Мазмұн білімнің талаптар бойынша


Жұмыстың оқу жоспары на оқу жылымды бас негіз мамандықтың және магистранттың жеке оқу жоспарының(ЖОЖ) қағидалы оқу жоспарының(қОЖ) әзірленеді және білімнің ұйымының бастығымен бойынша зиялы ақылдың шешімінің бекимін.

 

Ара жұмыстың оқу жоспарында тәртіптің тізбесі на оқу жылымды және ара кредиттерде оның еңбек сыйымдылығының, байқаудың тәртібінің, оқу кәсіптің және тексерістің пішінінің көріністерін, ал да тәжірибе оқу қызмет (сырт көрініс, магистранттың ғылыми-зерттеу  жұмысы) кешенді емтихан, рәсімде және магистерлік диссертацияны анықтау.

 

Жұмыстың оқу жоспары негізбен үшін кел- кесте кәсіп және есептің еңбек сыйымдылығым оқу оқытушылық қызмет етеді.

Магистранттың жұмысының жеке жоспары тәлім-тәрбиенің барлық кезіне деген құралады және келесі тарауларды: ішіне алады

1) ЖОЖ(қажет болған жағдайда жыл сайын анықтала  біледі);

2) ғылыми-зерттеу/ экспериментально-зерттеу жұмыс(тақырып, зерттеу бағыты, мерзімдер және есептіліктің пішінінің);

3) практиқ(бағдарлама, база, мерзімдер және есептіліктің пішінінің);

4) магистерлік диссертацияның тақырыбы қисынмен және құрылыммен;

5) магистерлік диссертацияның орындалуының жоспары;

6) ғылыми жарияланымның, тағылымдаманың жоспары.

 

Талаптың үйрен оқу жүгінің ең көп көлеміне

 

Талаптар магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына:

 

Ғылыми-зерттеу жұмыс ғылыми және педагогикалық магистратурада керек:

1) сәйкес- мамандықтың негізгі проблематикасына магистерлік диссертация қорғанатын;

2) бол- көкейкесті, асыра- ғылыми жаңалық және практикалық елеулілікті;

3) қағидалы, және технологиялық ғылымның және тәжірибенің қазіргі әдістемелік табыстарында негізде-;

4) мен игерушілік ғылыми зертте- қазіргі әдістерінің орындал-;

5) асыра- ғылыми-зерттеу(әдістемелік, практикалық) тарауларды ша негізгі қорға- жағдайларға;

6) озық халықаралық тәжірибеде  білімнің лайықты облысында.

 

Талаптар магистранттың экспериментально-исследовательской жұмысына:

Экспериментально-зерттеу жұмыс профилді магистратурада керек:

1) сәйкес- мамандықтың негізгі проблематикасына магистерлік диссертация қорғанатын;

2) ғылымның қазіргі табыстарында негізде-, техника және өндірістер және асыра- нақты практикалық ұсыныс, басқару мақсаттың дербес тынымдарын;

3) қолданыс мен озық ақпараттық технологиялардың орындалады;

4) асыра- экспериментально-зерттеу(әдістемелік, практикалық) тарауларды ша негізгі қорға- жағдайларға.

Нәтижелер ғылыми-зерттеу немесе экспериментально- зерттеу жұмыстың соңында оның сапарының бас-басы кезінің магистрантпен түрінде есеп берудің рәсімделеді.

Шегінде магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы магистранттың жұмысының жеке жоспарымен зарубеждiк ғылыми тағылымдаманың тындырымды сапары көзденеді.

Магистерлік диссертация сөзсіз тексеріс  пен плагиаттың өтуге керекке, жөн-жосықтар және нешіншінің жаса- тәртібі вузом өздігінен-өзі анықталады.

Аныкталгандан кейін екі ай бойы магистрантқа басшылық үшін магистерлік диссертациямен ғылыми бастық тағайындалады.

Ғылыми бастық және магистранттың зерттеу тақырыбы бойынша зиялы ақылдың шешімінің ЖООдың ректорының бұйрығымен бекиді.

Магистранттың ғылыми бастығы ғылыми дәреже болу керек және белсене шұғылданушы ғылыми зертте- ғылымның(ша мамандыққа магистранттың тәлім-тәрбиелерінің) айтылмыш саласында. Қажет болған жағдайда ғылыми кеңесшілер ша ғылымның шектес салаларына тағайындалу біледі.

Талаптың үйренiп дайындығының деңгейі

Талаптың түлектің бұлақты құзырларына профилді магистратура:

керек:

1түсінік болу:

қазіргі үрдістерде ғылыми танымның дамуында туралы;

табиғи(әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымның көкейкесті методологиялық және философиялық мәселелерінде туралы;

қайшылық және жаһанданудың үдерісінің әлеуметтік-экономикалық арттарында  туралы;

дүниежүзілік бизнес-партнерства саяси сәрсенбісінің қазіргі күйінде экономикалық,, құқықтықтың, мәдениетті және технологиялық  туралы;

стратегиялық басқарманың ұйымында кәсіпорынмен, инновациялық менеджменттің, көшбасшылықтың қағидаларының туралы;

кәсіпорынның функционирования негізгі финанс-сарамжал-саран мәселелер туралы.

2) бiлу керек:

ғылыми танымның методологиясын;

күштер экономиканың құрылымының негізгі қозғаушының өзгерістерінің;

өзгешелік және инвестициялық ынтымақтастықтың жөн-жосықтары;

емес кемірек немен бір шетелдік тіл кәсіби деңгейде, жасау қой- ғылыми зертте- және практикалық қызметті.

3) iстей алу:

танымның ғылыми әдістерін кәсіби қызметте  қолдану керек;

қысылшаң сарала бар тұжырымдаманы, қағидаларды және тіл табуларды үдерістің және көріністің байқауына;

интеграциялану шегінде бөлек-бөлек тәртіптердің алған білімдерді, олар талдағыш және басқару мақсаттың шешімі үшін жаңа алты аласы, бес бересі жоқ шарттарда пайдалану;

кәсіпорынның сарамжал-саран қызметінің микроэкономиялық анализын және оның нәтижелерінің басқармада кәсіпорынмен пайдалану;

баста тәжірибеде жаңа тіл табуларды марканың және менеджменттің ұйымына қолдану;

бекі- ара ара ұйым және басқарма облыс күрделі және әркелкі жағдай кәсіпорын(фирмалар) сарамжал-саран қызмет алу;

баста тәжірибеде Қазақстан республикасының заңнамасының шамаларын экономикалық қатынастың реттеу облысында қолдану;

креативті ойлау және шығармашылық жаңа мәселенің және жағдайдың шешіміне деген жара;

қазіргі ақпараттық технологияның тартуымен ақпараттық-талдау және информациялық-библиографиялық жұмысты жасау;

экспериментально-зерттеу және талдағыш жұмыстың нәтижелерін түрінде магистерлік диссертацияның, мақаланың, есеп берудің, ж.б. талдағыш жазбахатының жалпылау керек

4) дағдылар болу керек:

стандартты ғылыми және кәсіби мақсаттың тынымдары;

ғылыми анализ және практикалық мәселенің шешімінің ұйымда және басқармада ұйымның және кәсіпорынның экономикалық қызметімен;

мәселенің зерттеу менеджменттің және марканың облысында және пайдалану нәтижелерді басқарманың әдісінің жетілдіру үшін кәсіпорынмен;

кәсіби жанасушылық және межкультурной коммуникацияның;

ораторлық өнер, өзінің ойының дұрыс және қисынды рәсімдеу ауызекі және жазба пішінде;

аумақтау және білімнің шұқырлары күнбе-күнгі кәсіби қызмет және білімнің үшін келе жаткан қажетті докторантурада;

ақпараттық және компьютерлік технологияның игерушіліктері ара шеңбер кәсіби қызметтің.

5) бiлiктiлiк болу:

методологиясының облысында мамандыққа зерттеу;

дүниежүзілік экономиканың және ұлттық экономиканың қатысуының қазіргі мәселесінің облысында мирохозяйственных үдерістерде;

ұйымда және басқармада кәсіпорынның қызметінің;

ұйымда және басқармада кәсіпорынның қызметінің;

өндірістік байланыстың жаса- түрлі ұйымдармен, соның ішінде мемлекеттік қызметтің органдарының;

білімнің, кәсіби дағдының және ұсталықтың аумақтауының түпкілікті жаңала- қамсыздандыруының әдіс-айлаларында.

92. Талаптың түлектің бұлақты құзырларына ғылыми және педагогикалық магистратура:

керек:

      1) түсінік болу:

ғылымның және білімнің рөлінде қоғамдық өмірде туралы;

қазіргі үрдістерде ғылыми танымның дамуын туралы;

табиғи(әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымның көкейкесті методологиялық және философиялық мәселелерінде туралы;

жоғарғы мектептің оқытушысының кәсіби біліктілігінде туралы;

қайшылық және жаһанданудың үдерісінің әлеуметтік-экономикалық арттарын туралы;

2)бiлу керек :

ғылыми танымның методологиясын;

ұстаным және ғылыми қызметтің ұйымының құрылымын;

студенттің танымдық қызметінің психологиясын ара үдеріс тәлім-тәрбиенің;

психологиялық әдіс және тиімділіктің және тәлім-тәрбиенің сапасының көтермелеуінің ақы-пұлдары;

3) білу керек:

білімдерді төл даму және идеяның қолданысы үшін ғылыми зерттеу контекстінде      пайдалану;

қысылшаң сарала- бар тұжырымдаманы, қағидаларды және тіл табуларды үдерістің және көріністің анализына;

интеграцияланы зерттеу мақсаттың шешімі үшін жаңа алты аласы, бес бересі жоқ шарттарда шегінде бөлек-бөлек тәртіптердің алған білімдерді;

жолымен білімнің шоғырлануының шығару пікірлер және бас негіз аттамалы немесе шектеулі ақпараттың;

педагогиканың және жоғарғы мектептің психологиясының білімдерін өзінің педагогикалық қызметінде қолдан;

тәлім-тәрбиенің интерактивті әдістерін қолдану;

қазіргі ақпараттық технологияның тартуымен ақпараттық-талдау және информациялық-библиографиялық жұмысты жасау;

креативті ойлау және шығармашылық жаңа мәселенің және жағдайдың шешіміне деген жагдай;

еркін иелен- кәсіби деңгейде ғылыми зерттеу және жасау арнаулы тәртіптің оқыту ЖООда жасау қоятын шетелдік тілмен;

ғылыми-зерттеу және талдағыш жұмыстың нәтижелерін түрінде диссертация, ғылыми мақаланың, есеп берудің, ж.б. талдағыш жазбахатының жинақтау;

4) дағдылар болу керек:

ғылыми-зерттеу қызмет, стандартты ғылыми мақсаттың шешімінің;

образовательной және педагогикалық қызметтің  тәлім-тәрбиенің несие технологиясына жасау;

кәсіби тәртіптің оқыту әдістемелері;

қазіргі ақпараттық технологияның игерушіліктері образовательном үдерісте;

кәсіби жанасушылық және межкультурной коммуникацияның;

ораторлық өнер, өзінің ойының дұрыс және қисынды рәсімдеу ауызекі және жазба пішінде;

аумақтау және білімнің шұқырлары күнбе-күнгі үшін қажетті

кәсіби қызмет және білімнің келе жаткан докторантурада.

5) бiлiктiлiк болу:

ғылыми зертте- методологиясының облысында;

ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметтің облысында арада жоғары оқу орндарымда;

қазіргі образовательных технологияның сұрақтарында;

ғылыми жобаның және зертте- орындалуында кәсіби облыста;

білімнің, кәсіби дағдының және ұсталықтың аумақтауының түпкілікті жаңала- қамсыздандыруының әдіс-айлаларында

Без рубрики