«Құрылыс материалдары және технологиялары» кафедрасының Білім беру бағдарламалары


«Құрылыс материалдары және технологиялары» кафедрасы


ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕРЕКВИЗИТОВ на 2020 – 2021 учебный год

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕРЕКВИЗИТОВ на 2019 – 2020 учебный год

Қазіргі уақытта кафедра келесі мамандықтар бойынша бакалаврларды, магистрлерді және докторанттарды даярлайды:

БАКАЛАВРИАТ (оқу мерзімі 4 жыл):

— 5В073000 — «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»;

— 5В072900 — «Құрылыс».

 

МАГИСТРАТУРА (ғылыми-педагогикалық-оқу мерзімі 2 жыл, бейіндік — оқу мерзімі 1, 1,5 жыл):

— 6М073000 — «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»;

— 6М072900 — «Құрылыс».

 

ДОКТОРАНТУРА (оқу мерзімі 3 жыл):

— 6D073000 — «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»;

— 6D072900 — «Құрылыс».

 


5В073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығы

5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы келесідей нормативтік құжаттар тізімінен құралған:

Қазақстан Республикасының №319- III ЗҚР «Білім туралы заңы 27.07.2007 жылғы, өзгертілулер мен толықтырулар 04.07.2018 ж. № 171-VI.

Сәйкес типтердегі білім беру ұйымдары қызметінің типтік ережелері (Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамыр № 499 Қаулысы, өзгертілулер мен толықтырулар 07.04.2017 ж. № 181).

Тиісті білім беру деңгейлеріндегі Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары (МЖМСТ) (Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысы, өзгертілулер мен толықтырулар 13.05.2016 ж. № 292).

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылы 16 тамызда № 343, қосымша 127 13.05.2016 ж. № 292 бұйрығымен бекітілген 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының типтік оқу жоспары 2013 жылғы 16 тамыздағы № 343 бұйрығымен, 127-қосымшасында (2016 жылғы 5 шілдедегі № 425) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген.

Типтік оқу бағдарламалары.

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы, өзгертілулер мен толықтырулар 28.01.2016 ж. № 90).

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 21 мамыр 2012 жылы № 201-ө-м, өзгертілулер мен толықтырулар 17.04.13 ж. № № 163-ө-м.бұйрығымен бекітілген «Басшылар, мамандар мен басқа қызметкерлердің біліктілік анықтамалығы».

Модульдік білім беру бағдарламасы білім мақсаты, міндеттері мен нәтижелерін, оқу жұмыс жоспарлыры мен бағдарламаларының құрлымын және мазмұнын, оларды жүзеге асыру тәсілдері мен әдістерін, оқу процесін және білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау критерілерін оқу-әдістемелік және ресурстық камтамасыз етуді анықтайтын кешенді құжат болып табылады.

1 Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты

Берілген модульдік білім беру бағдарламасы келесідей мақсаттардың жетуін қарастырады:

– практикада білімдік үрдісті демократиялық принциппен басқару іске асырылады, академиялық еріктілік пен жоғарғы оқу орнының мүмкіндіктері;

– мамандық бойынша жоғарғы оқудың және ғылыми ойға жету мен қоғамның өзгерістегі сұранысы бойынша ғылыми жұмыстың бейімделуін қамтамасыз ету;

– басқа да мемлекеттерде мамандарды дайындау деңгейін мойындауын қамтамасыз ету;

– өзгермелі еңбек нарығындағы бітірушілердің жоғарғы академиялық мобильдігін қамтамсыз ету.

2 Модульдік білім беру бағдарламасының паспорты

2.1 Мамандықтар мен лауазымдардың тізімі

Бірітушілер модульдік білім беру бағдарламасы бойынша 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының «Техника және технология бакалавры» берілетін дәреже түлектерге беріледі.

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 21 мамыр 2012 жылы № 201-ө-м, өзгертілулер мен толықтырулар 17.04.13 ж. № № 163-ө-м.бұйрығымен бекітілген «Басшылар, мамандар мен басқа қызметкерлердің біліктілік анықтамалығы»

2.2 Түлектің біліктілік мінездемесі

2.2.1 Кәсіптік қызмет ортасы Кұрылыс материалдары мен конструкцияларды өндіру, оларды өндірудің технологиялық тізбесін жобалау, кұрылыс, кұрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру саласындағы орташа кәсіби білім және олардың сапасын бақылау, сертификаттау.

2.2.2 Кәсіптік қызмет нысаны Кұрылыс материалдар, темірбетон және метал конструкциялар өндіру өнеркәсіптері; кұрылыс өнеркәсіптері, ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдары, кұрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларырың сапасын бақылау және сертификаттау ұйымдары, орташа кәсіби білімге дайындалатын оқу орындары.

2.2.3 Кәсіптік қызмет пәні Кұрылыс материалдары және конструкциялары; оларды өндіру технологиялары, кұрылыс материалдар өнеркәсібін жобалау, кұрылыс материалдарының сапасын бақылау және қамтамасыздандыру.

2.2.4 Кәсіптік қызмет түрлері

5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының «Техника және технология бакалавры» келесідей қызмет түрлерін орындай алады:

өндірістік-технологиялык:

— кұрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндірудің технологиялық есептерін шығаруға; технологиялык параметрдің тұрактылығын қамтамасыздандыруға; жана технологиялық шешімдерді енгізе отыра өндірістің тиімділігін қолдануға; технологиялық процесстерді бақылауды орындауға;

ұйымдастыру -басқару:

— Кұрылыс материалдарын, конструкцияларын өндіретін өнеркәсіптердіңжәне кұрылымдық бөлімшелердің жұмыстарын ұйымдастыру, оларды басқару;

тәжірибелік-зерттеулік:

— өндірістің технологиялық параметрін бабына келтгіру бойынша кәсіптік қызметтің тәжирбелік-зерттеулік, есептіктәжірибелік жүмыстарды және өнімдердің түрлері мен жаңа технологияларын енгізуді орындау;

педагогикалық:

— профиліне сәйкес кәсіби орта оқу орындарында дәріс беруге.

2.2.5 Кәсіптік қызмет функциясы

Бакалавр өзінің кәсіптік қызметінде келесі функцияларды орындайды:

— кұрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіретін өнеркәсіптерін (немесе кұрылымдык бөлімдерін) жобалау, ұйымдастыру;

— жұмыс істейтін өнеркәсіптің технологиялық процесстерінің тиімділігін және тұрақтылығын қамтамасыздандыру шараларын орындау, ұйымдастыру;

— өнеркәсіптерді немесе олардың кұрылымдық бөлімшелердін басқару;

— профиліне сәйкес кәсіби орта оқу орындарында дәріс беру.

2.2.6 Кәсіптік қызмет бағыты

Кәсіптік қызмет бағыты қамтиды: өнеркәсіпті жобалау; кұрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру; кұрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларырың сапасын бақылау және сертификаттау ұйымдары; білім.

 

6M073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығы

 

«6М073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы келесідей нормативтік құжаттар тізімінен құралған:

Қазақстан Республикасының 13.01.2015 жылғы жағдайы бойынша (276-V) өзгертулер мен толықтырулар енгізілген 2007 жылғы 27 шілдегі №319- III ЗҚР «Білім туралы заңы.

Сәйкес типтердегіт білім беру ұйымдары қызметінің типтік ережелері (Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамыр № 499 Қаулысы).

Тиісті білім беру деңгейлеріндегі Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары (МЖМСТ) (Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2013 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысы). ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылы 16 тамызда № 343 бұйрығымен бекітілген «6М073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының типтік оқу жоспары.

Типтік оқу бағдарламалары.

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы).

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорау министрінің 21 мамыр 2012 жылы № 201-ө-м бұйрығымен бекітілген «Басшылар, мамандар мен басқа қызметкерлердің біліктілік анықтамалығы».

Модульдік білім беру бағдарламасы білім мақсаты, міндеттері мен нәтижелерін, оқу жұмыс жоспарлыры мен бағдарламаларының құрлымын және мазмұнын, оларды жүзеге асыру тәсілдері мен әдістерін, оқу процесін және білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау критерілерін оқу-әдістемелік және ресурстық камтамасыз етуді анықтайтын кешенді құжат болып табылады.

1 Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты

Берілген модульдік білім беру бағдарламасы келесідей мақсаттардың жетуін қарастырады:

– практикада білімдік үрдісті демократиялық принциппен басқару іске асырылады, академиялық еріктілік пен жоғарғы оқу орнының мүмкіндіктері;

– мамандық бойынша жоғарғы оқудың және ғылыми ойға жету мен қоғамның өзгерістегі сұранысы бойынша ғылыми жұмыстың бейімделуін қамтамасыз ету;

– басқа да мемлекеттерде мамандарды дайындау деңгейін мойындауын қамтамасыз ету;

– өзгермелі еңбек нарығындағы бітірушілердің жоғарғы академиялық мобильдігін қамтамсыз ету.

2 Модульдік білім беру бағдарламасының паспорты

2.1 Мамандықтар мен лауазымдардың тізімі

Бірітушілер модульдік білім беру бағдарламасы бойынша «6М073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының «техника ғылымдарының магистры» берілетін жәреже түлектерге беріледі.

Біліктілік пен қызметтер «Басқару қызметтер анықтамалық біліктігіне, мамандардың және басқа да қызмет етушілер» сәйкес, анықталады, Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтік және еңбекті қорғау министрлігі бұйрығымен бекіткен 21 мамыр 2012 жыл № 201 нөмірмен.

2.2 Түлектің біліктілік мінездемесі

2.2.1 Кәсіптік қызмет ортасы

Кұрылыс материалдары мен конструкцияларды өндіру, оларды өнлірудің технологиялық тізбесін жобалау, кұрылыс, кұрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру саласындағы орташа кәсіби білім және олардың сапасын бақылау, сертификаттау.

2.2.2 Кәсіптік қызмет нысаны

Кұрылыс материалдар, темірбетон және метал конструкциялар өндіру өнеркәсіптері; кұрылыс өнеркәсіптері, ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдары, кұрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларырың сапасын бақылау және сертификаттау ұйымдары, орташа кәсіби білімге дайындалатын оқу орындары.

2.2.3 Кәсіптік қызмет пәні

Кұрылыс материалдары және конструкциялары; оларды өндіру технологиялары, кұрылыс материалдар өнеркәсібін жобалау, кұрылыс материалдарының сапасын бақылау және қамтамасыздандыру.

2.2.4 Кәсіптік қызмет түрлері

«6М073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының «техника ғылымдарының магистры» келесідей қызмет түрлерін орындай алады:

— өндірістік-басқару;

— ғылыми-зерттеу;

— педагогикалық;

— ұйымдастыру-технологиялық;

— жобалық.

2.2.5 Кәсіби қызмет функциялары

— кұрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіретін өнеркәсіптерін (немесе кұрылымдык бөлімдерін) жобалау, ұйымдастыру;

— жұмыс істейтін өнеркәсіптің технологиялық процесстерінің тиімділігін және тұрақтылығын қамтамасыздандыру шараларын орындау, ұйымдастыру;

— өнеркәсіптерді немесе олардың кұрылымдық бөлімшелердін басқару;

— профиліне сәйкес кәсіби орта оқу орындарында дәріс беру.

Құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіретін өнеркәсіптерін (немесе құрлымдық бөліктерін) жобалау, ұйымдастыру; жұмыс істейтін өнеркәсібтің технологиялық процесстерінің тиімділігін және тұрақтылығын қамтамасыздандыру шараларын орындау, ұйымдастыру; өнеркәсіптерді немесе олардың құрлымдық бөлімшелерді басқару; профиліне сәйкес кәсіби орта оқу орындарында дәріс беру.

2.2.6 Кәсіптік қызмет бағыты

Кәсіптік қызмет бағыты қамтиды: өнеркәсіпті жобалау; кұрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру; , кұрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларырың сапасын бақылау және сертификаттау ұйымдары; білім.

 

6D073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығы

 

«6D073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы келесідей нормативтік құжаттар тізімінен құралған:

Қазақстан Республикасының 09.04.2016 жылғы жағдайы бойынша № 501-V өзгертулер мен толықтырулар енгізілген 2007 жылғы 27 шілдегі №319- III ЗҚР «Білім туралы заңы.

Сәйкес типтердегі білім беру ұйымдары қызметінің типтік ережелері (Қазақстан Республикасының Үкіметінің 19.12.2014 жылғы жағдайы бойынша № 1332 өзгертулер мен толықтырулар енгізілген 2013 жылғы 17 мамыр № 499 Қаулысы).

Тиісті білім беру деңгейлеріндегі Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары (МЖМСТ) (Қазақстан Республикасының Үкіметінің 13.05.2016 жылғы жағдайы бойынша № 292 өзгертулер мен толықтырулар енгізілген, 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысы).

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылы 16 тамызда № 343 бұйрығымен бекітілген, 127 қосымша (05.07.2016 жылғы № 425 жағдайы бойынша) «6D073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының типтік оқу жоспары.

Типтік оқу бағдарламалары.

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы).

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 17.04.2013 жылғы жағдайы бойынша № 163-ө-м өзгертулер мен толықтырулар енгізілген, 21 мамыр 2012 жылы № 201-ө-м бұйрығымен бекітілген «Басшылар, мамандар мен басқа қызметкерлердің біліктілік анықтамалығы».

Модульдік білім беру бағдарламасы білім мақсаты, міндеттері мен нәтижелерін, оқу жұмыс жоспарлыры мен бағдарламаларының құрлымын және мазмұнын, оларды жүзеге асыру тәсілдері мен әдістерін, оқу процесін және білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау критерілерін оқу-әдістемелік және ресурстық камтамасыз етуді анықтайтын кешенді құжат болып табылады.

1 Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты

Берілген модульдік білім беру бағдарламасы келесідей мақсаттардың жетуін қарастырады:

– тәжірибеде білімдік үрдісті демократиялық принциппен басқару іске асырылады, академиялық еріктілік пен жоғарғы оқу орнының мүмкіндіктері;

– мамандық бойынша жоғарғы оқудың және ғылыми ойға жету мен қоғамның өзгерістегі сұранысы бойынша ғылыми жұмыстың бейімделуін қамтамасыз ету;

– басқа да мемлекеттерде мамандарды дайындау деңгейін мойындауын қамтамасыз ету;

– өзгермелі еңбек нарығындағы бітірушілердің жоғарғы академиялық мобильдігін қамтамсыз ету.

2 Модульдік білім беру бағдарламасының паспорты

2.1 Мамандықтар мен лауазымдардың тізімі

Бірітушілер модульдік білім беру бағдарламасы бойынша «6D073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының «философия докторы (PhD)» академиялық деңгейі беріледі.

Біліктілік пен қызметтер «Басқару қызметтер анықтамалық біліктігіне, мамандардың және басқа да қызмет етушілер» Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтік және еңбекті қорғау министрлігі бұйрығымен бекіткен 21 мамыр 2012 жыл № 201 нөмірмен сәйкес, анықталады.

2.2 Түлектің біліктілік мінездемесі

2.2.1 Кәсіптік қызмет ортасы

Түлектердің кәсіптік қызмет ортасы болып көлік және байланыс саласындағы мемлекеттік мекемелер, ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдары, кеңсе, фирмалар, оқу орындары және т.б. әр түрлi жеке меншiк түрлерiн өндіру және пайдалану.

2.2.2 Кәсіптік қызмет нысаны Түлектердің кәсіптік қызмет нысаны болып: көлік, құрылыс материалдар, темірбетон және метал конструкциялар өндіру өнеркәсіптері; кұрылыс өнеркәсіптері, ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдары, кұрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларырың сапасын бақылау және сертификаттау ұйымдары, орташа кәсіби білімге дайындалатын оқу орындары.

2.2.3 Кәсіптік қызмет пәні Кұрылыс материалдары және конструкциялары; оларды өндіру технологиялары, кұрылыс материалдар өнеркәсібін жобалау, кұрылыс материалдарының сапасын бақылау және қамтамасыздандыру.

2.2.4 Кәсіптік қызмет түрлері «6D073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығының «философия докторы (PhD)» келесідей қызмет түрлерін орындай алады:

— өндірістік-басқару;

— ғылыми-зерттеу;

— педагогикалық;

— ұйымдастыру-технологиялық;

— жобалық.

2.2.5 Кәсіптік қызмет функциясы — кұрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіретін өнеркәсіптерін (немесе кұрылымдык бөлімдерін) жобалау, ұйымдастыру;

— жұмыс істейтін өнеркәсіптің технологиялық процесстерінің тиімділігін және тұрақтылығын қамтамасыздандыру шараларын орындау, ұйымдастыру;

— өнеркәсіптерді немесе олардың кұрылымдық бөлімшелердін басқару;

— профиліне сәйкес кәсіби орта оқу орындарында дәріс беру.

Құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіретін өнеркәсіптерін (немесе құрлымдық бөліктерін) жобалау, ұйымдастыру; жұмыс істейтін өнеркәсіптің технологиялық процесстерінің тиімділігін және тұрақтылығын қамтамасыздандыру шараларын орындау, ұйымдастыру; өнеркәсіптерді немесе олардың құрылымдық бөлімшелерді басқару; профиліне сәйкес кәсіби орта оқу орындарында дәріс беру.

2.2.6 Кәсіптік қызмет бағыты Кәсіптік қызмет бағыты қамтиды: өнеркәсіпті жобалау; кұрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру; кұрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларының сапасын бақылау және сертификаттау ұйымдары; білім.

5В072900 – «Құрылыс» мамандығы

5В072900 «Құрылыс» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы негізінде мынадай нормативтік құжаттар әзірленді:

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 27.07.2007 жылғы № 319-III ҚРЗ заңы, 04.07.2018 ж. өзгертулер және толықтырулармен № 171-VI қаулысы.

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдарының қызметінің үлгілік қағидалары(ҚазақстанРеспубликасы Үкіметінің17.05.2013 жылғы № 499, 07.04.2017 жылғыөзгерістермен және толықтырулармен № 181 Жарлығы).

Білім берудің тиісті деңгейлерінің сәйкес мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттары (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.08.2012 жылғы № 1080, 13.05.2016 жылғы өзгертулер және толықтырулармен № 292 қаулысы).

5В072900 «Құрылыс» мамандығының типтік оқу жоспары, ҚР БҒМ Бұйрығымен бекітілген қосымша 127 16.08.2013 жылғы № 343 және қосымша 116, 05.07.2016 жылғы № 425.

Типтік оқу бағдарламалары.

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша, оқу процесін ұйымдастыру қағидалары (ҚР Білім және ғылым Министрлігінің, Қазақстан Республикасы 20.04.2011 жылғы №152, 28.01.2016 жылғы №90 өзгертулер және толықтырулармен бұйрығы).

Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығын Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрінің бұйрығымен бекітілген 21.05.2012 жылғы № 201-ө-м бұйрығымен, 17.04.13 ж. № 163-ө-м бұйрығымен, өзгертулер және толықтырулармен бекітілген.

Модульдік білім беру бағдарламасы білім берудің міндеттері мен нәтижелерін, білім беру жоспарлары мен бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын, оларды жүзеге асыру тәсілдері мен әдістерін оқу процесінің оқуәдістемелік және ресурстық қамтамасыздығын және білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау өлшемдерінің кешенді құжатын білдіреді.

1 Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты

Осы Модульді білім беру бағдарламасын қолдануы мынадай мақсаттарға қол жеткізуді қарастырады:

– Білім беру үрдісінің демократиялық басқару принциптерін іс жүзінде жүзеге асыру, академиялық еркіндік пен жоғарғы оқу орындарының мүмкіндіктерін кеңейту;

– Өзгеріп жатқан қоғамның қажеттіліктеріне және ғылыми ойдың жетістіктеріне, мамандығы бойынша жоғары білімінің және ғылыми зерттеулердің бейімделуін қамтамасыз ету;

– Басқа елдердемамандар даярлаудың деңгейіне сенімінқамтамасыз ету;

–Өзгермелі еңбек нарығына түлектердің аса жоғары мобильділігін қамтамасыз ету.

2 Модульдік білім беру бағдарламасының паспорты

2.1 Біліктілік және лауазымдар тізбесі 5В072900 – «Құрылыс» мамандығы бойынша Модульдік білім беру бағдарламасы бойынша бітірушіге «Бакалавр техника және технологиялар» дәрежесі беріледі.

Біліктіліктері мен қызметтері қазақстан республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 21 мамыр 2012 жылғы № 201-ө-м бұйрығымен, 17.04.13 ж. № 163-ө-м бұйрығы өзгертулер және толықтырулармен «басшылар, мамандар және басқа да қызметшілердің біліктілік анықтамалығымен анықталады».

2.2 Түлектің біліктілік мінездемесі

2.2.1 Кәсіби қызмет саласы

Көлік-коммуникация, құрылыс, құрылыс-жол, тау-кен, мұнай-газ және экономиканың басқа салалары түлектердің кәсіби қызмет саласы болып табылады.

2.2.2 Кәсіби қызмет объектілері

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілеріне меншік нысандарынан тәуелсіз — көлік, байланыс және мұнай-газ объектілерін барлау, жобалау, салу (салу), қайта құру және пайдалануды қамтитын кәсіпорындар мен ұйымдар жатады.

2.2.3 Кәсіби қызмет пәні

Бітірушілердің кәсіби қызметінің субъектілері — олардың жұмысының жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін тиісті бақылаумен жобалау, зерттеу, құрылыс-монтаждық, технологиялық, аяқтау және басқа да жұмыстарды ұйымдастыру, жоспарлау және басқару.

2.2.4 Кәсіби қызмет түрлері

5В072900 — «Құрылыс» мамандығы бойынша «Техника және технология бакалавры» келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

Есептеу, жобалау және техникалық-экономикалық қызмет:

— көлік-байланыс және мұнай-газ кешендерінің ғимараттары мен құрылыстарының құрылымдық элементтерінің тиісті есептеулерін жасау;

— көлік-байланыс және мұнай-газ кешендері үшін қолданыстағы нысандарды жаңалау, жөндеу, техникалық қызмет көрсету және қайта құру жобаларын және техникалық-экономикалық негіздемесін құру.

Ұйымдастыру-басқарушылық іс-шаралары:

— қажетті жағдайларды жасау, өндірісті еңбек және материалдық ресурстармен қамтамасыз ету, әртүрлі өндірістік жағдайларда басқару шешімдерін оңтайландыру арқылы орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру;

— өндіріс орындарында еңбек қауіпсіздігін, еңбекті қорғауды және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін персоналдың кестесін, еңбек ақысын, шығындарын және әртүрлі жұмыстарды орындау сапасының тұрғысынан шығатын еңбек дауларын шешетін ең жақсы шешімдерді табу;

— құрылыс және жөндеу өндірісінің сапасын қамтамасыз ету үшін өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау;

— көлік құрылысында техникалық бақылауды және сапаны басқаруды жүзеге асыру.

Өндірістік-технологиялық және эксплуатациялық қызмет:

— өндірістегі технологиялық мәселелерді жоспарлау және шешу;

— материалдар мен шикізатты, жабдықтарды, машиналарды тиімді пайдалану, есеп айырысудың заманауи компьютерлік бағдарламаларды және технологиялық параметрлерді жобалау;

— шикізат материалдарының сапасын бақылауды, жартылай фабрикаттарды өнімді бақылауды және технологиялық процестердің параметрлерін, дайын өнімнің сапасын және тиімді енгізуді ұйымдастыру;

— көлік-байланыс және мұнай-газ кешендерінің ғимараттары мен құрылыстарын инженерлік-техникалық эксплуатациялау.

Ғылыми, эксперименталды және ғылыми-зерттеу қызметі:

— көлік-байланыс және мұнай-газ кешендерін зерттеуде іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру;

— жаңа өндіріс технологияларын құру;

— дамудың дизайнын орындау;

— заманауи әдістер мен әдістерді пайдалана отырып, қызмет объектілерінің жай-күйі мен динамикасына талдау жасау;

-көлік-байланыс және мұнай-газ кешендерінің объектілерінде ғылыми-негізделген эксперименттік зерттеулер жүргізу;

— материалдар мен бұйымдардың стандартты және сертификациялық сынақтарын жүргізу;

— негізгі өлшеу құралдарын, реагенттерді, көмірсутегі шикізатын және соңғы өнімдерді метрологиялық тексеруді жүзеге асыру.

Құқықтық, сараптамалық және консультациялық қызмет:

— азаматтық, қаржылық, коммерциялық және басқа салалардағы базалық білімге ие болу; — қолданыстағы заңнамаға бейімделу және белгілі бір құқықтық нормаларды іс жүзінде қолдануға қабілетті болу;

— түрлі өнеркәсіптік жағдайларда сараптама жүргізу және кеңес беру көмегін көрсету.

Оқу (педагогикалық) қызметі:

— пәндік пәндер бойынша оқыту курсының функциялары, технологиясы, ұйымдастыру, жоспарлау және құрылыс өндірісін басқару, орта және кәсіптік білім беру мекемелерінде (мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер) мұғалім (мұғалім) ретінде оқу жұмысын орындау.

2.2.5 Кәсіби қызмет функциялары

Түлектердің кәсіптік қызметінің негізгі функциялары:

— геодезиялық, геологиялық, гидрологиялық және гидрометикалық жұмыстар жүргізу;

— жобалау-іздестіру жұмыстарын орындау;

— көлік-байланыс және мұнай-газ кешендерін салу, жөндеу және техникалық қызмет көрсетудің технологиялық процестерін жасау және енгізу;

— құрылыс өндірісін ұйымдастыру, жоспарлау және басқару.

2.2.6 Кәсіби қызметінің бағыттары Кәсіби қызметтің салалары:

— есептеу және жобалау және техникалық-экономикалық;

— ұйымдастырушылық және басқарушылық;

— өндірістік-технологиялық және эксплуатациялық;

— ғылыми, тәжірибелік және ғылыми зерттеулер;

— құқықтық, сараптамалық және консультациялық;

— білім беру (педагогикалық).

6М072900 – «Құрылыс» мамандығы

6М072900 – «Құрылыс» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы келесідей нормативтік құжаттар тізімінен құралған:

Қазақстан Республикасының 13.01.2015 жылғы жағдайы бойынша (276-V) ӛзгертулер мен толықтырулар енгізілген 2007 жылғы 27 шілдегі №319- III ЗҚР «Білім туралы заңы.

Сәйкес типтердегіт білім беру ұйымдары қызметінің типтік ережелері (Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамыр № 499 Қаулысы).

Тиісті білім беру деңгейлеріндегі Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары (МЖМСТ) (Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2013 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысы).

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылы 13 мамырда № 292 бұйрығымен бекітілген «6М072900 – «Құрылыс» мамандығының типтік оқу жоспары.

Типтік оқу бағдарламалары.

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы).

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорау министрінің 21 мамыр 2012 жылы № 201-ӛ-м бұйрығымен бекітілген «Басшылар, мамандар мен басқа қызметкерлердің біліктілік анықтамалығы».

Модульдік білім беру бағдарламасы білім мақсаты, міндеттері мен нәтижелерін, оқу жұмыс жоспарлыры мен бағдарламаларының құрлымын және мазмұнын, оларды жүзеге асыру тәсілдері мен әдістерін, оқу процесін және білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау критерілерін оқу-әдістемелік және ресурстық камтамасыз етуді анықтайтын кешенді құжат болып табылады.

1 Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты

Берілген модульдік білім беру бағдарламасы келесідей мақсаттардың жетуін қарастырады:

– практикада білімдік үрдісті демократиялық принциппен басқару іске асырылады, академиялық еріктілік пен жоғарғы оқу орнының мүмкіндіктері;

– мамандық бойынша жоғарғы оқудың және ғылыми ойға жету мен қоғамның ӛзгерістегі сұранысы бойынша ғылыми жұмыстың бейімделуін қамтамасыз ету;

– басқа да мемлекеттерде мамандарды дайындау деңгейін мойындауын қамтамасыз ету;

– ӛзгермелі еңбек нарығындағы бітірушілердің жоғарғы академиялық мобильдігін қамтамсыз ету.

2 Модульдік білім беру бағдарламасының паспорты

2.1 Мамандықтар мен лауазымдардың тізімі

Бірітушілер модульдік білім беру бағдарламасы бойынша 6М072900 – «Құрылыс» мамандығының „техникалық ғылымдар магистрі“ академия деңгейі түлектерге беріледі.

Біліктілік пен қызметтер «Басқару қызметтер анықтамалық біліктігіне, мамандардың және басқа да қызмет етушілер» сәйкес, анықталады, Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтік және еңбекті қорғау министрлігі бұйрығымен бекіткен 21 мамыр 2012 жыл № 201 нӛмірмен.

2.2 Түлектің біліктілік мінездемесі

2.2.1 Кәсіптік қызмет ортасы

Түлектердің кәсіби қызметінің саласы инновациялық және ғылыми ұлттық ерекшеліктері негізінде , құрылыс саласындағы кәсіби қызметті жүзеге асыратын машина жасау саласында білім беру жүйесі мен мекемелер үшін жоғары білікті мамандарды даярлау бар

2.2.2 Кәсіптік қызмет нысаны

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері болып табылады: негізгі білім мен дағдыларды қалыптастыруға тұрады сатып пән нақты құзыреттер , кәсіби ӛсу үшін ашық мамандығы бойынша тиімді жұмыс істей алады жауапты жоғары оқу орындарының оқытушыларына , немесе құрылысымен айналысатын ұйымдар толыққанды қызметкерлер , құзыретті , кәсіби қызметінде қажет , әлеуметтік және кәсіби ұтқырлық .

2.2.3 Кәсіптік қызмет пәні

Түлектердің кәсіби қызметінің пәндері ұйымдастыру мен басқаруда практикалық мәселелерді ғылыми талдау және шешім болып табылады; ғылыми-зерттеу мәселелері ғимараттың менеджмент және маркетинг саласындағы және басқару тәжірибесін жақсарту үшін нәтижелерін пайдалану; сенімділігі мен инновациялық құрылғылар талдау; кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық қарым-қатынас; шешендік өнер , олардың ой ауызша және жазбаша дұрыс және логикалық жобалау; кәсіптік техникалық пәндерді оқыту әдістемесі; құрылыс саласындағы білімді кеңейту және тереңдету , күнделікті кәсіби жұмыс және докторантурада үздіксіз білім беру үшін қажет ;кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану .

2.2.4 Кәсіптік қызмет түрлері

6М072900 – «Құрылыс» мамандығының «техникалық ғылымдар магистрі» келесідей қызмет түрлерін орындай алады:

— өндірістік-басқару;

— ғылыми-зерттеу;

— педагогикалық;

— ұйымдастыру-технологиялық;

— жобалық.

2.2.5 Кәсіби қызмет функциялары

— жобалау, ғимараттар мен құрылыстардың қалпына келтіру үшін компаниялар ұйымдастыру , ғылыми — зерттеу (немесе кұрылымдык бөлімдерін);

— жұмыс істейтін ӛнеркәсіптің технологиялық процесстерінің тиімділігін және тұрақтылығын қамтамасыздандыру шараларын орындау, ұйымдастыру;

— өнеркәсіптерді немесе олардың кұрылымдық бӛлімшелердін басқару;

— профильді тиісті кәсіптік және жоғары оқу орындарының оқыту мамандықтар .

Түлектердің кәсіби қызметінің негізгі функциялары мыналар болып табылады : инженер; жобалаушы; сарапшы; дизайнер; бағалаушы; өндіріс ұйымдастырушы, ғылыми-зерттеу ұйымдарының ғылыми қызметкерлері, менеджмент және құрылыс жоспарлаушы, кеңесшілер, оқу орындары, ғимараттарды салу сапасына мониторинг жоспары мен құрылыстың барлық процестерін жүзеге асыра алады.

2.2.6 Кәсіптік қызмет бағыты Кәсіби қызметтің бағыттары мыналарды қамтиды : кәсіпорынның жобалау, құрылысын салу және есептеу ; барлық құрылыс жобаларының құрылысын сапасын бақылау ; білім беру.

6D072900 – «Құрылыс» мамандығы

 

6D072900 – «Құрылыс» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы келесі нормативтік құжаттар негізінде әзірленген:

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III ҚРЗ «білім туралы» Заңының 13.01.2015 жылғы жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен (276-V). (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы).

Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысы).

2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 бұйрығымен бекітілген 6D072900 – «Құрылыс» мамандығының үлгілік оқу жоспары.

Оқу бағдарламаларын әзірлеу.

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы).

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м бұйрығымен бекітілген Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығы.

Модульдік білім беру бағдарламасы білім берудің мақсаттарын, міндеттері мен нәтижелерін, жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын, оларды іске асыру тәсілдері мен әдістерін, оқу үдерісін оқу-әдістемелік және ресурстық қамтамасыз етуді және білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау өлшемдерін айқындайтын кешенді құжат болып табылады.

1 Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаттары

Осы модульдік білім беру бағдарламасын қолдану келесі мақсаттарға жетумен іргелі ғылыми дайындықты көздейді:

— білім мен ғылымды біріктіру негізінде құрылыс саласын жетілдіру мәселелерін шешуге қабілетті ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың тиімді жүйесін құру;

— жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың отандық технологияларын әлемдік стандарттармен үйлестіру;

— қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың халықаралық тәжірибесі принциптеріне сәйкес білім беру процесін жүзеге асыру;

— ел ішінде де, Халықаралық еңбек нарығында да бәсекеге қабілетті құрылыс бойынша отандық PhD докторларын даярлау, Ұлттық докторлық бағдарламаларды әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау.

2 Модульдік білім беру бағдарламасының паспорты

2.1 Біліктілік пен лауазымдар тізбесі .

Осы модульдік білім беру бағдарламасы бойынша түлекке 6D072900 — «Құрылыс» мамандығы бойынша философия докторы (Ph.D) атағы беріледі.

Біліктілігі және қызметі «Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына» сәйкес Қазақстан республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 21 мамыр 2012 жылғы № 201-ө-м бекітілген бұйрығымен анықталады.

2.2 Бітірушінің біліктілік сипаттамасы

2.2.1 Кәсіби қызмет саласы

Бітірушілердің кәсіби қызмет саласы болып табылады: ерекше топырақ жағдайында және құрылыс құрылымдарында іргетас пен негіздерді зерттеу, жаңаларын құру және қайта құру; күрделі инженерлік-геологиялық жағдайларда негіздер мен Іргетастардың және құрылыс конструкцияларының сенімді жұмысын қамтамасыз ететін тиімділігі жоғары геотехнологияларды әзірлеу және игеру; іргетастар мен топырақ негіздерін, құрылыс құрылымдарын сынаудың жаңа әдістемелерін әзірлеу, ғимараттар мен имараттар іргетастарының топырақ негіздерінің құрылыс қасиеттерін сенімді болжау.

2.2.2 кәсіби қызмет объектілері:

— құрылыс өндірісінің объектілерін жобалаумен, салумен және пайдаланумен айналысатын кез келген меншік нысанындағы ұйымдар мен кәсіпорындар;

— техникалық прогресс, құрылыс өндірісі мен құрылыс конструкцияларын іске асыру, жаңғырту, жетілдіру мәселелері шешілетін Мемлекеттік басқарудың орталық және жергілікті органдары;

–ғылыми — зерттеу институттары мен ұйымдары;

— жоғары оқу орындары.

2.2.3 Кәсіби қызмет пәні:

— ғимараттар мен құрылыстарды жобалау, салу, пайдалану және қайта құру саласында қабылданатын шешімдерді бағалаудың техникалық, технологиялық, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік өлшемдерінің жиынтығын негіздеу;

— геотехникалық процестерді физикалық, математикалық және компьютерлік үлгілеуді қолдана отырып, құрылыс жүйелерінің жұмысын талдау және бағалау;

— қазіргі заманғы басқару, бақылау және талдау әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, құрылыс объектілерін жобалау және қайта құру бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.;

— жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру.

2.2.4 Кәсіби қызмет түрлері.

6D072900 -» Құрылыс » мамандығы бойынша Философия докторы (Ph.D) –  кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

— ғылыми-зерттеу;

— өндірістік-басқару;

— педагогикалық;

— ұйымдастырушылық-технологиялық;

— жобалық;

— есептік;

— конструкторлық.

2.2.5 Кәсіби қызметтің функциялары:

— ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру бойынша кәсіпорындарды, ғылыми — зерттеу жұмыстарын (және/немесе олардың құрылымдық бөлімшелерін) жобалау, ұйымдастыру;

— жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның технологиялық процестерінің тұрақтылығы мен тиімділігін қамтамасыз ету бойынша іс — шараларды ұйымдастыру, іске асыру;

—кәсіпорындарды немесе олардың құрылымдық бөлімшелерін басқару;

— тиісті бейіндегі жоғары оқу орындарында кәсіби пәндерді оқыту.

2.2.6 Кәсіби қызметінің бағыттары: зерттеу және әзірлеу: прогрессивті іргелі және құрылыс конструкциялары, негіздер мен іргетастар құрылғыларының жаңа геотехнологиялары, және құрылыс конструкцияларының, күрделі инженерлік-геологиялық жағдайлардағы қада Іргетастардың, жер асты негіздері мен құрылыс конструкцияларының қасиеттерінің сенімді сипаттамаларын алу үшін жаңа геотехникалық аспаптар мен жабдықтардың, жер асты негіздерінің және Қазақстанның индустриялық аудандарының құрылыс конструкцияларының геоэкологиялық мәселелерінің шешімдерін; Құрылыс конструкциялары мен барлық құрылыс объектілерінің құрылысын сараптау және сапасын бақылау; білім беру.

 

Без рубрики