«Шет тілдер» кафедрасы меңгерушісінің түйіндемесі


«Шет тілдер» кафедрасы


«Шетел тілдері» кафедра меңгерушісі

Джантасова Дамира Дулатовна

Педагогика ғылымдарының кандидаты

British Council сертификатталған тренері

АҚШ елшілігінің халықаралық бағдарламаларының түлегі,

«2015 жылғы ЖОО-ның үздік оқытушысы» атағының иегері

Қазақстандық ағылшын тілі мұғалімдері қауымдастығының консультативтік кеңесінің мүшесі (KazTEA)

https://kaz-tea.kz/kz/about-us/advisory-board

TESOL’2009 Халықаралық Американдық Ағылшын тілі мұғалімдер одағының мүшесі (АҚШ)

CALICO’2008 Халықаралық компьютерлік лингводидактика консорциумының мүшесі (АҚШ),

IATEFL’2010 Ағылшын Мұғалімдері Еуропалық қауымдастығының мүшесі (Англия)

Білімі:

1996-2000 ж.ж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің   Шетел тілдер факультеті, 030119 «Шетел тілі» мамандығы бойынша үздік диплом.

2002-2004 ж.ж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің   аспирантурасы, «Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі» 13.00.08 коды, педагогика ғылымдарының кандидаты (ҚР БҒМ) ғылыми дәрежесіне тағайындалу дипломдық жұмысын қорғау.

Жұмыс тәжірибесі:

2000 — 2002 ж.ж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің    ағылшын тілінде сөйлеу практикасы кафедрасының оқытушысы.

2002 — 2004 ж.ж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің    ағылшын тілін оқыту әдістемесі кафедрасының аспиранты, «Болашақ шетел тілі мұғалімдерінің қашықтықтан оқыту жүйесінде жұмыс істеуге дайындығын қалыптастыру» диссертациялық зерттеу жұмысымен жұмыс.

2004 — 2005 ж.ж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің    стратегиялық даму және халықаралық ынтымақтастық орталығының жетекші маманы – аудармашы.

2005 — 2010 ж.ж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің    ағылшын тілін оқыту әдістемесі кафедрасының оқытушысы.

2010 — 2011 ж.ж. ҚарМТУ орыс және шетел тілдері кафедрасының доценті.

2011-2017 ж.ж. ҚарМТУ шетел тілдер кафедрасының меңгерушісі.

2017 жылғы қаңтар — тамыз Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық орталығының жетекшісі

2017 жылғы қыркүйек  — қазіргі уақытта  ҚарМТУ шетел тілдер кафедрасының меңгерушісі

Халықаралық ұйымдарға кәсіби мүшелік:

Қазақстанның ағылшын тілі мұғалімдерінің ұлттық қауымдастығының президенті (2009-2012)

Қазақстандық ағылшын тілі мұғалімдері қауымдастығының консультативтік кеңесінің мүшесі —https://kaz-tea.kz/kz/about-us/advisory-board (2013 — қазіргі уақытқа дейін)

TESOL’2009 Халықаралық Американдық Ағылшын тілі мұғалімдер одағының мүшесі (АҚШ)

IATEFL’2010 Ағылшын Мұғалімдері Еуропалық қауымдастығының мүшесі (Англия)

CALICO’2008 Халықаралық компьютерлік лингводидактика консорциумының мүшесі (АҚШ),

Ғылыми және академиялық гранттар, марапаттар:

U.S. State Department Scholarship, visiting professor,JFDP’2006, Iowa State University, January –June, 2006

British Council Scholarship, Joint project STA, Member of Peer Support Review Group, making evaluation of organization of the NELTA conference and management of NELTA, Katmandu, Nepal. February 17-23, 2008

U.S. State Department Scholarship. E-course “English as a Second Language Assessment”, Indiana University, USA, 2008

British Council Grant, training seminar “Leadership and Mentoring Training”. Almaty, Kazakhstan, 2008

U.S. State Department Scholarship. EFL Program. Educators Workshop, Denver, CO & Washington, DC USA. 24 March-7 April, 2009

British Council Grant. Participant. IATEFL Conference and exhibition. Harrogate, UK. April 24-28, 2010

U.S. State Department Grant, CATEC’2007. Tajikistan, Dushanbe.

U.S. State Department Grant, CATEC’2008. Kyrgyzstan, Issyk-Kul.

U.S. State Department Grant, CATEC’2009. Turkmenistan, Ashkhabad.

Research Connect program’2015, British council trainer

ҚР БҒМ «2015 ЖОО-ның үздік оқытушысы» атағы

Ғылыми-әдістемелік жұмыс:

100-ден астам ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар, сонын ішінде монографиялар, электрондық оқулықтар, ғылыми мақалалар: ККСОН, Scopus, Web of Science және т.б. журналдарында.

 1. Jantassova D.D., Tentekbayeva Zh.M. «Multilingual education of university students as a factor of crosscultural communication efficiency». ЕҰУ хабаршысы. Л.Н. Гумилев: «Психология, педагогика, әлеуметтану» сериясы, 2020. — No1 (130) — Б.53-59
 2. Джантасова Д.Д., Constance Deveraux «К вопросу о развитии потенциала интернационализации высшего технического образования». ҚМУ хабаршысы: «Педагогика» сериясы, 2020. — №3 (99)
 3. Хамитова, З. Ж., Джантасова Д.Д., Тугамбекова М.А. Actuality of trilingual education of children in Kazakhstan // Жас ғалым. — 2015. — No 9 (89). — S. 1432-1435.https://moluch.ru/archive/89/17838/
 4. Zhdanova E., Beiskhanova S., Jantassova D., Yarema T. The functional significance of metaphors in the works by Oscar Wilde — «An Ideal husband», «A woman of no mportance», «Lady Windermere’s fan», «The importance of being earnest» / European Journal of Natural History. 2019. № 1. С. 39-45.
 5. Jantassova D. The Solution of Teaching English as A Foreign Language Integrating with Kazakh and Russian Languages to Students of Kazakhstan Technical Universities //Журнал Procedia Social and Behavioral, 177 (1-3). 2015. — С. 136-141. https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-social-and-behavioral-sciences/vol/177/suppl/C
 6. Ibatov M., Zhetessova G., Smirnova G., Jantassova D. Project on Designing Competenсe-oriented Degree programs in Kazakhstan // Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 917, 2019, pages 163-173. (Scopus)
 7. Ibatov M., Zhetessova G., Smirnova G., Jantassova D. Training of New Formation Engineering Pedagogical Personnel to Implement the Industrial and Innovation Policy of Kazakhstan // Advances in Intelligent Systems and Computing. Volume 917, 2019, pages 945-956 (Scopus).
 8. Jantassova D. The solution of teaching English as a foreign language integrating with Kazakh and Russian languages to students of Kazakhstan Technical Universities // GLOBE-EDU, USA, 2015.- p. 136-141. (Web of Science)
 9. Jantassova D., Smirnova G., Gotting V. Environmental tendencies in engineering education Proceeding Book of 2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL, 2015. – С.733-736. ( Scopus)
 10. Джантасова Д.Д., Ахметова Д.Р. Using MOOCS in teaching ESP / «Шекарасыз ғылым әлемі» 6-шы Халықаралық жас ғалымдардың ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, Тамбов: ТМТУ шығарылымы, 2019 ж. — S.234-238;
 11. Jantassova D., Tugambekova M., Sulemenova U. Intercultural literacy is critical to success in a foreign country // Australian Journal of Humanities and Social Sciences, 2015. — №1-2. – P.151-155.
 12. About the role of multilingual education in socio-cultural space of the Republic of Kazakhstan // Ресей, Ғылым және Білім: Жаңа уақыт, № 3, 2018 (0,044)
 13. Ағылшын медициналық мәтіндерінің лексико-грамматикалық ерекшеліктері мен стилистикалық әлеуеті // Ресей, Ғылым және Білім: Жаңа уақыт, No3, 2018 (0.044)
 14. Jantassova D., Izotova A. Multilingualism as one of the modern education priorities in Kazakhstan // Ресей, «Ғылым және білім: жаңа уақыт», No2, 2018 (0.044)
 15. Дубровская Т.В., Барабаш О.В., Ковальский Г., Лобина Ю.А., Жолнерик А.И., Дронова О.В., Харламова Т.А., Джантасова Д.Д., Васляева М.Ю. Арнайы мақсаттағы тілдер: мәселелер, әдістер, перспективалар. Пенза ұжымдық монографиясы: ПМУ-дан, 2015 ж. — 222б.
 16. Асавбаева Г.Б., Бейсханова С.А., Джантасова Д.Д., Доценко Т.И., Жданова Э.А., Лещенко Ю.Е., Окушева К.К., Остапенко Т.С., Тютюнников Н.Н. Тіл білімі, тіл теориясы және қолданбалы лингвистика мәселелері. Монография. Новосибирск, 2015 — 194б.
 17. Асавбаева Г.Б., Бейсханова С.А., Джантасова Д.Д., Доценко Т.И., Жданова Э.А., Лещенко Ю.Е., Окушева К.К., Остапенко Т.С., Тютюнников Н.Н. Проблемы языкознания, теории языка и прикладной лингвистики. Монография. Новосибирск, 2015 — 194с.18.Джантасова Д.Д. Разработка инновационной технологии интегрированного обучения языкам. Монография. Германия: Из-воLAP Lambert Academic Publishing, 2016 – 240с.

18.Джантасова Д.Д. Разработка инновационной технологии интегрированного обучения языкам. Монография. Германия: LAP Lambert Academic Publishing баспасы , 2016 – 240б.

19.Джантасова Д.Д., Джантасова А.Д. Цифровые технологии в дистанционном обучении иностранным языкам. Материалы международной научно-практической конференции «Отрытое дистанционное образование как форма проявления глобализации: опыт, проблемы и перспективы развития»,Караганда: КЭУК баспасы, 2016. – Б.245-251.

20.Джантасова Д.Д.,Калижанова А.Н., Бейсембина А.К., Утешева А.Е. Роль английского языка в строительной специальности. Лучшая научная статья. Сборник статей XVI международного научно- исследовательского конкурса. Пенза:  МЦНС «Наука и просвещение» баспасы 2018. – Б.301-305.

21.Джантасова Д.Д., Ben Taylor Strategies for integrating English into stem university courses. Труды международной научно-практической конференции «Интеграция науки , образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №10). Караганда: Из-во КарГТУ, 2018 г. – С.57-22.Джантасова Д.Д., Махметова М.К. Professional English in Mechanical Engineering. Караганда: КарГТУ баспасы 2018г. – 66б.

23.Джантасова Д.Д., Сагиндыкова А.С. Professional English for Standardization, Certification and Metrology. Зияткерлік меншік туралы куәлік электронды оқулық № 2212 от 02.06.18 ж.

24.Джантасова Д.Д., Кельдибаева А.Е. «Қазақ және ағылшын тілдерін оқыту барысында көркем мәтіндерде қолданылған айшықты сөздердің мәтінтүзім қызметі». Монографиясы. Нұр-Сұлтан: « Бас принт» баспасы, 2019. – 116 б.

25.Джантасова Д.Д., Болат А.Ж., Әлкен С.Х., Изотова А.С., Ярема Т.В. «Rukhani Zhangyru-spiritual renovation through English». Оқулық. Karaganda: KTU Publ. House баспасы, 2020.-223б.

26.Джантасова Д.Д., Токумбаева А.А., Ботаева А.У. «Қазақ және ағылшын тілдерінде амалдың қарқындылығын білдіретін тілдік құралдар». Мақала.  «Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің хабаршысы» Филология сериясы » №4(2) – 2020 ж.

27.Джантасова Д.Д., Дорин Исок «Тілдік емес мамандық студенттерінің коммуникативті біліктерін дамыту мәселелері». ҚарМУ Хабаршысы Педагогика Сериясы, 2020. — №4 (100). – Б. 145-154 (Қазбц — 0.053).

28.Джантасова Д.Д., Ахметова Д.Р. «Инновационная подготовка инженеров посредством интеграции Art-компонента в STEM университет». КарУ Хабаршысы Педагогика Сериясы, 2021. – №4. — Б. 45-50 (Қазбо 0.053).

 1. Jantassova D., Daniel Churchill «Capacity Building for Internationalization at a Technical University in Kazakhstan». Ғылыми мақала. Швейцария, Журнал «Education Sciences» Vol. 11, Issue 11, 735 – 2021 Scopus (1.197) Квартиль: Q1.

30.Джантасова Д.Д., Ахметова Д.Р. «Изучение зарубежной теории и практики применения STEAM подхода в высшем образовании». «Педагогика және психология» ғылыми-әдістемелік журналы №3(48) — 2021 ж. (0,003).

31.Джантасова Д.Д., Мустапаева О.Т, “The Basics of the Digital Aerial Photography” Оқу құралы.  Karaganda: KTU Publ. House, 2021.-113pб.

32.Джантасова Д.Д., Кожанбергенова А.С., Шебалина О.А. «Научные подходы для разработки модели развития потенциала интернационализации технического университета». Ғылыми журнал «Вопросы педагогики», 2022. – №6 (маусым). – Б. 45-52 (РИНЦ – 0,077)

33.Джантасова Д.Д., Кожанбергенова А.С., Шебалина О.А. «Модель развития потенциала интернационализации технического вуза». Ғылыми жұмыс. СИС 01.03.2022 № 24024 ғылыми шығарма ретінде.

34.Джантасова Д.Д., Исина Н.Т.Project-based Learning in Teaching Communication Skills in ESL.  Оқуқұралы  Karaganda: KTU Publ. House, 2022.-98б.

35.Джантасова Д.Д., Инновационная подготовка инженеров через STEAM образование: монографиясы. Алматы: Smart University Press, 2022. – 204б. ISSN 2518-1793.

36.Jantassova D., Lodhi Rab Nawaz, Asif Muhammad ERP Post Implementation Success: A Bibliometric Analysis.  Мақала.  «Университет еңбектері» ғылыми-техникалық журналы №2 (91). «Жоғары мектеп педагогикасы. Экономика » — 2023 ж. — Б. 244-251 (ҚазБЦ – 0,02). DOI 10.52209/1609-1825_2023_2_244.

Ғылыми-педагогикалық қызығушылықтары:

Ағылшын тілін шетел тілі ретінде оқыту, педагогикалық білімі, екінші тілді оқыту (SLA), компьютерлік лингводидактикасы (CALL), когнитивтік лингвистика, тілдік пәндік интеграцияланған оқыту (CLIL), жоғары білім интернационализациясы, STEM және STEAM

Ғылыми жобалар:

 1. TEMPUS QUEECA 530326-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-SMGR: Quality of Engineering Education in Central Asia: team member-researcher (2012-2015).
 2. 2012-2014 жылдарға арналған ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру жобасы «Development of innovative methodological technologies for language training of specialists in technical higher institutions of RK», ғылыми жетекшісі (2012-2014).
 3. Research project “READ RAS Small Grant Program”, World Bank Russian Office, тема “Developing framework of school effectiveness in the context of Kazakhstan”, research leader (2017-2018).
 4. 2020-2022 жылдарға арналған жас ғалымдарға арналған гранттық қаржыландыру жобасы. ҚР БҒМ «Техникалық университеттің интернационалдандыру әлеуетін арттыру», ғылыми жетекшісі (2020-2022).

Байланыс деректері:

 • Мекен-жайы: Қарағанды, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 56, № 1 оқу корпусы, 526 кабинет
 • Жеке мәселелер бойынша қабылдау уақыты: сәрсенбі 11:00-ден 12: 00-ге дейін
 • Кафедра ішкі телефоны: 1152, 2034
 • Электрондық пошта:d.dzhantasova@kstu.kz

 

Без рубрики