Мамандықтар


Мамандықтар

БАКАЛАВРИАТ

Лайықты образовательную бағдарламаны жоғары білім төселіп кеткен студенттерге, академиялық дәреже — лайықты бағыттың бакалавры «есептеуші техника және бағдарламалық қамсыздандыру» немесе «математикалық және компьютерлік модельдеу» үкім шығарады.

Жоғары білімге дайындық қысқарт- мерзіммен ша көзбе-көз және заочной жүргіз- тәлім-тәрбиенің пішіндерінің, ал да екі.

Тәлім-тәрбие как ша мемлекеттік тапсырыс, олай және ақылы негізде орыста еңсеріледі және мемлекеттік тілдерде, ша несие технологияға.

Тәлім-тәрбиенің құны жылда:

Тәлім-тәрбиенің көзбе-көз пішіні — 346 600 теңге

Тәлім-тәрбиенің қысқарт- пішіні — 210 000 теңге

Екі жоғарғы — 210 000 теңге

5B070400 «есептеуші техника және бағдарламалық қамсыздандыру»

Маманның тәлім-тәрбиесі ша айтылмыш мамандыққа сәйкес мен РК білімінің мемлекеттік қалыбымен жүзеге асады.

Мамандықтың оқу үдерісінде компьютерлік және мультимедиа сынып және дәрісханалар пайдаланылады

Лекция дәрісхана және зертханалар мультимедиа аппаратурамен(интерактивті тақта, проекциялық теледидар, проекторлар және экрандар) лекция кәсіптің жаса- үшін жасақты, тәлім-тәрбиенің(ГОСО РК 5.03.007-2006) несие технологиясымен көзделген форматта.

Студенттің тәлім-тәрбиесінің мамандыққа «есептеуші техника және бағдарламалық қамсыздандыру»: ша екі бағытқа жүргізеді

 •     Бағдарламалық қамсыздандырудың және технологияның» Web- «инженериясі;
 •     «Желілік технология және ақпараттық қауіпсіздік»;

Біліктілік — техниканың және технологияның бакалавры.

Кәсіби қызметтің шеңбері

Ен және қолданыстағы есептеуші техниканы және бағдарламалық қамсыздандыруды түрлі облыстарда әзірлейтін мемлекеттік, жеке кәсіпорын және ұйымдар:

 

 • Машинажасауда, металлургияда, көлікте;
 • Ғылымда және білімде, здравоохранении;
 • Ара әкімшілік управлeнии экономикада, бизнесте сфереобслуживания, басқармада технологиялармен;

Кәсіби қызметтің пәндері

 • Математикалық,, техникалық, ұйымдық және құқықтық есептеуші жүйенің ақпараттық қамсыздандыруы;

Кәсіби қызметтің нысандары

 •   Есептеуші машина, кешендер, жүйелер және аулар;
 •   Ақпараттың және басқарманың өңдеуінің компьютерлік жүйелері;
 •   Автоматталған жобала- жүйелері;
 •   Есептеуші техниканың және ақпараттық жүйенің(бағдарлама, бағдарламалық кешендер және жүйелер) ақы-пұлының      бағдарламалық қамсыздандыруы;
 •    Компьютерлік аудың администрирование;

Кәсіби қызметтің көріністері

 • Өндірістік — техникалық;
 • Жобалық — конструкторлық;
 • Эксперименталді — зертте-;
 • Ұйымдық-басқару қанаушылық;
 • Қанаушылық;

Күндізгі білім алу формасы:

Мемлекеттік тілде білім беру                      310 гр.                  92 балл
Орыс тілінде білім беру                      240 гр.                  79 балл
Профильді пән                                                          математика
Таңдалған пән                                                             физика

Қысқартылған білім алу формасы:

Мемлекеттік тілде білім беру                      39 гр.                  66 балл
Орыс тілінде білім беру                      21 гр.                  56 балл
Профильді пән                                                          математика
Таңдалған пән                                                             физика

5B070500 «математикалық және компьютерлік модельдеу»

Маманның тәлім-тәрбиесі ша айтылмыш мамандыққа сәйкес мен РК білімінің мемлекеттік қалыбымен жүзеге асады.

Мамандықтың оқу үдерісінде компьютерлік және мультимедиа сынып және дәрісханалар пайдаланылады.

Лекция дәрісхана және зертханалар  мультимедиа аппаратурамен(интерактивті тақта, проекциялық теледидар, проекторлар және экрандар) лекция кәсіптің жаса- үшін жасақты, тәлім-тәрбиенің(ГОСО РК 5.03.007-2006) несие технологиясымен көзделген форматта.

Студенттің тәлім-тәрбиесінің мамандыққа «математикалық және компьютерлік модельдеу»  : ша екі бағытқа жүргізеді

 •     Үдерістің «модельдеуі ұйымдық жүйелерде»;
 •     «Модельдеу және нысанның» визуализациясы;

Біліктілік — техниканың және технологияның бакалавры.

 • Научно-технических ақпараттық үдерістің математикалық және алгоритмдік қалыптары;
 •     Ғылыми-технологиялық процессо математикалық модельдеуі;
 •     Есептеуші математика, есептеуші технологиялар;
 •     Дерекқорлар және базаның білім;
 •     Бағдарлама, бағдарламалық жүйелер және кешендер, оның жобала- технологиялары;

Кәсіби қызметтің пәндері

 •     Математикалық қалыптың зерттемесінің қағидалы білімдері табиғи үдерістер үшін;
 •     Есептеуші үдерістің практикалық эксперименттері;
 •     Компьютерлік және есептеуші технологияның білімі;
 •     Желілік және жазу-сызу технологияның білімі;

Кәсіби қызметтің нысандары

 •     Ғылыми-зерттеу ұйымдар;
 •     Телекоммуникациялық ұйымдар;
 •     Образовательные ұйымдар индустриялық өндіріс;

Кәсіби қызметтің көріністері

 •     Ғылыми-зерттеу;
 •     Жобалық;
 •     Производственно-техническая;
 •     Ұйымдық-басқару;
 •     Образовательная;

Күндізгі білім алу формасы:

Мемлекеттік тілде білім беру                    104 гр.                       84 балл
Орыс тілінде білім беру                    79  гр.                       56 балл
Профильді пән                                                              математика
Таңдалған пән                                                                 физика

Тәлім-тәрбиенің қысқарт- пішіні:

Мемлекеттік тілде білім беру                       26 гр.                      50 балл
Орыс тілінде білім беру                       14 гр.                      52 балл
Профильді пән                                                             математика
Таңдалған пән                                                                физика

 

МАГИСТРАТМагистраттың дайындығы ша мамандыққа 6М070400 — «есептеуші техника және бағдарламалық қамсыздандыру» жүргізеді

Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар

Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

Без рубрики