Оқытудағы материалдық қор


Кафедрада механика, инженерлік механика, қолданбалы механика, материалдар кедергісі және машиналар мен механизмдер теориясы пәндері бойынша зертханалық жұмыстарға арналған арнайы зертханалар бар.

Кафедрада: 2 ноутбук, 22 компьютер бар (компьютерлік класс құрылды), авторлық есептеу бағдарламасы «РАМА» рамаларды, біліктер мен фериаларды есептеуде қолданылады («Инженерлік механика-2» курсы бойынша — асс. Безкоровайный П.Г., проф. Ахмедиев С.Қ.) виртуалды зертханалық жұмыстар «Зерттеу механика» курсы бойынша қолданылады (доц. Жылқыбаев Н.Т., доц. Михайлов В.Ф.), курстық жобалаулар «ММТ», «Қолданбалы механика» курстары бойнша (доценттер: Старостин В.П., Филиппова Т.С., аға оқатушы Орынтаева Г.Ж., доц.  Михайлов В.Ф., аға оқатушы Оразбекова А.А.); Барлық мамандықтар үщін кафедрада «Қолданбалы механика» курсы бойнша бағдарламалық комплекс «Компас–График LT» қолданылады.

Оқу және ғылыми зерттеу мақсаттарында ППП «ANSYS» қолданылады (оқу-зерттеу нұсқасы) МДБ мамандығының негізгі курстары бойынша.

Сонымен қоса кафедрада 2 сканер, 2 лазерлі принтер, принтер «Біреуде үш» бар. Аудио және видео техникасынан плазмалық теледидар бар және мультимедиялық видеопроектор бар (бұлар үшін кафедрада арнайы аудитория құрылды). Сонымен бірге кафедра балансында материлдар кедергісінен және қолданбалы механикадан зертханалық жұмыстар жүргізуге арналған құрылғылар бар.

Кафедра балансында тұрған құрылғы және техникалық құрамның тізімі:

  1. СМ-1 Комплексі  «Материалдаркедергімі» және «Инженерлік механика-1» курсынан 17 зертханалық жұмыс үшін (жасалған жылы 2006);
  2. Копр МК-30 – материалдардың соққыға төзуін анықтайтын құрылғы;
  3. ИМ-12Н – екі жарден кесуге сынау құрылғысы;
  4. УИМ-50М – үзуге сынау құрылғысы;
  5. УИМ-5 – серпімдулік модулін және Пуассон коэффициентін анықтау құралы;
  6. Сығылған біліктің кризистік күшін анықтайтын құрал;
  7. СМ-20 – стреженнің бойлық иілуіндегі орнықтылықты жоғалтуын көрсетуге арналған құрылғы;
  8. АМ-1 – тұтас дөңгелек стерженді бұрауға арналған;
  9. МИ-40У – комплектісі.
Без рубрики