«Өңдірісті ұйымдастыру технологиялық негіздері» пәнінен; негіздері» пәнінен;


 «Өңдірісті ұйымдастыру технологиялық негіздері» пәнінен;

Мамандық: 5В071800 –  Электроэнергетика

 1. Металлургия өндірісі
 2. Қара металлургия
 3. Түсті металлургия
 4. Рудалар, отындар, флюстер
 5. Шойын өндірісі
 6. Болат өндірісі
 7. Мыс өндірісі
 8. Домна пешінің құрылысы
 9. Конвнртор құрылысы
 10. Эл. пештер
 11. Металлургия өнімдері
 12. Кокс өндірісі
 13. Флюстер, отқа төзімді металдар
 14. Материалдардың физико-механикалық және технологиялық қасиеттері
 15. Құю өндірісінің технологиясы
 16. Құйма алу әдістері
 17. Құм-балшық қалыптарға құю технологиясы
 18. Ерекше құю әдістері
 19. Құю жабдықтары
 20. Қалып қоспасы
 21. Өзекшелер
 22. Құю жүйесі
 23. Бір рет қолданатың қалыпты жасау
 24. Қысым арқылы өндеу технологиясы
 25. Пластикалық деформация
 26. Суық кұйде өнделген металдың құрылысының өзгеруі
 27. Металл құрылысының қыздырғанда өзгеруі
 28. Прокаттау процессі
 29. Созу процессі
 30. Престеу
 31. Штамптау
 32. Прокаттау процессінде қолданатың жабдықтары
 33. Прокаттау процессінің өнімдері
 34. Пісіру әдістері
 35. Электдоғалы пісіру әдісі
 36. Қысым арқылы пісіру
 37. Газбен пісіру
 38. Пісіру жабдықтары
 39. Кесу арқылы өндеу
 40. Токарлы станокта өндеу
Без рубрики