Ғылыми еңбектер


СМАГУЛОВ НУРЛАН КАЛИЕВИЧТІҢ

2009-2011 жж. ішіндегі

ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектерінің

ТІЗІМІ

Р/к

Атауы Жұмыс сипаты Баспа, журнал (атауы, нөмірі, жылы) немесе авторлық куәлік нөмірі Кө-лемі, б.т. Бірлескен авторлардың аты-жөні
1 2 3 4 5 6
1 Қ.И. Сатпаев атындағы қазақ ұлттық университеті. Баспа

(мақала)

Студент и научно-технический прогресс: Тез. докладов межвуз. Студ. науч. конф.,  16-17 апреля 2009г. В 3-х ч. Часть 3 / Караганд. гос. тех.ун-т. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2009. – 421с. – С. 302-304. 0,2 Аниськина А.
2 Қ.И. Сатпаевтың Қазақстанның тау – кен өндірісіне қосқан үлесі. Баспа

(мақала)

Студент және ғылыми – техникалық прогресс: жооаралық тезис докладтары. Студ. ғыл. конф.,  16-17 сәуір 2009ж. 3 бөлімде. 3 бөлім / Қарағанд. мемл. тех.ун-ті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2009. – 421б. –  406-407 б. 0,2 Щетинин С.
3 Н.А. Назарбаев – Қазақстан Республикасының бірінші президенті Баспа

(мақала)

Қазақстан Республикасы Президентінің қазақстандық патриотизмді нығайтудағы рөлі. Студент топтарының кураторына арналған / ҚР НАН РК академигінің редакциясымен. – Қарағанды, ҚарМТУ баспасы, 2009. – 100б. –  12-17 б. 0,5 жоқ
4 Мемлекеттік – конфессиональді қарым – қатынастың Қазақстан Республикасының сыртқы саяси курс пен ішкі саяси реформадағы рөлі. Баспа

(мақала)

Әлем және дін. Қоғамдық және ғылыми – танымал журнал, №2, 2009 . – 119б. – 18-26 б. 0,5 жоқ
5 Әлемдік және дәстүрлі дін көсемдерінің съезді Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының форматы ретінде Баспа

(мақала)

«Тұрақты даму және ел бірлігі қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның басты бағыты»: обл. ғыл.-тәж. конф. Материалдары – Қарағанды: ЖК «Полтаренко», 2009. – 167б. – Б. 151-154. 0,3 жоқ
6 «Қазақстан тарихы» курсы бойынша мемлекеттік емтиханға дайындалу бағдарламасы. Баспа

(мақала)

Қарағанды: ҚарМТУ, 2009. – 16 б. 1 Жумасултанов А.Ж., Сулейменова М.Ж., Шаймуханова С.Д., Медеубаев О.А., Даниярова А.Е., Тлеугабылова К.С., Абдрахмианова А.А., Макалаков Т.Ж.
7 Орталық Азия аймағының Кеңестік кезеңдегі елдердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуі контекстісінде АҚШ-тың Геостратегиялық қарсы тұруы және геосаяси назарлары. Баспа

(мақала)

Саясаттану және этноконфессиональді зерттеу аймақтарда: бүкіл Россиялық (халықаралық қатысумен) ғылыми конференция  материалдары.

2 т. / Дашковский П.К., Е.В. Притчино. – Барнаул: Алт.ун-та баспасы, 2009. – Т.1. – 521 б. —  б. 170-180.

 0,7 Шотбакова Л.К.
8 Батыс және Ислам өмірі: бейбіт өмір сүру мүмкіншілігі (сұрақ теориясына) Баспа

(мақала)

Саясаттану және этноконфессиональді зерттеу аймақтарда: бүкіл Россиялық (халықаралық қатысумен) ғылымиконференция  материалдары.

2 т. / Дашковский П.К., Е.В. Притчино. – Барнаул: Алт.ун-та баспасы, 2009. – Т.1. – 521 б. —  б. 357-362.

 0,3 жоқ
9 Әлемдік және дәстүрлі діннің басшыларының Қазақстан Республикасының әлемдік саясат пен ішкі саяси дамудағы контексте III Съезді Баспа

(мақала)

Қоғам және дін. Қоғамдық және ғылыми – танымал журнал, №3, 2009 . – 120 б. – 35-41б.  0,8 Жоқ

 

1 2 3 4 5 6
10 Қазақстандағы қазіргі заманғы кезенде Иудейлік конфессияның мемлекеттік өкіметпен әрекеттестігі Баспа

(мақала)

Е.А. Букетов атындағы ҚарМУ жаршысы . Тарих, философия сериясы — №3 (59) – 2010. – б. 78 – 84.  0,5 жоқ
11 Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарда қатысудың мемлекеттік – конфессиональді қатынастардағы сұрақтарды шешуі. Баспа

(мақала)

Е.А. Букетов атындағы ҚарМУ баспасы,  Тарих, философия сериясы. — №3 (59) – 2010. – б. 85 — 94. 0,8 жоқ
12 Академик А.С.Сагинов: дарын шекарасында  Баспа

(монография)

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2010. 169б. 10 Л.Г. Матвеенкова, Д.А.Байжумин, Т.С.Интыков, А.Е.Даниярова, С.Д.Шаймуханова, Т.Д.Омаров, М.Ж.Сулейменова, Т.Ж.Макалаков, З.Н.Нурлигенова, К.С.Тлеугабылова, А.А.Абдрахманова, А.В.Волкова.

 

1 2 3 4 5 6
13 Қазақстан Республикасының «Исламдық конференцияға» төрағалық етуі: мәселелер және шешу жолдары Баспа (мақала) «Ғылым және білім – «Қазақстан -2030» стратегиясының бастаушы факторы» халықаралық ғылыми конференция еңбектері. (Сагиновоқулары № 3)», 23-24 маусым 2011 жыл в 5-бөлімде. 5 бөлім/ ҚР білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. Қарағанды: ҚарМТУ, 2011. – 386 б. –  211 – 213 б. 0,5 жоқ
14 ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы саяси ахуал: қоғамдық – саяси қозғалыс және ағым Баспа (мақала) Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған, «Әлімхан Ермеков және қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуы» атты  Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері, 19 қараша 2011ж. ҚР бімім және ғылым министрлігі; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2011 – 128б. –  92-95б. 0,5 жоқ
15 1917-1936 жж. Қазақстандағы партиялық және мемлекеттік органдағы большевиктердің кадрлық саясаты. Баспа (монография) Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011 – 186б. 11,5 жоқ
Без рубрики