Білім беру бағдарламалары


«Кәсіпорын экономикасы мен менеджменті» кафедрасы


Білім беру бағдарламалары

«Кәсіпорын экономикасы және менеджмент» кафедрасы бакалавриаттың келесі мамандықтары бойынша оқытады:

— 6В04101 «Экономика»;

— 6В04102 «Менеджмент»;

— 6В04103 «Есеп және аудит»;

— 6В04104 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»;

— 6В04105 «Маркетинг»;

— 6В04106 «Бағалау»;

2021 жылы жаңа білім беру бағдарламалары әзірленді және қабылдау жүзеге асырылады:

— 6В04107 «Өнеркәсіп экономикасы»;

— 6В04108 «Өнеркәсіптегі есеп және аудит»;

— 6В04109 «Бағалау (салалар бойынша)».

 

Бакалавриат

Оқыту формалары:

— күндізгі бөлім (4 жыл);

— күндізгі қысқартылған (3 жыл);

— ЖБ базасындағы күндізгі (2 жыл) ҚББТ форматында.

 

Талапкерлерден құжаттарды қабылдау төмендегі негізде жүзеге асырылады:

— ҰБТ нәтижелері (толық оқу нысаны үшін);

— қашықтықтан оқыту нысаны форматында әңгімелесу мен КТ (қысқартылған және күндізгі (жоғары білім негізінде).

 

 

6В04107 «Өнеркәсіп экономикасы»

Білім беру бағдарламасы кәсіпорынның экономикалық қызметін жүзеге асыруға мамандар дайындайды, оның жұмысы өндірістің тиімділігі мен рентабельділігін, шығарылатын өнімнің сапасын арттыруға және жаңа түрлерін игеруге, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын оңтайлы пайдалану кезінде жоғары түпкі нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған.

Білім беру бағдарламасының мақсаты: іс жүзінде білім беру процесін басқарудың демократиялық принциптерін жүзеге асыру, жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігі мен мүмкіндіктерін кеңейту; жоғары білім беру бағдарламасы мен ғылыми зерттеулердің мазмұнын қоғамның өзгеретін қажеттіліктері мен ғылыми ой жетістіктеріне бейімдеуді қамтамасыз ету; басқа елдерде түлектердің дайындық деңгейін тануды қамтамасыз ету; еңбек нарығының өзгеріп отырған жағдайларында түлектердің жоғары ұтқырлығын қамтамасыз ету; экономиканың түрлі салаларында жоспарлы-талдамалық қызметті жүзеге асыру үшін мамандар даярлау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

— экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру саласында толыққанды, сапалы базалық білім алу;

— жоғары жалпы интеллектуалдық даму деңгейіне ие болу, сауатты және өрісті сөйлей білу, гуманитарлық мәдениетті, жоғары адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру;

— шығармашылық әлеуетті, бастаманы және жаңашылдықты дамыту;

— көпдеңгейлі білім берудің келесі сатысында студенттердің білім алуын жалғастыру;

— бакалаврлардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі.

Кәсіби қызмет салалары:

Түлектердің кәсіби қызмет саласы барлық меншік нысанындағы мекемелер мен шаруашылық жүргізуші субъектілер, қаржы ұйымдары, экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару органдары, ғылыми-зерттеу мекемелері болып табылады.

Кәсіби қызмет объектілері:

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері олардың қызмет түріне, меншік нысанына, қатысушылар санатына (ҚР резиденттері мен бейрезиденттері), ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және талдау қызметтері, республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар; ғылыми-зерттеу институттары, бастауыш кәсіптік,орта білімнен кейінгі және жоғары білім беретін оқу орындары болып табылады. орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білім.

 

6В04108 «Өнеркәсіптегі есеп және аудит»

Осы бағдарламаны игеру экономиканың түрлі ұйымдық-құқықтық нысандары мен салаларының кәсіпорындарында шаруашылық операцияларды есепке алуды жүзеге асыруға, қаржылық есептілікті жасау дағдыларын және оны талдау білігін алуға, ақпаратты өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын, бухгалтерлік есепті жүргізу және аудит жүргізу бойынша әртүрлі бағдарламаларды меңгеруге, қаржылық есептілікті жасаудың халықаралық стандарттарын және практикалық жағдайларда Халықаралық аудит стандарттарын пайдалануға мүмкіндік береді.

Білім беру бағдарламасының мақсаты: бухгалтерлік есепті жүргізуді жүзеге асыруға және өнеркәсіп салаларының кәсіпорындарында аудит жүргізуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

— практикада білім беру процесін басқарудың демократиялық қағидаттарын жүзеге асыру, жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігі мен мүмкіндіктерін кеңейту;

— жоғары білімнің білім беру бағдарламасы мен ғылыми зерттеулердің мазмұнын қоғамның өзгеретін қажеттіліктеріне және ғылыми ой жетістіктеріне бейімдеуді қамтамасыз ету;

— басқа елдерде түлектердің дайындық деңгейін мойындауды қамтамасыз ету;

— еңбек нарығының өзгеретін жағдайларында түлектердің жоғары ұтқырлығын қамтамасыз ету;

— өндірістік кәсіпорында бухгалтерлік есеп пен аудитті ұйымдастыру және жүргізу үшін мамандар даярлау.

Кәсіби қызмет салалары: мемлекеттік органдар, барлық меншік нысанындағы мекемелер мен шаруашылық жүргізуші субъектілер, экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару органдары, ғылыми-зерттеу мекемелері болып табылады.

Кәсіби қызмет объектілері: кәсіпорындардың мүлкі, оның міндеттемелері, капиталы және оны қалыптастыру активтері мен көздерінің құрамында, орналастырылуында өзгерістер тудыратын шаруашылық операциялары, сондай-ақ саланың ерекшелігін ескере отырып, экономиканың түрлі салаларындағы ұйымдардың қызметі: мемлекеттік басқару органдары (Министрліктер мен ведомстволар, Салық комитеті, ҚР Статистика агенттігі); ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар (бұдан әрі-басқарма); мекемелер, ұйымдар мен фирмалар, олардың ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан.

 

6В04109 «Бағалау (салалар бойынша)»

Білім беру бағдарламасы біліктілік деңгейі «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» 10.01.2018 жылғы ҚР Заңының талаптарына, ұлттық және халықаралық бағалау стандарттарына сәйкес келетін бағалау қызметі саласындағы маманды даярлауға бағытталған.

Білім беру бағдарламасының мақсаты:

Білім беру бағдарламасының мақсаты-жылжымалы және жылжымайтын мүлік объектілерінің нарықтық және өзге де құнын тәуелсіз бағалау үшін мамандар даярлау

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

— практикада білім беру процесін басқарудың демократиялық қағидаттарын жүзеге асыру, жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігі мен мүмкіндіктерін кеңейту;

— жоғары білімнің білім беру бағдарламасы мен ғылыми зерттеулердің мазмұнын қоғамның өзгеретін қажеттіліктеріне және ғылыми ой жетістіктеріне бейімдеуді қамтамасыз ету;

— басқа елдерде түлектердің дайындық деңгейін мойындауды қамтамасыз ету;

— еңбек нарығының өзгеретін жағдайларында түлектердің жоғары ұтқырлығын қамтамасыз ету;

— жылжымалы және жылжымайтын мүлік объектілерінің нарықтық және өзге де құнын тәуелсіз бағалау үшін мамандар даярлауды қамтамасыз ету.

Кәсіби қызмет салалары

Түлектердің кәсіби қызмет саласы Экономикалық қызметтер болып табылады. Бағалаушы қаржы процестері мен есептіліктегі ашықтықты, сондай-ақ меншікті беруге байланысты мәмілелер үшін несиелер мен кепілхаттарды қамтамасыз ету үшін жүргізілетін бағалаудың сенімділігін қамтамасыз ету арқылы нарықтар мен мүліктің өміршеңдігіне өз үлесін қосады.

Кәсіби қызмет объектілері

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері қызмет саласына қарамастан басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдардың әртүрлі құрылымдары болып табылады. Бағалау бакалаврлары үшін мемлекеттік басқару органдары, жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу кәсіпорындары, әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар мен фирмалар басым болып табылады.

 

6В04102 «Менеджмент»

Білім беру бағдарламасы білім берудің мақсаттарын, міндеттері мен нәтижелерін, оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын, оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқу процесін оқу-әдістемелік және ресурстық қамтамасыз етуді және білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау өлшемшарттарын айқындайтын кешенді құжат болып табылады.

Білім беру бағдарламасының мақсаты: қазіргі экономикалық жағдайда басқару қызметін жүзеге асыру үшін менеджмент саласындағы мамандарды даярлау

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

— кәсіби салада теориялық және практикалық білімнің кең ауқымын игеру ; ;

— өзін-өзі дамыту үшін әлеуеті бар және экономиканың өзгеретін жағдайларына тез бейімделетін құзыретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу;

— экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру саласында толыққанды, сапалы білім, Кәсіби құзыреттілік алу;

— жоғары жалпы интеллектуалдық даму деңгейіне ие болу, сауатты және өрісті сөйлей білу, гуманитарлық мәдениетті, жоғары адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру;

— шығармашылық әлеуетті, бастаманы және жаңашылдықты дамыту;

— мамандығы бойынша барынша тез жұмысқа орналасу мүмкіндігін қамтамасыз ететін еңбек нарығындағы түлектердің бәсекеге қабілеттілігі;

— студенттердің жеке білім беру бағдарламаларын таңдауы;

— ұйымдардың тапсырыстары бойынша мақсатты даярлауды қамтамасыз ету;

— халықаралық деңгейде кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін ғылымдар тоғысындағы іргелі курстарды игеру;

— таңдаған оқыту траекториясы бойынша білім алушылардың теориялық, практикалық және жеке дайындықтарын тереңдету;;

— еңбек және оқу қызметі процесін өз бетінше бақылау мақсатында білім алушылардан олардың барлық белсенді тіршілік әрекеті барысында жаңа білімді өз бетінше меңгеру қажеттілігі мен дағдыларын, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін әзірлеу;

-кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, оның ішінде азаматтық ұстанымы бар, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық проблемаларды тұжырымдай және іс жүзінде шеше алатын, ғылыми-зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыра алатын кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар мамандарды даярлау.

Кәсіби қызмет салалары: түлектердің кәсіби қызмет саласы барлық меншік нысанындағы мекемелер мен шаруашылық жүргізуші субъектілер, қаржы ұйымдары, экономиканы мемлекеттік реттеуді басқару органдары, ғылыми-зерттеу мекемелері болып табылады.

Кәсіптік қызмет объектілері: бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері олардың қызмет түріне, меншік нысанына, қатысушылар санатына (ҚР резиденттері мен бейрезиденттері), ұйымдық-құқықтық нысандарына қарамастан ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-экономикалық және талдау қызметтері, республикалық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдар; ғылыми-зерттеу институттары, білім беру ұйымдары және білім беру ұйымдары болып табылады. кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта, кәсіптік жоғары білім беру мекемелері.

 

6В04104 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

Білім беру бағдарламасы өңірлік және республикалық мемлекеттік басқару органдарында басқарушылық шешімдерді дайындау, қабылдау, іске асыру, бағалау және сараптамалық сүйемелдеу процестеріне қатысуға қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға бағытталған.

Білім беру бағдарламасының мақсаты: экономика және әлеуметтік даму саласында мемлекеттік және жергілікті басқару мамандарын даярлау.

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

— практикада білім беру процесін басқарудың демократиялық қағидаттарын жүзеге асыру, жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігі мен мүмкіндіктерін кеңейту;

— жоғары білімнің білім беру бағдарламасы мен ғылыми зерттеулердің мазмұнын қоғамның өзгеретін қажеттіліктеріне және ғылыми ой жетістіктеріне бейімдеуді қамтамасыз ету;

— басқа елдерде түлектердің дайындық деңгейін мойындауды қамтамасыз ету;

— еңбек нарығының өзгеретін жағдайларында түлектердің жоғары ұтқырлығын қамтамасыз ету.

Кәсіби қызмет салалары:

Түлектердің кәсіби қызмет саласы — ұлттық экономиканы басқару, әкімшілік-аумақтық таксондар, ұлттық компанияларда, елдің әртүрлі кәсіпорындарында менеджер және экономист.

Кәсіби қызмет объектілері

Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен Әкімшілігі; ҚР Парламентінің аппараты; ҚР Үкіметінің түрлі құрылымдық бөлімшелері; экономика мен қаржыны басқару органдары (министрліктер, ведомстволар мен агенттіктер); жергілікті басқару органдары (аудандар, қалалар, облыстар әкімдіктері) және атқарушы органдардың аппараттары; ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, корпорациялар және басқалар.

 

6В04105 «Маркетинг»

Білім беру бағдарламасы маркетингтік аналитика мен сандық маркетингке назар аудара отырып, мамандандырылған маркетингтік пәндер жүйесін зерттеуді қамтиды. Қазіргі заманғы маркетинг деректерді талдаумен тығыз байланысты,» Маркетинг » бағдарламасы студенттерге нарықты зерттеудің негізгі әдістерін үйретеді.

Білім беру бағдарламасының мақсаты: экономика мен бизнестің әртүрлі салаларындағы маркетингтік қызмет үшін қоғамның өзгеретін қажеттіліктері мен ғылыми ой жетістіктеріне жоғары білім беру бағдарламасы мен ғылыми зерттеулердің мамандарын даярлау

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

— экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру саласында толыққанды, сапалы бейінді және ғылыми — педагогикалық білім, Кәсіби құзыреттілік алу;;

— дамудың жоғары жалпы интеллектуалдық деңгейіне қол жеткізу, сауатты және дамыған сөйлеуді, мәдениетті, жоғары адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін және адами ресурстарды ұйымдастыру дағдыларын меңгеру;

— шығармашылық әлеуетті, бастаманы және жаңашылдықты дамыту;

— мамандық бойынша барынша тез жұмысқа орналасу мүмкіндігін қамтамасыз ететін еңбек нарығындағы магистрлердің бәсекеге қабілеттілігі;

— магистранттармен жеке білім беру бағдарламаларын дайындау;

— ұйымдардың тапсырыстары бойынша мақсатты даярлауды қамтамасыз ету;

— халықаралық деңгейде кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін ғылымдар тоғысындағы іргелі курстарды игеру;

— ғылым мен педагогикалық қызметтің таңдалған бағытында білім алушылардың теориялық, практикалық және жеке дайындығын тереңдету, магистранттардың неғұрлым маңызды және тұрақты білімді игеруі;

— білім алушылардан олардың барлық белсенді тіршілік әрекеті барысында жаңа білімді өз бетінше меңгеру қажеттілігі мен дағдыларын, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін өндіру;

-кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, оның ішінде азаматтық ұстанымы бар, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық проблемаларды тұжырымдай және іс жүзінде шеше алатын, ғылыми-зерттеу, педагогикалық және басқару қызметін табысты жүзеге асыра алатын кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар мамандарды даярлау.

Кәсіби қызмет салалары:

Осы мамандық бойынша түлектер шаруашылық жүргізуші субъектілердің басқарушылық, кәсіпкерлік, коммерциялық және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыруда әртүрлі функцияларды орындай алады. Өндірістік және ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыру кезінде бакалаврлар шаруашылық жүргізуші субъектілердің маркетингтік мүмкіндіктері мен ортасын зерттейді, маркетингтік зерттеулер жүргізеді, мақсатты сегментті таңдайды, тұтынушылардың сұранысын болжайды және таңдалған сегмент үшін тауарларды орналастырады, қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған өнімді, бағаны, сатуды және коммуникацияны басқару саласындағы саясатты әзірлейді.

Кәсіби қызмет объектілері

нарықтар — (тауар, қор, ақпараттық; капитал, еңбек және т. б.); шаруашылық жүргізуші субъектілердің маркетингтік мүмкіндіктері: маркетингтік зерттеулер, тұтынушылар, жеткізушілер, делдалдар, байланыс аудиториялары, бәсекелестер, өндірістік және тұтынушылық мақсаттағы тауарлар, қызметтер, жылжыту элементтері- (жарнама, қоғаммен байланыс, жеке байланыстар, өткізуді ынталандыру); мемлекеттік мекемелер, қызмет көрсету кәсіпорындары (қонақ үйлер, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары, туристік фирмалар, экскурсиялық бюролар), өндірістік және делдалдық кәсіпорындар, халықаралық сауда палаталары, сауда үйлері, Көлік және коммуникациялар, қойма шаруашылығы, саяси білім беру, қоғамдық ұйымдар, жеке тұлғалар мен социумдар.

 

Магистратура

2004 жылы кафедрада «Экономика» мамандығы бойынша магистратура ашылды. Дайындық ҚР МЖМБС 6.08.080-2010 сәйкес жүзеге асырылады.

Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімнің тиісті білім беру бағдарламаларын меңгерген студенттерге – «экономика магистрі» (бейінді магистратура, 1 оқу жылы) және «экономика ғылымдарының магистрі» (ғылыми-педагогикалық магистратура, 2 оқу жылы) академиялық дәрежесі беріледі.

Оқыту мемлекеттік тапсырыс бойынша, сондай-ақ ақылы негізде күндізгі оқу түрі бойынша орыс және мемлекеттік тілдерінде, кредиттік технология бойынша жүргізіледі.

Магистратураға қабылдау екі емтихан (шет тілі және арнайы) тапсыру нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. дисциплины).

Қазіргі уақытта магистратурада кадрларды даярлау екі бағыт бойынша жүзеге асырылады:

— бейіндік

— ғылыми-педагогикалық.

Бейіндік даярлық кезінде оқу мерзімі – 1 жылды; ғылыми және педагогикалық даярлық кезінде – 2 жылды құрайды.

Магистранттарды оқыту магистранттың жеке жұмыс жоспары негізінде жүзеге асырылады, ол ғылыми жетекшінің басшылығымен жасалады.

 

7М04104,  7М04107 «Өнеркәсіп экономикасы»

Магистратураның білім беру бағдарламасы мыналарды қамтиды:

— базалық және бейіндік пәндер циклдерін оқытуды қамтитын Теориялық оқыту;

— кәсіптік практика (педагогикалық, өндірістік, зерттеу);

— магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын эксперименттік-зерттеу жұмысы,

— аралық және қорытынды аттестаттау.

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты: экономиканың өнеркәсіптік салаларында жоспарлы-талдамалық қызмет саласында ғылыми-педагогикалық бейіндегі мамандарды даярлау

Білім беру бағдарламасының міндеттері:

— экономика, өндірісті басқару және ұйымдастыру саласында толыққанды, сапалы бейінді және ғылыми — педагогикалық білім, Кәсіби құзыреттілік алу;;

— дамудың жоғары жалпы интеллектуалдық деңгейіне қол жеткізу, сауатты және дамыған сөйлеуді, мәдениетті, жоғары адамгершілік, этикалық және құқықтық нормаларды, ойлау мәдениетін және адами ресурстарды ұйымдастыру дағдыларын меңгеру;

— шығармашылық әлеуетті, бастаманы және жаңашылдықты дамыту;

— мамандық бойынша барынша тез жұмысқа орналасу мүмкіндігін қамтамасыз ететін еңбек нарығындағы магистрлердің бәсекеге қабілеттілігі;

— магистранттармен жеке білім беру бағдарламаларын дайындау;

— ұйымдардың тапсырыстары бойынша мақсатты даярлауды қамтамасыз ету;

— халықаралық деңгейде кәсіби ұтқырлыққа кепілдік беретін ғылымдар тоғысындағы іргелі курстарды игеру;

— ғылым мен педагогикалық қызметтің таңдалған бағытында білім алушылардың теориялық, практикалық және жеке дайындығын тереңдету, магистранттардың неғұрлым маңызды және тұрақты білімді игеруі;

— білім алушылардан олардың барлық белсенді тіршілік әрекеті барысында жаңа білімді өз бетінше меңгеру қажеттілігі мен дағдыларын, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін өндіру;

-кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, оның ішінде азаматтық ұстанымы бар, қазіргі заманғы ғылыми және практикалық проблемаларды тұжырымдай және іс жүзінде шеше алатын, ғылыми-зерттеу, педагогикалық және басқару қызметін табысты жүзеге асыра алатын кәсіби қарым-қатынас мәдениеті бар мамандарды даярлау.

Кәсіби қызмет салалары:

— әртүрлі салалар мен меншік нысанындағы ұйымдардың экономикалық, қаржылық, маркетингтік және талдамалық қызметтері;

— мемлекеттік және муниципалдық билік органдары;

— академиялық және ведомстволық ғылыми-зерттеу ұйымдары;

— жоғары және қосымша кәсіптік білім беру жүйесінің мекемелері.

Кәсіби қызмет объектілері:

— шаруашылық объектілерінің тәртібі, олардың шығындары мен нәтижелері;

— жұмыс істеп тұрған нарықтар, қаржылық және ақпараттық ағындар;

— өндірістік және ғылыми-зерттеу процестері.

 

Без рубрики