Мамандық 5В073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»


Мамандық 5В073000 –

«Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»

Құрылыс саласындағы негізгі техникалық саясатты қазіргі уақытта барлық құрылыстың негізін – құрылыс материалдарының және конструкцияларының барлық мүмкін түрлерін (бетон, шыныо, керамика және т.б.) .жасайтынқұрылыс материалдарының, бұйымдарының және конструкцияларының өндірісі бакалавры анықтайды. Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру  бакалаврының құрылыстағы ролі өте жауапты және жоғары себебі, тек ол ғана ғимараттар мен үймереттерді тұрғызу үшін дайын құрылыс материалдарын шығару бойынша жұмыстардың реттілігін анықтайды.

ҚКӨ мамандығын таңадағандарға жаңа, қазіргі заманғы, тиімді және берілген қасиеттері бар әр түрлі мақсатты  құрылыс материалдарын және бұйымдарын жасау бойынша кешенді міндеттердің бір қатарын ресурс-, энергия сақтау және қоршаған ортаның  экологиялық қауіпсіздігі мәселелерімен қатар шешуге тура келеді.

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру бакалавры технологиялық үрдістерді жетілдіруді, қабылданған шешімді негіздеуді, тиімді құрылыс материалдарын және бұйымдарын өндіру цехтары мен зауыттарын жобалауды білуі қажет.

Түлектер кіші және үлкен зауыттар мен фирмалардың басшылары, ҒЗИ-да ғылыми қызметкерлер болып, жобалау ұйымдарында жұмыс істейді.

Маман жүзеге асырады:

құрылыс және құрылыс индустриясы саласында

өндірістік-техникалық,жобалау-конструкторлық,

ұйымдастыру-басқару, ғылыми-зерттеу,

оқыту қызметін.

Ууниверситетті ҚКӨ мамандығы бойынша бітіргендер

— құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру бакалавры біліктілігін алады

5В073000 – Кұрылыс материалдарын, бұйымдарын жэне конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша бітірген түлекке 050730 – Кұрылыс матери­алдарын, бұйымдары мен конструкцияларын ендіру бакалавры академиялық дәрежсі беріледі.

5В073000- Кұрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру мамандығының түлектеріне келесідей кызметтерге жұмыс істеуге рұқсат беріледі:

мекемелердегі жетекші жұмысшылардың қызметкерлері;

—  өндіріс директорының орынбасары, бақылаушы мастер (учаскідегі, цехтағы), учаскенің мастера ендірісті бақылау лабораториясының бастығы, сапаны бакылау бөлімінің бастығы, кезек бастығы, бас дәнекерлеуші, техникалык бөлімінің бастығы, тәжірибиелік өндіріс цехының бастығы;

—  мекемедегі маман қызметкерлері- инженер, инженер-кұрастырушы, ин­женер-лаборанты, сапаны тексеретін инженер, инженер-технолог, 1 – дәрежелі     техник, 1 – дәрежелі техник-кұрастырушы, 1 – дәрежелі техник-лаборант, 1 —    дәрежелі техник-технолог;

—  жалпы ғылым зерттеулік, кұрастырушылық, технологиялық, жобалық, іздену мекемелеріндегі қызметкерлері – технолог, лаборант.

Жетекші жұмыстарды басқаратын мамандық қызметіне жұмыс өтілімі ескеріледі.

Кәсіби кызметінің саласы

Кұрылыс материалдары мен конструкцияларды өндіру, оларды өнлірудің технологиялық тізбесін жобалау, кұрылыс, кұрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру саласындағы орташа кәсіби бідім және олардың сапасын бақылау, сертификаттау.

Кәсіби кызметінің объектілері

Кұрылыс материалдар, темірбетон және метал конструкциялар өндіру өнеркәсіптері; кұрылыс өнеркәсіптері, ғылыми-зерттеу және жобалау  ұйымдары, кұрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларырың сапасын бақылау және сертификаттау ұйымдары, орташа кәсіби білімге дайындалатын оқу орындары.

Кәсіби кызметінің пәні

Кұрылыс материалдары және конструкциялары; оларды өндіру технологиялары, кұрылыс материалдар өнеркәсібін жобалау, кұрылыс материалдарының сапасын бақылау және қамтамасыздандыру.

5В073000 – Кұрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрін орындай алады:

өндірістік-технологиялык:

— кұрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндірудің технологиялық есептерін шығаруға; технологиялык параметрдің тұрактылығын қамтамасыздандыруға; жана технологиялық шешімдерді енгізе отыра өндірістің тиімділігін қолдануға; технологиялық процесстерді бақылауды орындауға;

жобалык-кұрастырушылық:

— Кұрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіретін өнеркәсіп жобаларын, оларды техникалық қайта жаңартуға және кайта кұруға жобалап орындау;

ұйымдастыру -басқару:

— Кұрылыс материалдарын, конструкцияларын өндіретін өнеркәсіптердің
және кұрылымдық бөлімшелердің жұмыстарын ұйымдастыру, оларды басқару;

тәжірибелік-зерттеулік:

— өндірістің технологиялық параметрін бабына келтгіру бойынша кәсіптік қызметтің тәжирбелік-зерттеулік, есептік-тәжірибелік жүмыстарды және өнімдердің  түрлері мен жаңа технологияларын енгізуді орындау;

педагогикалық:

— профиліне сәйкес кәсіби орта оқу орындарында дәріс беруге.

Кәсіби кызметінің функциясы

— кұрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіретін өнеркәсіптерін (немесе кұрылымдык бөлімдерін) жобалау, ұйымдастыру; жұмыс істейтін өнеркәсіптің технологиялық процесстерінің тиімділігін және тұрақтылығын қамтамасыздандыру шараларын орындау, ұйымдастыру; өнеркәсіптерді немесе олардың кұрылымдық бөлімшелердін басқару; профиліне сәйкес кәсіби орта оқу орындарында дәріс беру.

Оқу мерзімі: 4 жыл

Академиялық дәрежесі: Құрылыс материалдын, бұйыммдарын мен конструкцияларын өндіру бакалавры

Пәндер циклі Пәнің коды Пәнің атауы Кредиттер саны
ЖБ 1 Жалпы білім беру пәндері  32 кредит
МК 1.1 Міндетті компонент 22 кредит
IK 1101 Қазақстан тарихы 1
Fil 1102 Философия 2
IYa 1103 Шетел тілі 1,2
K (R) Ya 1104 Қазақ (орыс) тілі 1-3
Inf 1105 Информатика 1
Eko 3106 Экология 6
ЖБП 1. 2 Таңдауы бойнша пәндер 10 кредит
БП2 Базалық пәндер  64 кредит
МК 2.1 Міндетті компонент 43  кредит
КП 3 Кәсіптік пәндер 32 кредит
Mat 1201 Математика I 3
Mat 1202 Математика II 3
Fiz 2202 Физика I 2
Fiz 2203 Физика II 2
Him 1204 Химия I 2
IS 1205 Инженерлік сызба I 2
KMH 2206 Кұрылыс материалдары химиясы 3
KM 2207 Кұрылыс материалдары I 2
BS 2208 Байланыстырғыш заттар 4
PA 3209 Процесстер мен аппараттар I 3
PA 3210 Процесстер мен аппараттар II 3
КТКМ 3211 Көтеріп тасмалдайтын және кұрылыстық машиналар 2
SM 3212 Стандарттау және метрология 1
AA 4213 Автоматика және автоматтандыру 2
Sau 2214 Сәулет I 2
BT 3215 Бетон технологиясы  I 4
MT 3216 Металлдар технологиясы I 3
ТК 2.2 Таңдау бойынша компонент 21 кредит
КП 3 Кәсіптік пәндер 32 кредит
Міндетті компонент 20  кредит
BТ 3301 Бетон толтырғыштары 5
BT 4302 Бетон технологиясы  II 7
OM 4303 Өңдеулік  материалдар 7
GM 4304 Гидроизоляциялық  материалдар 5
ККТ  4305 Кұрылыстық керамика технологиясы 5
GАМ 3306 Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар 6
ТК Таңдау бойынша компонент 12 кредит
Оқудың қосымща түрлері (ОҚТ)
ЖПБ Денешынықтыру
Практикалар –  8 кредит
Практикалар Оқу 2
Өнеркәсептік 2
Технологиялық 2
Диплом алдындағы 2
МАБ 5 Мемлекеттік аралық бақылау
МҚА Мемлекеттік қорытынды аттестация-мамандық бойынша мемлекеттік емтихан-дипломдық жобаны орындау және қорғау 4
БАРЛЫҒЫ 140

 

 

Без рубрики