР 3304 Металлургиялық процестер теориясы 5 4,5 135 45 15 15 15 45 45 4,5
МТ 3304 Металлтану және ТӨ
5 TMP(l) 3305 Металлургиялық өндіріс технологиясы l 6 4,5 135 45 15 15 15 45 45 4,5
TОM 3305 материалдарды өңдеу технологиясы
6 TMP(ll) 4306 Металлургиялық өндіріс технологиясы ll 7 6,0 180 60 30 15 15 60 60 6,0
КРК4306 Металлургиялық цехті жабдықтау және жобалау
7 ОРРМО 4307 Жобалау негіздері және металлургиялық объектілерді жобалау 7 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
ОРMС 4307 Өнім сапасы және   квалиметрия
8 Pol 2108 Политология 4 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
9 Soz3109 Социология 5 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
10 OET 2110 Экономикалық теория негіздері 3 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
11 OP 4111 Құқық негіздері 8 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
Таңдау бойынша компонент — 73,5 (2205)
1 ELPD 2201 Минералогия және пайдалы қазбалар кеніші 3 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
2 ELPD 2202 Информатика бойынша арнайы курс 4 4,5 135 45 15 30 45 45 4,5
3 ELPD 3203 Металдар физикасы және физикалық қасиеттер; Конструкциялық материалдар технологиясы 5 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
4 ELPD 3204 Металл құрылымының қалыптасу теориясы мен технологиясы; Құйманың қалыптасу теориясы 5 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
5 ELPD 3205 Металлургиялық өндірістің пештері мен қыздыру құрылғылары; Термиялық өңдеу теориясы; Құю қорытпалары мен балқыту 5 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
6 ELPD 3206 Металды қысыммен өңдеу; Металлургиялық өндіріс негіздері; Қалыптау материалдары мен қоспалары 6 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
7 ELPD 3207 Рентгенография және құрылымдық талдау; Кристалдық құрылым ақаулары; Құю жабдығын жобалау 6 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
8 ELPD 3208 Өнім сапасын бақылау; Құйма сапасын бақылау 6 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
9 ELPD 4209 Электрометаллургия; Түсті металдар мен арнайы қорытпалар металтануы; Құюдың арнайы түрлері 7 7,5 225 75 45 30 75 75 7,5
10 ELPD 4210 Металлургиядағы жаңа технологиялық процестер; Нанотехнологиялар мени наноматериалдар;  Құю машиналар мен технологияларды АЖЖ 8 6,0 180 60 30 30 60 60 6,0
11 ELPD 3311 Құю және дәнекерлеу өндірісінің технологиясы;  Термиялық өңдеу технологиясы; Құю өндірісінің технологиясы 6 6 7,5 225 75 45 15 15 75 75 7,5
12 ELPD 3312 Металлургиялық жабдықтың бөлшектерін қалпына келтіру және беріктендіру; Коррозия және металды қорғау;  Құю цехтерінің пештері 6 4,5 135 45 30 15 45 45 4,5
13 ELPD 4313 Металлургиялық кәсіпорынды жабдықтау; Термиялық цехтерді жабдықтау; Құю цехтерін жабдықтау 7 7 7,5 225 75 45 15 15 75 75 7,5
14 ELPD 4314 Қорғаныс қаптамалары; Құю процесін басқару жүйелері мен құралдары 8 4,5 180 60 30 15 15 60 60 4,5
 ОПСД бойынша барлығы: 124,5 3780 1260 675 315 270 1260 1260                
ДВО Оқытудың қосымша түрлері:
VP Әскери дайындық 450
FK Дене шынықтыру 240 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч.
Теориялық оқыту кредитінің (сағаттар) БАРЛЫҒЫ 222,0 6705 2235 1050 750 435 2235 2235 31,5 28,5 27,0 30,0 31,5 30,0 30,0 15,0
Тәжірибе кр Курстық жобалар саны 1
оқытудың қосымша түрлері: 3 Курстық жұмыстар саны 1
Өндірістік тәжірибе 9 Емтихан саны 7 6 6 6 7 6 5 3
Мемлекеттік аттестация    қорытындысы —   12 кр
Мамандық бойынша мем. Емтихан 8 сем Дипломдау  — 8 сем
  12
  барлық кредиттер:     234,0 246,0
Без рубрики