КӨЛІКТІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ


1.1 Біліктіліктің және лауазымның

Тізбесі түлекке ша айтылмыш модульнойобразовательной бағдарламаға академиялық дәрежетехниканың және технологияның» «бакалавр шамамандыққа 5В074500 — «көліктің құрылысының»жымқырылады.
біліктілік және лауазымдар сәйкес мен «біліктіліктіңанықтағышының лауазым бастықтың, мамандардың жәнесырттың қызметкерлерінің» анықталады, бекітулібұйрықпен министр еңбек және әлеуметтік қорғаудыңҚазақстан республика халық от 2012 жыл № 21 мамыр201 — ө- м

1.2 Түлек
Біліктілік мінездеме

1.2.1 Кәсіби қызмет
Шеңбер түлек кәсіби қызмет шеңбер көлік-коммуникация,құрылыстық, құрылыстық-жол, горнодобывающая,нефтегазовая болып табыл- және экономика сырт сала.
1.2.2 Кәсіби қызметтің

Нысандары түлектің кәсіби қызметінің нысандарыменкәсіпорын және ұйымдар тәуелсіз от оның меншігініңпішіндерінің болып табылады, в нешіншінің қызметкеқарастыр-, жобала-, құрылыс (ғимарат), реконструкцияжәне нысан қанаушылық көлік-коммуникация жәненефтегазового кешен кір-.

1.2.3 Кәсіби қызметтің

Пәні түлектің кәсіби қызметінің пәндерімен ұйым,жоспарла- және строительно-монтажных жұмыстың жаса-басқармасы проектно-изыскательских,, технологиялық,отделочных және өзге ас лайықты тексерістің астындамақсатпен ол орындау биік сапа қамсыздандыру болыптабыл-.
1.2.4 кәсіби қызметтің

көріністері техниканың және технологияның» «бакалаврша мамандыққа 5В074500 — «көліктің құрылысы» кәсібиқызметтің келесі көріністерін :

есептік-жобалық және технико-экономическая ғимаратжәне ғимарат сындарлы элемент лайықты есепдеятельность:- өндіріс көлік-коммуникация жәненефтегазового кешен орындау біл- ;

— жобаның кел- және құрылыстың технико-экономическоеқисыны жаңа, жөндеу, ағымдық мазмұнның және өмірсүр- нысанның реконструкции көлік-коммуникация жәненефтегазового кешендердің.

ұйымдық — атқарушының еңбектің ұжымының жұмысыныңбасқару деятельность:- ұйымы мен қажетті шарттың жаса-, өндірістің жарақаттандыр- (қамсыздандыру) еңбек жәнематериалдық қамбалармен, өндірістің үйлесімді басқарутынымының қабылда- арада түрлі шарт;

— үйлесімді тынымның тап- при еңбектің айтыс-таласыныңту- ша штаттың кестесінің, қызметақыға,
— өндірістік және емесөндірістік шығынның сарапшылығықұрылыстық-жөндеудің өндірісінің өнімінің сапасыныңқамсыздандыруы үшін;

— техникалық тексерістің жаса- және басқарма сапаменкөліктің құрылысында.

Өндірістік — технологиялық және қанаушылық қызмет: -жоспарла- және өндірістік үдерісте кездестіретінтехнологиялық задач шешімі;

— тиімді игерушілік материал және шикізаттың,жабдықтың, техниканың, қазіргі компьютерныхбағдарламалардың есеп және жобала- параметртехнологиялық үдеріс;

— ұйым және тиімді жаса- кіретін тексеріс сапа шикізат,өндірістік тексерістің полуфабрикатов жәнепараметрлердің технологиялық үдеріс, сапаның дайынөнім;

— ғимараттың және ғимараттың инженерно-техническаяқанаушылығы көлік-коммуникация және нефтегазовогокешендердің.

Ғылыми, іргелі және прикладных ғылыми зертте-экспериментально-исследовательская деятельность:-жаса- при нысанның байқауының

— өндірістің жаңа технологиясының жаса-;

— опытно-конструкторских зерттеменің орындалуы;

— күйдің және қызметтің нысанының серпінділікініңсарала- өндірісі мен игерушілік қазіргі әдістің және әдіс-айлалардың;

— ғылыми тиянақты экспериментальных зертте- өндірісінысандарда көлік-коммуникация және нефтегазовогокешендердің;

— материалдың және өнімнің стандартты жәнесертификационных сынағының жаса-;

— жаса- метрологической тексеріс негізгі ақы-пұл өлшет-,реагентов, көмірсутектің шикізатының және ақырғы азық-түліктердің.

Құқықтық, сараптамалық және кеңес деятельность:-иеленушілік негіздік білімдермен облыста азаматтың,финанс, коммерческого және құқықтың сырттыңсалаларының;

— қолданыстағы заңнамада бағдарлау ұсталық жәнеқолдану зейін жеке заңды шамаларды тәжірибеніңқызметінде;

— сарапта- және кеңестің көмегінің оказание при түрліөндірістік жағдайларда.

1.2.5 Кәсіби қызметтің

атқаратын қызметтері түлектің кәсіби қызметінің негізгіатқаратын қызметтерімен:

геологических жұмыстың -проведение геодезических,,гидрологических және гидрометрических болыптабылады;

— қарастыр- жұмыстың орындалуы проектно-;

— зерттеме және құрылыстың технологиялық үдерісініңжаса-, жөндеу және нысанның ағымдық мазмұныныңкөлік-коммуникация және нефтегазового кешендердің;

— ұйым, жоспарла- және құрылыстық өндірістіңбасқармасы .

кәсіби қызметтің бағытының кәсіби қызметінің

1.2.6 бағытын:

— есептік-жобалық және технико-экономическую ішінеалады;

— ұйымдық-басқару;

— өндірістік-технологиялықты және қанаушылықты;

— ғылыми, экспериментально-исследовательскую;

— құқықтықты, сараптамалық және кеңесті;

Без рубрики